Hotărârea nr. 355/2019

Hotãrârea nr. 355 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului municipiului Ploiești aflate în administrarea Administrației Parcului Memorial Constantin Stere


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 355

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului municipiului Ploiești aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 426/06.09.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 282/06.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 289/04.09.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 271/04.09.2019 la Direcția Economică, referitor la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin patrimoniului municipiului Ploiești aflate în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin Stere”;

Luând în considerare Avizul din data de 04.09.2019 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 alin. 4 și art. 354 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea Anexei F a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public a mijlocului fix „WC Public”, nr. inventar 1374 cu valoarea de inventar de 109.903,51 lei și modificarea corespunzătoare a poziției din Anexa F a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Art. 4 Se aprobă transmiterea în administrarea „Administrației Parcului Memorial Constantin ” a bunurilor identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 și art. 3 din prezenta hotărâre a anexelor la Hotărârea nr. 35/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și a anexelor la contractul de administrare nr. 6037/2013 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Art. 6 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare nr. 6037/2013 încheiat între municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform prevederilor sus-menționate.

Art. 7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și „Administrația Parcului Memorial Constantin Stere” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA la H.C.L. nr2>55j 2o[9


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

Completări la „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești" (Anexa F)

Nr.

crt

Codul de clasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

4

5

1

1.3.7.2

Parcare auto

Incinta 2 str.Dacia nr.l 1 Sc

= 5.400 mp; nr. inv 4051

2018

1.190.029,42

Proces -Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7570/2018

2

1.3.7.2

Alei zona plaja

Incinta 1 str. Industriei nr. 1

S=3.850 mp ; nr. inventar 4174

2018

219.498,00

Proces -Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.l 1442/2018

3

1.8.6

Rețea de alimentare cu

apa parc

Incinta 2 str.Dacia nr. 11 lungime totala +1.283,87 m; nr. inventar 4179

2019

373.700,59

Proces -Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4282/2019

4

1.6.4

Clădire administrativa

zoo

Incinta 2 str.Dacia nr. 11 Scd

=248,95 mp; nr. inventar 4180

2019

519.665,69

Proces -Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5563/2019

5

1.8.7

Rețea de canalizare parc

Incinta 2 str.Dacia nr. 11 lungime totala 557,20m, cămine vizitare =15 , nr. inventar 4181

2019

472.693,00

Proces - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4281/2019

6

3.4

Casuta lemn lama glama

Incinta 2 str.Dacia nr. 11

Suprafața 40 mp; nr. inventar 3387

2018

59.863,35

Proces -Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.ll 116/2018

p. DIRECTOR EXECUTIV, Amedeo Florin TÂBIllCÂ

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCTSef Serviciu Inventariere si Evidenta Bunuri Gabriela MÎNDRUȚIU