Hotărârea nr. 359/2019

Hotãrârea nr. 359 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniţă cu program prelungit


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 359

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniță cu program prelungit

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 425/06.09.2019 al domnului viceprimar, Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate comun înregistrat sub nr.8755/04.09.2019 la Direcția Tehnic-Investiții și sub nr. 283/06.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, referitor la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniță cu program prelungit;

Ținând cont de avizul din data de 12.08.2019 al Comisiei de specialitate nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport și de avizul din data de 25.09.2019 al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

Având în vedere avizul nr. 20/13.08.2019 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare a Municipiului Ploiești;

în baza dispozițiilor art. 42 alin. (1), lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în conformitate cu art. 9 - secțiunea a 4-a din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul art. 129, art. 139, art. 196, art. 286, alin. (1) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

•9

Art. 1 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție -Reamenajare imobil din str. Elena Doamna nr. 78 B în grădiniță cu program prelungit și indicatorii tehnico-economici, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investitii si Direcția Economică.

9       9                       J

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgA Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


DOR ARHCDNS

•f*4.


..........?? / >

REAMENAJARE IMOBIL IN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - STR. ELENA DOAMNA, NR. 78B, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA Z

i e>r >■         ■■     ■ 7A


privind cheltuielile de capital hecesarere^lizarii bbieffivuiaiîjfc.f


REAMENAJARE IMOBIL IN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

Str. Elena Doamna, nr. 78B, Ploiești, jud. Prahova

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA -RON-

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

1.2

Amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

Total ci

$11 $<^1-

2

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

-

Total capitol 2

3

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare §

>i asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren (geotehnice + topografice)

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

*

3.3

Expertizare tehnică

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

82,500.00

15,675.00

98,175.00

3.5.1

Temă de proiectare

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

14,800.00

2,812.00

17,612.00

REAMENAJARE IMOBIL IN GRĂDINIȚĂ CD PROGRAM PRELUNGIT - STR. ELENA DOAMNA, NR. 78B, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA

r; ■         •      - ■..."7 ■'

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

4,500.00

‘ i ■ *" ■

855.00 K;

5,355.00

3.5.5

■ Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,200.00

228.00

V-.       V

1,428.00

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

62,000.00

11,780.00

73,780.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7

Consultanță

-

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

3.7.2

Audit si publicitate

3.8

Asistență tehnică

17,000.00

3,230.00

20,230.00

3.8.1

Asistență te

hnică din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1

pe perioa

ia de execuție a lucrărilor

3.000.00

570.00

3,570.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

12,000.00

2,280.00

14,280.00

Total capitol 3

. ’■ i X         ,       "

.W.so’b'ooi^-

4

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,781,666.44

338,516.62

2,120,183.06

4.1.1

Arhitectura

766,250.95

145,587.68

911,838.63

4.1.2

Rezistenta

83,075.44

15,784.33

98,859.77

4.1.3

Canalizare menajera

10,886.93

2,068.52

12,955.45

4.1.4

Obiecte sanitare

43,285.50

8,224.25

51,509.75

4.1.5

Instalații electrice

339,285.31

64,464.21

403,749.52

4.1.6

Instalații voce-date si detecție

204,659.82

38,885.37

243,545.19

4.1.7

Instalații de ventilație

21,740.40

4,130.68

25,871.08

4.1.8

Instalații de incalzire

124,986.30

23,747.40

148,733.70

4.1.9

Centrala termica

13,804.39

2,622.83

16,427.22

4.1.10

Instalații de climatizare

4.596.09

873.26

5,469.35

4.1.11

Insțalatii interioare de apa rece si calda menajera

13,731.72

2,609.03

16,340.75

4.1.12

Rețele exterioare de alimentare cu apa

7,169.84

1.362.27

8,532.11

7*               .

REAMENAJARE IMOBIL IN GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT - STR. ELENA DOAMNA, NR. 7«B,.PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA f S?/                i «4

4.1.13

Instalații de hidranti interiori

7,373.38

1,4'00.94 l-j

•;/ l ”1

8,774.32 |

4.1.14

Instalații de hidranti exteriori

39,154.91

7,439^0.^

46; 594:^4

4.1.15

Statie de pompare incendiu

101,665.46

19,316^44^

1^0,981.90

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

-

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

392,835.00

74,638.65

467,473.65

4.3.1

Lista echipamente - Sistem de ventilație

165,981.00

31,536.39

197,517.39

4.3.2

Lista echipamente - Dotări

112,621.00

21,397.99

134,018.99

4.3.3

Lista echipamente - Incendiu

114,233.00

21,704.27

135,937.27

4.6

Active necorporale

-

Total capitol 4

2,174,501.44

413,1^5.27

2.587,656.71

5

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

-

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

19,598.33

19,598.33

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% x C+M)

8,908.33

-

8,908.33

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% x C+M)

1,781.67

-

1,781.67

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% x C+M)

8,908.33

-

8,908.33

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

-

-

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

217,450.14

41,315.53

258,765.67

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,000.00

760.00

4,760.00

Total capitol 5                               .      td

^48.47

42,075.53

283,124.00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehno

ogice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

6.2

Probe tehnologice și teste

-

Str. Nicolae Balcescu nr. 45, Chitila, Ilfov

Tel: 0723 299 726 / Fax: 033 581 6671 E-mail: tuddrarhiiohs@giriail.coin k'. V:           ...     ,'n

/7 . ....        '
Total capitol 6

TOTAL GENERAL

2.522,049.91

475,465.80

2,997,515,72

din care: C + MI1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4,2 + 5.1.1)

1,781.666.44

338,516.62

2,120,183.06