Hotărârea nr. 369/2019

Hotãrârea nr. 369 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 369

privind modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de Aprobare nr. 469/23.09.2019 al consilierilor Ștefan Dănescu, Robert - Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Marius Nicolae Mateescu și Raportul de specialitate comun nr.305/24.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, nr. 296/23.09.2019 al Direcției Economice și nr. 308/20.09.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu referitor la modificarea componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale;

Văzând Avizul și Procesul verbal din data de 18.09.2019 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Prefectului - Județul Prahova nr. 195/11.06.2019 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Neagu Puiu Daniel, membru în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Județul Prahova și declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al Municipiului Ploiești, Județul Prahova;

în temeiul art. 129 alin. (1), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. 1, lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/28.07.2016 privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările ulterioare, în sensul modificării componenței Comisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale prin înlocuirea membrului supleant Neagu Puiu - Daniel cu doamna Răcășean Florica.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 228/28.07.2016, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George S<)rin Nrculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV