Hotărârea nr. 365/2019

Hotãrârea nr. 365 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară„Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 365

privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2019 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliu] Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 467/23.09.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Relații Internaționale nr. 401/20.09.2019, al Direcției Economice nr.293/23.09.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 303/23.09.2019, prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.09.2019;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 3, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Hotărârii nr. 1 din 2018 a Adunării Generale a Asociaților ADI -Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” nr. 4012/22.02.2019;

în temeiul prevederilor art. 128, coroborat cu art. 129, alin 2, lit. e și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2019 în valoare de 228.550,00 lei, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor -Prahova”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Geordfe Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV