Hotărârea nr. 356/2019

Hotãrârea nr. 356 constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Naţional Pedagogic Regina Maria


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 356

constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național Pedagogic ”Regina Maria”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 427/06.09.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Mateescu Marius Nicolae și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 290/04.09.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.281/06.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 272/04.09.2019 la Direcția Economică referitor la constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”;

în conformitate cu Avizul din data de 04.09.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând adresa înregistrată la municipiul Ploiești la nr. 15129/31.07.2019 referitoare la posibilitatea achiziționării terenului în suprafață de 2240 mp de căte municipiul Ploiești;

Având în vedere Dispoziția nr. 1076/08.02.2018 privind soluționarea parțială a notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, ce au ca obiect imobilul situat în Ploiești, str. Democrației nr. 70;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 520/2017 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Nicolae Iorga, nr. 7, imobil în care funcționează Colegiul Național ”Jean Monnet”;

în baza prevederilor art. 45 (1) și (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum și pentru prorogarea unor termene;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286, art.354, art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului-teren în suprafață de 2240 mp, restituit fostului proprietar care afectează o parte din terenul aferent Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria”, în următoarea componență:

  • 1. Dna Marilena Stanciu

  • 2. Dna Sanda Dragulea

  • 3. Dl Vlad Frusina

  • 4. Dl Sorin Văduva

  • 5. Dl Bogdan Hodorog

(2) Secretariatul comisiei de negociere în vederea achiziționării va fi asigurat de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnat prin Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești, respectiv:

  • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

  • - reprezentant al Direcției Economice;

  • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘ         ȘEDINȚĂ,

Georj;           lae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV