Hotărârea nr. 353/2019

Hotãrârea nr. 353 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 353

privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 361/07.08.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Constantin Grigore, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 11434/07.08.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și criteriile de repartizare a locuințelor sociale;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 297/20.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 07.08.2019;

A

In conformitate cu art. 1 și art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007, actualizată, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

având în vedere prevederile art. 42 și 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 21 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în baza art. 13 și art. 15 din Legea nr. 10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată și actualizată;

în temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), alin. (8), lit. b) și art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă criteriile în baza cărora se vor întocmi listele cu ordinea de prioritate pentru anul 2020 privind repartizarea locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

Art. 2 Aprobă criteriile în baza cărora se va întocmi lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2020 privind repartizarea locuințelor sociale, conform Anexei nr. 2 la prezenta.

Art. 3 Listele cu ordinea de prioritate întocmite potrivit art. 1 și 2 din prezenta hotărâre vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George Soipi Nțculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


chiriașilor care locuiesc în imobilele care au făcut obiectul

Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de priffei

q

f 57 |i 53!

I.

Situația ocupațională

 • a) persoane care desfășoară activități aducătoare de venit (salariați, persdatfe. fizice autorizate);

 • b) pensionari și șomeri;

 • c) persoane fără venit, așa cum reiese din declarația pe proprie răspundere dată în fața funcționarului public sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată;

 • d) persoane care sunt încadrate în grad de handicap, conform Legii nr. 448 / 2006, republicată;

- au în întreținere minori;

Observație: se va lua în calcul situația ocupațională a titularului de dosar.

.wyy

./ U

8 puncte

4 puncte

1 punct

1 punct

II.

Situația medicală

 • a) Certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat (eliberat de comisia de expertiză medicală);

 • b) Certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate mediu și ușor, boli precum SIDA, TBC, cancer, ciroză;

 • c) Certificat medical eliberat de medic specialist (diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice și alte boli cronice);

5 puncte

4 puncte

2 puncte

III.

Situația materială

 • a) ’< 600

 • b) 601 - 1000

 • c) 1001 - 1500

 • d) 1501 -2000

 • e) 2001 -3101

Observație: nu se iau în calcul la stabilirea situației materiale persoanele

2 puncte

6 puncte

10 puncte

8 puncte

4 puncte

majore aflate până la vârsta de pensionare care nu sunt încadrate în

muncă și nici nu frecventează o formă de învățământ.

ivT

Situația contactuală privind protecția chiriașilor din imobilele aflate în curs de retrocedare

 • a) Persoane evacuate sau aflate în curs de evacuare (confirmată prin sentințe civile de evacuare, notificări de la executorul judecătoresc, contracte de inchiriere expirate);

 • b) Contractul este încă în vigoare pentru o perioadă de cel puțin 12 luni;

 • c) Contractul este încă în vigoare pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

10 puncte

7 puncte

5 puncte

V.

Beneficiari ai Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 / 2004, Decret -lege nr. 118 / 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice;

3 puncte

VI.

Vechimea cererii

 • a) < 1 an

 • b) 1 - 3 ani

 • c) 3 - 5 ani

 • d) 5-10 ani

 • e) > de 10 ani

2 puncte

4 puncte

6 puncte

8 puncte

10 puncte


Anexa nr, 2 CA


Criterii și punctaje aferente acestora pentru întocmirea ordinei de ftct prioritate in vederea repartizării locuințelor sociale
I.

Situația locativă actuală                                        /

 • a) Chiriaș în spațiu din fond locativ privat, pe baza de ccn|tfacip|dv.

inchiriere;                                                                  V

 • 1. >18 m.p. / pe membru de familie

x                                                       \ / ^OVA

 • 2. 18-14 m.p. / pe membru de familie                      x

 • 3. 14-11 m.p. / pe membru de familie

 • 4. 11-8 m.p. / pe membru de familie

 • 5. < 8 m.p. / pe membru de familie

 • b) Tolerat în spațiu (inclusiv la rude), pe baza declarației dată de proprietarul imobilului sau cu dovada actului de proprietate.

 • c) Pentru familiile sau persoanele singure care nu pot face dovada situației locative.

?!

iii'             j

■5’7

puncte

5 puncte

 • 7 puncte

 • 8 puncte

3 puncte

2 puncte

II.

Numărul de minori aflati în întreținere

 • a) 1 - 2 copii

 • b) 3 și > 3 copii

Observație: pentru familiile ai căror copii frecventează cursurile unei

 • 2 puncte

 • 3 puncte

1 punct pt. fiecare copil

unități de învățământ (adeverință elev / student).

III.

Modalitatea de realizare a veniturilor

 • a) Persoane care desfășoară activități aducătoare de venit (salariați, persoane fizice autorizate);

 • b) Pensionari și șomeri;

 • c) Persoane fără venit așa, cum reiese din declarația pe propria răspundere dată în fața funcționarului sau beneficiare de venit minim garantat, conform Legii nr. 416 / 2001, actualizată;

 • d) Persoane care sunt încadrate în grad de handicap, conform Legii 448 / 2006, republicată;

Observație: se va lua în calcul situația ocupatională a titularului de dosar.

10 puncte

8 puncte

4 puncte

1 punct

IV.

Situația materială

 • a) ’< 600

 • b) 601 - 1000

 • c) 1001 - 1500

 • d) 1501 -2000

 • e) 2001 -3101

Observație: nu se iau în calcul la stabilirea situației materiale persoanele

2 puncte

6 puncte

10 puncte

8 puncte

4 puncte

majore aflate până la vârsta de pensionare care nu sunt încadrate în

muncă si nici nu frecventează o formă de învățământ.

V.

Situația medicală

 • a) Certificat de încadrate în grad de handicap / invaliditate grav și accentuat (eliberat de comisia de expertiză medicală);

 • b) Certificat de încadrare în grad de handicap / invaliditate ușor si mediu, boli precum SIDA, TBC, cancer, ciroză;

 • c) Certificat medical eliberat de medic specialist (diabet, boli cardiovasculare, boli neuropsihice si alte boli cronice);

5 puncte

4 puncte

2 puncte


VI.

 • a) Tinerii revocați din centrele de minori;

 • b) Beneficiari ai Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptători

au contribuit la victoria Revoluției din decembrie 1989, nr. 341 ^200.4^, Decretul - Lege nr. 118 / 1990 privind acordarea unor df^ptțifL persoanelor persecutate din motive politice.

^6.puncte -^pwcțte » te 1

VII.

Vechimea cererii

 • a) < 1 an

 • b) 1 - 3 ani

 • c) 3 - 5 ani

 • d) 5-10 ani

 • e) >10 ani

jA^pnficte

- 4 puncte

6 puncte

8 puncte

10 puncte

Observații Ia Anexele 1 si 2

 • 1) Persoanele care au refuzat de două ori, în cursul aceluiași an, unități locative situate în imobile diferite, repartizate prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești, pierd dreptul de a li se repartiza o altă unitate locativă în anul în curs.

 • 2) Sunt îndreptățite să solicite o locuință socială numai persoanele (familiile) care au domiciliul în Municipiul Ploiești.

 • 3) Persoanele care au ocupat abuziv o locuință, proprietate a Municipiului Ploiești, pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 4) Persoanele care au fost evacuate pentru neplata cheltuielilor aferente chiriei sau întreținerii ori pentru alte motive prevăzute de lege ( comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței ) pierd dreptul de a mai fi înscrise pe lista cu ordinea de prioritate.

 • 5) Vor fi depunctate cu câte 50% din numărul total de puncte acumulat persoanele care au suferit condamnări în urma unor fapte privind tulburarea liniștii și ordinii publice, pe perioada cât se află sub incidența pedepsei.

 • 6) Vor fi depunctate cu câte 20% din numărul total de puncte acumulate familiile care dețin cu titlu de chiriaș o locuință socială.

 • 7) Vor fi depunctate cu câte 20% din numărul total de puncte acumulate familiile ale căror rude de gradul I beneficiază de locuințe din fondul public locativ al Municipiului Ploiești.