Hotărârea nr. 363/2019

Hotãrârea nr. 363 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 363 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 466/23.09.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, srategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și raportul de specialitate nr. 7679/16.09.2019 al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 294/23.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

în conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • •  Legii nr. 47/2019 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

  • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, art. 19 și art. 49;

în temeiul art. 129 alin. (4) lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții, conform Anexei nr. 2B (sursa venituri proprii), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.PREȘEDTE DE ȘEDINȚA, George S0fin Niculae BOTEZ


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET

APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 228/22,07,2019

Execuție le 31,08,2019

Influenta +/-

rpctif.-sept.

TOTAL VENITURI - din care:

87336,0C

52986,0(

18848,0C

106184,00

VET

1SU

MII URILE otUilUNII DL FUNCȚIONARE -- din care:

84146.0C

52803,0(

18743.0C

102889,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

19.0C

1;

19 00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

845,00

513

845,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

60123,00

38175

18848

78971,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buaetui

33.10.30

718,00

392

718,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

0,00

0

0,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-105

-105,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

341,00

298

341,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0 00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

22100,00

13412

22100,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE total - din care:

3190,00

183,00

105,00

3295,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

105

105,00

Subvenții dîrTbugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

3190,00

183

0

3190 00

Subvenții din bugetul de stat către bugete e locale pentru finanțarea aparaturii medicale si ecn oamenteior de co nunicatii in sanataie

43.10.16.01

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații In urgenta In

43.10.17.01

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

94772,00

53744,00

18848,00

113620,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (co8 01+80+81+84)

89012,00

52275,00

18743,00

107755,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+

01

89012,00

52347,00

18743,00

107755,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.

10

39833,00

22384,00

0,00

39633,00

Cheltuieli salariale In bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

38087,00

21318,00

0,00

38087,00

Salarii de baza

10.01.01

28000 00

15957

28000,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

5500,00

2950

5500,00

Alte sporuri

10.01.06

750,00

399

750,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

2050,00

1098

2050,00

ndemnizatii plătite unor persoane din afara un

10.01.12

9,00

4

9,00

ndemnizatii de delegare

10.01.13

0,00

ndemnizatii de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de rr

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

0.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

0,01,17

1706,00

879

1706,00

Alte drepturi salariale in bani

0.01.30

72,00

31

72,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10

0.02

609,00

528,00

0,00

609,00

fichete de masa •)

0.02.01

0,00

0,00

Vorme de hrana

0.02.02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L.

228/22,07,2019

Execuție I 31,08,201?

Influent +/-

. Buaetc rectlf.-sept.

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

r

Locuința de serviciu folosita de salariat si fam

i 10.02.04

—\

o;od

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

609,0(

521

■ țf 609,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

O.oc

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

10.03

93-

531

937,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

96,0C

6C

96,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0,00

Prime ae asigurare dsTviațâ plătite de angajator centru ancaiatl

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

841,00

478

841,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

49139,00

29779,00

18743,00

67882,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.1

20.01

2665,00

1689,00

0,00

2665,00

Furnituri de birou

20.01.01

90.00

54

90,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

150,00

89

150,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1100,00

724

1100,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130,00

104

130,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

30,00

11

30,00

Piese de schimb

20.01.06

100,00

1

-60

40,00

Transport

20.01.07

40,00

34

25

65,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

65,00

34

65,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

530,00

323

530,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funct

20.01.30

430,00

315

35

465,00

Reparații curente

20.02

900,00

275

900,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

650,00

309,00

0,00

650,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

650,00

309

650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.0'

20.04

43598,00

26864,00

18683,00

62281,00

Medicamente

20.04.01

41688.00

25796

18683

60371,00

Materiale sanitare

20.04.02

600,00

386

600,00

^eadivi

20.04.03

1200,00

612

1200,00

Dezinfedanti

20.04.04

110,00

70

110,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 2<

20.05

570,00

202,00

60,00

630,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

0

40

60,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

4

20

70,00

Alte obiede de inventar

20.05.30

500,00

198

500,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+2(1

20.06

55,00

51,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

51

55,00

l

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

25,00

17

25,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

5,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

50,00

30

50,00

Protecția muncii

20.14

100,00

57

100,00

Muniție, furnituri sl armament de natura actlvelo

20.15

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al a

>0.18

0,00

0,00

uoninDuții aio administrației publice locaie ia realizarea unor lucrări șl servicii de Interes public local, In baza unor convenții sau contracte de asociere

0.19

0,00

Reabilitare Infrastructura program inundații pen

0.20

0,00

Meteorologie                                2

0.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor       2

0.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor sl Inghetu 2

0.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumutur 2

0.24

0,00

C

omisioane sl alte costuri aferente imprumutu 2

0.24.01

0,00

C

omisioane si alte costuri aferente imprumutu 2

0.24.02

0,00

s

tabilirea riscului de tara                        2

0.24.03

0,00

Che ti actiun PQtriv

dell Judiciare si extrajudiciare derivate din

1 In reprezentarea Intereselor statului,     2

it dispozițiilor legale

0.25

0,001

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET APROBAT 2019 CONFORM H.C.L. 223/22,07,2019

Execuție la 31,08,2019

influenta +/.

£

/A**

<«ugetT

feCdK-sept 2019 !>/ Ir W

■(U., v

w

Tlchete cadou

20.27

3

fi 0,6C

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0

£20.30

521,00

285,0C

' Q,OC

iWW

Reclama si publicitate

20.30.01

■ 1^0.06

Protocol si reprezentare

20.30.02

~\ "Aoî

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

21,00

21

■'■21,00

Chirii

20.30.04

i> 0.0.0

O*

Prestări servicii pentru transmiterea drei turilo

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului in

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

500,00

264

500,00

0 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATi ĂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 51

55

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0 00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+5

59

240

148

0

240,00

Burse

59.01

0.00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap ne

59.40

240 00

148

240,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80

80

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

0,00

illLUL xvii pla 11 efeu i UATE'IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate Ir

115.01

-36

0 00

î

0,00

SEUIIUNEa UE DEZVOLTARE (coa

51+55+56+70+841

5760,00

1469,00

105,00

5865,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0 00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

Titlul VlirProiecte cu tinantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.181

56

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5760,00

1469,00

105,00

5865 00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011

71

5760,00

1469.00

105,00

5865,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5760,00

1469 00

105,00

5865,00

Construcții

71.01.01

0 00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

4203,00

1268

4203,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpo

71.01.03

89,00

89,00

Alte active fixe

71.01.30

1468 00

201

105

1573,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților coi

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

IIILUL XVII PLAI 1 EFEUIUA IE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

B4

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate Ir

35.01

Pentru buget 2019: Excedentul din anii precedenti de 7436 mii lei va fi direcțional astfel: 2570 mii lei se directioneaza pentru finanțarea ch investiții, iar diferența de 4866 mii lei, pentru acoperirea goluri casa.


Sponsorizări din anii precedenti:261447,22 lei

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL EC. MUSCA MĂRILENA

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA 2B

"e<-

LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli,

cu finanțare DIN VENITURI PROPRII

Anul 2019

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

ARTICOL 71.01.02 - MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1.Aparat radiologie

1

1259

0

0

1

1259

Acest aparat a fost achiziționat la sfârșitul anului 2018, fiind necesara plata acestuia in acest an.

2.Banca de sânge

1

35

0

0

1

35

Este necesara la Compartimentul Transfuzii, pentru monitorizarea temperaturii la care se pastreaza sângele pentru efectuarea transfuziilor.

3. Aparat de electroterapie cu 2 canale, curenti HUFSCHMIDT

2

50

0

0

2

50

Aparatul de electroterapie va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

■ -T ■st

4. Electrocardiograf

12 canale

2

24

0

0

2

24

Aparatele vor fi utilizate in Sectiâ-~-^o^ Radioterapie si Secția lntemfe.z

5.Defibrilator

1

20

2

36

3

56

Aparatele sunt necesare               I

Compartimentul HematoIb^te^Seâtiay'4 Oncologie si Secția Radioterapie.—-4X

6.Monitor cardiac

1

25

0

0

1

25

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

7. Echipament preparare parafina 63x63x77, capacitate 85kg

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

8.Masa ginecologica cu acțiune electrica

2

20

0

0

2

20

Mesele vor fi utilizate la Cabinetele de chirurgie si dermatologie.

9.Negatoscop

1

7

0

0

1

7

Aparatul va fi utilizat la Cabinetul Radiologie.

10.Pompe tip infuzomat

8

60

0

-36

8

24

Sunt necesare la Secția Oncologie.

H.Termostat seruri

3

75

0

0

3

75

Aparatele vor fi utilizate in Compartimentul Hematologie si Secția Interne.

12.lnjectomat

1

5

0

0

1

5

Aparatul va fi utilizat in Compartimentul Hematologie.

13.Analizor automat pentru detecție markeri cardiaci-troponina+teste

1

15

0

0

1

15

Aparatul va fi utilizat Compartimentul Cardiologie.

14. Aparat terapie laser cu sonda

1

24

0

0

1

24

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

15. Aparat de electroterapie cu 4 canale

3

75

0

0

3

75

Aparatele sunt necesare la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperat^ *

16. Monitor profesional monitorizare funcții vitale

1

35

0

0

1

35

Aparatul va fi utilizat lap&ttiaiS^' » Fizioterapie.

/» .-0

17. Elevator mobilizare pacienti imobilizați

2

20

0

0

2

20

Elevatoarele sunt necesare Secției Fizioterapie.

18. Aparat mobilizare pasiva a genunchiului, acționat electric

1

5

0

0

1

5

Aparatul va fi utilizat la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

19. Pat masaj cu acționare electrica

1

7

0

0

1

7

Este necesar la Laboratorul de Fizioterapie si Recuperare.

20.Suport targa cu acționare electrica

1

20

0

0

1

20

Suportul vechi pentru targa utilizata de ambulanta spitalului s-a deteriorat,fiind necesara achiziționarea unui suport nou.

21.Centrifuga laborator cu 24 -32 locuri

1

15

0

0

1

15

Este necesara Laboratorului de analize al spitalului.

ART.71.01.03 - MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORPORALE

22.Server si înlocuire rețea calculatoare

1

85

0

0

1

85

Este necesara imbunatatirea instalației IT a spitalului.

23. Licența

Windows Server

1

4

0

0

1

4

Este necesara pentru utilizarea serverului la contabilitate.

ART.71.01.30-ALTE ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARAȚII CAPITALE)

24. Proiectare rezervor apa potabila

0

20

0

0

0

20

Este necesara proiectarea unui fezervor de apa potabila care sa aâigure—^<^ \ necesarul de apa potabila penfj^irei%4 zile-                                              °

25.Amenajare grupuri sanitare si schimbare conducte la Secția Oncologie-etaj

0

140

0

0

0

140

Numărul de toalete exf^i^e^Q//^ insuficient pentru numaru^dQp^i^n^deservit.

26.Reconfigurare si refacere instalație termica care deservește Spalatoria, Blocul alimentar si Secția Reumatologie (proiectare si execuție)

0

300

0

0

0

300

Instalația veche nu mai corespunde cerințelor si normelor tehnice actuale.

27.Realizare statie de clorinare a apelor uzate

2

25

0

0

2

25

Este necesara o dezinfectare a apelor uzate din spital, înainte de deversarea lor in rețeaua de canalizare a orașului.De aceea este nevoie de realizarea a doua statii de clorinare a apelor uzate, pentru ambele curți ale spitalului.

28. Amenajare spatii depozitare in cadrul Compartimentului Hematologie

0

120

0

0

0

120

In urma extinderii Compartimentului Hematologie este necesara amenajarea si compartimentarea spatiilor de depozitare a diverselor materiale utilizate de acesta.

29.Realizare a doua rezervoare cu apa potabila

0

45

0

105

0

150

Este necesara realizarea a doua rezervoare de apa potabila care sa asigure necesarul de apa potabila pentru trei zile.

TOTAL

2570

0

105

2675

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL MarilenaSEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ine. Mateescu Veronica Angi __