Hotărârea nr. 366/2019

Hotãrârea nr. 366 privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246/31.07.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 366

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în

anexele nr. 1 și nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local nr. 246/31.07.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 475/24.09.2019 al Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr. 389/24.09.2019 la Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și sub nr.308/24.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexele nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246/31.07.2019 astfel: sintagma „secretar general” se va citi „secretar general al unității administrativ-teritoriale”;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

luând în considerare adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.40796/2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 246/31.07.2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Primăriei Municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 611 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

în baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. „a” și alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 îndreptarea erorii materiale cuprinsă în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246/31.07.2019 astfel: sintagma „secretar general” se va citi „secretar general al unității administrativ-teritoriale”.

Art. 2 Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.