Hotărârea nr. 352/2019

Hotãrârea nr. 352 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR.352

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 424/05.09.2019 al consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu și Marcu Valentin și Raportul de Specialitate nr. 12785/04.09.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 292/18.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Avizul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 30.08.2019;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat în Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

în conformitate cu prevederile art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele;

în temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. q), coroborat cu dispozițiile art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.10.2019 până la data de 07.04.2020, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Slbrin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV