Hotărârea nr. 351/2019

Hotãrârea nr. 351 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal şi statului de funcţii ale Spitalului de Pediatrie Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 351

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 450/10.09.2019 al Primarului Municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr. 4217/08.07.2019, prin care se propune aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi stabilit în urma modificării normativului de personal și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, ca urmare a majorării numărului de posturi din cadrul Compartimentului Anestezie Terapie Intensivă prin creșterea numărului de medici pentru asigurarea funcționării Liniei de Gardă Continuă din acest compartiment și transformarea unui post vacant de asistent medical în asistent medical principal din cadrul Cabinetului de Pediatrie - Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Pediatrie;

având în vedere Raportul de Specialitate nr. 373/19.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

potrivit referatului Directorului Medical al Spitalului de Pediatrie Ploiești nr.3490/ 04.06.2019, prin care se solicită majorarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului Anestezie Terapie Intensivă, conform O.M.S. nr. 1500/2009;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numărul maxim de 407 posturi și modificarea normativului de personal al Spitalului de Pediatrie Ploiești prin înlocuirea anexei nr. 3 (referitor la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1500/2009) la Hotărârea Consiliului Local nr.29/27.02.2017 cu anexa nr. 3 (referitor la anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1500/2009) ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2019.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2019.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 71/28.03.2019 modificate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 102/24.04.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Spitalul de Pediatrie Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George S(țrin Niculae BOTEZ

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


ORGANIGRAMAANEXA nr. 1

La Hotărârea nr.        /2019


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV (E3)


COMPARTIMENT APROVIZIONARE-

TRANSPORT (E2)


COMPARTIMENTUL SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECȚIE CIVILĂ Șl SITUAȚII DE URGENȚĂ (E1>


COMPARTIMENT TEHNIC (E1)


COMPARTIMENT R.U.N.O.S. (E3)


PERSONAL DE DESERVIRE (E 35)


COMPARTIMENT INFORMATICĂ (E1)


DIRECTOR MEDICAL


DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE DE SPECIALITATETotal posturi, din care 407 posturi conducere 21 posturi execuție      386

Anexa nr.2 la H.C.L.

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

treapta ,, profesionala/grad

.' Nivelul ' studiilor

de condu cere

de execuție

Comitet director

X— ■■

,r\     .

1

Manager

S ‘Ș

2

Director medical

s

3

Director financiar - contabil

■, - ‘ s

I. SECȚIA

PEDIATRIE I- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 57

Personal medical superior

4

1

medic primar -sef secție

s

5

1

medic primar

s

6

2

medic primar

s

7

3

medic primar

s

8

4

medic primar

s

9

5

medic primar

s

10

6

medic primar

s

11

7

medic specialist

s

Personal mediu sanitar

12

2

asistent medical principal sef

PL

13

8

asistent medical principal

PL

14

9

asistent medical principal

PL

15

10

asistent medical principal

PL

16

11

asistent medical principal

PL

17

12

asistent medical principal

PL

18

13

asistent medical principal

PL

19

14

asistent medical principal

PL

20

15

asistent medical principal

PL

21

16

asistent medical principal

PL

22

17

asistent medical principal

PL

23

18

asistent medical principal

PL

24

19

asistent medical Drincipal

PL

25

20

asistent medical principal

PL

26

21

asistent medical

PL

27

22

asistent medical

PL

28

23

asistent medical

PL

29

24

asistent medical

PL

30

25

asistent medical

PL

31

26

asistent medical debutant

PL

32

27

asistent medical debutant

PL

33

28

asistent medical debutant

PL

34

29

asistent medical debutant

PL

35

30

asistent medical debutant

PL

36

31

sora medicala principala

M

Personal auxiliar= infirmiere

37

32

infirmiera

G

38

33

infirmiera

G

39

34

infirmiera

G

40

35

infirmiera

G

41

36

infirmiera

G

42

37

infirmiera

G

43

38

infirmiera

G

44

39

infirmiera

G

45

40

infirmiera

G

46

41

infirmiera

G

47

42

infirmiera

G

48

43

infirmiera

G

49

44

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

50

45

îngrijitor

G

51

46

îngrijitor

G

NR.

CRT,

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

52

47

îngrijitor

G

53

48

îngrijitor

.^xG

54

49

îngrijitor

1 G

II. SECȚIA PEDIATRIE II- AMBULATOR INTEGRAT Nr. Paturi = 45

Personal medical superior

55

1

medic primar - sef secție

S

56

1

medic primar

S >

57

2

medic primar

- s?:?

58

3

medic primar

59

4

medic primar

> S

60

5

medic rezident

S

61

6

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

62

2

asistent medical principal sef

PL

63

7

asistent medical principal

PL

64

8

asistent medical principal

PL

65

9

asistent medical principal

PL

66

10

asistent medical principal

PL

67

11

asistent medical principal

PL

68

12

asistent medical principal

PL

69

13

asistent medical principal

PL

70

14

asistent medical principal

PL

71

15

asistent medical principal

PL

72

16

asistent medical principal

PL

73

17

asistent medical principal

PL

74

18

asistent medical principal

PL

75

19

asistent medical

PL

76

20

asistent medical

PL

77

21

asistent medical debutant

PL

78

22

asistent medical debutant

PL

Personal auxiliar= infirmiere

79

23

infirmiera

G

80

24

infirmiera

G

81

25

infirmiera

G

82

26

infirmiera

G

83

27

infirmiera

G

84

28

infirmiera

G

85

29

infirmiera

G

86

30

infirmiera

G

87

31

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

88

32

îngrijitor

G

89

33

îngrijitor

G

90

34

îngrijitor

G

91

35

îngrijitor

G

III. SECȚIA CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA + AMBULATOR INTEGRAT Nr Paturi = 25

Personal medical superior

92

1

medic primar - sef secție

S

93

1

medic primar

S

94

2

medic primar

S

95

3

medic primar

S

96

4

medic primar

S

97

5

medic specialist

S

98

6

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

99

2

asistent medical principal sef

PL

100

7

asistent medical principal

PL

101

8

asistent medical principal

PL

1C2

9

asistent medical principal

PL

103

10

asistent medical principal

PL

104

11

asistent medical principal

PL

105

12

asistent medical principal

PL

1061

13

asistent medical principal

PL

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

107

14

asistent medical

PL

108

15

asistent medical debutant

... PL

Personal auxiliar= infirmiere

Z V.

109

16

infirmiera

&

110

17

infirmiera

'G^

111

18

infirmiera

! Gr ?

112

19

infirmiera

,G‘. ?

113

20

infirmiera

,< G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

114

21

îngrijitor

G

115

22

îngrijitor

G

116

23

îngrijitor

G

117

24

îngrijitor

G

IV. COMPARTIMENTAȚI Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

118

1

medic primar - sef secție

S

119

1

medic primar

S

120

2

medic specialist

S

121

3

medic specialist

s

122

4

medic specialist

s

123

5

medic rezident

s

^rsonal mediu sanitar

124

6

asistent medical principal sef

PL

125

7

asistent medical principal

PL

126

8

asistent medical principal

PL

127

9

asistent medical principal

PL

128

10

asistent medical principal

PL

129

11

asistent medical principal

PL

130

12

asistent medical principal

PL

131

13

asistent medical principal

PL

132

14

asistent medical

S

133

15

asistent medical

PL

134

16

asistent medical

PL

135

17

asistent medical

PL

Personal auxiliar= infirmiere

136

18

infirmiera

G

137

19

infirmiera

G

138

20

infirmiera

G

139

21

infirmiera

G

,140

22

infirmiera

G

Personal auxiliar^ inqriiitori curățenie

141

23

îngrijitor

G

142

24

îngrijitor

G

V. COMPARTIMENT PRIMIRE URGENTE (CPU) Nr. Paturi = 8

Personal medical superior

143

1

medic primar - sef secție

S

144

1

medic primar

S

145

2

medic primar

S

146

3

medic primar

s

147

4

medic specialist

s

148

5

medic specialist

s

149

6

medic specialist

s

150

7

medic specialist

s

151

8

medic specialist

s

152

9

medic specialist

s

153

10

medic specialist

s

154

11

medic specialist

s

155

12

medic specialist

s

156

13

medic specialist

s

157

14

medic rezident

s

158

15

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

159

2

asistent medical principal sef

PL

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

160

16

asistent medical principal

161

17

asistent medical principal

£

--RL7

162

18

asistent medical principal

/ZZ r-

-P-LV

163

19

asistent medical principal

' PL >

164

20

asistent medical principal

ÎRÎ

PL

165

21

asistent medical principal

" •

• PL,'

166

22

asistent medical principal

v?-.- ■

PLS*

167

23

asistent medical principal

"MZ

RL>Z

168

24

asistent medical principal

PL

169

25

asistent medical principal

PL

170

26

asistent medical

PL

171

27

asistent medical

PL

172

28

asistent medical

PL

173

29

asistent medical

PL

174

30

asistent medical

PL

175

31

asistent medical

PL

176

32

asistent medical

PL

177

33

asistent medical debutant

PL

178

34

asistent medical debutant

PL

179

35

asistent medical debutant

PL

180

36

asistent medical debutant

PL

181

37

asistent medical debutant

PL

182

38

asistent medical debutant

PL

183

39

asistent medical debutant

PL

184

40

asistent medical debutant

PL

185

41

asistent medical debutant

PL

186

42

asistent medical debutant

PL

187

43

asistent medical debutant

PL

188

44

asistent medical debutant

PL

189

45

asistent medical debutant

PL

190

46

asistent medical debutant

PL

191

47

asistent medical debutant

PL

192

48

asistent medical debutant

PL

193

49

asistent medical debutant

PL

194

50

asistent medical debutant

PL

195

51

registrator medical principal

M

196

52

registrator medical principal

M

197

53

registrator medical

M

198

54

registrator medical

M

199

55

registrator medical

M

200

56

registrator medical

M

201

57

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

202

58

infirmiera

G

203

59

infirmiera

G

204

60

infirmiera

G

205

61

infirmiera

G

206

62

infirmiera

G

207

63

infirmiera

G

208

64

infirmiera

G

209

65

infirmiera

G

210

66

infirmiera

G

211

67

infirmiera

G

212

68

infirmiera

G

213

69

infirmiera

G

214

70

infirmiera

G

215

71

infirmiera

G

216

72

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie

217

73

îngrijitor

G

218

74

îngrijitor

G

219

75

îngrijitor

G

220

76

îngrijitor

G

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

221

77

îngrijitor

G

222

78

îngrijitor

G

223

79

îngrijitor

G

Personal auxiliar= brancardieri                                                   „ . &        'M,

224

80

brancardier

Z' .... Si'G

225

81

brancardier

VI. SPITALIZARE DE ZI NR. Paturi = 8                                                       \

c \ i                         c .n Z

VII. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA                                     x \   . z/s».

/.Z • zf»

VIII. POSTURI FIXE GENERALE                                            v c'; '[.ov

1. FARMACIE

Alt personal

226 1

farmacist primar - sef

S

Personal mediu sanitar asistente în farmacie

227

1

asistent medical farmacie principal

PL

228

2

asistent medical farmacie

PL

229

3

asistent medical farmacie debutant

PL

2. STERILIZARE (DIETETIC)

Personal mediu sanitar

230

1

asistent medical principal

PL

231

2

asistent medical principal

PL

232

3

asistent medical principal

PL

233

4

asistent medical

PL

234

5

asistent medical

PL

3. BLOC OPERATOR

Personal mediu sanitar

235

1

asistent medical principal sef

PL

236

1

asistent medical principal

PL

237

2

asistent medical principal

PL

238

3

asistent medical principal

PL

239

4

asistent medical principal

PL

240

5

asistent medical principal

PL

241

6

asistent medical

PL

242

7

asistent medical

PL

Personal auxiliar^ infirmiere

243

8

infirmiera

G

244

!9l

infirmiera

G

245

10

infirmiera

G

’. LABORATOR ANALIZE MEDICALE + AMBULATOR

Personal medical superior

246

1

sef laborator

S

247

1

medic specialist

S

Alt personal

248

2

chimist principal cu gestiune

S

249

3

biolog specialist

S

Personal mediu sanitar

250

1

asistent medical lab.principal sef

PL

251

4

asistent medical lab,principal

PL

252

5

asistent medical lab, principal

PL

253

6

asistent medical lab,principal

PL

254

7

asistent medical lab,principal

PL

255

8

asistent medical lab,principal

PL

256

9

asistent medical lab,principal

PL

257

10

asistent medical lab,principal

PL

258

11

registrator medical principal

M

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie laborat

or

259

12

îngrijitor

G

5. LABORATOR RADIOLOGIE. IMAGISTICA MEDICALA

Personal medical superior

260

1

sef laborator

S

261

1

medic primar

S

262

2

medic specialist

S

NR.

Nr.

Funcția contractuala

Treapta

Nivelul

CRT.

crt.

de conducere

de execuție

profesionala/grad

studiilor

Personal mediu sanitar

263

2

asistent medical rad.principal sef

PL

264

5

asistent medical rad..principal

PL

265

6

asistent medical rad.,principal

/ ' :•>?

PL

266

7

asistent medical rad.,principal

F pL

267

8

asistent medical rad..principal

fe

PL

268

9

asistent medical rad.,principal

PL

269

10

asistent medical rad..principal

** PL

270

11

asistent medical rad..principal

PL

271

12

asistent medical radiologie

PL

Personal auxiliar= inqrijitori curățenie laborator

272

13

îngrijitor

G

6. LABORATOR RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

Personal medical superior

273

1

medic specialist

S

274

2

medic rezident

S

Alt personal

275

3

kinetoterapeut debutant

S

276

4

profesor principal

SSD

Personal mediu sanitar

277

5

asistent medical principal

PL

278

6

asistent medical principal

PL

279

7

asistent medical principal

PL

280

8

asistent medical debutant

PL

7. CENTRU SANATATE MINTALA COPII (CSM)

Personal medical superior

281

1

medic primar sef

S

282

1

medic primar

S

283

2

medic specialist

s

Alt personal

284

3

psiholog principal

s

285

4

psiholog specialist

s

286

5

psiholog stagiar

s

287

6

psihopedagog specialist

s

288

7

kinetoterapeut

s

289

8

kinetoterapeut

s

290

9

asistent social

s

Personal mediu sanitar

291

10

asistent medical principal

PL

292

11

asistent medical principal

PL

293

12

asistent medical principal

PL

294

13

asistent medical debutant

PL

295

14

asistent medical debutant

PL

296

15

registrator medical

M

Personal auxiliar= infirmiere

297

16

infirmiera

G

298

17

infirmiera

G

Personal auxiliar= inqriiitori curățenie

299

18

îngrijitor

G

300

19

îngrijitor

G

301

20

îngrijitor

G

8. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

302

1

medic specialist

S

303

2

medic specialist

s

304

3

medic rezident

s

Personal mediu sanitar

305

4

asistent medical principal

PL

9. COMPARTIMENT STATISTICA SI INFORMATICA MEDICALA

306

1

asistent medical debutant statistica

PL

307

2

statistician principal

M

308

3

statistician principal

M

309

4

statistician

M

NR. CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

10. CABINET MEDICINA DENTARA (asiqura si urqentele)

Personal medical superior

310

1

medic

......

311

2

medic

s/

' ZS’-.

Personal mediu sanitar

..             ■. --Z

312

3

asistent medical

ZplF

313

4

asistent medical debutant

Z

Jpl

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE IN SPECIALITATE

\X-Z-         .......

1. CABINET PEDIATRIE

‘      • "'ii '•

I

Personal mediu sanitar

314

1

asistent medical principal

PL

315

2

asistent medical principal

PL

2. CABINET OFTALMOLOGIE

Personal medical superior

316

1

medic specialist

S

317

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

318

3

asistent medical debutant

PL

319

4

asistent medical debutant

PL

3. CABINET ENDOCRINOLOGIE

°ersonal medical superior

320

1

medic primar

S

321

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

322

3

asistent medical principal

S

323

4

asistent medical

PL

4. CABINET O.R.L.

Personal medical superior

324

1

medic primar

S

325

2

medic primar

s

Personal mediu sanitar

326

3

asistent medical principal

PL

327

4

asistent medical principal

PL

5. CABINET CHIRURGIE SI ORTOPEDIE PEDIATRICA

Personal mediu sanitar

328

1

asistent medical

PL

329

2

asistent medical debutant

PL

6. CABINET DERMATOVENEROLOGIE

Personal medical superior

,330

1

medic specialist

S

331

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

332

3

asistent medical principal

PL

333

4

asistent medical debutant

PL

7. CABINET ORTOPTICA

Personal medical superior

334

1

medic specialist

S

335

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

336

3

asistent medical principal

PL

337

4

asistent medical debutant

PL

8. CABINET CARDIOLOGIE

Personal medical superior

338

1

medic specialist

S

339

2

medic rezident

S

Personal mediu sanitar

340

3

asistent medical principal

PL

341

4

asistent medical debutant

PL

9. CABINET ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE

Personal medical superior

342

1

medic specialist

S

343

2

medic specialist

S

Personal mediu sanitar

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

344

3

asistent medical principal

o 2$

fvPL

345

4

asistent medical debutant

' PL-

10. CABINET NEUROLOGIE PEDIATRICA

Personal medical superior

.; ' ' Vs.ro

346

1

medic specialist

.s

347

2

medic rezident

Personal mediu sanitar

--.1

348

3

asistent medical debutant

PL

349

4

asistent medical debutant

PL

PERSONAL DIN APARATUL FUNCȚIONAL

Corn

jartiment Financiar - Contabilitate

350

1

inspector de specialitate

grad 1

s

351

2

referent

treapta IA

M

352

3

referent

treapta IA

M

Corni

jartiment Achiziții Publice. Contractare

353

1

inspector de specialitate

grad 1

S

Corni

aartiment Juridic

354

1

consilier juridic

arad IA

s

Compartiment Tehnic

355

1

inspector de specialitate

grad II

S

'Oom

sartiment Securitatea muncii, P.S.I., protecție civila si situații de urgenta

356

3

inspector de specialitate

grad debutant

s

Compartiment Informatica

357

1

inspector de specialitate

grad 1

s

Biroul Management al Calitatii Serviciilor Medicale

358

1

sef birou

medic

s

359

1

economist

grad 1 A

s

360

2

inspector de specialitate

grad 1

s

361

3

inspector de specialitate

grad III

s

Compartiment R.U.N.O.S.

362

1

inspector de specialitate

grad 1

s

363

2

inspector de specialitate

grad 1

s

364

3

referent

treapta IA

M

Compartiment Administrativ

365

1

inspector de specialitate

grad 1

s

366

2

inspector de specialitate

grad 1

s

367

3

arhivar

M

Compartiment Aprovizionare, transport

368

1

casier

M

369

2

magaziner

M

PERSONAL DESERVIRE

Personal de deservire - activitati de întreținere clădiri si instalații de apa. lumina si

ncalzire

370

1

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta III

G

371

2

muncitor calif.- instalator sanitar

treapta IV

G

372

3

muncitor electrician

treapta II

G

Personal de deservire - posturi fixe- statii centrale de oxigen

373

4

muncitor calif.- instalator

treapta II

G

374

5

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

375

6

muncitor calif.- instalator

treapta III

G

376

7

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta II

G

377

8

muncitor calif.- lacatus mecanic

treapta III

G

Personal (

e deservire - post fix - centrala telefonica

378

9

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

379

10

muncitor calificat -telefonist

treapta III

G

Personal d

e deservire - confecționare reparare întreținere inventar moale- lenierie

380

11

muncitor calif.- lenjereasa               treapta IV

G

Personal d

e deservire - aprovizionare.manipulare,depozitare si deservire mijloace de transport

381

12

muncitor calif.

treapta IV

G

Personal d

e deservire - post fix - mijloc de transport

382

13

șofer

treapta II

G

383

14

șofer

treapta II

G

Personal d

e deservire - preparare hrana în blocurile alimentare

384

15

muncitor calificat - bucatar               treapta II

G

NR.

CRT.

Nr. crt.

Funcția contractuala

Treapta

profesionala/grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

385

16

muncitor calificat - bucatar

treapta II

G

386

17

muncitor calificat - bucatar

treapta III •

G

387

18

muncitor calificat - bucatar

treapta IV   4

xg

388

19

muncitor necalificat

.........

>-G.

389

20

muncitor necalificat

F i? yyy

390

21

muncitor necalificat

i Gff

Alt personal auxiliar

ii

■Z& /

Spălătorese

y

391

22

spalatoreasa

O.a'G

392

23

spalatoreasa

G

393

24

spalatoreasa

G

Personal auxiliar= îngrijitori curățenie

394

25

îngrijitor

G

395

26

îngrijitor

G

3961

27

îngrijitor

G

397

28

îngrijitor

G

398

29

îngrijitor

G

399

30

îngrijitor

G

400

31

îngrijitor

G

401

32

îngrijitor

G

402

33

îngrijitor

G

403

34

îngrijitor

G

404

35

îngrijitor

G

Personal medical superior (medici competente limitate)

405

1

medic

S

406

2

medic

S

407

3

medic

S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA nr.3 la H.C.L. nr.


Anexa nr.7 la Ordinul nr. 1500/2009

\\ ' T<


NORMATIV MINIMAL

vizând categoriile de personal din sectiie/compartimentele ATINr.

crt

Categorii de personal

Elemente de normare

Criterii de normare

Număr de posturi

normat

aprobat

1

Medic sef

1

1

2

Medic ATI

sala - 2

1 medic/sala de operații

2

2

3

Medic ATI

paturi TI

1 medic/4 paturi terapie intensiva

3

3

4

Asistent sef

1

1

5

Asistent

sala - 2

1 asistent/sala de operații

5

5

6

Asistent

Număr paturi TI si TIIP

1 post/4 paturi/tura

6

6

7

Infirmier

Număr paturi TI si TIIP

1 post/8 paturi/tura

5

5

8

îngrijitor

1 post/8 paturi/tura

2

Total general anexa

25

25