Hotărârea nr. 37/2019

Hotãrârea nr. 37 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei părți din imobilul-teren din incinta Colegiului Economic Virgil Madgearu situat în Ploieşti, str. Rudului, nr. 24


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 37 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul -teren din incinta Colegiului Economic „Virgil Madgearu” situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 63/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.1308/05.02.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 33/07.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 34/12.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți în suprafață de 900 mp din imobilul-teren aferent Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, situat în Ploiești, str. Rudului, nr. 24, înscris în Cartea Funciară nr. 133161 cu nr. cadastral 133161 din teren curte în teren pentru construirea unei săli de sport;

A

In conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 06.02.2019;

Având în vedere adresa nr. 14259/08.01.2019 transmisă de către conducerea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I”- S.A.;

A

In conformitate cu art. 112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

A

In temeiul art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

A

In conformitate cu art. 8 și art. 9, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care în Anexa 2, pozițiile 115-126 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă propunerea de schimbare a destinației pe perioadă nedeterminată a unei părți în suprafață de 900 mp din imobilul-teren aferent Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, situat în Ploiești, str. Rudului nr. 24, identificat potrivit Cărții funciare nr. 133161 cu nr. cadastral 133161, din teren curte în teren pentru construirea unei săli de sport.

Art.2 Se aprobă emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului menționat la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr.5819/2016.

A                               „   ,               _                            _

Art.3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art.4 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art.5 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Gestiune Patrimoniu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019