Hotărârea nr. 367/2019

Hotãrârea nr. 367 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 367 privind transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 472/24.09.2019 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun nr.388/24.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr.306/24.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune transformarea funcției publice de execuție vacantă din cadrul Compartimentului Achiziții Bunuri din referent, clasa III, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional principal;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea funcției publice de execuție vacantă din Compartimentul Achiziții Bunuri din cadrul Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din referent, clasa III, grad profesional principal în consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, începând cu data de 01.10.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.246/31.07.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgeContrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV