Hotărârea nr. 370/2019

Hotãrârea nr. 370 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 370

privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 465/20.09.2019 al consilierilor Minea Constantin Gabriel, Cosma Marcian, Frusina Nicolae Vlad și Sorescu Florina Alina și Raportul tehnic de specialitate nr. 6642/20.09.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, precum și Raportul de specialitate nr. 320/27.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de Avizul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 20.09.2019;

în baza prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova ce constituie Anexa nr. 1 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele: 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei;

luând în considerare prevederile Capitolelor II și III din Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare precum și art. 3 alin. 1 și art. 19 alin. 1 lit. q) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, litera d), alin. 7, litera n) și art. 139 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Completarea articolului 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/2019 cu un nou alineat ce va avea următorul cuprins:

„ Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către:

  • a) Primarul Municipiului Ploiești și împutemiciții acestuia;

  • b) personal specializat din cadrul Poliției Locale Ploiești;

  • c) personalul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova și din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești pentru contravențiile prevăzute în Anexa nr. 2 la Hotărârea de Consiliu Local nr. 34/2019 capitolul I pentru punctele: 1, 4, 8 si 22 și capitolul II pentru punctul 1.”

Art. 2 Celelate prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 34/2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV