Hotărârea nr. 368/2019

Hotãrârea nr. 368 privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Barbu Cristian a suprafeţei de teren de 37,00 m2, situată în Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 368

privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Barbu Cristian a suprafeței de teren de 37,00 m2, situată în Ploiești, str. Nicolae

Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 462/20.09.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 301/23.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 305/19.09.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 291/20.09.2019 la Direcția Economică, privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Barbu Cristian a suprafeței de teren de 37,00 m2, situată în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715;

Luând în considerare procesul verbal și avizul din data de 18.09.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 339/11.09.2013, modificată prin Hotărârile Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 261/28.07.2017 și nr. 167/30.05.2019;

Luând în considerare adresele înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr.8334/2014 și nr. 800/13.09.2019 formulate de domnul Barbu Cristian;

Având în vedere procesul verbal din data de 04.09.2019 al ședinței Comisiei de verificare a solicitărilor și îndeplinire a condițiilor de cumpărare a imobilelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești, constituită în baza Dispoziției nr. 6883/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare emisă de către Primarul municipiului Ploiești;

în temeiul art. 129, alin. 2 lit. c), alin. 6, lit. b) și ale art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 25/14.03.2019 întocmit de către

S. C. Opinion S.R.L. pentru terenul în suprafață de 37,00 m2, situat în Ploiești, str.Nicolae Bălcescu nr. 33, identificat cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715, care constituie Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Stabilește valoarea terenului menționat mai sus, ce face obiectul înstrăinării prin vânzare, la suma de 34.329 lei, la care se adaugă cota legală de

T. V.A.

Art. 3 (1) Aprobă înstrăinarea prin vânzare către domnul Barbu Cristian a terenului ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, în suprafață de 37,00 m2, situat în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu nr. 33, cu nr. cadastral 143715, Carte Funciară 143715, identificat conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) achitarea integrală de către domnul Barbu Cristian a prețului de vânzare a terenului sus menționat, în sumă de 34.329 lei, la care se adaugă cota legală de T.V.A., în termen de maxim 90 de zile calendaristice de la data aprobării vânzării de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • b) contractul de vânzare - cumpărare ce are ca obiect terenul sus menționat, să fie încheiat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care cumpărătorul face dovada plății;

 • c) cumpărătorul are obligația de a suporta cheltuielile aferente efectuării raportului de evaluare până la data perfectării contractului și cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare cumpărare.

(2) în cazul nerespectării condițiilor prevăzute la art. 3(1), contractul de vânzare-cumpărare nu se va încheia.

Art. 4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vânzare - cumpărare în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic Contecios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George SWrin.Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


SC OPINION SRL
INTRAVILAN, PLOIEȘTI, STR.NICOLAE BĂLCESCU, NR.33, JUD. PRAHOVA, SUPRAFAȚĂ DE 37 MP, NR.CAD.143715

BENEFICIAR

Municipiul Ploiești

DATA

14.03.2019

Nr. Raport

25/14.03.2019


SC OPINION SRL


CĂTRE,

Municipiul PloieștiConform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24856/21.11.2018, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare teren intravilan, situat în Ploiești, Str. Nicolae Bălcescu, nr.33, Jud. Prahova, suprafață de 37 mp, Nr.Cad. 143715.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Andrei Nistorescu


Cuprins

Capitolul I...............................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului


  1.2. Rezumatul concluziilor importante........................................................................................................4

  Capitolul II....................................................................................................................................................5


 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

2.2 Identificarea evaluatorului

 • 2.3. Identificarea clientului

2.4.Identificarea utilizatorului

 • 2.5. Scopul evaluării

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

 • 2.10. Amploarea investigației

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

 • 3.3. Date despre aria de piață

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

 • 3.5. Descrierea terenului

 • 3.6. Date privind impozitele

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

 • 4.2. Evaluarea terenului

 • 4.2.1. Comparația directă

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

 • 4.4. Data raportului de evaluare

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

ANEXE

Capitolul I

 • l.l.Certificarea evaluatorului


■ o .,c A ''

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2018 compuse din ediția 2018 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2018. Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


ir

1.2. Rezumatul concluziilor importanteSC OPINION SRL

OBIECTUL EVALUĂRII

Terem intravilan cu o suprafață de 37 mp,

Nr.Cad.143715

,LOCALIZARE

Ploiești, Str. Nicolae Bălcescu, nr.33, Jud. Prahova

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Primăria Municipiului Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL nr.438/21.12.2016 emisă de CL Ploiești conform Extrasului de Carte Funciară nr.l 14682/15.12.2017 furnizat de către client.

SCOPUL EVALUĂRII

Stabilirea valorii de piață a terenului

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

15.11.2018

DATA EVALUĂRII

14.03.2019

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.7640 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ

s

7.206 Euro (34.329 lei) echivalent 194,77 euro/mp

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.


2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Pleșoianu, nr.26, Bloc 33, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Nistorescu nr. Leg. 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

 • 2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 24857/21.11.2018.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliare de evaluat, teren intravilan, este situata în Ploiești, str. Nicolae Bălcescu, nr. 33, jud. Prahova, nr.cad. 143715.

Terenul are suprafață de 37 mp, categorie de folosință curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 114682/15.12.2017 furnizat de către client. Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform extrasului menționat. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Municipiului Ploiești, D-l Ștefan Georgian pe baza documentației furnizate.

Locație:

« Bl


P” . '

•Pereni Ion

Gheorghe buc?

R V' ''


V

Muzeul Ion \ , Lucii Carațjialt


® McDpnakf

X Teatrul Toma Cafegiu

9

Muzeul Județean de^ T

Istorie șl Arheologie V


<9

Muzeul Memorial Paul Constantinescu

£?

o.

QJ


Biserica Maica Precistă


Strada Mihai Bravo


>■oștal Numărul 1


9

Birou Notarial Ivan Constantin


aBulevard Puo OK
(Jț Spitalul Județean t Buna Vestire


9

NEFROCLI

QCen t Diall


Buna^


Qculceairina


X di

«X DolyV

jȘȚr^Dațeca^ojrafic^201^^a^le^^omânî^Condiții^ȚrinȚițe£feedbac^50jn^^^^^^Ji


^Biserica Sfântul Anton


Fig.l Imobil subiect, Str.Nicolae Bălcescu, Nr.33 , Ploiești — Vedere Google Mapsde CL Ploiești conform Extrasului de Carte Funciară nr.l 14682/15.12.2017 furnizat de către client.Terenul aparține domeniului privat.

Conform Standardelor de Evaluare 2018, SEV 230 Drepturi asupra proprietății imobiliare:

CI Un drept asupra proprietății imobiliare conferă titularului dreptul de a poseda, a folosi sau ocupa ori de a dispune de teren și construcții. Există trei tipuri de bază ale dreptului asupra proprietății imobiliare:

 • (a) dreptul absolut asupra oricărei suprafețe de teren. Titularul acestui drept are un drept absolut de a poseda și a dispune de teren și de orice construcții existente pe acesta, în mod perpetuu, afectat numai de drepturi subordonate și îngrădiri stabilite prin lege;

 • (b) un drept subordonat care conferă titularului dreptul exclusiv de posesie și de dispoziție de o anumită suprafață de teren sau de clădire, pentru o anumită perioadă, de exemplu, conform clauzelor unui contract de închiriere;

 • (c) un drept de folosință a terenului sau construcțiilor, fără un drept exclusiv de posesie sau de dispoziție, de exemplu, un drept de trecere pe teren sau de folosință numai pentru o anumită activitate.

C3 Deși în diferite țări se utilizează diferite cuvinte și termeni pentru a descrie aceste tipuri de drepturi asupra proprietății imobiliare, conceptele de drept absolut de proprietate, de drept exclusiv asupra proprietății pentru o perioadă limitată de timp sau de drept neexclusiv asupra proprietății pentru un anumit scop sunt comune celor mai multe jurisdicții. Caracteristica terenului și a construcțiilor de a fi imobile semnifică faptul că într-o tranzacție este transferat dreptul deținut de o parte și nu în mod efectiv, terenul și construcțiile. Deci, valoarea se atașează mai degrabă dreptului asupra proprietății imobiliare, decât fizic, terenului și construcțiilor, chiar daca la estimarea valorii unui imobil se tine cont si de caracteristicile fizice ale terenurilor si construcțiilor.

In consecința, prezentul raport de evaluarea estimează valoarea dreptului de proprietate al imobilului, si nu a imobilului văzut in forma fizica.

In acest caz, dreptul de proprietate asupra imobilului nu se extinde si asupra altor imobile aflate pe suprafata/in incinta sa, asupra carora alta persoana deține dreptul de proprietate.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Tipul valorii estimate este valoarea de piața.

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, scohmonsrl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 ț. ;£/' indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotSi^s^i'i^^ții^un^t cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2018 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și'un Vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată. Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă. Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu

W'n^ mo;


de condițiile pieței. Singurul criteriu estka^^t^i^bjție^să


definiția valorii de piață. Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin cjțte se obține r bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piaț^jȚU, este o p|fioad% fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu estkafei^t^i^bjți/'să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de partidipâtfțij^pială. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 14.03.2019. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 14.03.2019 este : 1€ = 4.7640 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 15.11.2018, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești. S-a permis accesul in interior evaluatorilor. Reprezentantul Primăriei Ploiești, în baza documentației și a informațiilor cunoscute, a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul Primăriei.

Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești pe baza documentației furnizate. Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” în cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată integral.

4*

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multipî^Surșec^^y < Informații generale:                                                                   ’Vo

Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

Informații publice de pe internet.

Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 114682/15.12.2017;

 • - Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

 • - Certificat de urbanism nr.1085/27.08.2018.

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefăcându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitatea menționata mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari -aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Informațiile privind utilități, și alte asemenea au fost preluate din declarațiile clientului. Evaluarea a fost întocmită în ipoteza în care, de la data inspecției, nu au intervenit schimbări de natură să influențeze valoarea.

în cazul în care oricare dintre ipotezele utilizate în realizarea prezentului raport se dovedește a fi eronată, evaluatorul își rezervă dreptul de a întocmi un nou raport în baza informațiilor suplimentare furnizate.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare


Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permfe|)f^JPsirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2018.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul deplin de proprietate asupra imobilului aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform HCL nr.438/21.12.2016 emisă de CL Ploiești menționat în Extrasul de Carte Funciară nr.l 14682/15.12.2017 furnizat de către clientTerenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de Carte Funciară nr. 114682/15.12.2017 nu există sarcini intabulate.

Nu a fost furnizat Extras de Carte Funciară actualizat.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Primăriei Municipiului Ploiești conform HCL nr.438/21.12.2016 emisă de CL Ploiești menționat în Extrasul de Carte Funciară nr.l 14682/15.12.2017 furnizat de către client. Nu au fost furnizate documente de proprietate pentru a proba istoricul proprietății.

 • 3.3. Date despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.


/]■ _____

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caractenza,' p^tșrmen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.                                                          •»

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu teâdtoțSîds^stagriare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform business24.ro, contextul economic va continua sa fie favorabil tuturor segmentelor pieței imobiliare in anul 2018, cu toate ca situația la nivel macro nu se mai bucura de aceleași fundamente solide comparativ cu anii anteriori, se arata intr-o analiza realizata de o companie de consultanta imobiliara internaționala, remisa vineri AGERPRES.

Situația economica din Romania anului 2017 pune presiune pe așteptările din acest an, ca urmare a înregistrării celor mai bune rezultate din perioada post criza', spun analiștii imobiliari care apreciaza ca Romania poate depăși performantele economice ale celorlalte state din regiunea Europei Centrale si de Est si in 2018, marcand inca un an foarte bun pentru domeniul imobiliar.

Principalele 10 tendințe asociate anului 2018 in analiza realizata de Colliers International vizeaza evoluția pieței de investiții, rezultatele economice mai bune decât in majoritatea tarilor din UE, piața forței de munca, retailul la nivel național, cererea pentru terenuri.

Luând in considerare reducerea stimulentelor fiscale si inasprirea politicii monetare incepand cu 2018, creșterea PIB va încetini pana la un nivel mai sustenabil (spre 5%), insa Romania va continua sa fie una dintre cele mai dinamice economii europene, spun analiștii imobiliari.

Piața de investiții va avea parte de o evoluție spectaculoasa. După acumularea in 2017 a unui volum investitional ușor peste pragul de 0,9 miliarde euro si amanarea unor tranzacții pentru anul viitor, analiștii de la Colliers International se asteapta in 2018 la un volum total de peste 1 miliard de euro.

O alta tendința, migratia (interna si externa) va deveni din ce in ce mai relevanta. Tiparul migratiei interne sugerează o preferința in creștere pentru principalele orașe din Romania - Cluj-Napoca, Timișoara si Iași, in detrimentul Bucurestiului, astfel ca marile companii vor viza extinderea sau înființarea unor birouri in afara Capitalei.

Un alt fenomen important de urmărit este cel al romanilor care lucrează in alte tari si care ar putea începe sa se intoarca in tara in număr mai mare.

In 2018, cererea chiriașilor pe segmentul industrial va fi din ce in ce mai puternica, mai ales in condițiile intensificării comerțului electronic, in timp ce dezvoltările speculative vor creste in număr.

Infrastructura slaba va constitui in continuare o problema. In 2017, au fost livrați 24 km de autostrada, de aproximativ patru ori mai puțin decât au promis autoritățile. Expertii in domeniu avertizează ca 2018 va fi similar, cu promisiuni de cel puțin 156 km.

Piața de birouri din București se va concentra pe noi poli. Livrările de spatii de birouri vor fi mai mari in 2018 fata de anul trecut, iar noii poli - Centru-Vest, Piața Presei/Expozitiei, vor fi absorbiți ușor, insa dezvoltatorii devin mai precauti.

Piața forței de munca va fi mai încordata anul acesta. Dezechilibrul dintre cerg|e            pjfrta

forței de munca a crescut, in timp ce absolvenții cu un profil tehnic se dovedesp V ^^^^^uiini ip comparație cu nevoile angajatorilor.

In ceea ce privește segmentul de retail, nu au fost anunțate noi proiecte mari pentru BuchrȘsti in următorii ani, ci doar cateva extinderi. Investițiile se vor concentra asupra îmbunătățirii sîtiiătfci orașelor cu deficit de spatii modeme de retail, inclusiv cele cu o populație sub 100.000-150.000 de locuitori.

Retailul online nu va fi o amenințare pentru centrele comerciale clasice. In procesul decizional, romanii doresc de regula sa vada un produs inainte de a-1 achiziționa, ceea ce reprezintă un avantaj pentru mall-uri. Pentru a face fata mai bine viitorului, centrele comerciale trebuie sa se definească drept destinații pentru petrecerea timpului liber: mai mult spațiu va fi alocat zonelor de food court si de servicii precum cinema si terenuri de joaca pentru copii.

Cererea pentru terenuri va continua sa vina din partea segmentului rezidențial: Luând in considerare creșterea salariilor si a intenției de a achiziționa o locuința, proiectele rezidențiale vor continua sa ramana principalele motoare ale cererii pentru terenuri. Proiectele noi de birouri vor atrage probabil cererea pentru proiecte rezidențiale in zonele învecinate.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la vânzări de terenuri în Ploiești, in zona subiect, au fost analizate un număr de 15 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare (analizeimobiliare.ro).

Valorile variază între 113 euro/mp și 278 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare, acces și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 208 euro/mp. Analiza detaliată este prezentată mai jos:

-r.r’’) / \ O ■r • r-■■■

9 Harta i Informații Suport     LdlL Distribuita pretului/m2

Informații

Proprietatea evaluata

Preț oferta/vanzare (€)

--

PretfCtap)

--

Zile piața

-

Suprafața teren (mp)

37

Front stradal

12

Urilitati generale


Aria de piața analizata (15 proprietari)

medie

minim

maxim

45.000

297.500

208

113

278

225

44

1.257

535

244

1700

13

9

34

Curent, apa, gaz, canalizare

Curent, apa, gaz, canalizare

Cjrent

apa, gaz, canalizare


Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, pe strada Nicolae Bălcescu si are o suprafață de 37 mp. Accesul la teren se realizează în baza unui drept de servitute conform planului de amplasament și delimitare a imobilului și a informațiilor primite cu ocazia inspecției.

Pe suprafața terenului s-au identificat construcții care nu fac obiectul evaluării.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială.

Amenajările terenurilor sunt următoarele :

 • - terenul dispune de utilități complete;

 • - forma terenului este regulată;

.                            “ -         * *

Descrierea proprietăților este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.                 “r‘ -       ’      / •'


 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 20 lei pentru intravilanul orașului Ploiești. Impozitul a fost calculat în mod teoretic, fără a fi efectuată o analiză detaliată asupra sa.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit.

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă rezidențiala;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de proprietăți rezidențiale;

 • □     forma și suprafața terenului pretabile unei construcții anexa

 • □     utilizarea actuala de teren cu destinație rezidențiala.

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențiala.

CMBU a terenului construit

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți ca fiind construita poate fi continuarea utilizării existente, renovarea sau reabilitarea, extinderea, adaptarea sau conversia la o alta utilizare, demolarea parțiala sau totala, ori o combinație a acestor alternative.

Cea mai buna utilizare a unei proprietăți imobiliare trebuie sa îndeplinească patru criterii. Ea trebuie sa fie: permisibilă legal, posibila fizic, fezabila financiar, maxim productive.

Atunci când ia decizia de a constitui un drept de proprietate asupra terenului, proprietarul nu tine întotdeauna cont de principiile eficientei economice, putând avea ca prioritate interesul public.
Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

 • 4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

In vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia.

A                       ,

întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietarii de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile..

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Front stradal; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMPARABIL E

A

B

C

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMIRE

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan

teren intravilan*

LOCALIZARE

Ploiești

Roiesti

Roiesti

Roiesti

AMPLASAMENT

Nicolae Balcescu

33

similara

/str. Elena

Doamna

similara / str. Ștefan Cel Mare

similara / str Mihai Bravu

PROPRIETAR

Mun.Ploiesti

persoana fizic:

persoana fizica

persoana fizica

suprafața

37,00

900

1.588

1.100

data inspecției

nov. 18

martie 2019

martie 2019

martie 2019

pret/mp-oferta

?

200,00

16687

175,00

valoare oferta

?

180000

264989,56

192500

id anunț

ID8OQXL

IDbq9SL

IDadJRN

contact

r0724239766

737224699

722702605

alte caracteristici

liber

Contructie pe teren demolabila Ac =200

Contructie pe teren demolabila Ac =50

ABORDARE PRIN PIAȚA, METODA COMPARAȚIILOR DE PIAȚA (TEREN)

ELEMENTE DE COMPARAȚIE

Subiect

PROPRIETĂȚI COMPARABILE

A

B

C

Suprafața teren (mp)

37,00

900

1.588

1.100

Preț (oferta/vanzare) (EURO/mp)

200,00

166,87

175,00

Date disponibile

Oferta

Oferta

Oferta

Maija negociere (%)

-15%

-15%

-15%

Maija negociere (EURO/mp)

-30

-25

-26

Preț corectat (EURO/mp)

170,00

141,84

148,75

Motivare corecție

Ca urmare a discuțiilor avute cu proprietarii/agentii, am aplicat o ajustare negativa de 15% , in funcție de vechimea ofertelor si disponibilitatea de negociere a ofertantilor , reprezentând maija de negociere. Aceasta a fost obtinuta prin aplicarea analizei datelor secundare rezultând in urma prelucrării informațiilor

obținute de la ofertanti si agenti imobiliari„J ■ wi

° ■■■

Ajustări specifice tranzacției

Drepturi de proprietate

Deplin

Deplin

Deplin

Deplin

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

170,00

141,84

148,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de finanțare

Normale

Normale

Normale

Normale

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

170,00

141,84

148,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Condiții de vanzare

Independent

Independent

Independent

Independent

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

170,00

141,84

148,75

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Cheltuieli necesare imediat după cumpărare

Liber

liber

Contructie pe teren demolabila

Ac =200

Contructie pe teren demolabila Ac =50

Ajustare (EURO)

0,00

3,39

1,49

Ajustare (%)

0%

2%

1%

Preț ajustat (EURO)

170,00

145,23

150,24

Motivare ajustare

S-a aplicat o ajustare de 27 euro/mp construcțiilor demolabile, conform ofertei de preț atașata. Suma rezultata s-a impartit la suprafața terenului analizat rezultând ajustarea pe mp de teren

Condiții de piața

martie 2019

martie 2019

martie 2019

martie 2019

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Preț ajustat (EURO/mp)

170,00

145,23

150,24

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustări specifice proprietății

Localizare

Nicolae

Balcescu 33

similara /str.

Elena

Doamna

similara / str. Ștefan Cel Mare

similara / str Mihai Bravu

4-fAjustare (%)

0%

0%      •

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Drum acces

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Asfaltat

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivare ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Utilitari

Electricitate, Gaz, Apa, la limita       si

Canalizare

Electricitate, Gaz,    Apa,

Canalizare

Electricitate, Gaz,    Apa,

Canalizare

Electricitate, Gaz, Apa, Canalizare

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Suprafața

37,00

900

1.588

1.100

Ajustare (%)

15%

36%

24%

Ajustare (EURO/mp)

24,77

53,00

35,38

Motivație ajustare

S-a analizat diferența intre comp. A si Comp B, rezultând 24,77euro pentru o diferența de aprox. 700 mp.Pentru comparabila A s-a aplicat o ajustare de pozitiva de 24,77 euro/mp, pentru comparabila B s-a aplicat o ajustare pozitiva de 53 euro/mp, iar pentru comp C s-a aplicat o ajustare pozitiva de 35,38 euro/mp. Ajustările s-au determinat proporțional pentru fiecare diferența de suprafața.

Deschidere (ml)

12,78

25

18,5

14,5

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Relieful/forma terenului

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Regulat, Plan

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00


Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.                              \

B ■ W

1

Utilizare

rezidențial

rezidențial

rezidențial

rezidențial

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Regim de inaltime zonal

P+2

Similar

Similar

Similar

Ajustare (%)

0%

0%

0%

Ajustare (EURO/mp)

0,00

0,00

0,00

Motivație ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Ajustare neta pentru caracteritici specifice proprietății

24,77

53,00

35,38

Preț ajustat (EURO/mp)

194,77

198,23

185,62

Ajustare totală netă (EURO)

24,77

56,39

36,87

Ajustare totală netă (%)

12%

34%

21%

Ajustare totală brută (EURO)

24,77

56,39

36,87

Ajustare totală brută (%)

12,38%

33,79%

21,07%

Suprafața teren (mp)

37,00

mp

Valoarea estimata (EURO/mp)

194,77

EURO/mp

VALOARE ESTIMATA (EURO)

7.206

EURO

* cea mai mica ajustare totala bruta s-a efectuat pentru comparabila:

A

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 194.77 euro/mp, adică

7.206 euro / 34.329 lei.Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

Abordarea prin comparație directă :

1. Valoare de piață teren = 194.77 euro/mp, adică 7.206 euro / 34.329 lei

Valoarea de piață teren 37 mp = 194.77 euro/mp, adică 7.206 euro / 34.329 lei Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere. Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei ia, doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă. V \v A

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte; ' i1 '

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Valoarea este subiectivă;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 14.03.2019.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluator autorizați, membru titular ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Evaluator autorizat:

Andrei Nistorescu

ANEXE
r ’

ANCJei

-«<• «.4 » >M       A 4

- ț * ? * !1n ■’.*  >*A


Oficiul de Cadastru ș! Publicitate Imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 143715 Ploiești


z,Nr. cerei® ~X?il4682 _

Z<';;:.Ziua          15     !

x/ Luna X] J.2 i

Anul '■   2017 J

Biiiiii

< y- 100054121213 ./

’Z" -


'f.A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Nicolae Balcescu, Nr. 33, Jud. Prahova

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

143715

37

Teren neimprejmuit;

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

114682 / 15/12/2017

Act Administrativ nr. 438, din 21/12/2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI; g1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actualai              ai

1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CIF:2844855, (domeniu privat)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Carte Funciară Nr. 143715 Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești ‘

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t~ (m)

1

2

5.296

2

3

7.238

3

4

1.66

4

5

3.86

5

1

6.4


............=---------------------------— ■■■ r->—■ — -- proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

37

-

-

-

f *

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, pâstfat-ă de.43c@t birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public af acț^ipr^țrâi^\prWC care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiif&p^ezeritaie^âiurit^ susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                             “

S-a achitat tariful de O RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 211.                     £

Data soluționării, 27-12-2017

Data eliberării,

/ /

08. IAN. 20®


Asistent Registrator,

ANAMARIARODijtA MARG__     y

(paraf? și semnătura}#

1
EMILIA

r


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. 306548 din 14-08-2018

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.        1085 Din: 2 7 gS2013


In scopul:

SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM: VANZARE TEREN STR. NICOLAEBALCESCU NR 33, CA URMAREA SOLICITĂRII DOMNULUI BARBU CRISTIAN

Ca urmare cererii adresate de _ _______ _______MUNICIPIUL PLOIEȘTI

cu domiciliul\sediul in județul ________PRAHOVA__, localitatea __PLOIEȘTI

satul_________________________:_________________________, sectorul          , cod postai__________100066

strada______B-DL REPUBLICII__________,nr.______2___,bl.______________~______________

sc__r_____, et._____•____, ap. -     , tel/fex_________0244516699__________ e-mail

înregistrata la nr. __________306548_____din 14-08-2018                      _________________________

Pentru imobilul — teren si/sau construcții — situat in județul Prahova, Municipiul Ploiești,

satul-------_________________________, sectorul - cod postai:______________■

strada__________NICOLAE BALCESCU__________>nr. 33

sc. • ,et. * .ap. -   . sau identificat prin:

in temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr.

209            /

1999

faza PUG aprobata prin Hotărârile Consiliului Local nr,209/1999si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, priwnd autorizarea executorii lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si compietorile ulterioare,

SE CERTIFICA:

 • 1. REGIMUL JURIDIC

Terenul ( cu nr. cadastral 143715 format din teren in suprafața de 37 mp ) se afla situat in intravilanul municipiului Ploiești si este domeniu privat a Municipiului Ploiești, conformHCL nr. 438/21.122016 si a Extrasului de carte funciara emis in baza cererii nr. 114682/08.01.2018.

Conform PUG si RLU terenul se afla in zona protejata cu valoare arhitecturala, cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ/PUD.

 • 2. REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala a terenului: curti-constructîi.

Destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona cai de cormnicatii rutiere, zona cai de comunicații cu restricții in intersecții, cu interdicție de construire pana la elaborare PUD/PUZ.

COR-cai rutiere;

CCri - cu restricții in intersecții.

Utilizări permise:

 • - orice construcție si amenajare pentru cai de comunicații rutiere;

 • - rețeaua de străzi din intravilan apartinand domeniului public;

 • - parcajele publice;

 • - unitati ale întreprinderilor de transporturi teritoriale;

 • - orice construcții sau amenajau adiacente drumurilor publice si in zona de protecție a acestora, care se fac in baza planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor specializate ale administrației publice.

Utilizări interzise:

- orice construcție care prin amplasare, configurație sau exploatare deranjează buna desfășurare, organizare si desfășurare a traficului de pe drumurile publice sau prezintă riscuri de accidente sunt interzise in zona de siguranța a dnimurilor.


Interdicții temporare:

- orice construcție in zonele reglementate prin inteidictie temporara, pana la realizarea lucrărilor


extinderi si modernizări de străzi existente, trasee de străzi noi, traversări etc), cu respectarea prospectelor stabilite prin


PUG, a proiectelor de specialitate elaborate in condițiile respectării Legii nr.10/1995 cu modificările si completările ulterioare si aprobate conform legii.

Regimul fiscal este reglementat de Legea 227/2015-Cod fiscal, modificările si completările ulterioare Terenul se incadreaza in zona valorica A, conformHCLnr. 553 / 21.12.2011 si H.C.L. 361 / 28.09.2012.

 • 3. REGSMUL TEHNIC

UER.-E9; CCR/CCri; POT: 35%; CUT: 1,05;

 • - suprafața de teren = 37 mp;

 • - parcela Neconstruibila

 • - retrageri minime obligatorii de 8,25 m din axul str. Nicolae Balcescu.

terenul areacceS;la,Str.Nico.IaeBalcesQ«.piMitr-uii drmnde.acp.es si oferă posibilitatea racordării la utilitățile existențe      ».

in zona;

Orice modificare a reglementarilor urbanistice menționate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii nr350/2001 privind amenajarea teritoriului si urmanisnul (actualizata).

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE, MODIFICARE SAU DETALIERE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM Documentația urbanistica PUGsi RLU a localității este valabila pana la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, conform HCLnr.382/24.112009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

OPERAȚIUNI NOTARIALE PRIVIND CIRCULAȚIA IMOBILIARA -VANZARE-

CERTBICATULDEURBANLSMNUTINELOCDEAUrORIZATIEDECONSTRUIRESAUAUrORlZA'nE DEDESFUNTARESINI) CONFERĂ DREPTUL DEA EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGATnAITITTTTJLARULUI CERTIFICATULLT DE URBANISM;

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protecția mediului:

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva HA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe m legătura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se conunica solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decidă, după caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investiției publice/private in lista proiectelor supuse evaluară impactului asupra mediului

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației peniru autorizarea erecutarii lucrărilor de constroctă la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cernitelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competente pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului si al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitieiin acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:

După primirea prezentului certificai de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protecția mediului in vederea evaluării inițiale a investiției si stabilirii necesitată evaluării efectelor acesteia asupra mediului In urma evaluării inițiale a investiției se va erate actul administrativ al autoritatu conpetente pentru proiecția mediului.

In situația in care autoritatea competenta pentru protecția mediului stabilește necesitatea evaluară efectelor investiției asupra mediului, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autoritatu administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii.

In situația in cate, după emiterea certificatului de urbanismori pe parcurs ui derulării procedurii de evaluare a efectelor investiției asupra mediului, solicitantul renunța la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autoritarii administrației publice competente.

 • 5.CEREREA DE EMITERE A AUTOR1ZATUIDE CONSTRUIRE/ DESFUNTAREVA FI INS OTITA DEWMATOARELEDOCUMENTE:

 • a) certificatul de urbanism;

 • b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz:

□ D.TA.C.               □ D.T.O.E                 □ D.TA.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.l). avize si acorduri privind utilitățile urbane si infrastructura:

□ alimentare cu apa

□ gaze naturale

Alte avize/acorduri

□ canalizare

□ telefonizare

□ alimentare cu energie electrica

□ salubritate

□ alimentare cu energie termica

□ transport urban

d.2) avize si acorduri privind: □ securitatea la incendiu

□protecție civila

□ sanatatea populației

d,3) avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate

 • e) punctul de wdere/actul administrativa! autoritarii competente pentru protecția mediului (copie);

- nu este cazul

 • f) dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);

 • g) documentele de piața ale următoarelor taxe (copie):

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 0 luni de la data emiterii.


SECRETAR,

\ LA IIRENTIU DITU

ARHITECT SEF,

CRISTINA.HERT1A

W 22-.cS.2v^ DIRECTOR ADJUNCT,


RITA-MAR


Achitat ta» de..........lei, conform chitanței nr.............din................

ait. 476 Cod fiscal

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de


plan de amplasament și delimitare a imobiIulurEXA^^^^^gUten,ent


^Țcadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului       ' .

rT^w"

37

jud. Prahova, muu. Ploiești, strada Nicolae Balcescu, nr. 33, m‘ra\rilan

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)     / /

I uL .--SVV-ÎQVA

Eh..yiAr<izx?,'!<.i^ii,tP|ț7ucj ^LUIFȘTT ANEXA M CERTIFICATUL DE URBANISM , lg.....gfeW#
zA

i


radulescu elena


A. Date referitoare la teren

' Nr.

7 parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

37

teren intravilan parțial împrejmuit cu limita construcție

TOTAL

--—--------------

37

....

----B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita ia sol (mnt

Mențiuni

-

--

—— -__ >'

.           TOTAL

Â.

~7~----------------------------------isLd

■ - - - -

totală măsurată a imobilului=37 mp

Suprafaia din act = 37 mpExecutant:

ING. OANCEA COSTIN LIVIU


Confirm executarea măsurătorilor la terei),.cttfe|tiiuy;rea întocmirii documentației cadastrale și corespondeșț4aj|e'/t£j cu realitatea din teren.

C.I.L.: 2017563PF584 Semnătura și ștampila

c

Data I O-Nov-17


Inspei$j.^S

Confirm introducerea imobilului în bâza'de date integrată și atribuirea numărului cadastral.. ...__.

nSjîiSâstnj si Publicitate IșcbiliafaPrahovaj iGtlcSuO SrvS; &QNS!LiE&
r<         ’

ți J

VVyZ |

c

*^LCr

1

T
ADAUGAANUNȚ NOU


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești

Următorul anunț >


favorit


180 000 €

Negociabil

sa Trimite mesaj

L. 0724 239 766


eren central, Ploiești

Ploiești, județ Prahova Vezi pe harta


det Prahova Adăugat La 19:44,9 februarie 2019, Număr anunț: 130330681 :e 0 | [ Distribuie |

. .„.noveaza anunțul           Actualizează anunțul


Oferit de

Suprafața utila


Proprietar

900 m2


Extravilan / intravilan Intravilan


mihaela

Pe site din oct 2013


Anunțurile utilizatorului


Vând teren in suprafața de 900mp .situat pe str.Elena Doamna.

Raportează


< înapoi

îmi place ~~11 Distribuie ]

Vizualizari:1012


Următorul anunț


Aspirator vertical cu spalare

Philips AquaTrio Pro FC7088...

Hobby, Set de prosoape - 4 piese, 100% bumbac, Verde

Aparat semlprofesional de spalat covorul sl tapițeria B...

Scaun de birou ergonomie Krlng Fit, Mesh, Negru/Gri

Contactează vânzătorul


V. 0724 239 766


Aspirator vertical Philips        Aspirai

PowerPro Aqua FC6405/01,...   Rowenta


& Adăugă fișier

Fișierele acceptate sunt: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB


■ Trimite


Anunțurile utilizatorului mihaela


Toate anunțurile utilizatoruluiJacheta copii

Haine copii

9 feb


45 leivând jacheta piele

Geci-Paltoane

9 feb


100 lei45 lei

LIVRARE CU "  I’;! VERIFICARErochițe elegante pt. fetițe

Haine copii

9 feb

Rochie din voal

Haine copii

9 feb


45 lei


75 lei


Arata mai multe anunțurile utilizatorului


Aplicații mobile Căutări frecvente Anunțuri promovate Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate Cariere in OLX

Setări publicitate Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tau


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești

8

A beks ▼

ADAUGA ANUNȚ NOU      j|

Următorul anunț -> /

CENTRU
MIHAI BRA’


265 000 €

Negociabil

KS Trimite mesaj

V. 07372 24699


Ploiești, județ Prahova Vezi pe hartaTeren ultracentral Ploiești 1588 mp

Ploiești, județ Prahova Adaugat La 12:33, 7 februarie 2019, Număr anunț: 168774215 | îmi place 0 ] [ Distribuie ]


Mihai

Pe site din dec 2015


Anunțurile utilizatorului


Promovează anunțul


Actualizează anunțul


Raportează


Oferit de


Proprietar


Extravilan / intravilan Intravilan


Suprafața utila


1588 m2


Teren ultracentral situat pe strada Ștefan cel mare aproape de Muzeul de Istorie. Font stradal 18.5m ,cu acces la toate utilitățile.


Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul cu privire la faptul că folosim module cookie și alte tehnologii similare în scopul îmbunătățirii și al personalizării conținutului nostru,

Acceptă & închide


în vederea analizării traficului, a furnizării de publicitate și a protecției anti-spam și anti-malware, precum și împotriva utilizării neautorizate. Afla mai multe detalii

Click aici pentru a modifica setările în ceea ce privește partenerii de publicitate ai O LX| îmi place O | Distribuie j

Vizualizari:260


Contactează vânzătorul

07372 24699

Mesajul tau


& Adăugă fișier

Fișierele acceptate sunt: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB


li&f TrimiteCanapea extensibila STAR crem-maro, 3 locuri, lada depozitare, 197x105x100, cu arcuri relaxa, demontabila ușor, structura solida, 2 perne mari gratuite, multicolor


2099 lei


Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate

Cariere in OLX

Setări publicitate

Publicitate


Q Contul meu


< înapoi Anunțuri Ploiești > Imobiliare Ploiești > Terenuri Ploiești

Trimite mesaj


0722 702 605


Ploiești, județ Prahova

Vezi pe hartaOprea Daniel

Pe site din dec 2017


Anunțurile utilizatorului


Teren intravilan 1700 mp str. Mihai Bravu nr. 29-31

Raportează


Ploiești, județ Prahova Adaugat La 21:03,1 martie 2019, Număr anunț: 151036327

B> X


|    îmi place 0 j j Distribuie ]

Promovează anunțul

Actualizează anunțul

Oferit de


Proprietar


Extravilan / Intravilan Intravilan


Suprafața utila          1 700 m2


Vând teren intravilan in suprafața de 1700 mp, preț fix 175 euro/mp str. Mihai Bravu nr. 29 -31 Ploiești respectiv 1100 mp si 600 mp cu toate utilitățile pe ambele proprietăți. Pe terenul de 600 mp este construit un imobil compus din 3 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 2 holuri, 2 dependințe si beci mare. Se poate investi in construcții rezidențiale.


22 Martie 2019

Hotel Athenee Palace BucureștiAplica acum per cele mai iăvnice p din Imobiliare

APLICĂ

3/2/2019


<( Înapoi


ME

ATE

Următorul anunț >


I îmi place o] [ Distribuie |

Vizualizari:4500


Contactează vânzătorul

k. 0722 702 605


Mesajul tau


& Adăugă fișier

Fișierele acceptate sunt: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gîf, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt

Fișierul poate aveam maxim 2 MB


£5 Trimite
Aplicații mobile

Căutări frecvente

Anunțuri promovate

Harta site

Harta județelor

ANPC

Parteneri ▼


Ajutor & Contact

Descoperă OLX.ro

OLX pentru profesioniști

Livrare cu verificare

Condiții de utilizare

Politică de confidențialitate

Cariere in OLX

Setări publicitate

Publicitate


Descarcă aplicația pentru telefonul tau


Case la roșu, case la cheie, amenajari interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.916.059


SERVICII PRETURI MANOPERA PRETURI DEMOLĂRI CASE PROIECTE INFO UTILE CONTACT


Preturi demolări case

Serviciu

Demolat si carat moloz casa paianta

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu stâlpi, placa beton, centuri

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in Ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preț


100 lei / mp de amprenta casa

130 lei / mp de amprenta casa

170 lei/ mp de amprenta casa

200 lei / mp de amprenta casa

250 lei / mp de amprenta casa


12/21/2018


Preturi demolări case | CSConstruct | Construcții case, ari ,ari interioare

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul, in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construiti amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si fara placa inmultit cu 130 lei / mp = 6500 lei

In prețul acesta intra :

Demolarea acoperișului, al tavanului, pereților, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La final se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactați.

Info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

Contact

« Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

L. Telefon: 0724.916.059

S Email: contact@csconstruct.ro


Despre noi


CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si


in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția clientilor noștri o gama larga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu


amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții


specifice industriei grele.


Copyright © 2017 CSConstruct | Construcții case, amenajari interioare

ane;

Plan de amplasament și delimitare a imobilului^*-------—------~ -r?--

Adresa imobilei i)P',     z»q

jud. Prahova, mun. Ploiești, strada Nicola^a^afeșcuy nr.'^intravilan

Unitatea Administrativ Teritorială fUAT)


CADASTRALI 232

CONSTRUCȚIE


Ir------------------A.

Nr.

1 parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

1

CC

37

TOTAL

37

Date referitoare la teren


l'r---

Cod

Destinația

A—

-

TOTALteren intravilan parțial imprejmuit cu limita construcție


Mențiuni


QfiC-vi țÂ .-ARGUi      O


Executant:

ING. OANCEA COSTIN LIVTU n

Confirm executarea măsurătorilor la i<ren, corețtiAciinsa întocmirii documentației cadastrale și corespondenta! tOteia cu realitatea din teren. A —

C.I.L.: 2017563PF584

Semnătura și ștampilaConfirm introducerea imobilului în baza~de date integrată și atribuirea numărului cadașțraL^..—-


șnfirai! de Rastrusi Publicitate imobiliars Prahova

l ANGHȘ^^^ABALUCi

i «AȘAEAAUAjW

Ștampila BCP1__A,