Hotărârea nr. 36/2019

Hotãrârea nr. 36 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploieşti, str. Maramureş nr. 27 pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ preşcolar a Grădiniţei cu program prelungit nr. 35


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 36 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 44/06.02.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 1303/05.02.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 19/06.02.2019 al Direcției Economice și nr. 37/12.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35;

ținând cont de raportul din data de 14.02.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

având în vedere solicitarea conducerii Grădiniței cu program prelungit nr. 35 din data de 04.02.2019;

ținând cont de punctul de vedere transmis în data de 05.02.2019 de proprietarul imobilului, domnul Tomescu Radu;

în baza prevederilor art. 1777 din Codul Civil;

având în vedere prevederile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în conformitate cu art. 22, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 246/27.07.2011 prin care a fost încheiat contractul de închiriere nr. 16853/13.11.2011;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35, în următoarea componență:

  • - Dna Sorescu Florina Alina;

  • - Dna Dragulea Sanda;

  • - Dna Stanciu Marilena;

  • - Dl Văduva Sorin;

  • - Dl Grigore Constantin;

  • (2) Din comisia de negociere va face parte și personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului: reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; reprezentant al Direcției Economice și reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu, care va fi desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești;

  • (3) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) și (2) va fi asigurat de un reprezentant al Direcției Tehnic-Investiții, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr.27 își va desfășura activitatea astfel încât în ședința ordinară a lunii martie 2019 să existe proiectul de hotărâre cu privire la prelungirea/cuantumul chiriei pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr.27.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.