Hotărârea nr. 362/2019

Hotãrârea nr. 362 privind modificarea art. 4 din Contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat între Municipiul Ploieşti şi CEC Bank


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 362 privind modificarea art. 4 din Contractul de credit nr. RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat între Municipiul Ploiești și C.E.C Bank

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 468/23.09.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 285/17.09.2019 al Direcției Economice prin care se propune încheierea unui act adițional la contractul de credit nr.RQ 14091260716289 încheiat între Municipiul Ploiești și CEC Bank cu privire la modificarea marjei dobânzii de la 3,15 pp la 2,95 pp;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

Având în vedere:

Capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

  • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

A

In temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art. 129, alineat 4, litera b, art. 136, art. 139, alineat 3, litera b;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 4, punctul 4.1.2 din contractul de credit nr.RQ14091260716289/08.09.2014, încheiat între Municipiul Ploiești și CEC Bank, în sensul diminuării marjei dobânzii la 2,95 pp.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Art. 2 Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local nr. 188/26.06.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sc rin Mculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV