Hotărârea nr. 354/2019

Hotãrârea nr. 354 privind repartizarea de locuințe sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 354 privind repartizarea de locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 446/10.09.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 13046/10.09.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 293/18.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 10.09.2019;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 542/03 decembrie 2018, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 39/27 februarie 2019, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuință socială, după cum urmează:

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 13, d-nei Moțoi Magdalena, ocupantă a poziției 48 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Al. Cătinei nr. 5, bl. 27A, cam. 26, d-nei Nicolae Lavinia, ocupantă a poziției 41 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 13, d-nei Șuță Florica, ocupantă a poziției 38 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 34, d-nei Mocanu Luminița, ocupantă a poziției 47 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 231, cam. 38, d-nei Ștefan Mariana, ocupantă a poziției 46 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 29, d-nei Badea Maria, ocupantă a poziției 116 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 46, d-nei Constantin Elena Eliza, ocupantă a poziției 113 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 47, d-nei Stan Cristina, ocupantă a poziției 125 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 67, d-lui Constantin Nicu, ocupant al poziției 122 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 68, d-lui Mitruș Sevastian, ocupant al poziției 127 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 70, d-nei Dicu Iulica Caria, ocupantă a poziției 129 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019;

 • -  locuința socială, situată în Ploiești, str. Rafinorilor nr. 13, cam. 73, d-lui Stoica Gheorghe Gabi, ocupant al poziției 111 în Lista cu ordinea de prioritate privind locuințele sociale valabilă pe anul 2019.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV