Hotărârea nr. 364/2019

Hotãrârea nr. 364 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/23.08.2019, privind rectificarea Listei de investiţii aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 364

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/23.08.2019, privind rectificarea Listei de investiții aferentă împrumutului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 470/23.09.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre precum și Raportul de specialitate nr. 292/23.09.2019 al Direcției Economice prin care se propune rectificarea, pentru anul 2019, a sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/23.08.2019 din Lista de investiții aferentă împrumutului contractat de către municipiul Ploiești de la Exim Bank;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

Ținând cont de Hotărârile Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice nr. 5212/10.10.2017, nr. 5252/27.11.2017 și nr. 5818/22.08.2019;

Luând act de prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. b și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea Listei de investiții pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Aprobă Notele de fundamentare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 în situația în care, până la data de 15 noiembrie 2019, executivul primăriei constată că nu pot fi cheltuite sumele prevăzute în prezenta hotărâre va propune Consiliului Local rectificarea valorică a listei de investiții cu încadrarea valorii posibil a fi consumată până la 31 decembrie 2019.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXAI ftCC M>. 3^/20ie>

VIZAT, PRIMAR Adrian E'lorui-TJOBRE

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019-Credit Exim Bank

RECTIFICARE 3

lei

HO.

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate 1ICL 485/2017

Influenta

Propus rectificare

III

0

1

2

3

4

5

6

7

219,903,801.22

43,950,868.72

20^489^412168

0.00

64,440,281.40

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL                                                  .

:        • i :<:.; : 0.00

0.00

::,<:<:: 12LOOO.OO

121,000.00

din care

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

121,000.00

121,000.00

1

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0.00

0.00

121,000.00

121,000.00

Cap. 66.07.71.01

SANATATE

TOTAL

<: 14,730^00.00

?L?<<<'3i8i9;528;45

-1.819,528.45

2,000,000:06

din care

B

Lucrări noi

14,730,000.00

3,819,528.45

0.00

-1,819,528.45

2,000,000.00

1

Laborator Radioterapie cu Energii înalte

23/2019

14,730,000.00

3,819,528.45

0.00

-1,819,528.45

2,000,000.00

Cap. 70.07.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

< 35,553,160.00

2,500,000.00

/<<::0.00

2,500,OOO.OO

din care

'"'^2,500,000.00

A

Lucrări in continuare

14,816,130.00

2,500,000.00

0.00

04)0

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.2007

14,816,130.00

2,500,000.00

0.00

X- Ș^$),000.00

X/ /o o.oo

B

Lucrări noi

20,737,030.00

0.00

0.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

44/27.02.2017

20,737,030.00

0.00

0.00

z 0.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

• ■-

TOTAL

• • 79i558.0O9.81

:<X   5.573,743;.27

0.00

: <-2,738.903.00

13.834,840.27

din care

HCL

0

1

2

A

Lucrări in continuare

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.2015

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modemizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.2015

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra

40/27.02.2017

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.2017

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in Cartier Ploiești Vcst-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.2013

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.2017

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

C. Alte cheltuieli de investiții

1

E.T. - Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

Cap.84.02.7L01

TRANSPORTURI

din care

B

Lucrări noi

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.2014

2

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

494/16.11.2018

3

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul.București 2

340/29.09.2017

4

Modernizare Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Sudorului, Vanatori, Soveja, Lupeni, Prut, Spatari, Plevnei, Alexandru cel Bun

362/2018

5

Modernizare str. Cozia

51/26.02.2018

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

77/31.03.2017

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL

485/2017

Influenta

Propus rectificare

III

3

4

5

6

7

79,558,009.81

15,473,743.27

0.00

-2,738,903.00

12,734,840.27

6,604,740.00

600,000.00

0.00

125,500.00

725,500.00

13,920,504.13

399,403.00

0.00

-149,403.00

250,000.00

7,231,139.20

2,000,000.00

0.00

-175,000.00

1,825,000.00

3,305,879.38

1,450,000.00

0.00

-160,000.00

1,290,000.00

27,597,200.00

11,000,000.00

0.00

-2,400,000.00

8,600,000.00

1,798,547.10

24,340.27

0.00

20,000.00

44,340.27

19,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

:   90,062,631.41

21,057397.00

< 20,489,412.68

,437,431.45

45,984,441.13

90,062,631.41

21,057,597.00

20,489,412.68

-5,563,384.43

35,983,625.25

28,211,420.00

4,400,000.00

20,489,412.68

0.00

24,889,412.68

44,273,768.89

0.00

0.00

9;          0.00

7,419,845.83

7,000,000.00

0.00

<-5,000,000:00

W A

2,000.000.00

3,850,596.69

2,996,462.84

0.00

’l           1                   '     • •

<<.:<•■

0.00

; O

/ .2,996,462.84

854,134.16

0.00

210,0'00.00

1 ‘1,064,134.16

6,307,000.00

),807,000.00

0.00

-773,384.43

5,033,615.57

HCL

Valoare totala conform SF

Sume aprobate

Sume aprobate HCL 485/2017

Influenta

Propus rectificare

III

0

1

2

3

4

5

6

7

c

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

10,000,815.88

10,000,815.88

1

Achiziție autobuze Euro 6

0.00

0.00

7,288,956.68

7,288,956.68

2

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

494/16.11.2018

44,273,768.89

0.00

0.00

1,084,948.28

1,084,948.28

3

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii -str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu - str.Nicolae Balcescu -str.Ștefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

317/29.08.2018

11,012,127.64

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

4

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - str.Libertatii (Gara de Vest)

318/29.08.2018

16,472,870.31

0.00

0.00

500,000.00

500,000.00

5

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

611/20.12.2018

22,775,463.70

0.00

0.00

300,000.00

300,000.00

6

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

613/20.12.2018

22,685,458.00

0.00

0.00

294,780.92

294,780.92

7

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0.00

0.00

32,130.00

32,130.00

DIRECTOR EXECUTIV,

MIHAELA IAMAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MADALINA CRĂCIUN

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI ,NEGRU MIHAI / SERVICIUL INVESTIȚII n ! STOCHITA MARIANAJrj

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNIT ATI DE INVAT AMANT SI SANATATE

NITU CARMENMUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Tehnic Investiții Serviciul Reparații si Investit» Drumuri âft <H<?c h/n.


m O?**-

*

APROBĂ

P.PRIMAR V VICEPRIMAJ^V /s Cristian Miliid

\z

____________________ Zz'

NOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții pe anul 2018-2019 - Credit T-xim Bank

RECTIFICARE 3

Cap.84.02.7L01 TRANSPORTURI

Cap.B - Lucrări noi

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 (proiectare si execuție)

In urma incheierii contractului de lucrări nr. 17501/12.09.2019, avand ca obiect proiectarea si execuția obiectivului de investiții Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul.Bucuresti 1 si B-dul București 2 a fost emis ordinul de incepere a elaborării documentației tehnice.

Avand in vedere termenele contractuale asumate pentru elaborarea documentației tehnice si execuția lucrărilor (10 luni), propunem redistribuirea sumei de 5.000.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 7.000.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 2.000.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare strada Cozia

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale pe strada Cozia, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemului rutier.

Documentația tehnica, faza D.A.L.I. si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.51/26.02.2018.

Pentru decontarea lucrărilor aferente modernizării sistemului rutier propunem, majorarea alocației cu suma de 210.000 lei.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 854.134,16 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 1.064.134,16 lei, inclusiv TVA

Cap.C - Alte cheltuieli de investiții

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului îmi Itimodal X.K.

•» -■'* de


incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete^zc Spital Județean) in municipiul Ploiești

Ținând cont ca MDRAP a declarant eligibil proiectul,               ;

precontractare a finanțării, se impune decontarea serviciilor de proiectare iu^bst prestate si au stat la baza aprobării finanțării.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea ^valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 1.084.948,28 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 1.084.948,28 lei, inclusiv TVA

Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101- B-duI.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu -str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democratiei - Gara de Sud

Ținând cont ca MDRAP a declarant eligibil proiectul, fiind in faza de precontractare a fmantarii, se impune decontarea serviciilor de proiectare care au fost prestate si au stat la baza aprobării fmantarii.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 500.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 500.000 lei, inclusiv TVA

Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - str.Libertatii (Gara de Vest)

Ținând cont ca MDRAP a declarant eligibil proiectul, fiind in faza de precontractare a fmantarii, se impune decontarea serviciilor de proiectare care au fost prestate si au stat la baza aprobării fmantarii.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 500.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 500.000 lei, inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier

Rafov


întrucât proiectul este in etapa de evaluare tehnico-financiara la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 300.000 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 300.000 lei, inclusiv TVA

Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiești - Cartier Pictor Rosenthal

întrucât proiectul este in etapa de evaluare tehnico-financiara la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 294.780,92 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 294.780,92 lei, inclusiv TVA

Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

întrucât proiectul este in etapa de evaluare tehnico-financiara la MDRAP, se impune asigurarea finanțării necesare decontării serviciilor de proiectare.

Pentru decontarea serviciilor de proiectare se propune suplimentarea valorii prevăzute in bugetul inițial cu suma de 32.130,00 lei inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2019: 0 lei

Buget rectificat: 32.130,00 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2 Ck H CC bk-

Ar. /a.09.»!^Cristian


NOTA DE FUNDAMENTARE


a obiectivelor de investiții pe anul 2019-Credit RECTIFICARE 3


Având in vedere estimările de plata realizate pe fiecare contract de lucrări sunt necesare redistribuiri de sume intre pozițiile, după cum urmeaza:

Capitolul 65.07.71.01- INVATAMANT

C.Alte cheltuieli de investiții

 • 1. Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

Suma aprobata: 0.00 lei

Suma propusa: 121.000,00 lei

Total Credit Exim Bank: 121.000,00 lei.

Capitolul 66.07.71.01- SANATATE

C.Alte cheltuieli de investiții

 • 1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte

Suma aprobata: 3.819.528,45 lei

Suma propusa: -1.819.528,45 lei

Total Credit Exim Bank: 2.000.000,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești- etapa 1

Suma aprobata: 600.000,00 lei

Suma propusa: 125.500,00 lei

Suma in curs de aprobare: 725.500,00 lei.

 • 2. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Modernizare străzi zona Bunavestire,inclusiv canalizare;

Suma aprobata: 399.403,00 lei

Suma propusa: -149.403,00 lei

Suma in curs de aprobare: 250.000,00 lei.

 • 3. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare cartier Mimiu: str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra;

Suma aprobata: 2.000.000,00 lei

Suma propusa: -175.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 1.825.000,00 lei.

 • 4. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extind^^retea^^'canalizare cartier Rafov II: Str.Pietii, Islazului, Traian Savulescu, At " Uzinei, Trenului, Târgului;


Suma aprobata: 1.450.000,00 lei

Suma propusa: -160.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 1.290.000,00 lei

 • 5.  Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești - Extindere rețea canalizare si racorduri in cartier Ploiești Vest - Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din B-dul Petrolul.

Suma aprobata: 11.000.000,00 lei

Suma propusa: -2.400.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 8.600.000,00 lei

 • 6. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, cartier Albert : str. Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda;

Suma aprobata: 24.340,27 lei

Suma propusa: 20.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 44.370,27 lei

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

 • 3. Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

Suma aprobata: 5.807.000,00 lei

Suma propusa: -773.384,43 lei

Suma in curs de aprobare: 5.033.615,57 lei

C-Alte cheltuieli de investiții

 • 2. Achiziție autobuze Euro 6

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 7.288.956,68 lei

Suma in curs de aprobare: 7.288.956,68 lei

 • 2.Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 1.294.948,28 lei

Suma in curs de aprobare: 1.294.948,28 lei

3-Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101^-Bdul.Republicii - str.Gh.Doja - str.George Cosbuc - str.Stefan Grec^dniR € cir*                  l-i o 1 <■*£.(.’."*11 _ o+v*                      A/tnra r*. iv*                    !.i)               zlz-1                  .

w

? .

< ^IfN.


str.Nicolae Balcescu - str.Stefan cel Mare - str.Democrației - Gara de $ud? Suma aprobata: 0,00 lei Suma propusa: 500.000,00 lei                            Ho.

Suma in curs de aprobare: 500.000,00 lei

,—

' o o

 • 4. Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 -str.Gageni - Sos.Nordului - Sos.Vestului - str.Libertății (Gara de Vest)

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 500.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 500.000,00 lei

 • 5. Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov;

Suma aprobata: 0.00 lei

Suma propusa: 300.000,00 lei

Suma in curs de aprobare: 300.000,00 lei

 • 6. Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 294.780,92 lei

Suma in curs de aprobare: 294.780,92 lei

 • 7. Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

Suma aprobata: 0,00 lei

Suma propusa: 32.130,00 lei

Suma in curs de aprobare: 32.130,00 lei

Director Executiv,

Mihaela IA^UNDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef Serviciu Investiții, Stochita MarianaSef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate, Nitu Carmen