Hotărârea nr. 357/2019

Hotãrârea nr. 357 privind modificarea art. 3 lit. d) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 referitoare la încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 357 privind modificarea art. 3 lit. d) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 referitoare la încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 433/10.09.2019 al consilierilor: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 294/10.09.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.287/19.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 274/10.09.2019 la Direcția Economică prin care se propune modificarea art. 3 lit. d) al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina;

Luând în considerare: procesul verbal și avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 04.09.2019;

Având în vedere solicitarea doamnei Blănaru Eugenia, înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 3802/2019:

în baza art. 548 pct. (4), art. 550 pct. (1), art. 2.517 și art. 693-702 din Noul Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul 3, litera d) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina se modifică si va avea următorul conținut:

“d) Contractul de superficie, ce are obiect suprafața de teren de 2,97 mp, adiacentă imobilului situat în Ploiești, str. Anotimpului nr. 5, bl. 49, sc. A, ap. 4 să fie perfectat la un notar public autorizat, până la data de 20.12.2019.”

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 592/20.12.2018 privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănaru Eugenia și doamna Ploeșteanu Florentina rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


Contrasemnează:

PREȘ       E ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL,

Georg        ulae BOT®”7                     trDRiw)\