Hotărârea nr. 360/2019

Hotãrârea nr. 360 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Parcare zona plajă”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 360

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

„Parcare zona plajă”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând referatul de aprobare nr. 423/04.09.2019 al domnului Viceprimar Mihai Cristian Ganea și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 6778/04.09.2019 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Parcare zona plajă”;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 273/05.09.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 290/18.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Avizul comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 prin care studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici primesc aviz favorabil fără condiții;

în baza avizului nr. 25/24.09.2019 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Parcare zona plaja” conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE PE ȘEDINȚĂ, George Sd^in ulae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVPROIECT NR. 65/2019

PARCARE ZONA PLAJA"

COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

FAZA: SF/DTAC/PT

PIESE SCRISE SI PIESE DESENATE

BENEFICIAR:

Parcul Memorial Constantin Stere, Comuna Bucov, Județul Prahova

PROIECTANT GENERAL: S.C. DINENG DEV S.R.L.

SEF PROIECT:                     ing. Andrei Dinescu

SEF PROIECT DRUMURI:           ing. Dragos Gaiu

IULIE 2019

_______,

LISTA DE SEMNATURI A PROIECTANTILOR '  ‘ ’TITLU PROIECT

PARCARE ZONA PLAJA

BENEFICIAR:

ADMINISTRAȚIA PARCULULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

PROIECT NR. 65/2019

FAZA DE PROIECTARE: SF/DTAC/PT

DATA DE ELABORARE:IULIE 2019

SEMNATURI

Compartiment

Capitol

întocmit

Semnătură

Verificat

Semnătură

Sef proiect

2.1.

ing. Andrei Dinescu

2

F

Proiectant drumuri

2.2.

Ing. Dragos Gaiu          f

BORDEROU

 • I. PIESE SCRISE

 • 1.  Foaie de capat

 • 2.  Lista de semnaturi

 • 3.  Memoriu tehnic

 • II. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de încadrare in zona

  Sc. 1:10000

  Sc. 1:500

  Sc. 1:50


 • 2.  Planuri de situație

 • 3.  Profile transversale tip


1.


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.

1.2.

 • 1.3.

 • 1.4.

 • 1.5.

 • 1.6.


DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII AMPLASAMENTUL.........................................

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE . INVESTITORUL...........................

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC

 • 2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE

FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

 • 1.1.  PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

 • 1.2.  SOLUȚIA TEHNICA

 • 3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI


3.1 MEMORIU TEHNIC - LUCRĂRI DE DRUM

 • 4.  BREVIAR DE CALCUL

 • 5.  CAIETE DE SARCINI

 • 6.  LISTE CU CANTITATI DE LUCRĂRI

 • 7.  GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI • 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

PARCARE ZONA PLAJA

 • 1.2. AMPLASAMENTUL

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect tehnic de execuție sunt amplasate in Comuna Bucov, sat Bucov.

 • 1.3. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

ADMINISTRAȚIA PARCULULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Adresa: Str. Dacia, nr. 11, sat Bucov, Comuna Bucov, jud. Prahova

Tel: +40 244 275 972

Fax: +40 244 275 972

Site web: www.zooploiesti.ro

 • 1.4. INVESTITORUL

ADMINISTRAȚIA PARCULULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Adresa: Str. Dacia, nr. 11, sat Bucov, Comuna Bucov, jud. Prahova

Tel: +40 244 275 972

Fax: +40 244 275 972

Site web: www.zooploiesti.ro

 • 1.5. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

ADMINISTRAȚIA PARCULULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Adresa: Str. Dacia, nr. 11, sat Bucov, Comuna Bucov, jud. Prahova

Tel: +40 244 275 972

Fax: +40 244 275 972

Site web: www.zooploiesti.ro

 • 1.6. ELABORATORUL PROIECTULUI TEHNIC

SC DINtNG DEV SRL

Ploiești, strada Nicopole, nr. 44C

Tel: 0761616063

Mail: andrei.dinescu@gmail.com

J29/1493/2010,

cod fiscal RO27752170.

PARCARE ZONA PLAJA

Beneficiar: Administrația parcului memorial “Constantin Stere" Faza de proicctare:,SFT>lj^5rF,j^ /O

PREZENTAREA SCENARIULUI/OPTIUNII APROBAT(E) IN CADRUL STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII


--      '   '' ....... ............-......~   ....."iă-tiț

c a..

Investiția de reabilitare a parcării parcului memorial, propusa a se realiza prin proiectul de3 fata, se realizează pe teritoriul Parcului Memorial Constantin Stere.

Prin proiectul de fata se va reabilita atat parcarea propriu-zisa, cat si drumul de acces si incinta, astfel incat suprafețele aferente celor doua obiecte se pot regăsi mai jos:

Nr. Crt

Denumire obiect

Suprafața (mp)

Lungime (ml)

1

Drum

1425

235

2

Parcare

2045

205

TOTAL

3470

235

Lungimea totala a drumului de incinta ce necesita reabilitare este de 235 ml.

Parcarea se va racorda la drumul de acces existent, care se racordează in DN 1B, ce asigura legătură cu localitatea Bucov si cu reședința de județ, Municipiul Ploiești.

 • l.l.PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

 • a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI

Localitatea Bucov este situate la limita dintre dealurile subcarpatice si zona de silvostepa, pe malul stâng al Râului Teleaje, in dreptul Municipiului Ploiești.

Se învecinează cu Ploiești la sud-vest (de care o leaga un drum național - cca. 5 km), cu comuna Plopu la nord-est, cu comuna Valea Calugareasca la sud-est si cu Berceni la sud.

Prin satele Bucov si Chitorani trece DN 1B, care leaga Ploiestiul de Buzău. In plus, din DN1B, la Bucov se ramifica trei drumuri județene care duc către alte localitati prahovene învecinate: DJ 102E, ce duce către Plopu si lordaceanu, in vreme ce DJ250 si DJ236 duc către orașul Boldesti-Scaeni (al doilea dintre ele, trecând prin parcul Constantin Stere).

Comuna Bucov are in component 5 sate: reședința Comunei, sat Bucov, satele Bighilu, Chitorani, Pleasa si Valea Oriei.

Comunicațiile rutiere si transporturile de mărfuri si calatori se asigura prin următoarele drumuri clasate:

 • -  DN1B - Ploiești (DN1) - Bucov - Mizil - limita jud. Buzău.

 • -   DJ102E - Centru Ploiești - Bucov - Plopu - Nisipoasa - Varbila - Jercalai -DJ102C(Urlati)

 • -  DJ250 - DJ102E(Bucov) - Balaca - Scaieni - DJ232 (Boldesti-Scaieni)

 • -  DC54-DN1B-Valea Oriei

 • -  DC57-DN1B-Chitorani - Bighiliu

DC58 - DJ102E - Pleasa - DJ250(Boldesti - Scaeni)

 • -  DC159 - DNlA(Blejoi) - DNlB(Bucov).

S.C. DINENG DEV S.R.L.

PARCARE ZONA PLAJA


Ploiești, strada Nicopole, nr. 44C

tel: 0761616063

mail: andrei.dinescu@ymail.com


Beneficiar: Administrația parcului memorial "Constantin Stere” Faza de proiectare: ;SF/0TAC/PT . a» -        -


rc h

Figura 1: Amplasamentul comunei Bucovîn cadrul județului Prahova

 • b) TOPOGRAFIA

Teritoriul pe care este situata locația face parte din flancul intern al avant-fosei. Depozitele ce apar in zona perimetrului aparțin Pleistocenului superior.

Pleistocenul superior din acest areal este constituit din depozitele aluvionare aparținând terasei înalte.

Cea mai veche terasă care prezintă o individualitate bine conturată în regiune aparține râului Prahova. Aluviunile din alcătuirea acestei terase sunt bine deschise pe malul stâng al Prahovei, în aval de Câmpina. în acest sector, pietrișurile deterasă sunt alterate la partea superioară a depozitelor aluvionare iar găleții sunt fragmentați.Pietrișurile sunt acoperite de depozite loessoide reprezentate prin argile nispoase și prafuri nisipoase de culoare roșcată.

în legătură cu compoziția petrografică a pietrișurilor din zonă, se constată predominarea elementelor originale din flișul cretacic inferior (Strate de Sinaia).

 • c) CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI

Clima perimetrului cercetat este temperat-continentală, având următorii parametri:

 • - temperatura medie anuală : +10.50 C

 • - temperatura minimă absolută : -30.0 C

 • - temperatura maximă absolută : +39.40 C

Precipitațiile medii anuale au valoarea de 687 mm și reprezintă valoarea medie pe 10 ani. Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri este:

 • - iarna             115,3mm

 • - primăvara          184,Omm

- vara


244,3mm


-toamna


143,4mm1°® -..JU’

Un alt factor important este intesitatea și direcția vânturilor. Direcția predorriinpptăesteJ\|-& V (16,6%) și S-V (16,2%), iar intensitatea medie are valoarea de 1,2 - 2,8m/s. ^<z'?oVa


 • d) GEOLOGIA, SEISMICITATEA

Conform Codului de proiectare seismica - prevederi de proiectare pentru clădiri, Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de valoarea de vârf a accelerației orizontale ag determinată pentru intervalul mediu de recurență IMR = 225ani (20% probabilitate de depășire în 50 ani), corespunzător stării limită ultime, valoare numită "accelerație pentru proiectare" iar condițiile locale de teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colț) Tc a spectrului de răspuns și reprezintă granița dintre zona (palierul) de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona (palierul) de valori maxime în spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț) a spectrului de răspuns, Tc = l,6s, iar după zonarea în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului de proiectare ag = 0,35g.Figura 3: Zonarea valorilor de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare • e) DEVIERILE SI PROTEJĂRILE DE UTILITATI AFECTATE

In lipsa unor planuri coordonatoare ale rețelelor si utilităților existente, nu au fost identificate posibile devieri si protejări ale acestora.

Stâlpii de electricitate/telefonie, căminele de vizitare ale rețelei de alimentare cu apa si canalizare menajara sau rețelele de gaze întâlnite pe traseu nu vor fi afectate de lucrările proiectate, nefiind necesara devierea acestora.

Capacele căminelor de vizitare vor fi aduse la cota nou proiectata, acolo unde stiuatia o impune.

 • f) SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTE ASEMENEA PENTRU LUCRĂRI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Sursele de apa, energie electrica si telefon pentru organizarea de șantier (lucrări provizorii) cad in sarcina Antreprenorului general. Pentru apa se vor realiza racorduri la rețeaua existenta in zona sau Antreprenorul va asigura apa necesara procesului tehnologic si pentru uz intern prin transportul acesteia cu cisternele. De asemenea, alimentarea cu energie electrica a Organizării de șantier se va face prin racord la rețeaua electrica existenta sau prin montarea unui generator electric in incinta. Pentru telecomunicații se vor folosi telefoanele mobile si aparate de emisie-receptie, unde este cazul.

Pentru lucrările definitive (după realizarea lucrărilor de amenajare a intersecției) nu sunt necesare surse de apa, energie electrica, gaze, etc.

CAI DE ACCES PERMANENTE, CAI DE COMUNICAȚII SI ALTELE ASEMENEA

Caile de acces permanente către obiectivul acestui proiect, respectiv parcarea din incinta parcului memorial Constantin Stere ce urmeaza a fi reabilitata sunt următoarele:

- Drumul național DN 1B - drum ce leaga Ploiestiul de Buzău.

 • g) CAILE DE ACCES PROVIZORII

Nu este cazul.

 • h) BUNURI DE PATRIMONIU CULTURAL IMOBIL

Nu este cazul.

 • 1.2. SOLUȚIA TEHNICA

 • a) CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Investigațiile au constat în vizualizarea parcării existente in amplasament, analiza modului cum se face colectarea și evacuarea apelor meteorice, observarea stării structurii existente și informații obținute de la autoritatea contractantă, precum si de la locuitorii din zonă.

fa / ;----

Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C - lucrări ^ejțrnpprtăhță;i      \

normală si se vor realiza in condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii' Europene, în.‘ i'g* / conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizăriimateriale^ agrementate pentru execuția lucrărilor.                                        W '.....

Stabilirea categoriei de importanță a construcției s-a făcut în baza Legii 10/1995, "Legda^HyinM^ calitatea în construcții", cu respectarea "Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor" aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea categoriilor de importanță a construcțiilor".

Realizarea lucrărilor propuse vor conduce la:

- Amenajarea unui număr de 161 de locuri de parcare, ce vor deserve vizitatorilor parcurului memorial Constantin Stere;

Crearea unui acces faci si rapid asupra obiectivelor parcului;

Reducerea costului de întreținere pentru mijloacele de transport;

Reducerea riscului de producere a accidentelor;

Reducerea consumului de combustibil.

Luând în considerare, starea de degradare a parcării existente,, se apreciază că starea tehnică a acesteia nu este cea mai buna si nu asigură nivelul de serviciu pentru utilizatori.

 • b) VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Se va reabilita o parcare cu o suprafața totala de 3470 mp din care 2045 mp reprezintă suprafața locurilor de parcare propriu-zise, iar 1425 mp reprezintă drumul de acces in parcare in lungime de 235 ml.

Realizarea lucrărilor de modernizare din cadrul prezentului studiu are în vedere următoarele etape:

 • -  Vor fi amenajate atat parcarea cat si drumul de acces, destinate sa suporte un trafic ușor, caracteristic străzilor si drumurilor din zona studiata - comuna Bucov;

 • -  Se vor păstră bordurile existente ce înconjoară parcarea.

 • -  Se va realiza drumul de acces cu o structura rutiera ranforsata ce va conține doua straturi de mixtura asfaltica

 • -  Se vor realiza parcările, atat pe partea dreapta, cat si pe partea stanga a drumului de acces cu o structura rutiera din materiale granulare, astfel incat sa permită evacuarea apelor.

 • -   Realizarea semnalizării orizontale.

 • c) TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarea lucrărilor se va realiza pe baza pieselor scrise si a celor desenate din prezenta documentație. Piesele scrise si piesele desenate conțin date cu privire la coordonatele de trasare a axelor străzilor si drumurilor comunale, precum si date cu privire la dimensiunile in plan si profil transversal a tronsoanelor de strada si drum ce trebuie modernizate. Piesele desenate conțin, de asemenea, date cu privire ia dimensiunile in profil transversal, plan si profil longitudinal a tronsoanelor de drum studiate, precum si date referitoare la lucrările adiacente drumului (podețe, șanțuri, rigole, trotuare, acostamente, drumuri laterale, etc).

 • d) PROTEJAREA LUCRĂRILOR EXECUTATE SI A MATERIALELOR DIN ȘANTIER

Prin Caietele de sarcini cuprinse in prezenta documentație se prevăd toate etapele si acțiunile necesare protecției lucrărilor de execuție si a materialelor din șantier. Totodată, in cadrul organizării de șantier vor fi construite incinte si platforme de depozitare, destinate protecției materialelor.

 • e) ORGANIZAREA DE ȘANTIER                                                \ /

Organizarea de șantier se va amplasa intr-o zona care sa satisfaca cerințele proiectului,'cu acordul Beneficiarului.

Accesul in incinta Organizării de șantier se va realiza pe poarta de acces (bariera). Langa poarta de acces se va amplasa un post de control si paza (container paza).

In imediata vecinătate a intrării in șantier se amenjeaza parcarea utilajelor, care va fi dotata si cu punct de curatare a utilajelor (spălătorie).

Totodată, este necesara amenajarea unei platforme pentru amplasarea materialelor de construcții. Platforma se va betona pentru evitarea contaminării materialelor de construcții cu impurități, pamant, alte materiale.

In mijlocul incintei Organizării de șantier se va amplasa statia de asfalt, pentru un acces auto si pietonal facil către aceasta.

In dotarea Organizării de șantier intra si spatii pentru birouri, sala de ședințe, vestiar, WC-uri ecologice, laborator. Birourile vor fi dotate cu mobilier si aparatura specifica. Vestiarul va fi incalzit pe perioada rece.

Va fi amenajat in incinta un punct PSI, pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Platforma de incinta se va realiza dintr-un strat de balast de 25cm grosime. Platformele pentru materiale de construcții si aleile ce deservesc spatiile administrative vor fi realizate din beton de ciment C20/25 de 15cm grosime peste un strat de 20cm balast si 15cm piatra sparta.

Incinta Organizării de șantier va fi iluminata, prin amplasarea unor stâlpi de iluminat perimetrali, care sa asigure o vizibilitate buna pe timp de noapte.

Lucrările pentru Organizarea de șantier, precum si asigurarea si procurarea materialelor si echipamentelor necesare desfășurării in bune condiții a lucrărilor de baza se vor realiza de către Antreprenorul general.

Antreprenorul este obligat să asigure pastrarea tuturor materialelor si echipamentelor in condițiile cerute de standardele si normativele existente precum si a instrucțiunilor Furnizorului, astfel incat sa se evite deteriorarea lor înainte de folosirea in lucrare.

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, împrejmuite si asigurate împotriva accesului neautorizat. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea spatii separate si condiții specifice de depozitare (magazii, rezervoare, etc).

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrărilor in șantier sa fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, funcțional si al securității muncii si siguranței circulației. Personalul care operează aceste utilaje/masini trebuie sa aiba calificarea si pregătirea adecvata si sa fie instruit corespunzător asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor.

Organizarea de șantier va fi împrejmuita cu gard cu inaltimea de 1.6m. Acesta se va monta pe stâlpi metalici, amplasați din 2 in 2m.

Accesul la utilitățile necesare Organizării de șantier (electricitate, apa potabila, apa tehnologica, canalizare menajera, etc) se vor realiza prin grija Antreprenorului general.

MEMORII TEHNICE PE SPECIALITĂȚI

PARCARE ZONA PLAJA

Beneficiar: Administrația parcului memorial “Constantin Stere"


C/RT

In cadrul prezentei documentații exista o singura specialitate: Lucrări de drum|Ageasta cupri^deiâ-4 lucrările de infrastructura drum, infrastructura parcare si semnalizări si marcaj^. ;

V-'.       ' ' ■■■    /•.- ț/

3.1 MEMORIU TEHNIC - LUCRĂRI DE DRUM

Documentația trateaza lucrările de rabilitare a parcării din incinta Parcului Memorial Constantin Stere.

Pe langa amenajarea parcării, documentația trateaza si amenajarea drumului de acces cu o structura rutiera flexibila, ce are in componenta doua straturi asfaltice, precum si realizarea semnalizării orizontale.

In cele ce urmeaza se vor prezenta succinct lucrările de intervenție si reabilitare pentru parcarea studiata.

Drumul de acces, pleaca de la km 0+000 din marginea limitei de studiu, conform planului de situație, si se termina la km 0+235.

In plan, drumul de acces este alcătuit din 3 curbe si 4 aliniamente, racordate intre ele cu raze cuprinse intre 15 si 90 m.

In profil longitudinal, declivitatile nu variaza foarte mult ele situandu-se in jurul valorii minime de 0.2%, urcând pana la valoarea maxima de 0.85%.

Prin proiectarea profilului longitudinal s-a urmărit corectarea deficientelor ce au tinut de racordările verticale si incercarea de a obține pante indeajuns de mari astfel incat apele pluviale sa fie directionate prin intermediul acestora.

Atât in plan, cat si in profil longitudinal traseul proiectat a urmărit ridicarea niveletei existente cu 25 cm, astfel incat structura rutiera existenta sa poate fi folosita. In același timp, s-a urmărit racordarea lucrărilor proiectate la terenul existent.

In profil transversal, amplasamentul studiat prezintă 2 tipuri de profil transversal:

Profil transversal tip 1 - intre km 0+000 - km 0+030

 • -  Drum carosabil de acces proiectat cu latimea de 6.00 m - 2x3.00 m;

Profil transversal tip 2 - intre km 0+030 - km 0+235

 • -  Drum carosabil de acces proiectat cu latimea de 6.00 ml - 2x3.00 ml;

 • -  Amenajare parcare cu latimea de 4.50-5.00 ml pe ambele parti ale drumului de incinta

 • -   Borduri carosabile existente.

Sistemele rutiere proiectate sunt următoarele:

Sistem rutier nou drum acces

 • -  4 cm BAPC 16 (BA16 rul 50/70 conform SR 13108-1);

 • -  6 cm strat de legătură BADPC 22,4 (BA 22.4 leg 50/70 conform SR 13108-1);

 • -   15 cm strat de baza din piatra sparta;

 • -  25 cm strat de fundație din balast

Sistem rutier nou parcare

 • -  25 cm strat de baza din piatra sparta;

 • -  25 cm strat de fundație din balast

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Colectarea si evacuarea apelor pluviale se va realiza gravitațional, prin intermediul pantelor transversale si longitudinale, către terenul natural.

//©. li Q:' "

Lucrări de siguranța circulației - Semnalizări si marcaje si parapet de protecție-

i;                        •                            \

ți


□> : -J j


In cadrul proiectului au fost prevăzute semnalizări si marcaje atat‘pe perioada de •, execuție cat si finale. Acestea trebuie sa conducă la o fluenta a traficului in condiții de siguranța ^maxima, si sa permită conducătorilor auto o orientare facila.

Lucrările de semnalizare rutiera, orizontala si verticala, se vor realiza conform STAS 1848-1,2,3/2011 si STAS 1848-7/2015.

Marcajul rutier consta in marcaj de separare a benzilor de circulație, marcaj marginal, si marcaj divers si transversal

Semnalizarea verticala consta in amplasarea de indicatoare de informare si orientare. Indicatoarele rutiere vor fi realizate pe suport din tabla, cu folie reflectorizanta.

BREVIAR DE CALCUL

Breviarele de calcul sunt anexate prezentului memoriu tehnic, parte integranta a acestei documentații.

CAIETE DE SARCINI

Caietele de sarcini sunt prezentate in volumul III - Caiete de sarcini, parte integranta a acestei documentații.

LISTE CU CANTITATI DE LUCRĂRI

Listele cu cantitati de lucrări este anexata prezentei documentații.

GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI

Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni, conform graficului de realizare a investiției,

anexat.
PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500


. ,„-7-

. *•                   '   * »2- t

ț 5


LEGENDA:


Drum incinta din asfalt


Parcare din materiale granulare - piatra spartaBordura carosabila din beton 20x25 cm - existenta


Limita proprietate/cadastrala


PROIECTANT GENERAL: S.C. DINENG DEV S.R.L. Ploiesti/Prahova str; Nicopole nr:44C,J29/1493/2010


SPECIFICAȚIE

SEP PROIECT


PROIECTAT


DESENAT07/2019


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


.PARCARE ZONA PI.AJA”PLAN DE SITUAȚIE


65/2019


k

-lijFaza:

,.jȘ.F./D.TA.C/P.T


Rexizia 0


Planșa:

PS-01


lorice publicații sau prin orice ptncedeueste intenta daca nu exista acordul scria al S.C. DLNENC DEV S.RX. byanymcam nur rbown tu thiol panica wiihvut S.C. DINENG DEV S.ILL wiiten hemî.i.to


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:500
Bordura carosabila din beton 20x25 cm - existenta

Limita proprietate/cadastrala


VERIFICATOR / EXPERT   SEMNĂTURĂ

CERINȚA

PROIECTANT GENERAL: S.C. DINENG DEV S.R.L. Ploiesti/Prahova str: Nicopolc nr;44C,J29/1493/2010

SPECIFICAȚIE

NUME    3P      . .J ’,ÎN;-,TURA

1 : j?.

Scara:

1:500

SEF PROIECT

PROIECTAT

ing. Dragoș Galu 'Ju?’'

Data:

07/2019

DESENAT

Ing. Oragoș Galu " X.s.1                .

Repcrduceto sau unfizsrM integrala sau patrula a prezenn

BENEFICIAR:


REFERAT/ EXPERVJZ&NR. / DAȚAADMINISTRA rtA PAjfetătM.6'1*’’

MEMORIAL "CONS'MsfodOTKua,


.65/2019
Faza:

S.E/D.T.A.C/P.T


Revizia 0


PIAN DE SITUAȚIE


Planșa:

PS-02


l< d scris J S.C. DINENG DEV S.RJ.


PROFIL TRANSVERSAL TIP 1 Scara 1:506.00 drum ncintaSTRUCTURA RUTIERA RANFORSATA

4 cm strat de uzura din BAPC 16 conf. AND 605

;BA16rul 50/70,cont SR 13108-1}____

6 cm strat de legătură din BADPC 22.4 conf,

AND 605(BA22.4 leg conf. SR 13108-1)

15 cm strat de fundație din piatra sparta

25 cm strat de fundație din balast


PROFIL TRANSVERSAL TIP 2 Scara 1:504.50-5.00 parcare autoturisme


6.00 drum incinta


4.50-5.00 parcare autoturisme


STRUCTURA RUTIERA RANFORSATA 25 cm strat de fundație din piatra sparta


25 cm strat de fundație din balast


STRUCTURA RUTIERA RANFORSATA

4 cm strat de uzura din BAPC 16 conf. AND 605 (BA16 rul 50/70,conf SR 13108-1)___________

6 cm strat de legătură din BADPC 22.4 conf. AND 605(BA22.4 leg conf. SR 13108-1)

15 cm strat de fundație din piatra sparta

25 cm strat de fundație din balast


VERIFICATOR / EXPERT   SEMNĂTURĂ


| CERINȚA


REFERAT/ EXPERTIZA NR’ 7:DATA


SPECIFICAȚIE j


PROIECTANT GENERAL: S.C. DINENG DEV S.R.L. Ploiesti/Prahova str: Nicopole nr:44C,J29/l 493/2010


BENEFICIAR:


ADMINISTRAȚIA f&ȘyLUI MEMORIAL "CONST xS/HN STERE'.

:


Proiect . •.

■ -   65/2019

1' ? ■*


PROIECTAT


DESENATScara:


1:50


Data:


07/2019


.. Kp., „, ’

„PARCARE ZONA PLAjwl^V

_____ '      Revizia 0


PROFILF, TRANSVERSALE TIP


Planșa:

PTT-01


5.4 Costurile estimative ale investiției

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

REABILITARE PARCARE IN INCINTA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Energie electrica

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.1. Studii de teren

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

S.C. DINENG DEV S.R.L.

Ploiești, strada Nicopole, nr. 44C

tel: 0761616063

mail: andrei.dinescu@ymail.com

PARCARE ZONA^PLAJA;^

Beneficiar: Administrația parcului memorial “Constanții Stere/'/’ >>” Beneficiar: Adm. Parcului “Constantin Stere" ■'.

Faza de proiectare: D.A.L.I - j ~

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000.00

V.

W-

950.00

■'O

5,950.00,'

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

' j\o.M

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de

intervenții și deviz general

4,000.00

760.00

4,760.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,500.00

475.00

2,975.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

4,500.00

855.00

5,355.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.1, pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

2,500.00

475.00

2,975.00

Total capitol 3

34,000.00

6,460.00

40,460.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

293,265.00

55,720.35

348,985.35

4.1.1. Obiect 1 - Parcare

293,265.00

55,720.35

348,985.35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită

montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

293,265.00

55,720.35

348,985.35

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00


S.C. DINENG DEV S.R.L.

Ploiești, strada Nicopole, nr. 44C

tel: 0761616063

mail: andrei.dinescu@ymail.com

—l A.

Beneficiar: Administrația parcului memorial A'imstu

Beneficiar: Adm. Parcului “Cpțstaiitin Șterg’ Faza de proiectare: D.A.L.l

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

OW-

'O

■  .     W

i.   s' / 'C

..... .0.00.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

o.oo

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

3,225.92

0.00

3,225.92

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

1,466.33

0.00

1,466.33

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

293.27

0.00

293.27

5.2.4, Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1,466.33

0.00

1,466.33

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de constru i re/d esf i i nța re

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

23,461.20

4,457.63

27,918.83

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

26,687.12

4,457.63

31,144.74

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

353,952.12

66,637.98

420,590.09

din care: C + M (1.2 + 1.3 4-1.4 4- 2 4- 4.14- 4.2 4- 5.1.1)

293,265.00

55,720.35

348,985.35