Hotărârea nr. 350/2019

Hotãrârea nr. 350 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 350

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 448/10.09.2019 al Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin, Raportul de specialitate nr. 7176/29.08.2019 al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipiului Ploiești și Raportul de specialitate nr. 299/20.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe ale Ministerului Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/02.06.2010, prin care Spitalul Municipal Ploiești a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 129 alin. 3 lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1 Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu 01.10.2019.

A

Art. 2 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 335/29 septembrie 2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.


SPITALUL

ploiești


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / FaȘțO

Cod IBAN: R037TREZ5215041XXX000260Trezoreri

AVIZAT,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

..........././?................


REGULAMENT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

CUPRINS

CAPITOLUL I - Dispoziții generale                                    v 3*-

CAPITOLUL II - Structura organizatorica

CAPITOLUL III - Finanțarea spitalului

CAPITOLUL IV - Indicatori de performanta ai managementului spitalului

CAPITOLUL V - Atributiuni (spitalul, medic sef de secție, medic coordonator, medic sef de compartiment, medic de garda, medic curant, asistent sef de unitate, asistent sef secție, asistent medical, biolog/biochimist/ chimist, farmacist, infirmiera, ingrijitoare, responsabilități personal medical din compartimentele cu paturi, Lab. de Analize Medicale, Lab. de Radiologie si Imagistica, Lab. de Radioterapie, Serv, de Anatomie Patologica, Lab. de Explorări Funcționale, Lab. de Recuperare, medicina fizica si balneologie, Comp, de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, Serv, de Evaluare si Statistica Medicala, Farmacie, Punct de sterilizare, Unitate de transfuzii, Birou Internări, Dietetica, Culte, ambulatoriul de specialitate, Cabinet Medicina muncii, Director Medical)

CAPITOLUL VI - Obligația personalului medical de a respecta principiul nediscriminarii pacientilor in acordarea asistentei medicale

CAPITOLUL VII - Conducerea spitalului

CAPITOLUL VIII - CONSILII, COMITETE, COMISII ALE SPITALULUI

CAPITOLUL IX - Structuri funcționale cu atribuții in implementarea si monitorizarea bunelor practici de utilizare a antibioticelor

CAPITOLUL X - Compartimente funcționale ale spitalului (Compartiment Juridic, Compartiment RUNOS, Compartiment Financiar - Contabilitate, Birou Aprovizionare, Administrativ, Transport, întreținere, Reparații, personal de intretinere si reparații aparatura, instalații si utilaje).

CAPITOLUL XI - Drepturile si obligațiile pacientilor

CAPITOLUL XII - Obținerea consimțământului informat al pacientului

CAPITOLUL XIII - Masuri comune in perioadele de calamitati si in alte situații cu caracter deosebit

CAPITOLUL XIV - Masuri suplimentare in situații cu caracter deosebit (zile festive, etc.)

CAPITOLUL XV - Masuri suplimentare in perioade de calamitati

CAPITOLUL XVI - Plan operativ pentru asistenta medicala in caz decalamitati intr-o unitate sanitara

CAPITOLUL XVII - Dispoziții finale

Anexa 1 - Orarul de distribuire a meselor pentru pacienti si personal de garda

Anexa 2 - Plan de dezinsectie si deratizare

Anexa 3 - Program orar de curatare a anexelor/ rezervelor

Anexa 4 - Harta punctelor de risc epidemiologie

Anexa 5 - Reglementari referitoare la FOCG (circuitul FOCG, regimul de păstrare a

FOCG pe parcursul internării, accesul pacientului la FOCG)

Anexa 6 - Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Spitalul Municipal Ploiești este, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII “Spitalele”, unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii administrației publice locale, avand codul fiscal nr. 2844227 si contul IBAN nr. R079TREZ24F660601203030X, deschis la Trezoreria Ploiești.

Art. 2. Spitalul are sediul in municipiul Ploiești, str. Ana Ipatescu, nr. 59.

Unitatea isi desfasoara activitatea medicala in 8 imobile, in sistem pavilionar si cea administrativ- gospodăreasca in alte 12 imobile, situate in doua curți cu intrare din străzile Ana Ipatescu si Rudului. Imobilele respective si terenul aferent in suprafața totala de 19.969 m.p. au fost trecute din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii in domeniul public al municipiului Ploiești si in administrarea Consiliului Local Ploiești, in baza H.G. nr. 866/2002. In temeiul H.C.L. nr. 227/26.06.2014, prin contractul de administrare incheiat intre Spitalul Municipal Ploiești si Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, inregistrat cu nr. 012470/09.07.2014, s-a realizat darea in administrare pe perioada determinata a terenurilor si clădirilor in care isi desfasoara activitatea Spitalul Municipal Ploiești, situat in Ploiești, str. Rudului, nr. 61, județul Prahova.

Art. 3. Spitalul asigura asistenta medicala de specialitate spitaliceasca si in regim ambulatoriu. Spitalul deservește intreaga populație a județului, intrucat are 3 secții unice in județ din cele 4 aprobate in structura sa (Oncologie, Reumatologie, Recuperare, medicina fizica si balneologie).

Art. 4. Cadrul legislativ care reglementează activitatea spitalului cuprinde, printre altele, următoarele acte normative: Legea nr. 95/2006 - Titlul VII - “Spitalele”, republicata, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate pentru anii 2018- 2019, Ordinul comun al M.S. si al președintelui C.N.A.S. nr. 397/836/2018 - Norme metodologice de aplicare in anul 2018 a H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului - cadru pe anii 2018- 2019, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul nr. 1101/2016 - norme de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare, Ordinul nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din spitalele publice, Ordinul nr. 1502/2016 - aprobarea componentei si a atribuțiilor Consiliului de Etica ce funcționează in cadrul spitalelor publice.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICA


Art. 5. Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii - Titlul VII “Spitalele” , Spitalul Municipal Ploiești este spital public (in funcție de regimul juridic al proprietății) si spital municipal (in funcție de teritoriu).

Structura organizatorica a spitalului, aprobata potrivit Anexei la adresa Ministerului Sanatatii nr. XI/A/78176,27209/FB/4890/29.05.2017 si a organigramei aprobata de autoritatea administrației publice locale, este următoarea:

 • I. SECȚII CU PATURI

 • 1. Secția Medicina interna

din care: Compartiment Cardiologie

 • 2. Compartiment Hematologie

  60 paturi

  -   10 paturi

  20 paturi


3. Secția Reumatologie                            35 paturi

3. Secția Recuperare, medicina fizica si balneologie 50 paturi

 • 4. Secția Oncologie medicala

 • 5. Compartiment Chirurgie generala

 • 6. Compartiment A.T.I.

 • 7. Compartiment Radioterapie

 • 8. Camera de garda

Total

• Spitalizare de zi

60 paturi

20 paturi* 5 paturi* 17 paturi

267 paturi

22 paturi

* inchise temporar pana la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare si asigurarea cu personal

 • II. CABINETE MEDICALE IN STRUCTURA SPITALULUI:

 • 1. Cabinet Oncologie medicala

 • 2. Cabinet Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice

 • 3. Cabinet Medicina muncii

 • III. LABORATOARE :

 • 1. Laborator Analize medicale

 • 2. Laborator Radiologie, imagistica medicala

 • 3. Laborator Radioterapie (terapie superficiala si semiprofunda)

 • 4. Laborator Recuperare, medicina fizica si balneologie (Baza de tratament)

 • 5. Laborator Explorări funcționale

 • IV. COMPARTIMENT DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

 • V. SERVICIU DE ANATOMIE PATOLOGICA :

 • -  Compartiment Citologie

 • -  Compartiment Histopatologie

Prosectura


 • VI. SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDIC

 • VII. FARMACIE

 • VIII. STERILIZARE

 • IX. UNITATE DE TRANSFUZIE SANGUINA

 • X. AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE DE SPECIALITATE :

 • 1. Cabinet Medicina interna

 • 2. Cabinet Dermatovenerologie

 • 3. Cabinet Reumatologie

 • 4. Cabinet Recuperare, medicina fizica si balneologie

 • 5. Cabinet ORL

 • 6. Cabinet Chirurgie generala

 • 7. Cabinet Oftalmologie

 • 8. Cabinet Obstetrica -ginecologie

 • 9. Cabinet Psihiatrie

 • 10. Cabinet Hematologie

 • 11. Cabinet Neurologie

 • 12. Cabinet Endocrinologie

 • 13. Cabinet Cardiologie

 • 14. Cabinet Pediatrie

 • 15. Cabinet Radioterapie

 • XI. APARAT FUNCȚIONAL

 • XII. ALTE ACTIVITATI COMUNE PE SPITAL

 • 1. Birou internări si informații

 • 2. Dietetica

 • 3. Culte

XIH. PERSONAL DE CONDUCERE SI DE EXECUȚIE

TEHNICO-ADMINISTRATIV

1 .Conducere:

 • - Manager

 • - Director Medical

 • - Director Financiar - Contabil

 • 2. Compartiment Juridic

 • 3. Compartiment Resurse umane, normare, organizare, salarizare (Compartiment RUNOS)

 • 4. Compartiment Contabilitate- Financiar

 • 5. Birou Aprovizionare, administrativ, transport, intretinere si reparații:

 • - Birou Aprovizionare

 • - Compartiment Administrativ, paza

 • - Compartiment Transport

 • - Muncitori:

 • - întreținere clădiri si instalații apa, lumina, încălzire,etc.

 • - posturi fixe (centrale termice)

 • - pregătirea hranei in blocul alimentar

 • - alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

 • - spălătorie


Art. 6. Numărul de posturi si structura acestora se stabilește prin statul de funcții, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu respectarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului.

CAPITOLUL III FINANȚAREA SPITALULUI

Art. 7. Spitalul Municipal Ploiești este o instituție publica, finanțata integral din venituri proprii si funcționează pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse conform legii.

Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări de sanatate reprezintă principala sursa de venituri in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sanatate, in condițiile stabilite in contractul - cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate.

Spitalul poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale si cu casele de asigurări de sanatate private.

Spitalul poate primi sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale.

Art. 8. Spitalul poate realiza venituri suplimentare din :

 • a) donații si sponsorizări;

 • b) legate;

 • c) asocieri investitionale in domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica;

 • d) închirieri unor spatii medicale, echipamente sau aparatura medicala către alti furnizori de servicii medicale, in condițiile legii;

 • e) închirierea unor spatii, in condițiile legii, pentru servicii de alimentație publica, servicii poștale, bancare, difuzare presa7 cârti, pentru comercializarea produselor de uz personal si pentru alte servicii necesare pacientilor ;

 • f) inchirierea unor spatii, in condițiile legii, pentru desfasurarea unor congrese, seminare, activitati de invatamant, simpozioane, cu profil medical;

 • g) inchirierea unor spatii, in condițiile legii, pentru desfasurarea unor activitati cu specific gospodăresc- si/ sau agricol;

 • h) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau agenti economici;

 • i) editarea sau difuzarea unor publicații cu caracter medical;

 • j) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti;

  lupa

  l inArt. 9. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului se elaborează de Comitetul Director, pe baza propunerilor șefilor de secții si compartimente din structura spitalului, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si contractului colectiv de munca.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului.

Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile si compartimentele din structura spitalului, nivelul acestora fiind indicator al contractului de administrare.

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli se urmărește pe secții si compartimente, fiind un indicator al contractului incheiat intre manager si șefii secțiilor/ compartimentelor din structura spitalului. Abaterile fata de indicatorii din contractul cu managerul se analizeaza si se soluționează de conducerea spitalului cu conducerile structurilor in cauza.

Execuția bugetului de venituri si cheltuieli se raportează lunar autoritatii administrației publice locale si se publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.

CAPITOLUL IV

INDICATORII DE PERFORMANTA AI

MANAGEMENTULUI SPITALULUI

Art. 10. Acești indicatori specifici sunt prevazuti in contractul de management pe care managerul il incheie cu autoritatea publica locala, contract incheiat pe o perioada de 3 ani. Nivelul acestora se stabilește anual de autoritatea publica locala.

De asemenea, ei sunt prevazuti in anexa la contractul de administrare pe care spitalul, prin manager, il incheie cu șefii de secție, de laborator sau de serviciu. Acest contract poate fi prelungit sau poate inceta inainte de termen, in principal in cazul neindeplinirii indicatorilor specifici de performanta. Nivelul indicatorilor se aproba anual de managerul spitalului, după negocierea cu fiecare sef de secție, compartiment sau serviciu.

CAPITOLUL V

ATRIBUTIUNI

Art. 11. SPITALUL este obligat in principal sa asigure:

1) prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice si degenerative, precum si a bolilor profesionale;


 • 2) adaptarea si aplicarea specifica a programelor naționale de sa

 • 3) acordarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor inte investigații, tratamente si alte îngrijiri medicale, in condițiile stabilite p si Normele de aplicare a acestuia in vigoare la data respectiva;

 • 4) stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice spitalizați;

 • 5) acordarea primului ajutor si a asistentei medicale de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica;

 • 6) asigurarea, in regim de urgenta, a serviciilor medicale (clinice si paraclinice) recomandate femeii gravide;

 • 7) asigurarea unor condiții corespunzătoare de cazare, a unui regim rațional de odihna si de servire a mesei pentru bolnavii internați, stabilirea unui program de primire a vizitelor si de păstrare a legăturii acestora cu familia, precm si crearea unui climat de liniște care sa asigure confort psihic pacientilor;

 • 8) asigurarea unei alimentații corespunzătoare, atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ, respectând alocația de hrana alocata potrivit legislației in vigoare si dieta stabilita de medicul curant in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

 • 9) realizarea condițiilor de igiena necesare in vederea prevenirii infecțiilor nosocomiale, precum si a celor privind protecția muncii, protecția mediului si prevenirii si stingerii incendiilor;

 • 10) informarea pacientilor asupra drepturilor si obligațiilor ce le revin, asupra bolilor si evoluției acestora in scopul asigurării eficientei tratamentului aplicat;

 • 11) aprovizionarea, depozitarea si distribuirea medicamentelor, instrumentarului medical si a celorlalte produse tehnico-medicale;

 • 12) aprovizionarea cu substanțe si materiale de curățenie si dezinfectie;

 • 13) limitarea sau chiar interzicerea accesului vizitatorilor in spital in perioadele de carantina;

 • 14) realizarea condițiilor pentru asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza ;

 • 15) stabilirea personalului si a programului orar necesar intretinerii spatiilor verzi si inlaturarii zăpezii de pe aleile spitalului si caile de acces ;

 • 16)  încurajează prin masurile luate, participarea aparținătorilor la îngrijirea pacientilor minori si a altor categorii de pacienti;

 • 17) se îngrijește de imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere ;

 • 18) condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

 • 19) respectarea drepturillor pacienților prevăzute în Legea 46/2003;

 • 20) accesul neîngrădit al pacienților, aparținătorilor pacienților si vizitatorilor la registrul de sugestii, reclamații si sesizări;

 • 21) spitalul răspunde, în condițiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, precum și pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

  5

  dhtracthl/^ru

  C 7 PRt&° ' .

  țmjpacientii


  Art. 12. PERSONALUL DE CONDUCERE DIN SECȚII

  A.l. Medicul sef de secție are, in principal, următoarele atHbutiumț \W>>


  V1 ’ V* :

  s

  S*

  ®>o


  • 1) încheie contract de administrare cu managerul spitalului;              W

  • 2) face propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli al <s^eti©r pp/care o î Qtrp A 73 •


  administrează;


 • 3) asigura si răspunde de cunoașterea si respectarea, de către tot personalul din subordine, a dispozițiilor din actele normative care reglementează acordarea asistentei medicale in cadrul asigurărilor sociale de sanatate, precum si a celor referitoare la desfasurarea activitatii in cadrul spitalului in condiții corespunzătoare (protecția muncii, protecția mediului, prevenirea si stingerea incendiilor, organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infecțiilor asociate asistentei medicale, gestionarea deșeurilor rezultate din activitati medicale);

 • 4) programează activitatea tuturor medicilor din secție;

 • 5) controlează si răspunde de intocmirea corecta si completa a foilor de observație clinica, asigura si urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicațiilor terapeutice, controlează efectuarea investigațiilor prescrise;

 • 6) analizeaza, la 24 ore, oportunitatea continuării spitalizării pentru toti pacientii internat! si stabilește momentul externării bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in sistemul de asigurări sociale de sanatate;

 • 7) organizează si răspunde de activitatea de contravizita si garda in secție, conform reglementarior legale in domeniu;

 • 8) organizează consultațiile medicale de specialitate, colaborează cu medicii șefi ai altor secții, compartimente sau cu laboratoarele in scopul stabilirii diagnosticului si aplicării tratamentului adecvat;

 • 9) răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguratilor (indiferent de casa de asigurări de sanatate unde se vireaza contribuția) si de solicitarea documentelor care atesta acesta calitate;

 • 10)  controlează, indruma si răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice, in scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale, inclusiv de raportarea corecta a acestora;

 • 11) controlează si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polipragmaziei;

 • 12)  răspunde de pastrarea, prescrierea, evidenta si eliberarea substanțelor stupefiante;

 • 13) răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului si intregului inventar al secției, face propuneri de dotare conform normativelor si necesităților;

 • 14) coordonează si controlează modul in care asiguratii internați sunt informați asupra serviciilor medicale oferite, precum si asupra drepturilor si obligațiilor ce le revin in perioada spitalizării;

 • 15) asigura respectarea, de către toti subordonații, a confidențialității datelor si informațiilor privitoare la asigurați, a intimității si demnității acestora;


 • 16) organizează, controlează si răspunde de respectarea servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, potrivit prdjg conducerea spitalului;

 • 17) controlează si răspunde de intocmirea documentelor medical            ectiei si

de modul de păstrare a acestora in timpul spitalizării, precum si de modul deUn tocmire a documentelor la ieșirea din spital.

 • 18) coordonează, controlează si răspunde de evidenta distincta a pacientilor internați in urma unor accidente de munca, inclusiv ale sportivilor profesioniști, aparute in cadrul exercitării profesiei, accidente rutiere, vătămări corporale provocate prin agresiune, precum si a Îmbolnăvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suporta de către Casa de Asigurări de Sanatate, ci de către angajator sau persoanele vinovate;

 • 19) urmărește introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament, se preocupa permanent de managementul resurselor financiare ale unitatii, incadrandu-se in sumele contractate de spital cu C.A.S. Prahova;

 • 20) informează periodic conducerea spitalului asupra activitatii secției si face propuneri concrete privind imbunatatirea activitatii sau remedierea unor neajunsuri;

 • 21) organizează si răspunde de aducerea la cunoștința întregului personal al secției a prezentului Regulament de Organizare si Funcționare, a Regulamentului Intern al spitalului, a tuturor masurilor dispuse de conducerea spitalului cu referire la problemele secției sau la personalul acesteia si controlează modul de indeplinire a obligațiilor ce decurg din documentele respective;

 • 22) intocmeste, in colaborare cu Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru medici si asistenta șefa si le inainteaza conducerii in vederea definitivării acestora si aprobării de către Comitetul Director;

 • 23) intocmeste, cu sprijinul Compartimentului RUNOS, fisele de evaluare a performantelor individuale ale intregului personal si le inainteaza conducerii spitalului;

 • 24) verifica si răspunde de respectarea programului de lucru, de tinuta corecta si comportamentul corespunzător al personalului secției;

 • 25) face propuneri de sancționare a persoanelor care nu-si indeplinesc atribuțiile de serviciu, le indeplinesc necorespunzator sau au savarsit abateri disciplinare.

 • 26) răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine, stabilind nevoile de pregătire profesională, precum si:

 • - integrează în cadrul colectivului noii angajați;

 • - susține programele de perfecționare continuă a prsonalului secției;

 • - controlează întocmirea, la ieșirea din spital, a epicrizei și a recomandărilor de tratament după externare;

 • - controlează modul de păstrare în secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, fișa de anestezie, foaia de temperatură, buletinele de analiză, biletul de trimitere, etc);

 • - răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției și face propuneri de dotare corespunzătoare necesităților;

 • - coordonează și controlează modul în care pacienții internați sunt informați asupra serviciilor medicale;

  A «•  .

  V

  o- Q, refîante?/Ff v/

 • - controlează și asigură prescrierea și justa utilizare a medicamentelor polipragmaziei, răspunde de păstrarea, prescrierea și evidența substah^lpr'Wpr^

 • - controlează calitatea hranei (organoleptic, cantitativ, calitativ); ’

 • - cunoaște și respectă politica managementului referitoare la calitate;           f

 • - cunoaște și respectă documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în activitatea depusă;

- participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calității stabilite de management și a obiectivelor specifice locului de muncă, - respectă confidențialitatea datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003.

Responsabilități si competente manageriale ale șefilor de secție

Medicul sef de secție /laborator

 • •  îndrumă și realizează activitatea de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective și răspunde de calitatea actului medical;

 • •  organizează și coordonează activitatea medicală din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, fiind responsabil de realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuți în anexa la contractul de administrare;

 • •  răspunde de crearea condițiilor necesare acordării de asistență medicală de calitate de către personalul din secție/laborator sau serviciul medical;

 • •  propune Directorului Medical Planul anual de furnizare de servicii medicale al secției/laboratorului sau serviciului medical și răspunde de realizarea planului aprobat;

 • •  răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • •  evaluează necesarul anual de medicamente și materiale sanitare al secției/laboratorului sau serviciului medical, investițiile și lucrările de reparații curente și capitale necesare pentru desfășurarea activității în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;

 • •  angajează cheltuieli în limita bugetului repartizat;

 • •  aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • •  înaintează Comitetului Director propuneri privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al secției/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul Compartimentului Financiar - Contabil;

 • > înaintează Comitetului Director propuneri de creștere a veniturilor proprii ale secției/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donații, fonduri ale comunității locale ori alte surse;

 • > întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor specifici de performanță ai secției/laboratorului sau serviciului medical, prevăzuți în anexa la contractul de administrare;


 • > elaborează fișa postului pentru personalul aflat în subor aprobării managerului spitalului;

 • > răspunde de respectarea la nivelul secției/laboratorului sau sSfvi Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern

stabilește atribuțiile care vor fi prevăzute în fișa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

face propuneri Comitetului Director privind necesarul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de volumul de activități, conform reglementărilor legale în vigoare;

propune programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;

propune aplicarea de sancțiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern al spitalului;

supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigațiilor paraciinice, a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați în cadrul secției;

aprobă internarea pacienților în secție, pe baza criteriilor de internare, cu excepția internărilor de urgență;

hotărăște oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare; avizează și răspunde de modul de completare și de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical; evaluează performanțele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice și fișei postului;

propune Planul de formare și perfecționare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislația în vigoare, pe care îl supune aprobării managerului;

coordonează activitățile de control al calității serviciilor acordate de personalul medico-sanitar din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical;

răspunde de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;

asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiar -economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control din cadrul secției/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către

>

personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

> asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau serviciului medical;


 • > urmărește încheierea contractelor di medical din subordine;

 • > în domeniul financiar, îndeplinește de specialitate, conform normelor angajare, lichidare și ordonanțare a spitalului;


s asigurare de malpra^^ dd?eMtre»bei|SQrialul

I* \           _

atribuțiile conducătoriihn^omp:arțimentului și procedurilor legale, șr'^eeiprbpuneri de cheltuielilor, care se aprobă de conducătorul


A A A A A A A AAA A AA AA


 • > propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secției/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea Consiliului Medical;

 • > răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea secției/laboratorului sau serviciului medical;

 • A.2. Atribuțiile MEDICULUI COORDONATOR sunt:

> coordonează, îndrumă și răspunde de întreaga activitate a personalului medical, în cadrul compartimentului, în scopul îndeplinirii misiunilor spitalului;

răspunde de personalul medical specializat din subordine;

verifică necesitatea spitalizării tuturor pacienților, monitorizează permanent pacienții și supervizează tratamentele prescrise;

întocmește și răspunde de întocmirea corectă a formularelor de internare, de către medicii din subordine, pentru pacienții internați;

urmărește ca personalul medical abilitat din subordine să informeze pacienții despre actul medical, evoluție, riscuri, reacții adverse;

urmărește organizarea spațiului și a mobilierului din cadrul compartimentului, de comun acord cu conducerea, în așa fel, încât să fie utilizat rațional și în condiții optime de igienă, confort și aspect estetic;

urmărește acordarea unei asistențe medicale de calitate de către personalul din subordine din cadrul compartimentului;

controlează zilnic calitatea și exactitatea datelor înscrise în foile de observație FSZ, urmărind completarea la timp cu toate datele;

analizează concordanța diagnosticului cu tratamentul; propune dotarea cu aparatura si materiale, în funcție de necesități;

controlează și asigură prescrierea și justa utilizare a medicamentelor, controlează și urmărește circuitul medicamentelor și materialelor sanitare din compartiment, precum și modul lor de administrare pacienților, pentru a evita risipa sau înstrăinarea acestora; controlează modul de păstrare în compartiment, în timpul spitalizării, a documentelor medicale (FSZ, buletine de analiză etc) pentru a se evita pierderea acestora; controlează modul de arhivare a documentelor medicale din compartiment;

controlează permanent prezența prin semnarea condicii de prezenta la zi, ținuta corectă, disciplina și comportamentul personalului din compartiment;

întocmește fișele anuale de evaluare a activității personalului din subordine; răspunde de prevenirea infecțiilor asociate;

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>împreună cu personalul din subordine și responsabilul CSPLf^^iy&^0țțoc^ește protocoale prin care să fie identificate sursele potențiale de infecției protdcpal^fin care aceste surse să poată fi monitorizate.

consemnează deficiențele constatate, măsurile luate și orice alte o bunului mers al centrului, cazurile survenite în timpul serviciului (vârsîsF, iagnostic, tratament - doză + program de administrare, data controalelor) și evoluția pacienților internați;

controlează prezența la serviciu a personalului medical din subordine și, existența truselor necesare asistenței medicale curente și de urgență, precum și predarea serviciului asistentelor care lucrează în schimburi;

supraveghează tratamentele medicale executate de asistente, iar la nevoie, le efectuează personal;

verifică identitatea însoțitorilor pacienților internați;

controlează calitatea meselor pregătite (organoleptic, cantitativ, calitativ), înainte de servirea lor. Dispune oprirea servirii felurilor de mâncare necorespunzătoare, sesizând în scris in caietul special de control al hranei și se asigura de pastrarea probelor de alimente;

asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiar-economici precum și alte date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control din cadrul compartimentului, laboratorului în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine și ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea compartimentului;

urmărește încheierea contractelor de asigurare malpraxis de către personalul medical din subordine;

propune protocoale specifice de practică medicală pe care să le implementeze la nivelul spitalului compartimentului cu aprobarea Consiliului Medical;

răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea compartimentului;

Responsabilități rivind sistemul de management al calității:

 • > să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • > să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

 • A.3. Atribuțiile MEDICULUI ȘEF de compartiment legat de O.M.S. nr.1101/2016:

  ^fcPr°Prii


  £f’ o *■' fV'"’ i

  • a)  organizează, controlează și răspunde pentru derularea ^^rvităț^.^ r—j-— compartimentului, conform planului anual de supraveghere și ^^ițâreia^ii^cțiilor asociate asistenței medicale din unitatea sanitară;

  • b) răspunde de activitățile desfășurate de personalul propriu aVcompâ respectarea procedurii de declarare a infecțiilor asociate asisten^ț^edical^ ejâborată de compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor" medicale, în


  w/ lartimențului, cu


  conformitate cu legislația în vigoare;

  • c) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

  • d) răspunde de respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în


unitatea sanitară;

 • e) răspunde de efectuarea de către asistenta șefă de compartiment a triajului zilnic al personalului din subordine și declararea oricărei suspiciuni de boală transmisibilă către compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • f) în cazul șefilor de compartiment cu risc, răspunde de derularea activității de screening al pacienților pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) răspunde de luarea deciziei de izolare/tip de precauții și de aplicarea ei, împreună cu compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și cu directorul medical;

 • h) răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în compartiment.

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

 • • să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate

aplicabile în activitatea depusă;

 • • să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de

managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

 • A.4. MEDICUL DE GARDĂ DIN SECȚIILE CU PATURI are în principal următoarele atribuții:

 • - răspunde de buna funcționare a secțiilor și de aplicarea dispozițiilor prevăzute în Regulamentul Intern, precum și a sarcinilor date de medicul director al spitalului pe care-1 reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital;

 • - controlează, la intrarea în gardă, prezența la serviciu a personalului medico-sanitar, existent mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență precum și predarea serviciului de către cadrele medii și auxiliare sanitare care lucrează în ture;

 • - supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii și auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • - supraveghează cazurile grave existente în secție sau internat în timpul gărzii, menționate în registrul special al medicului de gardă;

 • - înscrie în Registrul de consultații orice bolnav consultat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

- internează bolnavii prezentați cu bilet de trimitere precum și cazurile^ărg^țaisaș^se adresează spitalului;


j 1    • x • V x- . x -                        r. , .           .         . I                        ■<‘•‘>1

alți medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;

 • - întocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgență și consemnează în foaia de observație evoluția bolnavilor internați și medicația de urgență pe care a administrat-o;

 • - acordă asistență medicală de urgență bolnavilor care nu necesită internare;

 • - asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați în spital după acordarea primului ajutor;

 • - anunță cazurile cu implicații medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului șef de secție sau medicului manager al spitalului după caz; de asemenea, anunță și alte organe în cazul în care prevederile legale impun acest lucru;

 • - confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observație și dă dispoziții de transportare a cadravului la morgă, după 2 ore de la deces;

 • - asistă dimineața la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate și sesizează aceasta conducerii spitalului;

 • - controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineață, prânz și cină și oferite pacienților din punct de vedere: cantitativ, calitativ și organoleptic; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observațiile în condica de la Blocul Alimentar;

 • - verifică reținerea probelor de alimente;

 • - anunță prin toate mijloacele posibile medicul manager al spitalului și autoritățile competente, în caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii și ia măsuri imediate de intervenție și prim- ajutor cu mijloacele disponibile;

 • - urmărește disciplina și comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum și prezența ocazională a altor persoane străine în spital și ia măsurile necesare;

 • - întocmește, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secție pe timpul gărzii, măsurile luate, deficiențele constatate și orice alte observații necesare;

 • - prezintă raportul de gardă.

 • - cunoaște și respectă politica managementului referitoare la calitate;

 • - cunoaște și respectă documentele Sistemului de Management al Calității aplicabile în activitatea depusă;

 • - participă activ la realizarea obiectivelor generale ale calității stabilite de management și a obiectivelor specifice locului de muncă,

 • - respectă confidențialitatea datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003.

A.5. Medicul curant (indiferent de specialitate), in conformitate cu privire la OMS nr.l 101/2016, are următoarele atribuții:

w4'

jate

v a


 • a) protejarea propriilor pacienți de alți pacienți infectați sau de personalul^ca^eWq

fi infectat, cu respectarea ghidului de izolare elaborat de compartim^ntîiI'C^^^e^^. „ infecțiilor asociate asistenței medicale;                                 \              V

 • b) aplicarea procedurilor și protocoalelor implementate de compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • c) obținerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecție este prezentă sau suspectă, în conformitate cu protocolul de diagnostic și cu definițiile de caz și înainte de inițierea tratamentului antibiotic;

 • d) răspunde de depistarea și raportarea la timp a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • e) consilierea pacienților, vizitatorilor și a personalului în legătură cu procedurile de prevenire a transmiterii infecțiilor;

 • f) instituirea tratamentului adecvat pentru infecțiile pe care le au ei înșiși și implementarea măsurilor instituite de serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale pentru a preveni transmiterea acestor infecții altor persoane, în special pacienților;

 • g) solicitarea consultului de boli infecțioase în situațiile în care consideră necesar și/sau conform ghidurilor/protocoalelor locale, cu respectarea politicii de utilizare a antibioticelor, implementată în unitatea sanitară;

 • h) respectă procedura de declarare a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborată de compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • i) după caz, răspunde de derularea activității de screening al pacienților în compartimentul de terapie intensivă și alte compartimente cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistenței medicale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței;

 • j) comunică infecția/portajul de germeni importanți epidemiologie la transferul pacienților săi în altă unitate medicală.

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

 • - să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • - să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

Reglementari privind anunțarea aparținătorilor in legătură cu decesul pacientului

In situația in care are loc decesul unui bolnav, decesul se constată de către medicul curant sau de medicul de gardă, după caz, care consemnează data și ora decesului în foaia de observație cu semnătură și parafa.

Anunțarea aparținătorilor sau reprezentantului legal despre survenirea decesului se face după 2 ore de la constatarea acestuia de către medicul care constata decesul ( medicul curant sau medicul de garda).

B.l. ASISTENTUL SEF UNITATE are următoarele atribuții:       K O 4?^

 • - elaborarea politicilor și strategiilor pentru desfășurarea activităților specifice^de îngrijire medicală în condițiile respectării legislației în vigoare;

 • - organizează, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea de ^gfi|ire;dih ok^rful spitalului;

 • -  organizează, îndrumă și controlează activitățile privind^tdpctiou^fîatea compartimentului de gestionare a lenjeriei și a garderobei;

 • - întocmește fișele postului pentru personalul din subordine și actualizează permanent conținutul acestora în funcție de reglementările nou apărute;

 • - controlează și evaluează periodic calitatea activității asistenților medicali și a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară și elaborează programe și propuneri de îmbunătățire a acesteia;

 • - stabilește pentru personalul din subordine împreună cu asistenții medicali șefi de compartiment necesarul și conținutul programelor de perfecționare organizate pe plan local;

 • - stabilește nevoile de participare la programele de educație continuă organizate în afara instituției pentru personalul din subordine;

 • - organizează și controlează activitatea de educație pentru sănătate din spital care se realizează de către asistenții medicali;

 • - controlează și evaluează periodic activitatea personalului din subordine; propune și participă la acordarea calificativelor profesionale pe care le realizează;

 • - analizează împreună cu asistenții medicali șefi sesizările privind abaterile de la normele etice și profesionale ale personalului din subordine propunând măsuri de sancționare și le prezintă Comitetului Director;

 • - organizează colectarea și evaluarea propunerilor pacienților referitoare la îngrijirea spitalicească analizând reclamațiile primite în acest sens împreună cu Directorul Medical informând Comitetul Director cu privire la concluziile și propunerile rezultate din analiză;

 • - face parte din comisia de interviu privind angajarea, promovarea și specializarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - aprobă graficele lunare de activitate pe locuri de muncă pentru personalul sanitar mediu și auxiliar din întreaga unitate;

 • - asigură evaluarea calității materialelor sanitare și altor produse achiziționate de spital cu rol în asigurarea unei activități de îngrijire de calitate conform cu caracteristicile din fișa tehnică a materialor sanitare, atât înainte de încheierea contractelor cât și în timpul derulării acestora prin participarea periodică sau prin sondaj la recepția acestora. în cazul constatării unor nereguli informează urgent Managerul în vederea luării de măsuri legale.

 • - prezintă periodic Comitetului Director note informative privind activitatea asistenților medicali și a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară;

 • - organizează săptămânal și ori de câte ori este nevoie întâlniri de lucru cu asistenții medicali șefi în care se analizează activitatea din săptămâna anterioară și stabilesc activitățile următoare și sarcini noi în caz de necesitate;

 • - coordonează și controlează prin sondaj îndeplinirea atribuțiilor profesionale de către asistenții medicali și alte categorii de personal cu pregătire medie sanitară privind:

 • - îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din rolul propriu conform «p^petcpțW. profesionale


 • - îndeplinirea atribuțiilor ce revin în cadrul rolului delegat con medicului

 • - respectarea normelor privind prevenirea și combaterea infecțiilor aso medicale

 • - asigurarea primirii în condiții optime a pacienților

 • - comportamentul etic față de membrii echipei, față de pacient și aparținătorii acestuia

 • - repartizarea personalului pe secții pentru asigurarea activităților de îngrijire și în concordanță cu nevoile instituției

 • - respectarea programului de activitate

 • - corectitudinea predării/preluării compartimentului;

 • - respectarea normelor de protecție a muncii și prevederilor R.I.;

 • - organizarea și desfășurarea activităților de educație pentru sănătate;

 • - respectarea realizării obiectivelor propuse în planul de activitate;

 • - starea de igienă a pacienților, compartimentelor și a spațiilor aferente serviciilor de îngrijire din spital;

 • -  asigurarea și utilizarea eficientă și în bune condiții a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului și a inventarului moale existent în dotarea spitalului, compartimentelor, saloanelor;

 • - atribuții conform O.M.S. nr. 1101/2016:

 • a) prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborate de compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale cu asistentele șefe de secție și răspunde de aplicarea acestora;

 • b) răspunde de implementarea și respectarea precauțiunilor standard și specifice la nivelul unității sanitare;

 • c) răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

 • d) controlează respectarea circuitelor funcționale din spital/compartiment;

 • e) verifică starea de curățenie din compartimente, respectarea normelor de igienă și controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;

 • f) propune directorului economic planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale, elaborată de compartimentele spitalului, cu aprobarea șefului compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g) supraveghează și controlează activitatea în aprovizionarea și distribuirea alimentelor;

 • h) supraveghează și controlează calitatea prestațiilor efectuate firma care asigură servicii de spălătorie;

 • i) constată și raportează compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale și managerului spitalului deficiențe de igienă (alimentare cu apă, instalații sanitare, încălzire) și ia măsuri pentru remedierea acestora;

 • j) verifică efectuarea corespunzătoare a operațiunilor de curățenie ^d'eâpfeGți^în compartimente;

 • k) coordonează și verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu cârabter infecțios și a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformifât^ .cu^hid^F de izolare elaborat de șeful compartimentului de prevenire a infecțiilor asobiâtenmgrî^Filor medicale;

 • l) instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește realizarea acestei proceduri;

 • m) semnalează medicului șef de compartiment cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;

 • n) instruiește asistentele-șefe asupra măsurilor de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale care trebuie implementate și respectate de vizitatori și personalul spitalului;

 • o) coordonează și verifică respectarea circuitului lenjeriei și al deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, depozitarea lor la nivelul depozitului central și respectarea modului de eliminarea acestora;

 • p) instruiește asistentele-șefe asupra echipamentului de protecție și comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune măsuri disciplinare în cazurile de abateri;

 • q) organizează și coordonează procesul de elaborare a procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe compartimente, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți, și se asigură de implementarea acestora;

 • r) răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale pe compartimente și pe unitatea sanitară;

 • s) răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice pe compartimente;

 • t) organizează și răspunde de igienizarea ținutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacienților, în mod gratuit și obligatoriu. Controlează modul de asigurare a curățeniei, a evacuării corecte a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, salubrizare și a modului de aplicare a măsurilor de DDD.

B.2. Asistentul medical sef de secție este subordonat medicului sef de secție si are in principal următoarele atribuții:

 • 1) organizează activitatea de tratament, explorări funcționale si ingrijire a bolnavilor din secție, asigura si răspunde de calitatea acestora;

 • 2) stabilește sarcinile de serviciu si întocmește, cu ajutorul medicului sef de secție si Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru tot personalul din subordine, cu excepția medicilor, pe care le inainteaza conducerii spitalului in vederea definitivării acestora si aprobării de către Comitetul Director;

 • 3) evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din secție ;

 • 4) coordonează, controlează si răspunde de calitatea activitatii desfășurate de personalul din subordine;

* ?

5) organizează testări profesionale periodice si acorda calificative ^Hu^pd$â^ ' w *•


« ______•_____x__x__î ._____________■ _____J___I^.^-ZT-zC

rezultatelor obținute la testare ;                                            >5/       .

 • 6) supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalul jrbu^ingaj^t sac â

celui care si-a reluat activitatea, in vederea respectării intocmai a                os<?Ș&a

postului;

 • 7) controlează activitatea de educație pentru sanatate desfasurata de asistenții medicali cu studii post-liceale si de scurta durata si de surorile medicale ;

 • 8) informează medicul sef de secție despre evenimentele deosebite petrecute pe timpul turelor;

 • 9) aduce la cunoștința medicului sef de secție absenta temporara a personalului in vederea suplinirii acestuia potrivit reglementarilor legale ;

 • 10) coordonează si răspunde de respectarea si aplicarea normelor privind prevenirea si combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale, gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicala, protecția muncii, protecția mediului si prevenirea si stingerea incendiilor;

 • 11) răspunde de aprovizionarea secției cu instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare si de întreținere necesare, precum si de folosirea raționala, intretinerea si inlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;

 • 12) asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al secției, controlează modul in care medicatia este preluata de la farmacie, pastrata, distribuita si administrata pacientilor de către asistentele si surorile medicale din secție;

 • 13) realizează autoinventarierea periodica a dotării secției, conform normelor stabilite impreuna cu medicul sef de secție si deleaga persoana care răspunde de aceasta, fata de Comitetul Director ;

 • 14) răspunde de integritatea bunurilor din dotarea secției, de folosirea lor corespunzătoare, îndeplinind in acest sens atribuțiile unui gestionar, putând da subinventar anumite bunuri persoanelor care le folosesc in exercitarea sarcinilor serviciu;

  cu

  de


  si


 • 15) controlează zilnic condica de prezenta a personalului, contrasemnează intocmeste in timp util foaia colectiva de prezenta;

 • 16) răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul internări;

 • 17) analizeaza si propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica Compartimentului RUNOS;

 • 18) organizează si participa zilnic la raportul asistenților si surorilor medicale din secție si la raportul de garda cu medicii;

 • 19) participa la vizita efectuata de medicul sef de secție;

 • 20) organizează instruirile periodice ale personalului din secție privind respectarea normelor de protecția muncii, de prevenirea si stingerea incendiilor si a altor prevederi legale in legătură cu activitatea desfasurata;

 • 21) asigura pastrarea secretului profesional, oferirea unor informații utile bolnavilor si aparținătorilor acestora, cu respectarea stricta a confidențialității datelor, precum si un climat sănătos in toate sectoarele.

 • 22) in cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine,

informează medicul sef, ia masuri de remediere imediata a situației crea^teȚsi pfo|)^pb,\SXa caz, sancționarea disciplinara a persoanei vinovate;                   joi     ■' Jfi k |

 • 23) intocmeste graficul concediilor de odihna, răspunde de respectarealaceșftii-a' si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului;

 • 24) coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevitorMcolilor postliceale sanitare care vor fi insotiti permanent de instructorii de practica, potrivit stagiilor stabilite de comun acord cu școala respectiva;

 • 25) isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de secție;

 • 26) se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi de către personalul din subordine;

 • 27) intocmeste anexa de hrana pentru pacientii nou internați in spital;

 • 28) in cazuri deosebite, propune spre aprobare, impreuna cu medical sef de secție, ore suplimentare conform reglementarilor legale in vigoare;

 • 29) participa la selecționarea asistenților medicali si a personalului auxiliar, prin concurs si propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor in vigoare;

 • 30) anunța aparținătorii in legătură cu decesul pacientului, după cel puțin 2 ore si in cel mult 3 ore de la decesul pacientului;

 • 31) îndeplinește orice alte atribuții in legătură cu activitatea sa, stabilite de medical sef de secție, in limita pregătirii profesionale.

 • 32) coordonează și răspunde de aplicarea și respectarea normelor de prevenire și combatere a infecțiilor asociate asistenței medicale, conform prevederilor O.M.S. nr.1101/2016:

 • a. prelucrează procedurile și protocoalele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale elaborate de compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale cu personalul mediu și auxiliar din secție și răspunde de aplicarea acestora;

 • b. răspunde de aplicarea precauțiunilor standard și specifice de către personalul compartimentului;

 • c. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;

 • d. controlează respectarea circuitelor funcționale din compartiment;

 • e. răspunde de starea de curățenie din compartiment;

 • f. transmite directorului medical necesarul de materiale de curățenie, consumabile, dezinfectanți, elaborat în concordanță cu recomandările compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

 • g. controlează respectarea măsurilor de asepsie și antisepsie;

 • h. supraveghează și controlează activitatea în oficiul alimentar privind depozitarea și distribuirea alimentelor;

 • i. supraveghează calitatea prestațiilor efectuate de firma care asigură servicii de spălătorie și sesizează directorului medical orice deficiențe constatate;

 • j. verifică igiena bolnavilor și a însoțitorilor și face educația sanitară a acestora;

 • k.  urmărește efectuarea examenului organoleptic bolnavilor și le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, cunoștința directorului medical;

 • l. constată și raportează directorului medical deficiențe instalații sanitare, încălzire);

 • m. coordonează și supraveghează operațiunile de curăț»


 • n. participă la recoltarea probelor de evaluare a eficienței curățeniei, dezinfecției și sterilizării împreună cu echipa compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • o. asigură necesarul de materiale (săpun, dezinfectant, prosoape de hârtie, echipament de unică folosință) și coordonează în permanență respectarea de către personal și însoțitori a măsurilor de izolare și controlează prelucrarea bolnavilor la internare;

 • p. anunță la biroul de internări locurile disponibile, urmărește internarea corectă a bolnavilor în funcție de receptivitate;

 • q. coordonează și verifică aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecțios și a măsurilor pentru supravegherea contacților, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de coordonatorul compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate îngrijirilor medicale;

 • r. instruiește personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor și urmărește aplicarea acestor măsuri;

 • s. semnalează medicului șef de compartiment și/sau directorului medical cazurile de boli transmisibile pe care le suspicionează în rândul personalului;

ș. instruiește și supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori și personalul spitalului (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);

 • t. verifică și răspunde de modul de manipulare a lenjeriei bolnavilor, colectarea și păstrarea lenjeriei murdare, transportul lenjeriei murdare, transportul și păstrarea lenjeriei curate;

ț. verifică și răspunde de modul de colectare a deșeurilor infecțioase și neinfecțioase, de modul de transport a acestora la depozitul temporar central;

 • u. controlează și instruiește personalul din subordine asupra echipamentului de protecție și comportamentului igienic, precum și asupra respectării normelor de tehnică aseptică și propune directorului medical măsuri disciplinare în cazurile de abateri;

w. răspunde de elaborarea procedurilor și protocoalelor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în compartiment, în funcție de manevrele și procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienți și se asigură de implementarea acestora;

 • x. răspunde de întocmirea și completarea registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistenței medicale în compartiment;

 • - răspunde de întocmirea și completarea registrului de expunere accidentală la produse biologice în compartiment;

 • - aplică prevederile O.M.S. nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor;

 • - realizează autoinventarierea periodică a dotării compartimentului conform procedurilor stabilite;

 • - controleză zilnic condica de prezență a personalului și contrasemnează;--^/^

 • - răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării bolnavilor și asigură predarea

acestora la biroul de internări;                                                            '^J

 • - analizează și propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din

subordine și le comunică directorului medical;                       ''V'-

 • - organizează și participă zilnic la începutul programului la -șednitdi^^tenților medicali din compartiment, ocazie cu care se analizează evenimentele din compartiment din ultima zi, stabilindu-se măsurile necesare și cea cu medicii;

 • - participă la vizita efectuată de medicul curant;

 • - se preocupă de asigurarea unui climat etic față de pacienți și între partenerii echipei de îngrijire;

 • - in cazul constatării unor acte de indisciplină la personalul din subordine, în cadrul compartimentului, decide împreună cu șeful compartimentului asupra modului de rezolvare și/sau sancționare a personalului vinovat și informează directorul medical și conducerea unității;

 • - întocmește graficul de lucru lunar, ține evidența zilelor libere și acordă zilele libere personalului conform planificării;

- întocmește graficul concediilor de odihnă, informează directorul medical, răspunde de respectarea acestuia și asigură înlocuirea personalului pe durata concediului.

 • - respectă Regulamentul Intern al spitalului;

 • - tine evidența materialelor sanitare, verifică modul în care asistentele medicale decontează aceste materiale sanitare în F.S.Z., registru compartimentului sau foile de decont;

 • - se preocupă și urmărește modul de respectare a normelor de sănătate în muncă (Legea nr. 319/2006);

 • - se conformează Legii 307/2006, privind prevenirea și stingerea incendiilor.

 • -  tine evidența mișcării pacienților în registrul de intrarea și ieșire al compartimentului și transmite situația locurilor libere;

 • - răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare;

 • - organizează și controlează folosirea integrală a timpului de lucru al personalului din subordine, controlează predarea compartimentului pe ture și folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii;

 • - in lipsă delegă o altă asistentă care va răspunde de sarcinile asistentei șefe.

 • - se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;

 • -  oferă asiguraților relații despre serviciile oferite și despre modul în care vor fi furnizate;

 • - răspunde de utilizarea în condiții de eficiență a materialelor sanitare;

 • - solicită pacienților documentele care atestă calitatea de asigurat și informează pacientul în legătură cu aceste documente;

 • - respectă confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și demnitatea și intimitate acestora;

 • - întocmește pontajele pentru personalul compartimentului în ^canfontiif^e cu condica de prezență;

 • - se procupă de actualizarea cunoștințelor profesionale și de management, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă și conform cerințelor și ex^ențeldr^p^ului;

 • - are responsabilitate în ceea ce privește activitatea de organizar^Kiwi'donăfe a

îngrijirii pacientului;                                                          * 4 4 ®3""

-are responsabilitate în ceea ce privește funcția autonomă;

 • - păstrarea confidențialității.

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

 • - să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • - să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

RESPONSABILITĂȚI PRIVIND ÎNTOCMIREA ȘI IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ÎNGRIJIRE

 • -  Are obligația de a întocmi și a implementa planul de îngrijire adaptat pentru fiecare pacient în parte, în funcție de indicațiile medicului, diagnosticul bolnavului, evoluția bolii, tratamentul efectuat pacientului etc;

 • -  La întocmirea planului de îngrijire se vor avea în vedere următoarele aspecte : culegerea de date, analiza și interpretarea datelor, formularea obiectivelor de îngrijire, ierarhizarea priorităților de îngrijire, planificarea îngrijirilor, stabilirea intervențiilor proprii și delegate, aplicarea intervenției;

 • -  Asistentul medical este responsabil cu monitorizarea modului de gestionare a soluțiilor de electroliti.

 • B.3. ASISTENȚII MEDICALI

Asistenții medicali își desfășoară activitatea în conformitate cu OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, în baza Autorizației de Liberă Practică emisă de M.S. și O.A.M.M.R.;

Conținutul si caracteristicile activităților de asistent medical generalist sunt:

 • -  determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate și furnizarea îngrijirilor de sănătate de natură preventivă, curativă și de recuperare conform normelor elaborate de M.S. în colaborare cu O.A.M.M.R.;

 • -  personalul medical are obligația obținerii consimțământului informat al pacientului, inainte de efectuarea oricărei manevre medicale;

 • -  administrarea tratamentelor conform prescripțiilor medicului;

 • -  protejarea și ameliorarea sănătății, elaborarea de programe și desfași^-g^ă^.^ctM^

de educație pentru sănătate și facilitarea activităților pentru protgj^ea/sănă|ăȚin grupuri considerate cu risc;                                                             /

 • -  participarea asistenților medicali abilitați ca formatori la pregătirea tec^jcăȘL pralină a asistenților medicali în cadrul programelor de formare continuă;

 • -  desfășurarea opțională a activităților de cercetare în domeniul în îngrijirilor generale de sănătate de către asistenții medicali licentiati;

 • -  pregătirea personalului sanitar auxiliar;

 • -  participarea la protejarea mediului ambiant;

 • -  întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfășurată;

 • -  activitatea de asistent medical se exercită prin asumarea responsabilității privind planificarea, organizarea evaluarea și furnizarea serviciilor în calitate de salariat;

 • -  activitatea desfășurată de asistenții medicali din altă specialitate se exercită cu responsabilitate în ceea ce privește totalitatea actelor și tehnicilor care fac obiectul specialității furnizate în calitate de salariat;

 • -  în exercitarea profesiei asistenții medicali nu sunt funcționari publici;

 • -  în vederea creșterii gradului de pregătire profesională asistenții medicali au obligația de a efctua cursuri de pregătire și alte forme de educație continuă creditate.

Responsabilități privind sistemul de management al calității:

 • -  să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • -  să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

 • C. BIOLOGII, BIOCHIMIȘTII, CHIMIȘTII

Exercitarea profesiei de biochimist, biolog și chimist se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 460/2003.

Conținutul și caracteristicile activității biochimistului, biologului și chimistului sunt:

 • - efectuează investigații de laborator conform pregătirii și specializării;

 • - participă la programe de control privind starea de sănătate a populației;

 • - participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant;

 • - biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar colaborează cu medicul și recunoaște rolul coordonator al acestuia precum și cu ceilalți membrii ai colectivului, participând la menținerea relațiilor amiabile în cadrul acestuia și contribuind la asigurarea calității actului medical;

A

In exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar respectă demnitatea ființei umane și principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate profesională și morală, acționând întotdeauna în interesul pacientului și al comunității.

Biochimistul, biologul și chimistul din sistemul sanitar sunt obligați să respecte secretul profesional.

Biochimiștii, biologii și chimiștii din sistemul sanitar au obligația profesională de a se pregăti prin programe de pregătire continuă elaborate de M.S. și Ordinul biochimiștilor, biologilor și chimiștilor.

Responsabilități privind sistemul de management al calității^ (f

 • - să cunoască și să respecte documentele Sistemului de Management de^ Calitate aplicabile în activitatea depusă;

 • - să participe activ la realizarea obiectivelor generale de ca!itatd,pstabiJite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

 • D. Atribuțiile farmacistului, conform O.M.S. nr. 1101/2016, sunt următoarele:

 • a) obținerea, depozitarea si distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infectios către pacienti;

 • b) distribuirea medicamentelor antiinfectioase cu respectarea reglementarilor privind avizarea acestei prescrieri existente in spital si tinerea unei evidente adecvate;

 • c) obținerea si depozitarea vaccinurilor sau imunoglobulinelor specifice/serurilor heterologe si distribuirea lor in mod adecvat;

 • d) pastrarea evidentei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;

 • e) raportează către serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, medicului responsabil de politica utilizării antibioticelor consumul de antibiotice pe clase si pe secțiile unitatii sanitare si participa la evaluarea tendințelor utilizării antibioticelor;

 • f) colaborează cu medicul infectionist/clinician responsabil de elaborarea politicii de utilizare judicioasa a antibioticelor in monitorizarea consumului de antibiotice;

 • g) organizează si realizează baza de date privind consumul de antibiotice din unitate, pe clase de antibiotice si pe sectii/compartimente, cu calcularea DDD/100 zile spitalizare si a duratei medii a terapiei cu antibiotice per pacient internat, pe suport electronic.

 • E. Atribuțiile infirmierei sunt următoarele:

 • -  își desfășoară activitatea numai sub îndrumarea și supravegherea asistentului medical;

 • -  are obligația de a respecta implementarea planului de ingrijire întocmit de către asistentul medical;

A

In acest scop, infirmiera va observa: poziția bolnavului în pat, starea de conștiență, starea tegumentelor, expresia feței, apetitul, durerea, convulsiile și contracțiile, pareze și paralizii.

Orice modificare apărută în starea bolnavului va fi anunțată imediat asistentului medical care va informa medicul curant.

 • -  Pregătește patul și schimbă lenjeria bolnavilor;

 • -  efectuează și ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat cu respectarea regulilor de igienă;

 • -  ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tavite renale );

 • -  asigură curățenia , dezinfecția și păstrarea recipientelor utilizate, în locurile și condițiile stabilite;

 • -  efectuează dezinfecția lenjeriei bolnavilor cu potențial infecțios;

 • -  pregătește salonul pentru dezinfecția ciclică și ajută echipa de dezinfecție la efectuarea acesteia;

IA J*"- ’x respectă regulile de igienă personală în îngrijirea bolnavilor (spăla^/mâi^or, pun echipamentului de protecție);                                            <5        :

:ul


declară imediat asistentei șefe îmbolnăvirile pe care le preMnță xp^^dp^-ș;iiu îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

transportă ploștile urinarele cu dejectele bolnavilor, le videază, ’" ’’w ’ le dezinfectează

 • -  asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie ;

 • -  ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;

 • -  transportă lenjeria murdara ( de pat si a bolnavilor ), in containere speciale la camera de rufe murdare și o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor;

 • -  transportă lenjeria curată și o depozitează în locuri amenajate special;

 • -  execută, la indicația asistentului medical, desinfectia zilnică a mobilierului din salon;

 • -  pregătește, la indicația asistentului medical salonul pentru dezinfecție, ori de câte ori este necesar

 • -  efectuează curățenia si dezinfectia cărucioarelor pentru bolnavi si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare ;

 • - pregătește și ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării și îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa ;

asigură transportul deșeurilor în recipiente speciale în spatiile amenajate de depozitare, in vederea neutralizării;

 • -  ajută asistentul medical la poziționarea bolnavului imobilizat;

 • -  golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice;

 • -  după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregătește cadavrul și ajută la transportul acestuia;

 • -  nu este abilitata sa dea relații despre starea sănătății bolnavului;

 • -  va respecta comportamentul etic față de bolnav ți față de personalul medico - sanitar;

 • -  poartă echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul intern, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei ți aspectului estetic personal;

 • -  respectă normele igienico - sanitare ;

 • -  respectă normele de protecția muncii conform prevederilor Legii nr 319/2006 ;

 • - răspunde de aplicarea normelor de protecția muncii din sectorul de activitate.

 • -  participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igienă și protecția muncii;

 • -  transportă masa bolnavilor cu respectarea normelor igienico-sanitare ;

 • -  are obligația respectării planului de îngrijire al pacientului;

 • -  are obligația nediscriminării pacienților în acordarea îngrijirilor acordate.

 • -  asigură ordinea și curățenia în oficile alimentare ;

 • -  execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

Responsabilități privind managementul deșeurilor conform Ordinului M.S. nr. 1226/ 2012

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

- aplică metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de da

.......          ,                                                       i I /


rezultate din activități medicale.


Atribuții conform Ord. 1101 / 2016 privind aprobarea Normelor di prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale are atribuții:


 • a) aplică practicile de îngrijire a pacienților în vederea limitării infecțiilor;

 • b) se familiarizează cu practicile de prevenire a apariției și răspândirii infecțiilor și aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienților;

 • c) menține igiena, conform politicilor spitalului și practicilor de îngrijire adecvate din salon;

 • d) informează cu promptitudine asistentul șef de secție în legătură cu apariția semnelor de infecție la unul dintre pacienții aflați în îngrijirea sa;

 • e)  pregătește izolarea pacientului care prezintă semne ale unei boli transmisibile și anunță imediat asistentul sef;

 • f) limitează expunerea pacientului la infecții provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alți pacienți sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare.

F. Atribuțiile PERSONALULUI AUXILIAR (îngrijitoare) sunt următoarele:

 • -  efectuează zilnic curățenia în condiții corespunzătoare spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, scărilor, mobilierului, ferestrelor ;

 • -  curăță și dezinfectează zilnic băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • -  semnează graficul de curățenie după efectuarea acesteia ;

 • - efectuează aerisirea periodică a saloanelor și răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;

 • - transportă gunoiul și reziduurile menajere în containerele de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăță și.dezinfectează containerele în care se păstrează sau transportă gunoiul;

 • - răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie ce le are personal în grijă precum și a celor ce se folosesc în comun;

 • -  răspunde de gestionarea inventarului luat în primire ți de corecta evidențiere și păstrare a acestuia;

 • - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistentei medicale ;

5                                   7

 • - respectă normele de igiena muncii din cadrul unității;

 • -  respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale conf. ordinului nr 1101/2016;

 • - respectă prevederile Ordinului nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;

 • -  poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit, pe care-1 schimbă ori de câte ori este necesar;

 • - execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.


G. Responsabilități ale personalului medical din compartimentele eț|..pati°tB f _ f              W*

 • - repartizarea bolnavilor în compartimente pe saloane se face d compartiment și de asistenta șefă.

 • - in cazul pacienților cronici, foaia de spitalizare de zi va fi con până la sfârșitul programului de lucru zilnic (în care nu se include și contravizita). în FSZ se va menționa obligatoriu planul terapeutic și tratamentul necesar.

 • - este interzis să se prescrie medicație sau să se inițieze orice tratament fără a se completa anterior în totalitate foaia de spitalizare de zi.

 • - la eliberarea certificatelor de concediu medical se va tine seama de instrucțiunile

9                                                            9

medical

f târziu


privind acordarea concediilor medicale și eliberarea certificatelor de concediu publicate în OUG nr. 158/2005 cu modificările și completările ulterioare.

 • - repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condițiile corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor asistenței medicale.


aplicării asociate


 • - asigurarea examinării medicale clinice complete și a realizării investigațiilor strict necesare bolnavului internat cu programare;

 • - efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabilirii diagnosticului. Pacienții cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulator a tuturor investigațiilor specifice patologiei pe care C.A.S. le asigură prin contracte cu terții în ambulator; declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului în vigoare;

 • - definirea manevrelor care implică soluții ale continuității materialelor utilizate și a condițiilor de sterilizare pentru fiecare compartiment în parte;

 • - asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv și de recuperare) individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale, prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale și prin administrarea alimentației dietetice corespunzătoare patologiei;

 • - asigurarea în permanență a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;

 • - asigurarea conform cu protocolalele aprobate a medicației necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant și a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;

 • - medicația va fi acordată integral de spital în funcție de disponibilul existent la acel moment în farmacii și va fi scrisă în foile de spitalizare de zi de medicul curant;

 • - asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoțirii pacientului, chiar dacă e perfect valid, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigații realizate în alte compartimente;

 • - asumarea manipulării alimentelor de personal auxiliar special desemnat, care nu va mai efectua și alte manevre de îngrijiri;

 • - asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

 • - asigurarea alimentației bolnavului în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii;

. n *

Z

- desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regit^gițiol&l ț|e odihnă și de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a viziteW

legăturii acestora cu familia.


Art. 13. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE, realize

următoarele activitati:

 • 1) asigura efectuarea analizelor medicale necesare precizării diagnosticului si stării de evoluție a bolii, potrivit recomandărilor medicilor din secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului, cat si ale altor categorii de pacienti conform programului stabilit;

 • 2) recepționează si gestionează, potrivit prevederilor legale in materie, produsele utilizate la efectuarea analizelor de laborator;

 • 3) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea materialelor de laborator necesare recoltării produselor biologice si efectuării analizelor;

 • 4) redactează si asigura distribuirea la timp a rezultatelor analizelor medicale efectuate, cu prioritate pentru bolnavii a căror stare clinica si evoluție sunt nefavorabile;

 • 5) asigura exploatarea la parametrii optimi a aparaturii din dotare conform metodologiei metrologice.

Art. 14. LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA efectuează investigațiile radiologice si imagistice necesare precizării diagnosticului, depistării complicațiilor si aprecierii stării de evoluție a bolii. In acest scop personalul medical al laboratorului colaborează cu toti medicii de specialitate din secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului.

Art. 15. LABORATORUL DE RADIOTERAPIE (unic - deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) realizează, prin personalul de specialitate angajat, următoarele activitati:

 • 1)  efectuează consultații de specialitate, stabilind diagnosticul si indicațiile terapeutice corespunzătoare;

 • 2) intocmeste planul terapeutic al bolnavilor;

 • 3) prelevează produse biologice si țesuturi in vederea examenului histopatologic si citologic;

 • 4) controlează periodic, la intervale regulate, bolnavii care au beneficiat de tratament specific;

 • 5) supraveghează permanent parametrii de lucru la aparatura din dotare, asigura purtarea echipamentului de protecție si a dozimetrelor de către personalul de serviciu;

 • 6) participa la Comisia Oncologica a spitalului pentru stabilirea protocolului terapeutic.

Art. 16. SERVICIUL. DE ANATOMIE PATOLOGICA (unic - deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) are, in principal, următoarele atribuții:

 • 1) efectuează necropsiile cadavrelor tuturor bolnavilor decedați in secțiile si compartimentele cu paturi ale spitalului in vederea stabilirii sau confirmării diagnosticului si a cauzelor medicale de deces;

 • 2) eliberează certificatul constatator de deces;                   f             V Jj

 • 3) efectuează imbalsamarea cadavrelor in conformitate cu pir^dderiiF'tegal^^wi

vigoare;                                                        \^ ...   '.^7

 • 4) efectuează examene histopatologice ale biopsiilor recoltate de la odfifgv$|^tâtnati sau de la pacientii care au recomandare in acest sens de la medicii de specialitate, in vederea precizării diagnosticului;

 • 5) colaborează cu Laboratorul de Medicina Legala Prahova in cazurile prevăzute de lege;

 • 6) redactează si distribuie in timp optim rezultatele examenelor histopatologice efectuate;

 • 7) asigura utilizarea in condiții corespunzătoare a aparaturii din dotare;

 • 8) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea aparaturii si materialelor necesare desfășurării activitatii in condiții corespunzătoare.

Art. 17. LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE (unic -deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) asigura efectuarea investigațiilor paraclinice (EKG, EEG, oscilometrie, spirometrie, osteodensitomie etc.) pentru bolnavii internați sau pacientii din ambulatoriu, la recomandarea medicilor din spital, medicilor de specialitate din ambulatoriu sau a medicilor de familie.

Art. 18. LABORATORUL DE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE (unic - deservește atat spitalul cat si ambulatoriul de specialitate) realizează procedurile de balneo-fizio-kinetoterapie si masaj potrivit prescripțiilor medicilor in vederea recuperării medicale a pacientilor. Se preocupa permanent de funcționarea aparaturii medicale din dotare la parametrii optimi si de efectuarea procedurilor respective in condiții de calitate si securitate corespunzătoare.

Art. 19. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE realizează, prin personalul încadrat, următoarele atributiuni:

 • a) organizează si participa la intalnirile Comitetului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • b) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • c) seful/responsabilul contractat participa in calitate de membru la ședințele Comitetului director al unitatii sanitare si, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente si personal de specialitate;

 • d) elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;

 • e) organizează, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecțiilor asociate asistentei medicale si a consumului de antibiotice din spital;

 • f) organizează si derulează activitati de formare a personalului unitâtii in^d^eniul

prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale;                          i            j


 • g) organizează activitatea serviciului/compartimentului de prevenire Wh^e®^6r ag^jate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cupr ”* ual de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale al unitari^

 • h) propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociata asistentei medicale;

 • i) elaborează ghidul de izolare al unitâtii sanitare si coordonează aplicarea precauțiilor specifice in cazul depistării colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internați;

 • j) întocmește harta punctelor si zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistentei medicale si elaborează procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

 • k) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • l) verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistentei medicale de pe secții si centralizează datele in registrul de monitorizare a infecțiilor al unitâtii;

 • m) raportează la direcția de sanatate publica județeană si a municipiului București infecțiile asociate asistentei medicale ale unitâtii si caiculeaza rata de incidența a acestora pe unitate si pe secții;

 • n) organizează si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curățenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

 • o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulației microorganismelor patogene de la nivelul secțiilor si compartimentelor, cu precădere a celor multirezistente si/sau cu risc epidemiologie major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;

 • p) solicita trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referința, in conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sanatate Publica, in scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;

 • q) supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • r) supraveghează si controlează activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • s) organizează, supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitâtii, circulația pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • t) avizeaza orice propunere a unitâtii sanitare de modificare in structura unitâtii;

 • u) supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • v) răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție asociata asistentei medicale;


 • w) dispune, după anunțarea prealabila a managerului unitatii, mai limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, tri; investigații paraclinice necesare;


 • x) intocmeste si definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzeăĂ iijM^îatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislația, intreprinde in pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

  ctivitati


 • y) solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sanatate publica sau Institutul National de Sanatate Publica - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor in vigoare;

 • z) raportează managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

aa) intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistentei medicale.

Art. 20. SERVICIUL DE EVALUARE SI STATISTICA MEDICALA se afla in subordinea managerului si indeplineste, in principal, următoarele sarcini:

Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala asigura informatizarea si cunducerea computerizata a tuturor activitatilor prelucrabile pe calculator, urmărind buna funcționare a acestora avand ca obiective:

 • 1) informatizarea conform legislației in vigoare;

 • 2) întreținerea si asigurarea securității bazelor de date;

 • 3) elaborarea strategiei de informatizare pe termen scurt si mediu;

 • 4) asigurarea accesului la informațiile cu character public prin site-ul propriu al instituției;

 • 5) realizează analiza, implementarea, modernizarea și service pentru softurile din dotare sau care urmează să fie implementate;

 • 6) asigură instruirea continuă a personalului;

 • 7) acordă asistență de specialitate pentru ridicarea nivelului de cunoștințe a personalului privind operarea pe calculator;

 • 8) asigură arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea;

 • 9) efectuează operații de rutină legate de buna funcționare a sistemului informatic, indexări, copieri, listări;

 • 10) efectuează rapoarte ocazionale;

 • 11) proiectarea, instalarea, configurarea si întreținerea rețelei de calculatoare si a bazei de date a spitalului;

 • 12) asigurarea funcționarii optime a stațiilor de lucru si a serverului;

 • 13) introducerea zilnica in baza de date a bolnavilor spitalizați, a pacientilor consultați in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul spitalului sau care au beneficiat de tratament in Laboratorul de Recuperare, medicina fizica si balneologie, a pacientilor care au efectuat investigații paraclinice, precum si centralizarea si transmiterea datelor respective la C.A.S. Prahova, la termenele stabilite;

 • 14) centralizarea datelor introduse in aplicația DRG National (setul minim de date pe pacient) si raportarea acestora la I.N.C.D.S. București;

 • 15) receptionarea validării cazurilor externate, a rapoartelo.R^e^'acJivlt^te’ ale spitalului si comunicarea acestora conducerii si secțiilor spitalului;

 • 16) evidențierea bolnavilor externați, centralizarea morbidității in ambulatoriu^ de specialitate, calcularea indicatorilor de asistenta medicala, eliberarea fofmpiar^i^ cu regim special specifice activitatii medicale (prescripții medicale, certificate medi^âle^l^...

Art. 21. FARMACIA:

 • 1) se preocupa, in colaborare cu Biroul Administrativ, de asigurarea aprovizionării ritmice cu medicamentele necesare activitatii secțiilor si compartimentelor cu paturi, precum si cabinetelor din ambulatoriu;

 • 2) asigura recepția, depozitarea, conservarea si gestionarea medicamentelor, substanțelor toxice si stupefiantelor potrivit normelor specifice pentru fiecare -categorie;

 • 3) distribuie medicamentele si materiale sanitare in secții si cabinete potrivit condicilor de prescripții medicale respective;

 • 4) verifica periodic calitatea medicamentelor si a materialelor sanitare, modul de conservare si acțiune terapeutica a produselor farmaceutice;

 • 5) asigura, in anumite condiții, prepararea unor produse farmaceutice cu respectarea standardelor de calitate in vigoare;

 • 6) eliberează si livrează in regim de urgenta medicamentele solicitate cu mențiunea “urgent” din secțiile spitalului.

Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor

Fiecare secție clinica are obligația de a asigura, la aparatul de urgenta, medicamentele considerate strict necesare pentru potențialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit. La indicația medicului, in situații de urgenta, asistenta de salon folosește medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta. In situația in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a făcut recomandarea.

Art. 22. In cadrul PUNCTULUI DE STERILIZARE se realizează sterilizarea instrumentarului medical si a materialului moale folosit in activitatea medicala a secțiilor spitalului si a cabinetelor din ambulatoriu, cu respectarea circuitului impus de normele igienico- sanitare. In cadrul statiei de sterilizare este obligatorie intretinerea si menținerea aparaturii specifice la parametrii tehnici, controlul sterilității cu teste chimice si biologice, precum si respectarea normelor de protecția muncii si P.S.I.

Art. 23. Prin UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINA a spitalului se realizează transfuzia cu sânge a bolnavilor internați, la recomandarea medicilor. In acest scop asistenta medicala se îngrijește sa solicite sânge si produse de sânge de la C.T.S. Ploiești, sa-1 păstreze in condiții corespunzătoare, sa determine grupa sanguina si factorul RH la bolnavi, respectiv de la donatori si sa faca probe de compatibilitate.

Art. 24. Din categoria ALTE ACTIVITATI COMUNE PE Ș^A^lâM^e, potrivit statului de funcții aprobat de autoritatea administrației publice l^^e^J|; j

A. Biroul Internări si informații care realizează triajul bol^aSiloJ^^imernufe, intocmeste foile de observații pentru pacientii ce urmeaza sa fie intețnati,Uinh cvj^&ita computerizata a bolnavilor, efectuează incasari pentru serviciile medfq^le,'^Aflata, eliberând documente fiscale in acest sens si acorda informații, direct sdfT^fefonic, persoanelor care solicita asistenta medicala.

 • B. Dietetica, activitate care consta, in principal, in intocmirea planurilor de diete si meniuri, calcularea regimurilor alimentare, recoltarea si pastrarea probelor de alimente, intocmirea listelor de alimente si asigurarea respectării intocmai a normelor igienico-sanitare si a dispozițiilor legale privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale, protecția muncii, protecția mediului, prevenirea si stingerea incendiilor.

 • C. Culte, reprezintă activitatea pe care o desfasoara preotul in cadrul spitalului, constând in asigurarea asistentei spiritual - religioase bolnavilor internați, efectuarea unor ritualuri specifice diferitelor evenimente, dotarea saloanelor cu obiecte de cult, precum si slujbe religioase in capela special amenajata in incinta unitarii, la care pot participa pacientii, salariatii si alte persoane.

Art. 25. Atribuțiile AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE INTEGRAT SPITALULUI:

Cabinetele medicale de specialitate realizează, in principal, următoarele activitati medicale:

 • 1) consultații medicale de specialitate pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere inițial eliberat de medicul de familie;

 • 2) consultării medicale de control, in cazurile si in condițiile prevăzute in Contractul - cadru si in Normele de aplicare ale acestuia, emise anual de Ministerul Sanatatii si Casa Naționala de Asigurări de Sanatate;

 • 3) consultații in cazul urgentelor medicale sau bolilor infectioase care impun luarea masurilor necesare pentru salvarea vieții bolnavilor si pentru prevenirea infecțiilor interioare;

 • 4) consultării medicale interdisciplinare pentru pacientii care se afla internări in secțiile spitalului;

 • 5) consultării medicale de specialitate, cu plata (la solicitarea persoanelor juridice sau persoanelor fizice) necesare pentru angajare, reluarea activitatii, controlul medical periodic, obținerea sau menținerea permisului de conducător de autovehicule sau tramvaie, de port arma etc.

Aceleași atribuții le au si celelalte cabinete de specialitate care sunt cuprinse in structura spitalului (oncologie medicala, diabet zaharat, nutriție si boli metabolice).

Cabinetul de Medicina muncii are, in principal, următoarele atribuții:


1) întocmește documentația pentru expertizarea capacitatii de

i profesionale sau legate de profesiune:                              î Ifâliw $


cu boli profesionale sau legate de profesiune;                       . i|șiW

 • 2) participa la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesibpalefr

 • 3) monitorizează starea de sanatate a angajatilor prin: examene medicale laj sau la reluarea activitatii, examen medical de adaptare si control medical peripdjj

 • 4) participa la sistemul informațional național privind accidentele de munca si bolile profesionale;

 • 5) completează dosarul medical, fisa de evaluare si alte documente necesare potrivit Normelor generale de protecția muncii pentru toti salariatii spitalului.

Art. 26. Activitatea organizatorica si medicala din Ambulatoriul de specialitate al spitalului este condusa de Directorul Medical, potrivit Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate.

In acest sens:

A. Directorul Medical al spitalului are, in principal, următoarele sarcini:

 • 1) organizează si controlează activitatea tuturor cabinetelor de specialitate si a laboratoarelor care fac parte din structura ambulatoriului;

 • 2) colaborează cu medicii șefi de secție si conducătorii compartimentelor funcționale ale spitalului pentru imbunatatirea continua a asistentei medicale, creșterea adresabilității si accesibilității populației la serviciile medicale;

 • 3) se preocupa permanent, impreuna cu Biroul Aprovizionare, de dotarea corespunzătoare a cabinetelor medicale, de folosirea judicioasa a bazei materiale, precum si de folosirea eficienta a timpului de lucru de către cei din subordine;

 • 4) organizează si răspunde de perfecționarea profesionala a persoanelor din cabinetele respective;

 • 5) stabilește, controlează si răspunde de aplicarea masurilor igienico - sanitare la nivelul ambulatoriului de specialitate, de respectarea normelor de protecție a muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, de prevenire si control a infecțiilor nosocomiale de către toti salariatii;

 • 6) coordonează si controlează modul in care asiguratii sunt informați cu privire la serviciile medicale disponibile si la modul in care aceștia le pot utiliza, precum si la regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte in cadrul instituției;

 • 7) asigura respectarea intimității si demnității pacientilor, fara nici o- discriminare, precum si confidențialitatea datelor si informațiilor privitoare la asigurați de către tot personalul din subordine;

 • 8) intocmeste, in colaborare cu Compartimentul RUNOS, fisele posturilor pentru medicii sau personalul cu studii superioare din cabinetele medicale sau laboratoarele din ambulatoriu si le inainteaza conducerii in vederea definitivării acestora si supunerii spre aprobare Comitetului Director al spitalului;


ambulatoriului de specialitate, potrivit contractului de administrare in cheia t'^y^y^igerul spitalului.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIA PERSONALULUI MEDICAL DE A RESPECTA PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII PACIENȚILOR IN ACORDAREA ASISTENȚEI MEDICALE

Art. 27. Personalul medical din cadrul spitalului are obligația de a respecta principiul nediscriminării pacienților în acordarea asistenței medicale.

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HTV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Elemente definitorii pentru respectarea principiului nediscriminării:

 • -  Respect pentru nevoile, preferințele, drepturile și valorile pacientului;

 • -  Libera alegere și implicare - pacienții au dreptul și responsabilitatea de a participa ca partener în deciziile legate de sănătate care le afectează viața;

 • -  Sistem de sănătate flexibil cu mai multe opțiuni pentru pacienți;

 • -  Implicarea pacienților cu privire la drepturile lor;

 • -  Acces si suport - la servicii potrivite, sigure, de calitate, la tratamente, prevenire și educație pentru sănătate;

 • -  Informație - informația corectă, relevantă și comprehensivă este esențială pentru ca pacienții să ia deciziile proprii legate de sănătate;

 • -  Accesibilitate- acces la servicii medicale în mod nediscriminatoriu;

 • -  Responsabilizarea și educarea pacientului pentru grijă propriei sănătăți.

Principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor si discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială si la servicii sociale.

Constituie circumstanțe agravante: discriminarea unui pacient .pe temei de rasă,naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenența politică, convingeri, avere, origine socială, varsta, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA.Constituie hărțuire și se sancționează contravențional orice compoi^ârn de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingi '$nen sexuală, apartenență la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, staturile 'EefugfaV^r azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, oăt" 1           :

ofensiv.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă o lege o cere în mod expres.

în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA SPITALULUI

Ari. 28. Conducerea spitalului este asigurata de:

 • a) Manager;

 • b) Consiliul de Administrație;

 • c) Comitetul Director.

Art. 29. COMITETUL DIRECTOR asigura conducerea executiva a spitalului si este format din:

 • a) Manager;

 • b) Directorul Medical;

 • c) Directorul Financiar - Contabil;

Membrii Comitetului Director sunt numiți de către managerul spitalului.

Art. 30. Comitetul Director conduce operativ intreaga activitate a spitalului, avand

următoarele atribuții:

 • 1) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

 • 2) analizeaza si recomanda masuri pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 3) fundamentează planul de achiziții publice, precum si lista lucrărilor de investiții, de reparații curente sau capitale care se realizează intr-un exercițiu financiar, potrivit legii;

 • 4) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de îmbunătățire a activitatii spitalului;

 • 5) elaborează planul anual pentru prevenirea, supravegherea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • 6) analizeaza periodic situațiile de risc sau focarele de infecții no^@^^ilăl^^|>istate

in unitate si adopta masurile de urgenta pentru anihilarea sau epidemiologice create;                                              f

 • 7) elaborează Regulamentul de Organizare si Funcționare si Regulamentul Intern al spitalului, precum si organigrama spitalului in urma consultării cu sindicatele;

 • 8) elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului;^

 • 9) elaborează planul de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 10) propune managerului in vederea aprobării numărul de personal pe categorii si locuri de munca si organizarea concursurilor pentru locurile vacante;

 • 11) propune managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena, alimentație;

 • 12) urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente;

 • 13) analizeaza propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare pe care il supune spre aprobare managerului;

 • 14) elaborează planul de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste si alte situații de criza;

 • 15) intocmeste informări trimestriale, lunare si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical si le prezintă autoritatii publice locale ;

 • 16) negociază, prin Manager, Directorul Medical si Directorul Financiar - Contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • 17) se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie la solicitarea membrilor sai ori a managerului si ia decizii in prezenta a cel puțin 2/3 din numărul membrilor sai, cu majoritate absoluta a membrilor prezenti;

 • 18) face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si denumirii spitalului;

 • 19) negociază cu șefii de sectie/laborator/serviciu si propune spre aprobare managerului indicatorii de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare;

 • 20) răspunde in fata managerului pentru indeplinirea atribuțiilor ce-i revin;

 • 21) analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 31. MANAGERUL conduce activitatea Comitetului Director.

Managerul este ordonator secundar de credite. In exercitarea mandatului, managerul emite decizii.

 • I. In domeniul politicii de personal si a structurii organizatorice, principalele atribuții ale managerului sunt următoarele:

 • a) stabilește si aproba numărul de personal pe categorii si locuri de munca, in funcție de normativul de personal in vigoare si pe baza propunerilor șefilor de secții si de servicii;

 • b) aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește si eliberează din funcție personalul spitalului;

 • c) repartizează personalul din subordine pe locuri de munca;


 • d) aproba programul de lucru pe locuri de munca si categorii de

personalul aflat in subordine;                                                   w

 • e) organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului^recfâ’;'

 • f) numește si revoca, in condițiile legii, membrii Comitetului Director ; v

 • g) incheie contracte de administrare cu membrii Comitetului Director care âiTocupat postul prin concurs organizat in condițiile legii, pe o perioada de maximum 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • h) prelungește, la incetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

 • i) inceteaza contractele de administrare incheiate, inainte de termen, in cazul neindeplinirii obligațiilor prevăzute in acestea ;

 • j) stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupa funcții de conducere specifice Comitetului Director si are contractul individual de munca suspendat, programul de lucru al acestuia in situația in care desfasoara activitate medicala in unitatea sanitara respectiva, in condițiile legii;

 • k) numește in funcție șefii de secție, de laborator si de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat in condițiile legii si incheie cu aceștia, in termen de maximum 30 de zile de la data numirii in funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, in cuprinsul caruia sunt prevazuti indicatorii de performanta asumați;

 • l) solicita Consiliului de Administrație constituirea comisiei de mediere, in condițiile legii, in cazul in care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se incheie in termen de 7 zile de la data stabilita in condițiile menționate;

 • m) deleaga unei alte persoane funcția de sef de secție, de laborator si de serviciu medical, pe o perioada de pana la 6 luni, in cazul in care la concursul organizat, in condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat in termenul legal;

 • n) repeta procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator si de serviciu medical ocupate in condițiile prevăzute la pct. 13;

 • o) aproba Regulamentul Intern al spitalului, precum si fisa postului pentru personalul angajat;

 • p) infiinteaza, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate in cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activitati specifice, cum ar fi: Comisia Medicamentului, Nucleul de calitate, Comisia de Analiza a Decesului etc., al căror mod de organizare si funcționare este prevăzut in Regulamentul de Organizare si Funcționare a spitalului;

r) realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat in directa subordonare, potrivit structurii organizatorice, si, după caz, soluționează contestabile formulate cu privire la rezultatele evaluării performantelor profesionale efectuate de alte persoane, in conformitate cu prevederile legale;

s) aproba planul de formare si perfecționare a personalului, in conformitate cu legislația in vigoare;


pentru spital, in calitate de furnizor, cat si pentru personalul meâira^hitși^angajat, precum si de reînnoirea acesteia ori de cate ori situația o impune;

 • v) răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilitatile si conflictul de interese de către personalul din subordine, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • x) propune, ca urmare a analizei in cadrul Comitetului Director, structura organizatorica, reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitarii, in vederea aprobării de către Ministerul Sanatatii, ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau, după caz, de către autoritatile administrației publice locale, in condițiile legii;

y) in situația in care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistentei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate in condițiile legii, poate incheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

w) dispune masurile necesare pentru ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal sa nu depaseasca maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sanatate din Fondul național unic de asigurări sociale de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinație;

z) analizeaza modul de indeplinire a obligațiilor membrilor Comitetului Director, ai Consiliului Medical si Consiliului Etic si dispune masurile necesare in vederea imbunatatirii activitatii spitalului;

zz) răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de educație medicala continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali si alt personal, in condițiile legii;

zzz) răspunde de organizarea si desfasurarea activitatii de audit public intern, conform legii.

 • II. In domeniul managementului serviciilor medicale :

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona deservita, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, si il supune aprobării Consiliului de Administrație al spitalului;

 • 2. aproba formarea si utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului Director, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aproba planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului Medical;

 • 4. aproba masurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează si pune la dispoziție Consiliului de Administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplica strategiile si politica de dezvoltare in domeniul sanitar ale Ministerului Sanatatii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația

deservita; in cazul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie, ^aplică stiategiile specifice de dezvoltare in domeniul medical;                         .           ?

 • 6. îndruma si coordonează activitatea de prevenire, supraveghere si limita^ a infecțiilor nosocomiale;

 • 7. dispune masurile necesare in vederea realizării indicatorilorfdW^erformariîa a activitatii asumați prin prezentul contract;

 • 8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului;

 • 9.  răspunde de implementarea si raportarea indicatorilor programelor/ subprogramelor naționale de sanatate derulate la nivelul spitalului, in conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sanatatii;

 • 10. răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 11. răspunde de implementarea protocoalelor de practica medicala la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 12. urmărește realizarea activitatilor de control al calitatii serviciilor medicale oferite de spital, coordonata de Directorul Medical, cu sprijinul Consiliului Medical si al celui științific;

 • 13. negociază si incheie, in numele si pe seama spitalului, protocoale de colaborare si/sau contracte cu alti furnizori de servicii pentru asigurarea continuității si creșterii calitatii serviciilor medicale;

 • 14. răspunde, impreuna cu Comitetul Director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 15. negociază si incheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sanatate, in condițiile stabilite in contractul-cadru privind condițiile acordării asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sanatate;

 • 16. poate incheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate private;

 • 17. poate incheia contracte cu direcțiile de sanatate publica județene sau a municipiului București, după caz, in vederea derulării programelor naționale de sanatate si desfășurării unor activitati specifice, in conformitate cu structura organizatorica a acestora;

 • 18. poate incheia contract cu institutul de medicina legala din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariate ale personalului care isi desfasoara activitatea in cabinetele de medicina legala din structura acestora, precum si a cheltuielilor de natura bunurilor si serviciilor necesare pentru funcționarea acestor cabinete;

 • 19. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare cu privire la drepturile pacientului si dispune masurile necesare atunci când se constata incalcarea acestora;

 • 20. răspunde de asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora;

 • 21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor si asistentei medicale de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica,

1 s~


precum si de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la,.,(^lta^ititate medico-sanitara de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acestei^ W


 • 22. răspunde de asigurarea, in condițiile legii, a calitatii actului ptgdiW||^| condițiilor de cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor ^sqctatb medicale, precum si de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate p&qjfepțj

 • III. In domeniul managementului economico-financiar :

 • 1. răspunde de organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, in condițiile legii;

 • 2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor si de fundamentarea cheltuielilor in raport cu acțiunile si obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole si alineate, conform clasificatiei bugetare;

 • 3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului pe secțiile si compartimentele din structura acestuia si de cuprinderea sumelor repartizate in contractele de administrare incheiate in condițiile legii;

 • 4. răspunde de monitorizarea lunara de către șefii secțiilor si compartimentelor din structura spitalului a execuției bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 5. răspunde de raportarea lunara si trimestriala a execuției bugetului de venituri si cheltuieli unităților deconcentrate cu personalitate juridica ale Ministerului Sanatatii si, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitara proprie, in funcție de subordonare, precum si de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sanatatii, pentru unitățile subordonate, pe cel al autoritatii de sanatate publica ori pe site-urile ministerelor si instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii;

 • 6. răspunde de raportarea lunara si trimestriala a execuției bugetului de venituri si cheltuieli Consiliului Local si/sau Județean, după caz, daca beneficiază de finanțare din bugetele locale;

 • 7. aproba si răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • 8. aproba lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, la propunerea Comitetului Director;

 • 9. răspunde, impreuna cu membrii Consiliului Medical, de respectarea disciplinei economico-fînanciare la nivelul secțiilor, compartimentelor si serviciilor din cadrul spitalului;

 • 10. identifica, impreuna cu Consiliul de Administrație, surse suplimentare pentru creșterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 • 11. îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator tertiar de credite, conform legii;

 • 12. răspunde de respectarea si aplicarea corecta a legislației din domeniu.

 • IV. In domeniul managementului administrativ:

  ■e,


 • 1. aproba si răspunde de respectarea regulamentului de org^hizâre si function’i după avizarea prealabila de către direcția de sanatate publica judMeâna/a municipiului București, direcția medicala sau structura similara acesteia din minist^|g; si instituțiile cu rețea sanitara proprie ori Ministerul Sanatatii, după caz;

 • 2. reprezintă spitalul in relațiile cu terte persoane fizice sau juridice; ""

 • 3. incheie acte juridice in numele si pe seama spitalului, conform legii;

 • 4. răspunde de modul de indeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si dispune masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • 5. incheie contracte de colaborare cu instituțiile de invatamant superior medical, respectiv unitățile de invatamant medical, in conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul Sanatatii, in vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfasurarea activitatilor de invatamant;

 • 6. incheie, in numele spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfasurarea activitatii de cercetare științifica medicala, in conformitate cu prevederile legale;

 • 7. răspunde de respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la pastrarea secretului profesional, pastrarea confidențialității datelor pacientilor internați, informațiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 8. răspunde de obținerea si menținerea valabilitatii autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 9. pune la dispoziția organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, in condițiile legii, informații privind activitatea spitalului;

 • 10. transmite direcției de sanatate publica judetene/a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, după caz, informări trimestriale si anuale cu privire la patrimoniul dat in administrare, realizarea indicatorilor activitatii medicale, precum si la execuția bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 11.  răspunde de organizarea arhivei spitalului si de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, in format scris si electronic;

 • 12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea si transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, in conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

 • 13. aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • 14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 15. conduce activitatea curenta a spitalului, in conformitate cu reglementările in vigoare;

 • 16. propune spre aprobare direcției de sanatate publica județene sau a municipiului București, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie sau Ministerului Sanatatii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din spital, in condițiile legii;

  • 17. informează Ministerul Sanatatii sau, după caz, ministerele sau iti        cu

  sanitara proprie cu privire la starea de incapacitate temporara de nwi^tah-in ternii maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

  • 18. răspunde de monitorizarea si raportarea datelor specifice actixCtatir-

  ______•__r-__• _ _______ • „  1. j .     :  • j 4.:     . j              X»


sra / /^Z Sd-A»-economico- financiare, precum si a altor date privind activitatea de supravegheri-prevenire si control, in conformitate cu reglementările legale in vigoare;

 • 19. respecta masurile dispuse de către conducătorul ministerelor si instituțiilor cu rețea sanitara proprie sau primarul unitatii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului București ori președintele consiliului județean, după caz, in situația in care se constata disfunctionalitati in activitatea spitalului public;

 • 20. răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, in condițiile legii, in termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare;

 • 21. răspunde de solicitarea reacreditarii, in condițiile legii, cu cel puțin 6 luni inainte de incetarea valabilitatii acreditării;

 • 22. respecta Strategia naționala de raționalizare a spitalelor, aprobata prin hotarare a Guvernului;

 • 23. elaborează, impreuna cu Comitetul Director, planul de acțiune pentru situații speciale si coordonează asistenta medicala in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, conform dispozițiilor legale in vigoare;

 • 24. răspunde de respectarea si aplicarea corecta de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 • 25. asigura si răspunde de organizarea activitatilor de invatamant si cercetare astfel incat sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale;

 • 26. avizeaza numirea, in condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator si a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor si serviciilor medicale clinice si o supune aprobării Ministerului Sanatatii sau, după caz, a autoritatilor administrației publice locale.

A

 • V. In domeniul incompatibilitatilor si al conflictului de interese :

 • 1.  depune o declarație de interese, precum si o declarație cu privire la incompatibilitatile prevăzute de lege si de prezentul contract, in termen de 15 zile de la numirea in funcție, la Ministerul Sanatatii sau, după caz, la ministerele si instituțiile cu rețea sanitara proprie;

 • 2. actualizeaza declarația prevăzută la pct. 1 ori de cate ori intervin modificări fata de situația inițiala, in termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum si a incetarii funcțiilor sau activitatilor;

 • 3. răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 • 4. depune declarație de avere in condițiile prevăzute la pct. 1 si 2.

Art. 32. Directorul Medical are următoarele atribuții:

ți o 3

 • a) m calitate de președinte al Consiliului Medical, coordonea^^i-rasptiho^de

elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spinalului, planul? ârcaal de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;                   Lâl

 • b) monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul^hujluliiiHpd^îv prin evaluarea satisfacției pacientilor si elaborează Împreuna cu șefii de sdctie^opunen de imbunatatire a activitatii medicale;

 • c) aproba protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizează procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul spitalului;

 • d) răspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați;

 • e) coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • f) intocmeste planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de sectii/laboratoare;

 • g) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • h) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • i) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • j) analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite (cazuri care necesita spitalizare mult prelungita, morti subite, cazuri foarte complicate) prin constituirea de echipe multidisciplinare pentru pacientul complex;

 • k) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si alte situații speciale;

 • l) stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • m)  supervizează respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • n) propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

 • o) participa la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului.

 • p) avizeaza prescrierea examenelor de laborator cu preț crescut.

Art. 33. Atribuțiile DIRECTORULUI FINANCIAR - CONTABIL sunt următoarele:

 • - participa la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor Consiliului Medical;

 • - participa la elaborarea, pe baza propunerilor Consiliului Medical, a Planului anual de

furnizare de servicii medicale al spitalului;


 • - propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederța^â

 • a) numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție dd|eg vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in u sindicatele, conform legii;

 • - participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului Intern si organigramei spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • - propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii serviciilor medicale si de ingrijire, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • - participa la elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către Compartimentul Financiar - Contabil a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului;

 • - urmărește, in domeniul sau de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri si cheltuieli pe secții si compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții si compartimente pentru incadrarea in bugetul alocat;

 • - analizeaza, in domeniul sau de responsabilitate, propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care il supune spre aprobare managerului;

 • - asigura, in domeniul sau de responsabilitate, monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, activitatii de ingrijire, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezintă managerului;

 • - analizeaza, la propunerea Consiliului Medical, masurile pentru dezvoltarea si imbunatatirea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale si de ingrijiri ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor si protocoalelor de practica medicale;

 • - participa la elaborarea Planului de acțiune pentru situații speciale si asistenta medicala

in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • - la propunerea Consiliului Medical, in domeniul sau de responsabilitate, întocmește, fundamentează si prezintă spre aprobare managerului Planul anual de achiziții publice, lista investițiilor si a lucrărilor de reparații curente si capitale care urmeaza sa se realizeze intr-un exercițiu financiar, in condițiile legii, si răspunde de realizarea acestora;

 • - analizeaza trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in domeniul sau de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de imbunatatire a activitatii spitalului;

 • - întocmește, pentru domeniul sau de responsabilitate, informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliul Medical si le prezintă managerului spitalului;

 • - participa la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate, in condițiile legii;

  % H O 3

  • - participa lunar sau ori de cate ori este nevoie la ședințele Comitetului,pirector; "'x^X

  • - face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restruc^M®^^} , .^perfdfm^anta ai

  care vor fi prevazul'V(5a^an^xa la


schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

 • -  participa la negocierea si stabilirea indicatorilor specifici managementului sectiei/laboratorului/ serviciului, < contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

 • - participa, anual, la programe de perfecționare profesionala organizate de Școala Naționala de Sanatate Publica si Management Sanitar;

 • - răspunde in fata managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuțiilor care ii revin;

 • - participa la elaborarea Raportului anual de activitate al spitalului.

Atribuțiile specifice Directorului Financiar-Contabil sunt:

 • - asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii financiare a unitatii, in conformitate cu dispozițiile legale;

 • - organizează contabilitatea in cadrul unitatii, in confomitate cu dispozițiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor;

 • - asigura întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare si a bilanțurilor anuale si trimestriale;

 • - propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați in bugetul de venituri si cheltuieli;

 • - asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

 • - participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sanatate;

 • - angajeaza unitatea prin semnătură alaturi de manager in toate operațiunile patrimoniale, avand obligația, in condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

 • - analizeaza, din punct de vedere financiar, Planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum si pentru situații de criza;

 • - participa la organizarea sistemului informațional al unitatii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

 • - evalueaza, prin bilanțul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

 • - asigura indeplinirea, in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unitatii către bugetul statului, trezorerie si terti;

 • - asigura plata integrala si la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului incadrat in spital;

 • - asigura întocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • - organizează evidenta tuturor creanțelor si obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmărește realizarea la timp a acestora;

 • - ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmărește recuperarea lor;

 • - asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionarii;

 • - răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin Compartimentului Financ.i^r^^dntabffitai cu privire la exercitarea controlului financiar- preventiv si al asigCTrarr^ftiti^âral patrimoniului;


 • - îndeplinește formele de scădere din evidenta a bunurilor de orice fel, in condițiile prevăzute de dispozițiile legale;

 • - împreuna cu directorul/serviciul administrativ intocmeste si prezintă studii privind "' optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si bănești, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, in scopul administrării cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a sumelor încasate in baza contractului de furnizare servicii medicale;

- organizează si ia masuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

- organizează la termenele stabilite si cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale in unitate.

CAPITOLUL Vni

CONSILII, COMISII, COMITETE ALE SPIT ALULUI

• Comitet Director, Manager, Director Medical, Director Financiar - Contabil, Consiliu Medical, Consiliu de Administrație, Consiliu Etic, Comisia Medicamentului, Comisia de Disciplina, Comisia de Analiza a Deceselor, Comisia de Dialog Social, Comitet de Sanatate si Securitate in Munca, Comisia de angajare si promovare in munca si Comisia de soluționare a contestațiilor, Comisia de Transfuzie si Hemovigilenta, Comisia de Analiza a rezultatelor utilizării protocoalelor si ghidurilor de practica adoptate in spital, Comisia Multidisciplinara pentru Analiza Cazurilor Complexe, Responsabil PSI, Comisia de Arbitraj privind oportunitatea unei intervenții medicale, Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, Structura de Management a Calitatii, Compartiment Securitate muncii, protecție civila, situații de urgenta, Nucleu de calitate, Colectivul de Analiza a stocurilor si consumurilor de medicamente oncologice, Nucleul de Farmacovigilenta, Serviciul privat pentru situații de urgenta, Celula pentru situații de urgenta, Structura de securitate, Comisia de Etica, Comisie selecționare documente arhivate, Comisie coordonare a implementării managementului calitatii serviciilor si siguranței pacientilor si de pregătire a spitalului pentru evaluare in vederea reacreditarii, Comisia pentru probleme de aparare, Comisia Oncologica - comisia de tratament si indicație terapeutica, Comisie de Alimentație si Dietetica, Comisia

indrumarea metodologica a dezvoltării

Art. 34. In cadrul spitalului funcționează CONSILIUL MEDÎ^AL^-fbr^ațVdin


pentru monitorizarea, coordonarea si sistemului de control intern/ managerial.

laboratoare si compartiment©. Jar cărui


medicii șefi de secție, șefi de departamente, președinte este Directorul Medical.

Atribuțiile Consiliului Medical sunt cele pentru aprobarea atribuțiilor si competentelor completările ulterioare, publicat in M.O. nr. 644/16.07.2004, partea I.

Consiliului Medical al spitalului are următoarele atribuții:

 • 1) imbunatatirea standardelor clinice si modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție al pacientilor ;

 • 2) monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spital in scopul creșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate ;

 • 3) elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului in limita bugetului estimat;

 • 4) intarirea disciplinei economico - financiare ;

 • 5) evalueaza necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital si face propuneri pentru elaborarea planului de dezvoltare a spitalului, a planului anual de furnizare de servicii medicale, precum si a planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatura si echipamente medicale, medicamente si materiale sanitare;

 • 6) face propuneri Comitetului Director in vederea elaborării bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului;

 • 7) participa la elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcționare si a Regulamentului Intern ale spitalului, precum si la stabilirea fiselor posturilor personalului medical angajat;

 • 8) desfasoara activitate de evaluare si monitorizare a calitatii si eficientei activitatilor medicale desfășurate in spital, inclusiv evaluarea satisfacției pacientilor care beneficiază de servicii in cadrul spitalului sau in ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanta in activitatea medicala, precum si prevenirea, controlul si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale.

  reglementate prin O.M.S. nr. 863/2004 consiliului medical, cu modificările si


Aceste activitati se desfasoara in colaborare cu Nucleul de calitate (constituit potrivit Ordinului CNAS/MSF/CMR nr. 559/874/4017/2001), cu Nucleul DRG, cu Serviciul de Statistica si Informatica Medicala (cu atribuțiile prevăzute in Ordinul M.S. nr. 1782/2006), precum si cu Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale, responsabil cu prevenirea, supravegherea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale (cu competentele si obligațiile stabilite prin Ordinul M.S. nr. 1101/2016).

 • 9) stabilește reguli privind activitatea profesionala, protocoalele de practica medicala la nivelul spitalului si răspunde de aplicarea si respectarea acestora;

 • 10) elaborează planul anual de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care il supune spre aprobare managerului spitalului;

 • 11) inainteaza managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru imbunatatirea activitatilor medicale desfășurate la nivelul spitalului;


  • 12) evalueaza necesarul de personal medical al fiecărei sectii^^^fpr^sî\f propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a sgit^lțilub;

  • 13) evalueaza necesarul liniilor de garda si face propuneri managecalțr^^^ structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;


o gghvireSL structura si numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;                              *

 • 14) inainteaza managerului propuneri pentru elaborarea planului ae 'forfnare si perfecționare continua a personalului medico-sanitar;

 • 15) face propuneri si monitorizează desfasurarea activităților de educație si cercetare medicala desfășurate la nivelul spitalului, in colaborare cu instituțiile acreditate;

 • 16) reprezintă spitalul in relațiile cu organizații profesionale din tara si din străinătate si facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultima ora;

 • 17) asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • 18) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activităților medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 19) analizeaza si ia decizii in situația existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

 • 20) participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situații speciale;

 • 21) stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • 22)  supervizează respectarea prevederilor legale in vigoare, referiroare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 • 23) avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, in condițiile legii;

 • 24) analizeaza si soluționează sugestiile, sesizările si reclamatiile pacientilor tratati in spital, referitoare la activitatea medicala a spitalului si la modul de respectare a Legii drepturilor pacientilor nr. 46/2003 si a Normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin Ordinul M.S. nr. 1410/2016;

 • 25) elaborează raportul anual de activitate medicala a spitalului, in conformitate cu legislația in vigoare;

 • 26) stabilește componenta echipelor multidisciplinare privind ingrijirea pacientilor;

 • 27) monitorizează si răspunde de calitatea actului medical si de prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale, precum si de respectarea calitatii serviciilor hoteliere si medicale din spital.

Atribuțiile Consiliului Medical privind îngrijirea pacienților in echipe multidisciplinare

Principalele atribuții ale Consiliului Medical sunt următoarele:

• imbunatatirea standardelor clinice si a modelelor de practica in scopul acordării de servicii medicale de calitate in scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

• monitorizarea si evaluarea activitatii medicale desfășurate in spltăPimscopuix&eșterii performantelor profesionale si utilizării eficiente a resurselor alocate;' ; /S.’

1  ,                   • X. 1  • J T»1 J       1 •          1     •,  1  1  ■ • T ..I,1?'.' \ Lf 1     1 L


ntâtimscopufȘ

Mw' x u

 • •  elaborarea proiectului de Plan de achiziții al spitalului in limit^^^tblWBstim^;

 • ♦  intarirea disciplinei economico-fmanciare.

In vederea realizării acestor atribuții, Consiliul Medical desfășoară activitate ae:

• evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia,

• monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu Nucleul de Calitate, Nucleul DRG și cu Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale de la nivelul spitalului;

 • •  Consiliul Medical: stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora, elaborează Planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care trebuie sa îl supună spre aprobare managerului;

 • •  înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului; evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri managerului cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz.

 • •  Consiliul Medical analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.)

 • •  stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente,

 • •  supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați,

 • •  asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului,

 • •  vizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii,

 • •  analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului,

 • •  elaborează Raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • •  Medicii șef de secție/șef de laborator sau, după caz, Directorul Medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.


Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicul de medicul șef de secție, medicul coordonator al compartimentai ui W după caz, a Directorului Medical.                                  * - •

Medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acordaW prioritate, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați in alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Art. 35. Tot in cadrul spitalului public funcționează CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, format din 2 reprezentanți ai Ministerului Sanatatii sau ai D.S.P. județene, 2 reprezentanți numiți de Consiliul Județean sau Local, pentru spitalele aflate in administrarea consiliilor județene sau locale, din care unul sa fie economist, 1 reprezentant numit de primar, un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Romania - statut de invitat, un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor si Asistenților Medicali din Romania - statut de invitat si managerul spitalului public.

Managerul Spitalului Municipal Ploiești participa la ședințele Consiliului de Administrație, fara drept de vot.

Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate probleme de strategie si de organizare si funcționare a spitalului.

Consiliul de Administrație are in principal următoarele atribuții:

 • a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situațiile financiare trimestriale si anuale ;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unitatii adminsitrativ - teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz ;

 • c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului, in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • d) avizeaza programul anual al achizițiilor publice, intocmit in condițiile legii;

 • e) analizeaza modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii Comitetului Director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;

 • f) propune revocarea din funcție a managerului si a celorlalți membri ai Comitetului Director, in cazul in care constata existenta situațiilor prevăzute la art. 178 al. 1 si la art. 184 alin. 1 (Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata).

Art. 36. De asemenea, in cadrul spitalelor funcționează CONSILIUL ETIC (in conformitate cu Legea nr. 95/2006, republicata si Ordinul M.S. nr. 1502/2016), alcătuit din 7 membri, după cum urmeaza : 4 medici, 2 asistenți medicali, reprezentantul asociațiilor de pacienti si un secretar (fara drept de vot), a căror numire se realizează potrivit actului normativ anterior menționat.

Fiecare dintre membrii Consiliului Etic are desemnat cate un supleant, inclusiv pentru secretar.

Atribuțiile Consiliului Etic sunt următoarele:                                 \ .

 • a) promovează valorile etice medicale si organizationale in rândul personalului medico-sanitar,          auxiliar          si          administrativ          al^<£/ -^-spitalului;

 • b) identifica si analizeaza vulnerabilitățile etice si propune managcrUlui^adopt<ea si implementarea masurilor de prevenție a acestora la nivelm^^^fteilului;

 • c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic si alte sesizări transmise spitalului care conțin spete ce cad in atribuțiile Consiliului;

 • d) analizeaza, cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei

vulnerabilități              etice,               spetele              ce              privesc:

 • (i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relația pacient - cadru medico-sanitar si auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute in legislația specifica;

 • (ii) inculcarea drepturilor pacientilor de către personalul medico-sanitar si auxiliar, prevăzute in legislația specifica;

 • (iii) abuzuri savarsite de către pacienti sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar si auxiliar, prevăzute in legislația specifica;

 • (iv)                 nerespectarea                 demnității                 umane;

 • e)  emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

 • f) sesizează organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete

pot face obiectul unei infracțiuni, daca acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului                sau                de                către                petent;

 • g) sesizează Colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot face

obiectul               unei               situații               de               malpraxis;

 • h) asigura informarea managerului si a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii privind conținutul avizului etic. Managerul poarta răspunderea punerii in aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

 • i) intocmeste conținutul comunicărilor adresate petentilor, ca răspuns la sesizările acestora;

 • j)     emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul;

 • k) aproba conținutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul Consiliului etic;

 • l) analizeaza rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

 • m) analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face propuneri

pentru                              imbunatatirea                              acestuia;

 • n) analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilităților etice si de integritate si al respectării drepturilor pacientilor si oferă un aviz consultativ comisiei de etica din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului;

 • o) oferă, la cerere, consiliere de etica pacientilor, aparținătorilor, personalului medico-sanitar si auxiliar.

Consiliul Etic se intruneste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizări ce necesita analiza de urgenta, la convocarea managerului, a președintelui consiliului sau a cel puțin 4 dintre membrii acestuia.

' O 9 X

Analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces - verbâl^careJrefk'cta activitatea desfasurata si deciziile luate, cat si masurile propuse a .:fi;(hiate e-de teatre managerul spitalului.                                                                  /'/

Consiliul de Etica poate solicita documente si informații in legatu^/b^cauja^fipusa analizei si poate invita la ședințele sale persoane care pot sa contribuiM^ibj^bharea spetei prezentate.

Art. 37. Având in vedere necesitatea optimizării utilizării medicamentelor, precum si folosirea judicioasa a fondurilor bănești destinate medicamentelor, la nivelul spitalului s-a infiintat si funcționează COMISIA MEDICAMENTULUI, alcatuita din Directorul Medical, șefii de secții si farmacistul - sef.

Atribuțiile Comisiei Medicamentului sunt următoarele :

 • a) stabilirea unei liste de medicamente de baza, obligatorii, care sa fie in permanenta accesibile in farmacia spitalului;

 • b) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar in mod facultativ, la cazuri bine selecționate si documentate medical, pe baza de referat; acestea din urma trebuie sa prezinte criteriile pe baza carora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiza si recomandări de experti;

 • c) analiza referatelor de necesitate trimise conducerii in vederea aprobării si avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune al medicamentului solicitat;

 • d) verificarea continua a stocului de medicamente de baza, pentru a preveni disfunctiile in asistenta medicala ;

 • e) verificarea ritmica a cheltuielilor pentru medicamente si analiza lor cu raportarea lunara a situației financiare ;

 • f) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicala bazate pe bibliografie naționala si internaționala si pe condițiile locale ;

 • g) comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii se secție privind administrarea de medicamente in funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

 • h) comisia poate dispune intreruperea administrării de medicamente cu regim special in cazul când acel tratament se considera inutil.

Art. 38. In conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat si cu aprobarea Comitetului Director, in spital funcționează Comisia de Disciplina, care isi exercita atribuțiile conform legislației in vigoare, pentru soluționarea cazurilor de nerespectare a regulilor de disciplina, obligațiilor de serviciu cat si a normelor de comportare.

Atribuțiile Comisiei de Disciplina sunt următoarele :

 • a) efectuarea cercetării disciplinare prealabile ;

 • b) stabilirea imprejurarilor in care fapta a fost savarsita ;

 • c) analizarea gradului de vinovăție a salariatului, precum si consecințele abaterii disciplinare;

 • d) verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat;


 • e) analiza comportării generale in serviciu a salariatului;

 • f) intocmirea procesului verbal de cercetare disciplinara prealabila managerului cu propunere de sancționare.

Art. 39. In conformitate cu Legea nr. 95/2006, republicata, la constituie COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR.

Componenta si atribuțiile Comisiei de Analiza a Deceselor au fost stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director.

Atribuțiile Comisiei de Analiza a Deceselor au fost stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director din data de 22.05.2013 si anume :

 • a) analizeaza datele medicale obținute din foaia de observație, investigațiile paraclinice, diagnosticul anatomo - patologic necroptic (macroscopic si histopatologic);

 • b)  evidențiază gradul de concordanta diagnostica inre diagnosticul de internare, diagnosticul de externare si final (anatomo - patologic) avand ca scop creșterea gradului de concordanta diagnostica;

 • c) realizează o statistica a a deceselor din spital pe secții si al numărului de necropsii in raport cu numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventa a deceselor;

 • d) dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzătoare tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital reprezentând o modalitate de creștere a nivelului științific al echipei medicale;

 • e) aduce la cunoștința membrilor comisiei reglementările legislative nou aparute in vederea optimizării activitatii medicale.

Comisia de Analiza a Deceselor se va intruni ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin de o data pe trimestru.

Procesele - verbale ale ședințelor Comisiei de Analiza a Deceselor intraspitalicesti vor fi inaintate spre analiza Managerului/ Directorului Medical / Consiliului Medical.

Art. 40. La nivelul spitalului, s-a constituit si funcționează Comisia de Dialog Social.

Comisia de Dialog Social are următoarele atribuții:

 • a)  asigurarea relațiilor de parteneriat social intre administrație, organizațiile patronale si organizațiile sindicale care sa permită o informare reciproca permanenta asupra probelemelor care sunt de domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali, in vederea asigurării unui climat de pace si stabilitate sociala;

 • b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de alta natura cu caracter economico - social;

 • c) alte probleme din sfera de activitate a administrației publice centrale sau din județe asupra carora partenerii sociali convin sa discute.

Art. 41. Tot la nivelul spitalului nostru, s-a infiintat si un COMITET DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA, cu scopul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protecției muncii.

Atribuțiile Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca sunt ufinatbâr^^K

 • a) aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;                         T '

 • b) urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de'muncă;

 • c) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind •Șec.uAâfea

și sanatatea in munca;                                                      4 o c V

 • d) analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

 • e) analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • g) efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • h) informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în propria unitate;

 • i) realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat precum și programul de protecție a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecție a muncii;

 • k) verifică aplicarea normativului - cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

 • l) verifică reintegrarea sau menținerea în muncă a salariaților care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacității de muncă.

La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă se constituie în cadrul persoanelor juridice din sectorul public, privat și cooperatist, inclusiv cu capital străin, care desfășoară activități pe teritoriul României.

Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadrați cel puțin 50 salariați.

In cazul în care condițiile de muncă sunt grele, vătămătoare sau periculoase, inspectorul de muncă poate cere înființarea acestor comitete și pentru angajatorii la care sunt încadrați mai puțin de 50 salariați.

In cazul în care activitatea se desfășoară în unități dispersate teritorial, se pot înființa mai multe comitete de securitate și sănătate în muncă. Numărul acestora se stabilește prin contractul de muncă aplicabil.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate și sănătate în muncă și în cazul activităților care se desfășoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.

constituirea comitetului de sec lia vor fi îndeplinite de respși funcționarea comitetului de .         și^na

I ministrului muncii și solidarități


In situația în care nu se impune muncă, atribuțiile specifice ale aceste muncii numit de angajator.

Componența, atribuțiile specifice în muncă sunt reglementate prin ordin a

Art. 42. La nivelul spitalului, funcționează Comisia de angajare și promovare a personalului și Comisia de soluționare a contestațiilor, conform H.G. nr. 286/ 2011, fiecare comisie având în componență un președinte, 2 membri, un reprezentant al organizației sindicale și un secretar.

Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un președinte, 2 membri și un secretar.

Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul compartimentelor de resurse umane ale autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, acestea neavând calitatea de membri.

Secretarul comisiei de concurs, care poate fi și secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor, este numit prin actul prevăzut mai sus.

Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă o probitate morală recunoscută;

 • b) să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea căreia se organizează concursul;

 • c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:

 • a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

 • b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul, direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.

  Situațiile prevăzute mai sus se sesizează de către persoana în cauză, de'brică^dintre candidați, de conducătorul autorității sau instituției publice organizaibafe a concursului ori Jurații concursului.


de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și d


Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare^contestațiilor au obligația să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat ""despreapariția oricărei situații dintre cele prevăzute mai sus. în aceste cazuri, melribriujisomisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la concurs.

In cazul constatării existenței uneia dintre situațiile prevăzute mai sus, actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situație cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile prevăzute mai sus.

în cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute mai sus se constată ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs.

în situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor comisiei de concurs, procedura de organizare concursului se reia.

și desfășurare a


Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației prevăzute la art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 se sancționează potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

în funcție de numărul și de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;

 • b) stabilește tipul probelor de concurs: proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz;

 • c) stabilește subiectele pentru proba scrisă;

 • d) stabilește planul probei practice și realizează proba practică;

 • e) stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;

 • g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;

 • h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și raportul final al concursului.

Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:

 • a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea probei scrise, probei practice și a interviului;

zCÎÂ *X.

b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor peut^jn â/B candidaților.


co


î>

6 Wto ...> \ w w. ' /*

Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei^^șoiuți^Ore a contestațiilor au următoarele atribuții principale:

 • a) primesc dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile, după caz;

 • b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la solicitarea președintelui comisiei;

 • c) întocmesc, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, respectiv procesul-verbal al selecției dosarelor și raportul concursului care vor fi semnate de către toți membrii comisiei;

 • d) asigură transmiterea/afîșarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestații;

 • e) îndeplinesc orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului. Desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant

corespunzător unei funcții contractuale.

Art. 43. COMISIA DE TRANSFUZIE SI HEMOVIGILENȚĂ funcționează in spital, in conformitate cu :

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordin M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ;

 • - Ordin M.S.P. nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilență, de asigurare a trasabilității, precum și a Regulamentului privind sistemul de înregistrare și raportare în cazul apariției de incidente și reacții adverse severe legate de colecta și administrarea de sânge și de component sanguine umane, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul M.S.P. nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităților de transfuzie sanguina din spitale.

Conform legii, se înființează comisiile de transfuzie și hemovigilență la nivelul fiecărui spital utilizator de sânge și de componente sanguine.

Membrii comisiei se întrunesc de două ori pe an, pentru evaluarea sistemului de hemovigilență sau ori de câte ori este necesar.

Comisia prevăzută funcționează pe baza Regulamentului Intern, R.O.F., implementează regulile și procedurile de hemovigilență și urmărește respectarea lor.

Comisia prevăzută asigură hemovigilență astfel:

 • a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observație al/a bolnavului cuprinde documentele menționate în anexa nr. 1 și, după caz, în anexa nr. 2 și în anexa nr. 3 - partea a din norme;

 • b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmiterea informațiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenței;

 • c) verifică condițiile de preluare, de stocare și distribuție a depcu^^or/de^feA din

unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;                          /©   \ y.

 • d) întocmește rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenței, I#(care jeWăpsrnite

coordonatorului județean de hemovigilență;                       \^\

 • e) transmite coordonatorului județean de hemovigilență si inspectnterfăanițăi-ipyM stat județene rapoartele, conform anexei nr. 3- partea A și anexei nr. 4 - partea A din norme;

 • f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii implicați în producerea reacțiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor);

 • g) transmite coordonatorului județean de hemovigilență, autorităților de sanatate publica si inspecțiilor de stat județene rapoartele, conform anexei nr. 3 - partea C si anexei nr. 4 -partea B.

Art. 44. COMISIA DE ANALIZĂ A REZULTATELOR UTILIZĂRII PROTOCOALELOR ȘI GHIDURILOR DE PRACTICĂ ADOPTATE ÎN SPITAL funcționează in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public, Ordinului nr. 1059 din 2 septembrie 2009 pentru aprobarea ghidurilor de practica medicala.

Componenta nominala a comisiei a fost propusa de către Directorul Medical si s-a stabilit prin decizie internă a managerului.

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele :

 • a) elaborarea protocolului de practica, terapeutic sau de diagnostic si tratament, algoritmul de diagnosticare corespunzătoare ghidului de practica;

 • b) evaluarea situației actuale, prin analiza de tip SWOT si prin evidențierea următoarelor aspecte:

 • - modelul actual al practicii medicale

 • - condițiile locale

 • - personalul

 • - sistemele

 • - structurile

 • - influentele interne si externe

 • - posibilele bariere si facilitați in vederea implementării.

 • c) pregătirea participantilor si a modului de implementare a ghidului sau protocolului, prin organizarea de întâlniri cu tot personalul din secție si prezentarea protocoalelor elaborate;

 • d) supunerea protocoalelor elaborate avizării Consiliului Medical si, ulterior, aprobării de către conducerea spitalului;

 • e) promovarea folosirii ghidului de practica si protocoalelor elaborate prin pliante, note interne, prezentări ale ghidului de practica;

 • f) intocmirea unui plan pentru procesul de implementare;

 • g) monitorizarea aplicării planului de implementare, modificarea planului;

  ____

  h) evaluarea progreselor prin audituri, la termene regulate si anatizareafronin cadrtil


echipei;                                                               =>

 • i) evaluarea impactului si revizuirile ghidurilor sau protocoaffelor implori modificări supuse avizării Consiliului Medical si aprobării Comitetului D'rectoiEșTi

Toate activitatile Comisiei vor fi consemnate in procese -verbale de sedimar"

rentate,


Art. 45. COMISIA MULTIDISCIPLINARA PENTRU ANALIZA CAZURILOR COMPLEXE se constituie, la propunerea directorului medical, prin decizie a managerului.

Comisia va fi compusa din medici din toate specialitățile existente in spital si va fi condusa de decanul de varsta al comisiei.

Atribuțiile acestei comisii, stabilite prin decizie sunt următoarele:

 • a) prezentarea si analiza zilnica a cazurilor complexe, stabilite ca atare de către medicul curant;

 • b) definirea diagnosticului principal si a diagnosticelor secundare ale pacientului respective;

 • c) agreerea unui plan terapeutic;

 • d) monitorizarea evoluției si ajustarea tratamentului funcție de informațiile suplimentare primate pe parcursul spitalizării.

Art. 46. In spitalul nostru este numit un RESPONSABIL PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR, avand următoarele atribuții:

 • a) participa ia elaborarea si aplicarea concepției de aparare împotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, instituției sau operatorului economic;

 • b) controlează aplicarea normelor de aparare împotriva incendiilor in domeniul specific;

 • c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activitatii de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apararea împotriva incendiilor si echipamente de protecție specifice;

 • d) îndruma si controlează activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, in unitățile si instituțiile din care fac/face parte;

 • e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situația impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • f) raspund/raspunde de pregătirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, după caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

 • g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situații de urgenta in îndeplinirea atribuțiilor ;

 • h) prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

 • i) organizarea intervenției de stingere a incendiilor;

 • j) afișarea instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;


 • k) organizarea șalvarii utilizatorilor si a evacuării bunurilor,

afișarea planurilor de protecție specifice si prin menținerea condițiiIțfcâcie eyacți traseele stabilite;                                                                        .

 • l) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muM ^^ssf^^tarea

propriu-zisa si verificarea efectuării acesteia;                                  -

 • m) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare.

Art. 47. COMISIA DE ARBITRAJ PRIVIND OPORTUNITATEA UNEI INTERVENȚII MEDICALE se constituie, prin decizie a managerului, la solicitarea medicului curant sau aparținătorilor, reprezentanților legali ai pacientilor care nu isi pot exprima consimțământul, in situațiile in care aparținătorii sau reprezentanții desemnați ai pacientului nu sunt de acord cu intervențiile terapeutice propuse de medicul curant si la propunerea Consiliului Medical.

Comisia pentru pacientii din spital este condusa de manager si mai cuprinde inca 2 membri arbitrali (medici din spital, alții decât medical curant), desemnați de manager, la propunerea Consiliului Medical.

Managerul asigura conducerea curenta a litigiului si exercita atribuțiile referitoare la organizarea si administrarea litigiului arbitrai.

Comisia pentru pacientii din ambulator este alcatuita din 2 medici, desemnați de manager.

Comisia                 are                 următoarele                 atribuții:

 • a)       la cererea pârtilor, asigura organizarea arbitrajului;

 • b)  analizeaza toate aspectele medicale si bioetice ale cazului respectiv ;

 • c) soluționează cazul prin luarea deciziei referitoare la intervenția terapeutica care se va aplica pacientului, decizie semnata de întreaga comisie;

 • d) consemnează in registrul comisiei de arbitraj, prin secretariatul comisiei, toate punctele de vedere si decizia finala.

Art. 48. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A INFECȚIILOR

ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE, funcționează in conformitate cu :

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordin M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuțiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ;

 • - Ordin M.S.P. nr. 1101/2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare ;

 • - Ordin M.S.P nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice si private.

Componența și atribuțiile Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale au fost stabilite si aprobate in ședința Comitetului Director.

Desemnarea nominală a membrilor Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale s-a propus si stabilit de către Comitetul Director al spitalului,


iar numirea membrilor Compartimentului de prevenire a infecțiilor aș medicale s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.

Atribuțiile Compartimentului de Prevenire a Infecțiilor

Medicale, sunt următoarele :

 • a) organizează si participa la intalnirile Comitetului de prevenire a iniectȘloipi^^ciate asistentei medicale;

 • b) propune managerului sancțiuni pentru personalul care nu respecta procedurile si protocoalele de prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale.

Propunerile se supun aprobării membrilor Comitetului Director in cadrul ședințelor respective, urmând ca in funcție de decizia acestora, sa fie aplicate sancțiunile pentru nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale, implementate in spital.

 • c) seful/responsabilul contractat participa in calitate de membru la ședințele Comitetului Director al unitatii sanitare si, după caz, propune acestuia recomandări pentru implementarea corespunzătoare a planului anual de prevenire a infecțiilor, echipamente si personal de specialitate;

 • d) elaborează si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;

 • e) organizează, in conformitate cu metodologia elaborata de Institutul National de Sanatate Publica, anual, un studiu de prevalenta de moment a infecțiilor nosocomiale si a consumului de antibiotice din spital;

 • f) organizează si derulează activitati de formare a personalului unitatii in domeniul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • g) organizează activitatea serviciului/compartimentuiui de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale pentru implementarea si derularea activitatilor cuprinse in planul anual de supraveghere si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale al unitatii;

 • h) propune si initiaza activitati complementare de prevenție sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situații de risc sau al unui focar de infecție asociata asistentei medicale;

 • i) elaborează ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordonează aplicarea precauțiilor specifice in cazul depistării colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplurezistenti la pacientii internați;

 • j) intocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru apariția infecțiilor asociate asistentei medicale si elaborează procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

 • k) implementează metodologiile naționale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • l) verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infecțiilor asociate asistentei medicale de pe secții si centralizează datele in registrul de monitorizare a infecțiilor al unitatii;

. m) raportează la direcția de sanatate publica județeană si a municipiului București infecțiile asociate asistentei medicale ale unitatii si calculează rata de incidența a acestora pe unitate si pe secții;

 • n) organizează si participa la evaluarea eficientei procedurilor de ci^^e&îe/Bt/dșzhf^tie

prin recoltarea testelor de autocontrol;                                               *1

 • o) colaborează cu medicul de laborator pentru cunoașterea circulatiI^^ucrWrgăn.i^elor patogene de la nivelul secțiilor si compartimentelor, cu precădere a ce^OT'multij'^zStente si/sau cu risc epidemiologie maj or, pe baza planului de efectuare a testelor "de Autocontrol;

 • p) solicita trimiterea de tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referința, in conformitate cu metodologiile elaborate de Institutul National de Sanatate Publica, in scopul obținerii unor caracteristici suplimentare;

 • q) supraveghează si controlează buna funcționare a procedurilor de sterilizare si menținere a sterilității pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;

 • r) supraveghează si controlează activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

 • s) organizează, supraveghează si controlează respectarea circuitelor funcționale ale unitatii, circulația pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, după caz, a studenților si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 • t) avizeaza orice propunere a unitatii sanitare de modificare in structura unitatii;

 • u) supraveghează si controlează respectarea in secțiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infecțiilor asociate asistentei medicale;

 • v) răspunde prompt la informația primita din secții si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infecție asociata asistentei medicale;

 • w) dispune, după anunțarea prealabila a managerului unitatii, masurile necesare pentru limitarea difuziunii infecției, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice si investigații paraclinice necesare;

 • x) întocmește si definitivează ancheta epidemiologica a focarului, difuzează informațiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislația, întreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

 • y) solicita colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern de la direcția de sanatate publica sau Institutul National de Sanatate Publica - centru regional la care este arondat, conform reglementarilor in vigoare;

 • z) raportează managerului problemele depistate sau constatate in prevenirea si limitarea infecțiilor asociate asistentei medicale;

aa) intocmeste rapoarte cu dovezi la dispoziția managerului spitalului, in cazurile de investigare a responsabilităților pentru infecții asociate asistentei medicale.

Compartimentul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale se va intruni ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin de o data pe trimestru.

Propunerile consemnate in procesele -verbale ale ședințelor Compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale vor fi înaintate spre analiza managerului/ Directorului Medical/ Comitetului Director.

A

Art. 49. In vederea monitorizării permanente a calității serviciilor medicale furnizate asiguraților, la nivelul Spitalului Municipal Ploiești funcționează Structura de Management al Calității, în subordinea managerului. Din structura de management al

calității fac parte medici, juriști, economiști și alte categorii profesionalele este utilă în desfășurarea activităților.?‘97 “ o ^0 * Atribuțiile structurii sunt:

 • a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;

 • b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:

 • 1) manualul calității;

 • 2) procedurile.

 • c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator, etc. și a standardelor de calitate;

 • d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;

 • e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;

 • f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;

 • g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;

 • h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității, cu cerințele specifice;

 • i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;

 • k)  asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților.

 • l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.

Art. 50. COMPARTIMENTUL SECURITATEA MUNCII, PROTECȚIE CIVILA SI SITUAȚII DE URGENTA este condus de un coordonator, aflat în subordinea managerului îi revin în principal următoarele atribuții:

 • a) efectuarea instruirii de protecția muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislației în vigoare;

 • b) identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • c) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • d) elaborarea de instracțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în întreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

  e) propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și săne                  ;  f) verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevazuțejn plănurde prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și reso.(yi^bL&^tilor


revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postuhji, cu aprobarea angajatorului;                                      ^57 ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;

 • g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicității instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, elaborarea programului de instruire- testare la nivelul întreprinderii și/sau unității;

 • h) asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent și asigurarea ca toți lucrătorii să fie instruiți pentru aplicarea lui;

 • i) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

 • j) evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă cu modificările si completările ulterioare;

 • k) participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177 din Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în munca cu modificările completările ulterioare; elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

 • l) propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

 • m) evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită periodic.

 • n) pregătirea personalului secțiilor în cunoașterea regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și a mijloacelor tehnice folosite în prevenirea și stingerea incendiilor;

 • o) execută pregătirea personalului ce acționează cu utilajele și materialele de prevenire și stingere a incendiilor dela panoul central și la hidranții exteriori și verifică zilnic prezența acestuia înlocuind pe cei absenți cu rezervele numite și instruite din timp în acest scop;

 • p) controlează lunar și ori de câte ori este necesar respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor și acelor de dotare specifice, în toate sectoarele de activitate;

r) urmărește asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute în planul de intervenție împotriva incendiilor;

s) urmărește îndeplinirea la termen a măsurilor de prevenire a incendiilor stabilite prin planul de măsuri, prin ordine, dispoziții sau în urma controalelor asigurând condițiile necesare în acest scop;

t) verifică cu regularitate respectarea de către personalul spitalului a instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor stabilite pentru obiectivele, sectoarele și locurile de muncă din spital, precum și obligațiile principale în scopul muncii;

u) urmărește menținerea în permanență starea de funcționare a tuturor mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, surselor de apă și mijloacelor de semnalizare la incendii;

< 1 ! S /V

ar putea provoca incendii                 fără

Saiu constatate;9.? pahopl-central; ■'


 • v) interzice folosirea instalațiilor defecte ce ;

permisul de lucru cu foc prevăzut în prezentele norme;                 |

 • x) ia măsuri de înlăturare imediată a stărilor de pericol și a cauzelor de inq

w) conduce acțiunea personalului ce acționează cu utilaje și materiale de 1;

y) emite "permisul de lucru cu foc" pentru lucrări cu foc deschis ce urmează ȘT se executa în locurile cu risc de incendiu;

aa) prezintă managerului spitalului constatările și propunerile sale privind înlăturarea neregulilor, după caz, măsuride sancționare a celor vinovați de producerea lor;

bb) execută orice alte sarcini transmise de șeful ierarhic superior, conform pregătirii profesionale și competenței;

cc) respectă regulamentul intern al spitalului, pe care și-1 însușește, normele de protecția muncii si normele de apărare împotriva incendiilor.

Art. 51. Tot la nivelul Spitalului Municipal Ploiești funcționează NUCLEUL DE CALITATE.

Nucleul de calitate are următoarele atribuții principale :

 • 1. implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație;

 • 2. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital;

3 . analizează sugestiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a Spitalului;

 • 4. analiza cazuisticii abordate;

 • 5. analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de secții si pe intreg spitalul;

 • 6. analiza ratei de morbiditate;

 • 7. analiza duratei medii de spitalizare;

 • 8. analiza numărului de urgente din totalul pacienților prezentați;

 • 9. analiza corectitudinii completării documentelor medicale justificative cerute de lege si existenta lor;

 • 10. evaluarea gradului de satisfacție al pacienților;

 • 11. analiza numărului de infecții nosocomiale si frecventa infecțiilor asociate asistentei medicale si evalueaza factorii de risc;

 • 12. Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calitatii îngrijirilor medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si financiari;

 • 13. identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate;

 • 14. dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii cerințelor pacienților;

 • 15. asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseasca așteptările pacienților;

 • 16. desfasoara activitatile prevăzute in planul calitatii aprobat de către Comitetul Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calitatii;

 • 17. coordonează activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune

Managerului sau Comitetului Director acțiunile corective.


Nucleul de calitate are următoarele obiective:

 • - evaluarea activitatii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si d

 • - eficientizarea activitatii, urmărind imbunatatirea continua a calitatii;

 • - modificarea comportamentului personalului institutului, prin creșterea atenției acordate pacientului;

 • - evaluarea satisfacției pacientului;

 • - identifica si definește indicatorii de calitate;

 • - stabilește intervalul de timp pentru care se calculează si se raportează indicatorii de calitate;

 • - proiectarea sistemului informațional;

 • - pregătirea personalului implicat;

 • - implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor medicale;

 • - analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificării si soluționării problemelor;

 • - elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului Medical/ Comitetului Director spre informare si propune masurile corective ce trebuiesc luate in cazul neconformitatilor;

 • - activitatile Nucleului de calitate determina si coordonează politica generala a calitatii.

Nucleul de calitate se va intruni ori de cate ori este nevoie, dar nu mai puțin o data pe trimestru.

Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale ședințelor ale Nucleului de calitate vor fi inaintate spre analiza/ aprobare Consiliului Medical/ Comitetului Director.

Art. 52. La nivelul spitalului funcționează Colectivul de analiza a evoluțiilor stocurilor/ consumurilor de medicamente oncologice si a necesarului acestor produse, fiind alcătuit din coordonatorul programului de oncologie din spital, directorul medical, șeful Secției de Oncologie si farmacistul spitalului.

Colectivul se intalneste un ultima zi de joi a fiecărei luni si va analiza evoluția stocurilor, consumurilor si necesarului de medicamente oncologice deficitare, va preciza pentru fiecare medicament pentru care sunt epuizate stocurile care este motivul pentru care nu s-a putut asigura necesarul in timp util si va menționa masurile si soluțiile propuse pentru remedierea situației.

Art. 53. In cadrul spitalului funcționează Nucleul de Farmacovigilenta, fiind alcătuit din directorul medical, trei medici si farmacistul sef. Principalele atribuții ale Nucleului de farmacovigilenta sunt următoarele :

- analizeaza consumul de medicamente, stabilește necesarul pentru luna următoare si propune masuri care sa asigure tratamentul corespunzător al pacientilor, cu încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate cu aceasta destinație;

 • -  analizeaza toate cazurile de reacții adverse si va urmări întocmirea fiselor de reacții adverse, propunând metode mai bune de diagnostic a reacțiilor âdyetsdHL-A^ |

 • -  pentru medicamentele nou aparute pe piața procedează la implemenlarea acestora in

terapie;                                                                </ V'--

 • -  identifica factorii de risc la prescrierea anumitor anumitor medicamente;

 • -  evalueaza avantajele administrării unor medicamente pentru pacientii interffati;

 • -  evitarea întrebuințării eronate si a abuzului de produse medicamentoase;

 • -  verifica prin sondaj modul de stabilire a medicatiei pentru pacientii internați si evidențierea acesteia;

 • -  verifica investigațiile stabilite la internare din punct de vedere al oportunității;

 • -  dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice;

 • -  intocmeste rapoarte scrise către Comitetul Director cu privire la activitatea desfasurata si formulează propuneri pentru efîcientizare;

 • -  se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea președintelui.

Art. 54. In cadrul spitalului isi desfasoara activitatea Serviciul Privat pentru Situații de urgenta. Acesta este alcătuit din inspectorul de protecție civila din spital - in calitate de sef al serviciului (subordonat direct managerului, care este președintele Celulei pentru Situații de Urgenta), directorul medical, șeful Biroului Aprovizionare si alti medici din spital. Conducerea si coordonarea Serviciului privat pentru situații de urgenta se realizează de către Celula pentru Situații de Urgenta.

Serviciul Privat pentru Situații de Urgenta are următoarele atribuții principale:

 • a) desfasurarea activitatii de prevenire, informare si instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si a situațiilor de urgenta;

 • b) executa acțiuni de evacuare sau alte masuri de protecție a persoanelor si a bunurilor, dispuse de către conducătorul regiei, in calitate de președinte al Celulei pentru Situații de Urgenta;

 • c) desfasoara alte acțiuni de limitare si înlăturare a urmărilor situațiilor de urgenta, la toate tipurile de riscuri, in colaborare cu alte servicii de urgenta sau alte servicii profesioniste;

 • d) colaborează cu toate structurile locale, zonale sau naționale din domeniul situațiilor de urgenta pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut si desfasurarea unor intervenții operative si eficiente.

Alte atribuții ale Serviciului Privat sunt:

 • - desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoașterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire, comportare si aparare impotriva incendiilor sau dezastrelor;

 • - cunoașterea incalcarilor frecvente a normelor de prevenire si stingere a incendiilor si cauzelor de incendiu sau alte situații de urgenta si aducerea lor la cunoștința factorilor de decizie pentru stoparea acestor situații;

 • - popularizează prin instructaje, cat si pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situațiilor de urgenta,

cauzele si împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaturgenta si consecințele acestora;

 • - participa la aplicații si exerciții practice de intervenție;

 • - participa la aplicații de cooperare cu serviciile profesioniste^pe^M^șitwjp de

urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;

 • - asigura cunoașterea tuturor tipuri de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa de pe raza societății;

 • - verifica modul de aplicare a normelor, dispozițiilor, instrucțiunilor si masurilor de prevenire, care consta in :

 • a) efectuarea de controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau a altor situații de urgenta;

 • b) face propuneri pentru înlăturarea apariției situațiilor care reprezintă un potențial de risc constatat si urmărește rezolvarea operative a acestora;

 • - Stabilește restricții ori interzice utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrări cu pericol de incendiu in locuri cu substanțe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii, explozii, etc;

 • - asigura supravegherea cu personal si mijloace tehnice de specialitate adecvate pericolului de incendiu a locurilor in carfe se executa diverse lucrări cu grad ridicat de periculozitate;

 • - sprijină conducătorii locurilor de munca la organizarea intervenției in situații de urgenta;

 • - actioneaza prin mijloace legale pentru înlăturarea imediata a oricărui pericol constatat pe timpul controlului de prevenire sau adus la cunoștința de alte persoane;

 • - informează conducerea asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol, facand propuneri menite sa înlăture pericolul;

 • - executa acțiuni de intervenție pentru sprijinirea formațiunilor militare ale I.S.U.J. Prahova cu echipele specializate de cautare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situații de urgenta, protecția persoanelor si a bunurilor materiale si a mediului, evacuare;

 • - intocmeste documentele operative de intervenție;

 • - planifica, organizează si executa instruirea privatilor asupra modului de intervenție in diferite situații;

 • - asigura menținerea in stare de funcționare a mijloacelor de intervenție, avertizare, anunțare si semnalizare a incendiilor, a instalațiilor de stingere, a surselor de alimentare cu apa si a cailor de acces si de intervenție din cadrul societății;

 • - acorda ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viata este pusa in pericol in caz de explozii, inundații, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul regiei;

 • - participa la acțiuni de alimentare cu apa in caz de deteriorare a rețelei si a surselor de alimentare cu apa a a societății;

 • - menține in stare de funcționare mijloacele tehnice din dotare;

 • - participa la efectuarea de deblocări si înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre;

 • - participa la salvarea persoanelor de sub daramaturi si la deblocarea cailor de acces, in vederea asigurării deplasării mijloacelor tehnice, pentru intervenții in situații de dezastre.


Art. 55. Celula pentru Situații de Urgenta este alcatuita din președinte, inspectorul de protecție civila, șeful Biroului Aprovizio spital. Coordonatorul celulei este inspectorul de protecție civila, ca actualiza permanent componenta celulei.

Celula pentru Situații de Urgenta isi desfasoara activitatea pentrU"iîîdeplinirea funcțiilor specifice pe durata stărilor de alerta, in cazul situațiilor de urgenta, precum si pe timpul exercitiilor, aplicațiilor si antrenamentelor desfășurate pentru pregătirea răspunsului in astfel de situații.

Celula se întrunește semestrial si ori de cate ori situația o impune la inițiative președintelui.

Celula pentru Situații de Urgenta are următoarele atribuții:

 • a) evalueaza situațiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii, stabilesc masuri si acțiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmărește îndeplinirea lor;

 • b) informează Comitetul Municipal pentru Situații de Urgenata cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgenta si iminenta amenințării acestora;

 • c) centralizează si transmite operativ la secretariatul tehnic al localității date si informații privind apariția si evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgenta;

 • d) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgenta si a planurilor de intervenție si cooperare specifice tipurilor de riscuri;

 • e) asigura transmiterea operativa a deciziilor, precum si menținerea legaturilor cu servicii proprii si forțele care intervin in acest scop;

 • f) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgenta;

 • g) informeza Comitetul Municipal pentru Situații de Urgenta asupra activitatii desfășurate;

 • h) indeplineste si alte atribuții sau sarcini stabilite de lege ori de organismele abilitate.

Art.56. Structura de Securitate este alcatuita din directorul medical - in calitate de sef al structurii, șeful Biroului Aprovizionare si un alt membru. In activitatea pe care o va desfasura la nivelul unitatii, membrii structurii se vor subordona managerului si vor respecta prevederile legale in materie (Legea nr. 182/2002, H.G. nr. 781/2002, Legea nr. 544/2001, H.G. nr. 585/2002).

Art.57. In spital isi desfasoara activitatea Comisia de Etica, fiind alcatuita din 7 membri si este condusa de directorul medical al spitalului. Comisia funcționează in baza O.M.S. nr. 904/2006 - Norme referitoare la implementarea regulilor de buna practica in desfasurarea studiilor clinice referitoare la medicamente de uz uman si O.M.S. nr. 903/2006 - aprobarea Principiilor si ghidurilor detaliate privind buna practica in studiul clinic, pentru medicamente de uz uman pentru investigație clinica, precum si cerințele pentru fabricația si importul acestor medicamente.

Comisia de Etica are obligația de a-si formula opinia, înaintea începerii oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitata, ținând cont in special de următoarele elemente:

- relevanta studiului clinic si proiectul acestuia;

 • - o evaluare satisfacatoare atat a beneficiilor anticipate, cat si a

este prevăzut in art. 23 lit. a) din ordin, precum si justificarea concluziildra?/             J

 • -  protocolul;

 • -  calificarea adecvata a investigatorului si a personalului ajutător;^        X ©/

 • -  broșura investigatorului;

 • -  calitatea facilităților;

 • - caracterul adecvat si complet al informațiilor care trebuie furnizate, precum si procedura de urmat pentru obținerea consimțământului exprimat in cunoștința de cauza; este necesara, de asemenea, justificarea cercetării la persoane incapabile sa isi exprime consimțământul in cunoștința de cauza, conform dispozițiilor cap IV;

 • - prevederea de indemnizații sau compensații cu caracter reparatoriu in caz de prejudicii sau de deces, imputabile studiului clinic;

 • - orice asigurare sau indemnizație care acopera responsabilitatea investigatorului si a sponsorului;

 • - sumele si, atunci când este cazul, modalitățile de retribuire sau compensare a investigatorului si subiecților studiului clinic si elementele relevante ale oricărui contract prevăzut intre sponsor si locul studiului;

 • -  modalitățile de recrutare a subiecților.

Art.58. Comisia de selecționare documente arhivate isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii arhivelor naționale si este alcatuita din 5 membri intre care directorul financiar - contabil - președinte, șeful biroului aprovizionare, arhivarul si alti doi membri.

Comisia se va intruni anual sau ori de cate ori este nevoie, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică in parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica. Hotararea luata se consemnează intr-un proces - verbal.

Art.59. In spital se constituie Comisia coordonare a implementării managementului calitatii serviciilor si siguranței pacientilor si de pregătire a spitalului pentru evaluare in vederea reacreditarii, fiind alcatuita din șefii tuturor structurilor, secțiilor, compartimentelor, birourilor din spital.

Atribuțiile și responsabilitățile Comisiei sunt următoarele:

 • a) Face propuneri privind obiectivele și activitățile cuprinse în Planul anual al managementului calității și siguranței pacientilor, pe care le supune analizei Consiliului medical. In acest sens, se asigură că recomandările cele mai pertinente de îmbunătățire a calității serviciilor rezultate din analiza chestionarelor de satisfacție a pacientilor se regăsesc în planul de îmbunătățire a calității, funcție de fondurile financiare la dispoziție;

 • b) înaintează Consiliului medical propuneri privind programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;


 • c) Asigură mecanismele de relaționare a tuturor structurilor urjj îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității, obligat să facă propuneri fundamentate legal;

 • d) Face propuneri fundamentate care susțin implementarea strateg referitoare la managementul calității declarate de managerul spița strategic și/sau planul de management);

 • e) Analizează neconformitățile constatate în derularea activităților de către oricare dintre membrii Comisiei și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;

 • f) Identifică activitățile critice care pot determina întârzieri în realizarea obiectivelor din Planul anual al managementului calității și siguranței pacienților, și face propuneri în vederea sincronizării acestora;

 • g) Prin membrii săi, pune la dispoziția B.M.C.S.M. informațiile necesare întocmirii analizei modului de respectare a termenelor de realizare a activităților în vederea identificării cauzelor de întârziere și adoptării măsurilor în consecință;

 • h) Susține în permanență B.M.C.S.M. în atingerea obiectivelor / activităților care privesc: reacreditarea spitalului, monitorizarea post-acreditare, implementarea și dezvoltarea continuă a conceptului de ”CaZztate“;

 • i) Asigură prin membrii săi, difuzarea către întreg personalul spitalului a informațiilor privind stadiul implementării sistemului de management al calității, precum și a măsurilor de remediere/înlăturare a deficiențelor constatate;

 • j) Pune la dispoziția B.M.C.S.M. informațiile necesare întocmirii de autoevaluări pentru monitorizarea implementării managementului calității și urmărește ca rezultatele acestora să fundamenteze măsurile de îmbunătățire a calității serviciilor, adoptate la nivelul spitalului;

 • k) Propune anual sau ori de câte ori se constată necesar B.M.C.S.M., să evalueze

punctual, nivelul de conformitate a respectării unor proceduri și protocoale aprobate, de la nivelul tuturor sectoarelor de activitate din spital, în a căror implementare s-au constatat neregularități;

 • l) Sprijină B.M.C.S.M. în asigurarea permanentă a fluenței comunicării inter-instituționale, în scopul urmăririi de către A.N.M.C.S. a conformității spitalului cu cerințele standardelor de acreditare și cu celelalte prevederi legale aplicabile pe toata durata de valabilitate a acreditării, asigurând în acest sens desfășurarea în bune condiții a activităților impuse prin Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 639/2016 pentru aprobarea „Metodologiei de monitorizare a unităților sanitare acreditate""',

A.

 • m) In baza „Raportului intermediar de etapă de monitorizare'", a „Planului de îndeplinire a cerințelor de monitorizare"" și a „Raportului final de etapă de monitorizare"" transmise spitalului de către responsabilul zonal cu monitorizarea -

. .. XS 7'Vr Z                 _A

nominalizat de către A.N.M.C.S., sprijină B.M.C.S.M. în vederea^îpțopminide căm acesta a "Planului de îndeplinire a cerințelor de monitori2^^’\;d^r'"~''''':^1^^''', " ' remedierea tuturor neconformitătilor;

<ssi'. urmărește 7■'

'pentru


 • n) Analizează anual propunerile formulate de către B.M.C.S.M. privinmtetna^ instruirea angajaților privind asigurarea și îmbunătățirea continuă a”’calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului, diferențiată pe categorii de personal, în scopul prioritizării acestora;

 • o) Asigură interfața necesară elaborării de protocoale/înțelegeri scrise între secții privind asistența medicală, consultului interdisciplinar, etc.;

 • p) Face propuneri concrete privind asigurarea cu resurse de către conducerea spitalului pentru realizarea fiecărui obiectiv din programul de management al calității și siguranței pacienților;

 • q) Realizează anual analiza obiectivității evaluării nivelului de satisfacție al pacienților prin utilizarea chestionarelor de satisfacție, pe care o transmite Consiliului medical;

 • r) Monitorizează modul de implementare a recomandărilor B.M.C.S.M. pentru eficientizarea activităților și proceselor derulate în spital;

 • s) Identifică procesele din organizație și disfuncțiile produse în desfășurarea acestora, întocmind propuneri fezabile de remediere a neajunsurilor constatate;

 • t) Analizează conținutul standardelor, criteriilor, cerințelor și indicatorilor și stabilește care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu acestea/aceștia, raportat la resursele aflate la dispoziția spitalului, condițiile concrete și prioritățile de etapă existente, stabilind în acest sens obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabiltăți de implementare a propunerilor formulate;

 • u) Coordonează elaborarea documentației aferente procesului de evaluare și acreditare împreună cu B.M.C.S.M.

A

 • v) In situația analizei unor indicatori, îndeosebi a celor comuni mai multor liste de verificare:

 • i.   Stabilește un mod de acțiune comun pentru toate microstructurile care implementează respectivii indicatori:

 • ii.   Stabilește modul de monitorizare și evaluare a derulării proceselor avute în vedere a fi îmbunătățite;

 • iii.   Stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor avute în vedere a fi îmbunătățite, eliminând documentele si înscrisurile redundante si inutile;

 • iv.   Identifică activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune;

r. ' I I S

V.

 • vi.

 • vii.


Identifică actele medicale pentru care se consideră că este n^Ceșară^lab^rea de protocoale de diagnostic și tratament;

Stabilește proceduri de monitorizare a eficacității și eficienței procedurilor și protocoalelor;

Stabilește echipele care vor elabora aceste documente. Acestea'vJr Ji Jennate din personalul implicat în aplicarea acestor proceduri/protocoale;

viii. Stabilește circuitul documentelor, având în vedere siguranța și securitatea informațiilor;

ix. Asigură implementarea, conștientizarea și asumarea procedurilor, protocoalelor promovate;

 • w) In perioada de previzită din etapa de de evaluare (coordonată de către Comisia de

evaluare a spitalului nominalizată prin Ordin al președintelui A.N.M.C.S.), Comisia pune la dispoziția B.M.C.S.M., toate documentele/informațiile necesar a fi încărcate în aplicația CaPeSaRo, documentele obligatorii solicitate (DOS), precum și a eventualelor documente suplimentare necesare desfășurării procesului de evaluare și acreditare (DS);

 • x) Pe timpul vizitei propriu-zise la spital a C.E. nominalizată prin Ordin al președintelui A.N.M.C.S., membrii Comisiei au următoarele obligații:

 • i.   să participe la ședințele de deschidere, informare zilnică și informare finală;

 • ii.   se pun de acord în ceea ce privește programul de evaluare împreună cu membrii C.E. pentru a nu perturba buna desfășurare a activității spitalului;

 • iii.   pun la dispoziție toate documentele necesare validării conformității cu indicatorii, cerințele și criteriile standardelor de acreditare, asigurând o cooperare pro-activă cu membrii C.E.;

 • iv.   transmit secretarului C.E. toate documentele solicitate în format scris sau

electronic;

 • v. gestionează și aplanează eventualele situații tensionate determinate de vizita C.E.

A

 • y) In perioada de postvizită din etapa de evaluare, face propuneri privind formularea de către spital, în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea proiectului de raport de evaluare, a obiecțiunilor cu privire la unele aspecte cuprinse în acesta, dacă este cazul;

 • z) După elaborarea de către membrii C.E. a raportului de evaluare si comunicarea acestuia către spital, face propuneri concrete de remediere a deficiențelor semnalate în respectivul raport.

Art.60. In spital isi desfasoara activitatea Comisia pentru problen^^fea^Far^m baza Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale si a aparare si are următoarele atribuții:


*■

■ur


 • -  intocmeste Planul anual de activitate;

 • -  organizează, coordonează si indruma activitatile referitoare la pregăti economiei naționale si a teritoriului pentru aparare ce se desfasoara in cadru instituției, potrivit legii;

 • -  stabilește masurile tehnico-organizatorice pentru instituție in caz de mobilizare si responsabilitățile ce revin compartimentelor funcționale ale acesteia;

 • -  elaborează si actual izeaza documentele de mobilizare;

 • -  controlează intreaga pregătire de mobilizare: intocmirea documentelor,

activitatile privind capacitatile de aparare si rezervele de mobilizare, modul de desfășurare a lucrărilor, masurilor si acțiunilor cuprinse in documentele de mobilizare,          derularea contractelor referitoare la pregătirea pentru aparare,

modul de cheltuire a fondurilor alocate de la buget in acest scop;

 • -  elaborează propunerile pentru proiectele planului de mobilizare si planului de pregătire;

 • -  analizeaza anual, in primul trimestru, stadiul pregătirii de mobilizare si stabilește masurile si acțiunile necesare pentru imbunatatirea acestuia;

 • -  intocmeste propuneri privind alocarea anuala de la bugetul de stat a fondurilor necesare realizării masurilor si acțiunilor de pregătire pentru

aparare;

- alte atribuții considerate necesare in acest domeniu.

Art.61. Comisia Oncologica - comisia de tratament si indicație terapeutica este alcatuita din toti medicii oncologi si radioterapeuti din spital, medicul anatomopatolog si un medic alta specialitate, comisia fiind condusa de medicul sef de Secție Oncologie.

Comisia confirma diagnosticul de cancer si hotărăște conduita terapeutica. Comisia de diagnostic si indicație terapeutica se întrunește conform planului de lucru programat (in fiecare zi de luni, la orele 12.30), precum si ori de cate ori se considera necesar, in funcție de numărul bolnavilor ce urmeaza a fi examinați medical.

Modul de lucru al comisiei de diagnostic si indicație terapeutica il constituie cercetarea documentelor medicale cu ultimele rezultate ale examinărilor clinice si paraclinice (imagistic, biologic si buletin anatomo- patologic complet) ale acestora si, la nevoie, examinarea clinica a bolnavilor, pe baza carora sa se poata confirma diagnosticul de cancer si sa se stabilească tratamentul complex ce urmeaza a se aplica.

Bolnavul este prezentat colectivului de către medicul care l-a examinat (ambulatoriu sau spitalizat), cu toata documentația medicala necesara confirmării diagnosticului si stabilirii planului terapeutic.

Art.62. In spital isi desfasoara activitatea Comisia de Alimentație si Dietetica, alcatuita din 5 membri, intre care Șeful Biroului Aprovizionare si asistentul dietetician.

Atribuțiile comisiei sunt următoarele:

 • a) coordonarea activităților de organizare si control a alimentației ■îă^niveW

spitalului;                                                                                A          j T <'

 • b) verificarea modului de intocmire a meniului zilnic;                      / /£■ ,

 • c)  stabilirea strategiei de achiziții a alimentelor in funcție de plănuF dediete'si

meniuri si de bugetul alocat;                                                  ¥

 • d) realizarea planului de diete si meniuri;

 • e) controlul periodic al respectării normelor de igiena in blocul alimentar, curățenia si dezinfectia veselei;

 • f) verificarea periodica a calitatii si valabilitatii alimentelor eliberate de la magazia spitalului;

 • g) verificare prin sondaj si recoltarea probelor alimentare;

 • h) controlul periodic al respectării normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare;

 • i) verificarea prin sondaj a calitatii hranei preparate cu o jumătate de ora inainte de servirea acesteia;

 • j) verificarea respectării meniurilor si dietelor;

 • k) verificarea efectuării controalelor medicale periodice de către personalul angajat la blocul alimentar;

 • l) colaborarea si furnizarea de date celorlalte comisii medicale.

Art.63. La nivelul spitalului funcționează Comisia pentru monitorizarea, coordonarea si îndrumarea metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial alcatuita din directorul medical, in calitate de președinte, directorul financiar -contabil - in calitate de vicepreședinte si reprezentanți ai tuturor secțiilor, compartimentelor, serviciilor din spital in calitate de membri. Secretarul comisiei este consilierul juridic, iar coordonatoare de implementare sunt numite doua persoane (una pe parte medicala si una pe parte de RUNOS, juridic, statistica, financiar - contabilitate).

Comisia are următoarele atribuții:

 • a) elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Spitalului Municipal Ploiești, program care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea și aplicarea procedurilor de sistem și a celor de lucru pe activități, perfecționarea profesională, etc. Elaborarea programului ține seamă de regulile minimale de management conținute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 600/2018, particularitățile organizatorice, funcționale și de atribuții ale Spitalului Municipal Ploiești, personalul și structura acestuia, alte reglementări și condiții specifice;

 • b) supune spre aprobare Spitalului Municipal Ploiești programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, în termen de 15 de zile de la data elaborării sale;

 • c) urmărește realizarea obiectivelor și acțiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

 • d) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

 • e) urmărește elaborarea programelor de dezvoltare a subsisț^eJbr-de^ctotrol

managerial ale secțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentor SpitilulijifciMunigroal Ploiești; acestea trebuie să reflecte și inventarul operațiunilor/activitățilsr (cfese deșfă^ară în compartimentele respective;                                  Vwx. Ă J

 • f) primește trimestrial, sau când este cazul, de la compart ° ț^le Șp^ului  Municipal Ploiești, informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu ^privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control intern managerial, în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

 • g) prezintă managerului ori de câte ori consideră necesar, dar cel puțin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, si la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Președintele Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții:

 • (1) Asigură desfășurarea lucrărilor comisiei și ale secretariatului acesteia în bune condiții.

 • (2) Monitorizeză, coordonează și îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern.

 • (3) Aprobă și asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părțile interesate: Managerul, alte structuri desemnate.

 • (4) Urmărește respectarea termenelor decise de către Comisie și decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor.

 • (5) Propune ordinea de zi și conduce ședințele Comisiei de monitorizare.

 • (6) Decide asupra participării la ședințele Comisiei și a altor reprezentanți din sectiile/serviciile/compartimentele/birourile Spitalului Municipal Ploiești, a căror participare este necesară pentru clarificarea și soluționarea unor probleme specifice.

 • (7) Decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfășurarea de activități cu specific în cadrul Comisiei.

Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin în calitatea de conducători de sectii/compartimente/birouri, aceștia au, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:

 • a) stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și reponsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

 • b) identifică riscurile inerente activităților din compartiment și întreprind acțiuni care să mențină riscurile în limite acceptabile;

 • c) monitorizează activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară și înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformitățile, inițiază corecții/acțiuni corective și preventive, etc.);

 • d) informează prompt șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului.

 • (2) Participă la ședințele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite.

 • (3) în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană-din cadful jștaicturii

pe care o conduce pentru participarea la ședințe.                                  ° •

 • (4) Asigură aprobarea și transmiterea le termenele stabilite a Ștfp^^rtfâ^ap^Țrtelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea w^^^K^de^/ontrol managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentur^^waî^^f^onduce.

Secretariatul Comisiei de monitorizare are următoarele atribuții: —

 • (1) Organizează desfășurarea ședințelor Comisiei la solicitarea președintelui acesteia, întocmește procesele verbale ale întâlnirilor, minute sau alte documente specifice.

 • (2) întocmește, centralizează și distribuie documentele necesare bunei desfășurări a ședințelor Comisiei.

 • (3) întocmește rapoarte în baza deciziilor președintelui Comisiei și le supune spre aprobare Comisiei.

 • (4) Semnalează Comisiei situațiile de nerespectare a dispozițiilor acestora.

 • (5) Supune Procedurile elaborate spre avizare membrilor Comisiei și redactează hotărârea Comisiei privind avizarea Procedurilor;

 • (6) Analizează și pune pe ordinea de zi a ședinței Comisiei solicitările de revizie a PS.

Coordonatorul pentru implementarea CIM are următoarele atribuții:

 • (1) Servește drept punct de contact în vederea bunei comunicări dintre secțiile/ /compartimentele/birourile spitalului pe de o parte și Comisie, pe de altă parte;

 • (2) Păstrează (clasează) originalele procedurilor realizate;

 • (3) Propune spre avizare membrilor comisiei Procedurile elaborate ca si coordonatori;

 • (4) Verifică modul de respectare a prevederilor procedurilor de sistem (PS) cu aplicabilitate in întregul spital;

 • (5) Distribuie PS conform formularului PS 01/F1;

 • (6) Transmite la arhivă edițiile PS retrase ;

 • (7) Primește și înregistrează în registrul proriu aferent procedurilor, PS transmise pentru avizare și PL avizate de conducătorii compartimentelor;

 • (8) Stabilesc sistemul de codificare pentru elaborarea tuturor procedurilor din cadrul Spitalului;

 • (9) Analizează observațiile formulate de alte compartimente și participă la consultările organizate pentru analiza observațiilor, în cazul PS;

 • (10) Retrage din circulație vechile variante ale PS și distribuie PS cu paginile modificate ale reviziei, conform listei de difuzare a procedurilor;

 • (11) Păstrează copiile procedurilor de lucru elaborate de către ceilalți angajați ai Spitalului Municipal Ploiești, in format electronic sau pe suport de hârtie.

Deciziile comisiei se iau cu consensul membrilor prezenti. In situația in care consensul nu poate fi obtinut, președintele comisiei poate propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenti. In cazul in care se constata egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv.


CAPITOLUL IX

STRUCTURI FUNCȚIONALE CU ATRIBUȚII IN IMPL MONITORIZAREA BUNELOR PRACTICI DE ANTIBIOTICELOR

ENTAREA SI

**** A


Art. 64 Comisia Medicamentului

Comisia Medicamentului implementează si monitorizează bunele practici de utilizare a antibioticelor in spital:

 • -  monitorizează modul de administrare al antibioticelor ;

 • -  elaborează protocolul de administrare a antibioticelor;

 • -  implementează masuri de verificare a respectării protocoalelor privind administrarea antibioticelor;

 • -  analizeaza rezultatele introducerii protocoalelor (rezistenta germenilor la antibiotice, costurile consumului de antibiotice in spital, mortalitate in infecțiile grave etc)

Art. 65. Compartimentul Supraveghere si Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale :

- organizează în conformitate cu metodologia elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică, anual, un studiu de prevalență de moment a infecțiilor nosocomiale și a consumului de antibiotice din spital;

Art. 66. Atribuțiile medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale:

 • a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecțioase și a stabilirii tratamentului etiologic necesar;

 • b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament inițial în principalele sindroame infecțioase și profilaxie antibiotică;

 • c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esențiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;

 • d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa și derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;

 • e) colaborează cu farmacistul (serviciu externalizat) în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;

 • f) efectuează activități de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;


/ ■*.

 • g) oferă consultanță de specialitate medicilor de altă specialitate în syibi|i antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/ se utiliza eficient datele de microbiologic disponibile);

 • h) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea teste             îlitate

microbiană la antibioticele utilizate, pentru a crește relevanța clinică a acestefa^ITvități;

 • i) evaluează periodic cu fiecare secție clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia și propune modalități de îmbunătățire a acestuia (educarea prescriptorilor);

 • j) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) și propune managerului măsuri de îmbunătățire.

CAPITOLUL X COMPARTIMENTELE FUNCȚIONALE ALE SPITALULUI

ATRIBUȚII

Art. 67. COMPARTIMENTUL JURIDIC asigura respectarea prevederilor legale in activitatea spitalului, preocupandu-se permanent de cunoașterea actelor normative in domeniu de către conducătorii secțiilor si compartimentelor funcționale care au obligația sa le aplice la locurile de munca.

In acest sens, consilierul juridic:

 • 1) avizeaza, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimoniala a unitatii, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

 • 2) redactează cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, plângerile la organele de urmărire penala, precum si orice asemenea acte si ajuta la redactarea documentelor care necesita cunoștințe juridice;

 • 3) reprezintă si apara interesele spitalului in fata instanțelor de judecata de orice fel sau a altor organe cu caracter jurisdictional, in baza delegației scrise date de conducere;

 • 4) se preocupa de obținerea titlurilor executorii de la instanțele judecătorești si sesizează Directorul Financiar - Contabil, in vederea luării masurilor de executare, sau după caz, organul de executare competent;

 • 5) urmărește apariția actelor normative aplicabile in cadrul spitalului si semnalează conducerii si compartimentelor interesate atribuțiile ce le revin din acestea;

  A v 0 â''--

  6) se preocupa permanent de perfecționarea pregătirii profesionale,ip'artîcrpand la toate activitatile organizate de către Colegiul Consilierilor Juridici Prâhoya'^otri-vit"L|gii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.          “ 1

  UMAN^%>N'ORMARE,


Art.68. COMPARTIMENTUL RESURSE

ORGANIZARE, SALARIZARE asigura încadrarea unitarii cu personâluj^corespurizator si acordarea drepturilor salariale cuvenite, cu respectarea prevederilor legale.

In acest sens, Compartimentul RUNOS are următoarele atribuții:

 • 1) întocmește statul de funcțiuni la nivelul unitatii sanitare si se preocupa permanent ca toate posturile sa fie ocupate cu personal care indeplineste condițiile impuse de lege;

 • 2) stabilește drepturile de personal pentru toti salariatii (salariu, diferite sporuri, concedii, ore suplimentare, indemnizații etc.), cu respectarea prevederilor legale in materie si încadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

 • 3) întocmește contracte individuale de munca pentru persoanele care se angajeaza, indiferent de postul ocupat, acte adiționale in cazurile prevăzute de lege, precum si documentele necesare pensionarilor de orice natura;

 • 4) urmărește si îndruma formarea si perfecționarea pregătirii profesionale a salariatilor;

 • 5) coordonează activitatea de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea diferitelor posturi;

 • 6) întocmește statele de plata si tine evidenta fiselor fiscale anuale;

 • 7) realizează documentația pentru verificarea actelor de banca la ridicarea salariilor prin Trezoreria Ploiești;

 • 8) asigura întocmirea dărilor de seama si a situațiilor statistice privind acivitatea de personal si transmiterea lor organelor abilitate la termenele stabilite.

Art. 69. COMPARTIMENTUL FINANCIAR -CONTABILITATE asigura activitatea financiar- contabila la nivelul întregului spital, realizând, in principal, următoarele operațiuni prin personalul de specialitate :

 • 1) întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • 2) înregistrarea in contabilitate a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, intrate si ieșite din patrimoniu;

 • 3) inventarierea anuala sau ori de cate ori este nevoie a patrimoniului;

 • 4) efectuarea înregistrărilor contabile a drepturilor salariale si a impozitelor aferente;

 • 5) urmărirea modului de efectuare a plăților către furnizori si de încasare de la debitori;

 • 6) întocmirea dispozițiilor de plata si de încasare către casieria spitalului;

 • 7) urmărirea consumului de medicamente, materiale sanitare si consumabile, alimente, obiecte de inventar si tinerea evidentei acestora;

 • 8) calcularea consumului utilitarilor si efectuarea plăților corespunzătoare la scadenta;

 • 9) intocmirea execuției bugetare, a situațiilor privind costurile pe articole bugetare si a monitorizării cheltuielilor, precum si a altor situării solicitate de organele competente, la datele stabilite ;

 • 10) întocmirea contractelor de garanție pentru gestionari si evidehta^^b^ferilci!,

precum si întocmirea angajamentelor pentru cei care au gestiune, dar nu constituie.garauti® materiala;                                                                    'f

«ț.\ V.."'              /

 • 11) intocmirea balanței lunare de verificare si a bilanțului contabil^imesu ’af^si predarea acestora la termenele stabilite de ordonatorul secundar de credite; £

 • 12) recuperarea debitelor de orice natura.

Art. 70. BIROUL APROVIZIONARE, ADMINISTRATIV, TRANSPORT, ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII realizează aprovizionarea cu cele necesare desfășurării activitatii, transportul bolnavilor si al bunurilor alimentare si nealimentare, precum si activitatile gospodărești si de administrație la nivelul spitalului.

Pentru aceasta, diferitele categorii de personal - personal cu studii superioare, referent, magaziner, secretar, dactilograf, arhivar, portar, muncitori - indeplinesc, in principal, următoarele sarcini (in funcție de specificul activitatii):

 • 1) stabilesc necesarul de aprovizionare pentru medicamente, materiale sanitare, bunuri alimentare si nealimentare, mijloace fixe sau obiecte de inventar pe baza solicitărilor secțiilor si compartimentelor, organizează desfasurarea procedurilor de achiziții, recepția bunurilor achiziționate, precum si repartiția acestora;

 • 2) asigura aprovizionarea ritmica a unitatii si stabilesc masuri concrete pentru reducerea consumurilor si optimizarea stocurilor de materiale;

 • 3) întocmesc comenzile si contractele pentru achizițiile de bunuri, servicii si lucrări efectuate;

 • 4) organizează activitatea de transport, asigurând executarea la timp si in condiții corespunzătoare a transportului bolnavilor si bunurilor, întreținerea autovehiculelor din dotare, efectuarea reviziilor tehnice, reparațiilor curente si capitale la acestea, precum si utilizarea corecta a bonurilor de benzina;

 • 5) participa la stabilirea necesarului de investiții si urmăresc realizarea acestora;

 • 6) organizează si răspund de asigurarea pazei la nivelul spitalului;

 • 7) organizează si răspund de aplicarea normelor de protecția muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;

 • 8) asigura înregistrarea documentelor primite sau emise de spital, distribuirea acestora compartimentelor in cauza, precum si arhivarea lor corespunzătoare;

 • 9) asigura conservarea si pastrarea in condițiile prevăzute de normele legale in vigoare a tuturor bunurilor aflate in patrimoniul unitatii, inclusiv a fondului arhivistic;

 • 10) se preocupa permanent pentru intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea spitalul si a terenului aferent, pentru menținerea instalațiilor si a utilajelor in stare de funcționare, precum si pentru verificarea acestora la timp si in bune condiții potrivit dispozițiilor legale in vigoare pentru fiecare categorie din dotare;

 • 11) întreprind masurile necesare pentru funcționarea in condiții corespunzătoare a spălătoriei, blocului alimentar, centralei telefonice, atelierului de reparații, centralelor termice in vederea realizării unei asistente medicale de calitate, atat in cadrul secțiilor cat si in cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriu;


Art. 71. PERSONALUL DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚiOfflPARÂȚ, INSTALAȚII, UTILAJE - are în principal următoarele sarcini:    /t\

 • - efectuează lucrări de reparații curente;

 • - urmărește efectuarea de reparații capitale și de investiții conform grafia

cantitativ și calitativ lucrările executate de constructor;                         A x

 • - asigură buna întreținere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor și utilajelor;

 • - asigură întreținerea și repararea mijloacelor de transport din dotarea unității;

 • - stabilește cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor, instalațiilor sau utilajelor și propune măsuri corespunzătoare;

- stabilește necesarul de materiale întreținere, construcții.

întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces, precum si deszăpezirea acestora, întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces se face de către muncitorii necalificati încadrați in spital cu sarcini specifice in fisa postului.

Programul zilnic al muncitorilor care au ca atribuții întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces este de 8 ore in intervalul orar : 07.00-15.00.

Art. 72. Atribuțiile personalului din cadrul compartimentelor funcționale ale spitalului sunt cele stabilite prin fisele posturilor si se completează corespunzător cu cele prevăzute in actele normative care reglementează domeniul de activitate respectiv.

Fisele posturilor se elaborează de conducerea spitalului (pe baza propunerilor conducătorilor compartimentelor funcționale sau a unicului reprezentant pentru unele compartimente).

CAPITOLUL XI DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PACIENTILOR

Art. 73. întreg personalul Spitalului Municipal Ploiești are obligația de a respecta drepturile pacientului, asa cum acestea decurg din Legea nr. 46/2003, dar si din Normele de aplicare ale acesteia prevăzute in Ordinul M.S. nr. 1410/2016.

Drepturile pacientului:

 • 1.    Pacienții au dreptul la îngrijirea sănătății la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice;

 • 2.    Pacienții au dreptul la adresabilitate liberă la asistența medicală, conform prevederilor legale;

 • 3.    Pacienții au dreptul de a cunoaște identitatea, statutul profesional și calificarea celor care asigură serviciul de sănătate;

 • 4.    Dreptul de a fi informați în legătură cu starea sănătății lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul și prognoza afecțiunii;

 • 5.    Informațiile trebuiesc comunicate pacienților într-o manieră adecvată capacității lor de înțelegere. Dacă pacientul nu vorbește limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere.

 • 6.   Dreptul de a fi informat și de a lua o decizie referitoare la efectuareamncmîactivitșți de

cercetare/învățământ care implică persoana sa;                                       ~

 • 7.   După ce au fost informați asupra tratamentului, pacienții au dreitM să-l accepte sau să-l refuze;

 • 8.   Când pacienții sunt incapabili să-și exprime voința și este necesară intervențigx^ medicală de urgență consițământul poate fi presupus dacă nu există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul consițământului.

 • 9.   In cazul pacienților fără discernământ, consițământul este exprimat în scris de aparținătorul sau reprezentantul legal.

 • 10.  Pacienții au dreptul de a fi informați asupra facilităților de care dispune spitalul pentru asistență personală, siguranța și confortul său;

 • 11.  Dreptul pacientului la intimitate și la confidențialitatea tuturor informațiilor legate de afecțiunea sa;

 • 12.  Pacienții cu indicații speciale, au dreptul de a avea în apropiere și de a participa la îngrijirea lor, o rudă sau o persoană apropiată pe durata spitalizării lor;

 • 13.  Pacienții au dreptul de a fi vizitați cu condiția respectării programului de vizită stabilit de conducerea spitalului și de fiecare secție în funcție de specificul său;

 • 14.  Pacienții au dreptul să primească la cerere servicii religioase;

 • 15.  Dreptul la continuitatea îngrij irilor.

 • 16.  Bolnavii care necesită investigații sau consultații suplimentare pot beneficia de aceste servicii.

 • 17.  Pacienții au dreptul de a li se examina și rezolva plângerile într-o manieră justă, eficientă, promptă și de a fi informați asupra rezultatului.

 • 18.  Pacienții au libertate de mișcare in spital, daca starea sanatatii le permite, respectandu-se programul de vizita medicala.

Obligațiile pacientului:

 • 1.    Bolnavii internați sunt obligați să poarte pe durata internării ținuta regulamentară de spital;

 • 2.    Este interzisă circulația bolnavilor în alte secții decât cele în care sunt internați, cu excepția cazurilor care necesită investigații;

 • 3.    Bolnavii internați nu pot părăsi unitatea sanitară în ținuta de spital, fiind interzisă circulația pe străzi sau în parcuri în astfel de ținută;

 • 4.    Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului;

 • 5.    Bolnavii internați sunt obligați să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului și al secției;

 • 6.    Pacienții sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical și de îngrijire precum și pe ceilalți pacienți;

 • 7.    Respectarea ordinei și liniștii, păstrarea curățeniei în saloane, sala de mese, coridoare;

 • 8.    Nu se permite tulburarea liniștei, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului;

 • 9.    Introducerea si folosirea în instituție de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului șef de secție.

  w

  ________-

  CAPITOLUL XII                                            V ' -ri *,

  OBȚINEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT AL PACIENTULUI


  sugestii, reclamatii si sesizări.


Art. 74. Pacientii, apartinatorii si vizitatorii au acces neingraj <<

Art.75. Pentru a fi supus la metode de prevenție, diagnostic și tratament, cu potențial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medicul/ asistentul medical solicită pacientului consimțământul scris.

In obținerea consimțământului scris al pacientului personalul medical este obligat să prezinte pacientului informații la un nivel rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

Informațiile prezentate pacientului trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.

Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot exprima consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:

 • a)    situații de urgență, când părinții sau reprezentantul legal nu pot fi contactați, iar minorul are discernământul necesar pentru a înțelege situația medicală în care se află;

 • b)    situații medicale legate de diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani. Medicul curant/ asistentul medical, răspund atunci când nu obțin consimțământul

informat al pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situației de urgență.

Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorității tutelare sau pot acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, când intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea si viața pacientului.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Art.76. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.


în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală vieții, consimțământul reprezentantului legal nu mai este

în cazul în care se cere consimțământul reprezentantului fie implicat în procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea

In cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în incinta spitalului fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

OBLIGAȚIA PERSONALULUI MEDICAL PRIVIND OBȚINEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI INFORMAT AL PACIENTULUI

Art.77. Personalul medical are obligația obținerii consimțământului informat al pacientului, inainte de efectuarea oricărei manevre medicale/tratament/investigații.

Pentru obținerea consimțământului informat personalul medical este obligat sa prezinte pacientului informații la un nivel rezonabil pentru nivelul de înțelegere a acestuia.

Personalul medical are obligația nediscriminării pacientului în acordarea asistenței medicale.

CAPITOLUL XHI

Masuri comune in perioadele de calamitati si in alte situații cu caracter deosebit:

 • 1, nominalizarea unităților sanitare din teritoriu care trebuie sa asigure asistenta medicala de urgenta;

 • 2. rezervarea unui număr corespunzător de paturi in spitalele teritoriale in care sa poata fi internate cazurile deosebite care s-au ivit;

 • 3. asigurarea unei echipe de garda pe spitale si pe secții, in măsură sa acopere nevoile de

asistenta medicala;                                                                    .

 • 4. aprovizionarea permanenta a spitalelor precum si a celorlalte unitati shnit^re cu'stocuri suplimentare de medicamente, sânge si substituenti de plasma, alimente aiet^tfce,jj0^)te praf, dezinfectante, dezinsectante precum si alte materiale sanitare. Medicamentele utilizate din trusa de urgenta se completează cu prioritate ;

 • 5. utilizarea raționala a mijloacelor de transport, indeosebi cele cu dubla tracțiune in vederea asigurării operativității aprovizionării spitalului si transportului medical de urgenta;

 • 6. verificarea zilnica a stocurilor de medicamente si materiale sanitare, luând masuri pentru completarea lor;

 • 7. selecționarea judicioasa de către medicii de familie si din ambulator a bolnavilor care necesita spitalizare, acordandu-se prioritate cazurilor cu afecțiuni acute ;

 • 8. organizarea, de comun acord, cu organele locale, a unor puncte sanitare si posturi de prim ajutor, care sa acționeze pe perioada cat dureaza situația deosebita ;

 • 9. organizarea de echipe medico - sanitare dotate cu truse de urgenta pentru acordarea primului ajutor sau depistarea imbolnavirilor izolate ;

 • 10.  organizarea permanentei activitati in vederea aprovizionării tuturor unităților farmaceutice cu medicamente si materiale sanitare necesare ;

 • 11. asigurarea permanentei la centrele sanitaro - epidemice in vederea intervențiilor urgente privind problemele antiepidemice si de igiena;

 • 12. instruirea permanenta cu medicii la nivelul autoritatilor de sanatate publica județene in vederea rezolvării cu competenta a solicitărilor deosebite ale unităților sanitare. Numerele de telefon ale acestei permanente se comunica unităților sanitare interesate si Ministerului Sanatatii Publice ;

 • 13. informarea Direcției de Sanatate Publica prin fax sau telefon despre orice eveniment sanitar deosebit aparut pe teritoriul județului;

 • 14. informarea consiliilor județene despre evenimente sanitare deosebite si masurile luate.

CAPITOLUL XIV

Masuri suplimentare in situații cu caracter deosebit

(zile festive, etc.):

 • 1. intarirea gărzilor in specialitatea cu profil chirurgical si asigurarea permanentei la secțiile de anestezie - terapie intensive, la spital;

 • 2. asigurarea permanentei in timpul zilei (08.00-20.00) cu cadre medicale in ambulator

CAPITOLUL XV

Masuri suplimentare in perioade de calamitati:

 • 1. întocmirea de către fiecare unitate sanitara din teritoriu a unui plan propriu de asistenta in caz de calamitati;

 • 2. utilizarea tuturor cadrelor sanitare prin sectorizarea teritoriului;

  • 3. acoperirea cu cadre medico - sanitare a tuturor posturilor vacante din zona calamitata;

  prin detasari sau dirijări;                                                      g,

  • 4. organizarea evidentei adresei medicilor din zona calamitata, in vierea"\Sdlicijtârilpr


.■>»' »    1 hs..''

~    ■ .*».—   >    .... ti.

acestora pentru acordarea primului ajutor bolnavilor care locuiesxe^in>>.apropierea doimiciliului medicului;

 • 5. asigurarea de masuri pentru supravegherea medicala active a copiilor din evidenta speciala, a celor nedeplasabili;

 • 6. imunizarea antitifîca după schema rapida : 3 doze corespunzătoare vârstei, la interval de

7 zile; internarea in spital a purtătorilor de bacilli tiflei in evidenta, din zonele inundate sau evacuate ;

 • 7. dezinfectia continua a latrinelor cu soluție de var cloros de 5% sau lapte de var stins 20%;

 • 8. deparazitarea preventiva cu insecticide pulbere a populației stabile si evacuate;

 • 9. dezinfectia permanenta a surselor de apa potabila ;

 • 10. controlul condițiilor de transport, păstrare si pregătire a alimentelor ;

 • 11. organizarea unor acțiuni de control sanitar, punandu-se accent pe :

 • -  urmărirea permanenta a instalațiilor si a rețelei de aprovizionare cu apa potabila si a operațiunilor de tratare a acesteia ;

 • -  asigurarea stoocurilor de substanțe coagulante si dezinfectante necesare pentru clorinarea in exces a apei potabile ;

 • -  aprovizionarea laboratoarelor cu materiale de recoltare, medii de cultura, substanțe dezinfectante si dotarea cu mijloace de transport pentru intervenții imediate in orice moment in zonele afectate ;

 • -  controlul depozitarii stocurilor de alimente expuse calamitatilor, alimente afectate de inundații sau alte calamitati se pot pune in consum numai cu avizul organelor sanitare de specialitate;

 • -  luarea masurilor de protejare a depozitelor de pesticide si alte substanțe toxice, pentru prevenirea contaminării solului, apelor si alimentelor ;

 • -  intensificarea masurilor de prevenire a infecțiilor interioare ;

 • 12. aprovizionarea unităților farmaceutice cu stocuri suplimentare de medicamente, materiale sanitare, dezinfectante specifice desfășurării acțiunilor prolactice de masa ;

 • 13. stabilirea si aplicarea masurilor de prevenire a pagubelor materiale in unitate, ce ar putea fi favorizate de situațiile de necesitate ;

 • 14. solicitarea la nevoie a fabricilor producătoare pentru livrarea cu prioritate, in avans sau suplimentar, a unor produse farmaceutice deficitare ;

 • 15. stabilirea unor farmacii in zona calamitata - in raport cu marimea acesteia - care sa aiba program permanent, pentru a satisface solicitările populației; farmaciile cu circuit deschis pot elibera fara reteta medicamente pentru 3 zile, exceptând toxicele si stupefiantele.

CAPITOLUL XVI

Plan operativ pentru asistenta medicala in caz de calamitati intr-o unitate sanitara :

 • 1. anunțarea imediata a conducerii unitatii sanitare si a celorlaltâ“mdwfif^e^l^ [ale /' Xo* >C7      •

  unitatii;

  2. mobilizarea intregului personal existent in acel moment in unitate zp^M trierea si ingrijirea accidentatilor ;


:p;^ttelobrimirea,

 • 3. asigurarea spatiilor si condițiilor - in raport cu numărul accidentatilor - pentru acordarea primului ajutor, trierea, spitalizarea sau îndrumarea pentru manevre de reanimare sau intervenții chirurgicale in raport cu gravitatea fiecărui caz;

 • 4. organizarea comandamentului central si pe subunitățile din structura unitatii, in care vor fi incluși factorii de conducere, cu adresa si numărul de telefon ;

 • 5. aprovizionarea cu alimente, asigurarea de combustibil, revizuirea instalațiilor, activitatea P.C.I;

 • 6. constituirea echipelor ce vor funcționa in spital cel puțin 24 de ore ;

 • 7. dotarea aparatelor, asigurarea oxigenului;

 • 8. constituirea echipelor si stabilirea zonelor in care vor acționa acestea pentru degajarea de zapada a cailor de acces in unitate, a străzilor învecinate;

 • 9. organizarea controlului in subunități pe timp de calamitate.

In cadrul asistentei medicale :

La serviciul de internări (CPU):

 • 1. examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica pentru internare ;

 • 2. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate ;

 • 3. asigurarea baremului de urgente ;

 • 4. dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor ;

 • 5. tinerea evidentei zilnice a mișcării bolnavilor si asigurarea mișcării bolnavilor ;

 • 6. la raportul de garda participa medicii, șefii de laborator, farmacistul diriginte, asistenta șefa, raportul de garda putând dura maximum 30 de minute.

In secție :

 • 1.  efectuarea in cel mai scurt timp posibil a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

 • 2. declararea cazurilor de boli contagioase conform reglementarilor in vigoare;

 • 3. asigurarea tratamentului medical complet (curative, preventive si de recuperare), individualizat si diferențiat, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale; indicarea, folosirea si administrarea alimentației dietetice, medicamentelor.

CAPITOLUL XVII DISPOZIȚII FINALE


Art. 78. Prevederile Regulamentului de Organizare si Funcifdh pentru toate categoriile de personal, indiferent de funcția detini®^ cunoștința pentru aplicarea corespunzătoare de către toti salariatii'Sj Ploiești.


Șefii de secții, servicii sau compartimente au obligația de a aduce la cunoștința salariatilor din subordine prevederile prezentului regulament, incheind in acest sens proces-verbal sub semnătură.

Pentru personalul încadrat după intrarea in vigoare a Regulamentului de Organizare si Funcționare, prelucrarea se face de către Compartimentul RUNOS, confirmarea anexandu-se la contractul de munca.

Art. 79. Regulamentul de Organizare si Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești se completează ori de cate ori este nevoie cu alte dispoziții legale, cu caracter general sau care privesc activitatea unităților sanitare si a personalului din structura acestora.

Modificarea prevederilor cuprinse in R.O.F. se va face numai prin act adițional.

Art. 80. Toate atribuțiile cuprinse in prezentul regulament se vor regăsi in fisele posturilor salariatilor.

Art. 81. Nerespectarea dispozițiilor legale si ale prezentului Regulament de Organizare si Funcționare atrage răspunderea disciplinara, materiala, civila, contravenționala sau penala, după caz, in sarcina persoanelor vinovate.

Art. 82. In cadrul activitatii spitalului, sunt incluse următoarele manevre ce implica soluții de continuitate si materialele sanitare utilizate la nivelul secțiilor:

 • I. Secția medicina interna:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - toracocenteza;

 • - paracenteza;

 • - punctia stemala.

 • II. Secția oncologie:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

-toracocenteza;

 • - paracenteza;

 • - punctia stemala.

 • III. Secția reumatologie:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - infiltrațiile epidurale, paravertebrale;

 • - punctie evacuatorie articulara.

 • IV. Secția recuperare:

 • - punctia venoasa pentru investigații si tratament;

 • - injecțiile intramusculare si subcutanate;

 • - infiltrațiile epidurale, paravertebrale;

 • - punctie evacuatorie articulara.

Materialele sanitare utilizate sunt următoarele:

 • -  seringi si ace de unica folosința;

 • -  perfuzoare;

 • -  trocare;

 • -  alcool medicinal;

 • -  alcool iodat;

 • -  vata;

 • -  pansament.

Art. 83. întreg personalul medical al spitalului are obligativitatea păstrării confidențialității, in sensul de a nu transmite fata de terti (alții decât familia si reprezentanții legali), pe toata durata contractului individual de munca si in termen de 1 an de la incetarea acestuia, date sau informații deosebite referitoare la activitatea spitalului sau a serviciilor medicale acordate asiguratilor, de care au luat cunoștința prin natura atribuțiilor de serviciu.

Art. 84. Serviciile medicale vor fi acordate tuturor asiguratilor fara discriminare, înțelegând prin aceasta ca este interzisa orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenența naționala, rasa, culoare, etnie, religie, opțiune politica, origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familiala, apartenența ori activitate sindicala.

Art. 85. In cazul unor trimiteri pentru consultații interdisciplinare, va fi respectat dreptul pacientului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale.

Art. 86. In cazul in care exista suspiciuni privind sterilizarea in condițiile impuse de lege sau depășirea termenului de valabilitate inscripționat pe ambalajul unor materiale sanitare sau instrumente, este strict interzisa utilizarea acestora.

Prescripțiile medicale conexe actului medical vor fi obligatoriu consemnate atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute sau cronice.

Art. 87. Medicii șefi de secție vor întocmi un plan de pregătire profesionala continua a personalului medical, in principal cu teme ce vor cuprinde aspecte legate de specificul secției, axandu-se pe problematica asistentei medicale de urgenta.

Art. 88. întreg personalul Spitalului Municipal Ploiești are obligația respectării clauzelor contractuale prevăzute in contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sanatate.

ANEXA NR. 1

ORARUL DE DISTRIBUȚIE A MESELOR PENTRU

PACIENTI SI PERSONAL DE GARDA

Felul mesei

Interval orar de distribuție a meselor

Mic dejun

7.15-8.00

Supliment 1

9.45 - 10.15

Prânz

12.15 - 13.00

Supliment 2

15.45-16.15

Cina

17.30-18.15

ANEXA NR. 2

PLAN DEZIN SECȚIE SI DERATIZARE - ANUAL

propus - realizat

Nr.

Luna

Dezinfectie

Dezinsectie

Deratizare

ort.

1.

Ianuarie

Lunar

2.

Februarie

Lunar

3.

Martie

Lunar

Trimestru

t L

4.

Aprilie

Lunar

Semestru

5.

Mai

Lunar

6.

Iunie

Lunar

Trimestru

7.

Iulie

Lunar

8.

August

Lunar

9.

Septembrie

Lunar

Trimestru

10.

Octombrie

Lunar

Semestru

11.

Noiembrie

Lunar

12.

-

Decembrie

Lunar

Trimestru

ANEXA NR. 3

PROGRAM ORAR DE CURĂȚENIE A SALOANELOR/ REZERVELOR

Zilnic se efectuează curățenia in condiții corespunzătoare a tuturor spatiilor din unitate si întreținerea stării de igiena prin verificarea permanenta a acestora.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA ZILNICA IN

SALONUL/ REZERVA CU PACIENTI

 • 1.    Aceasta se face de doua ori pe zi: dimineața la intrare in program si seara înainte de terminarea programului.

 • 2.    Cel puțin odata pe tura se va intra pentru verificarea menținerii curățeniei si se va răspunde solicitărilor asistentei de serviciu ori de cate ori este necesar.

 • 3.    După efectuarea operațiunii de curățenie, personalul responsabil va înregistra tipul operațiunii, data, ora si semnătură, in tabelul ce se afla pe interiorul ușii de la grupul sanitar.

 • 4.    In situația când pacientul dorește sa nu fie deranjat, refuzând efectuarea curățeniei in salon /rezerva, se va informa imediat asistenta de serviciu pentru a găsi soluția potrivita de a evita o eventuala reclamatie a pacientului.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SALON/ REZERVA PUPA CE PACIENTUL A FOST EXTERNAT

 • >    Lenjeria murdara de corp si de pat se controlează vizual șa^iusebnijmă pbiecte intepatoare/taietoare si alte deșeuri de tip infectios, după care se\polVcteaza in/s^ in funcție de gradul de risc, cărucioarele destinate acestui tip de lenjerie fiind deja echipate cu saci corespunzători (galbeni/negri). Nu se scutura, nu se aseaza pe paviment, nu se sortează pe articole la locul producerii. Depozitarea temporara a lenjeriei murdare ambalate se face pe secție, in spațiul special destinat unde vizitatorii nu au acces.

 • >    Se colectează sacii cu deșeuri, se depozitează temporar in cărucioarele cu capac destinate transportului, acestea fiind si ele echipate cu saci galbeni/negri.

 • >    îndepărtarea prafului se face prin metode care evita impurificarea aerului (aspirare, spalare, ștergere umeda) cu laveta de culoare roșie curata si soluție de detergent /dezinfectant, a tuturor suprafețelor orizontale si verticale. Mobilierul (noptiera, pat cu anexe) se curata cu cârpe curate, umezite in soluții dezinfectante care vor fi schimbate in fiecare rezerva, iar dulapul este curatat cu soluție speciala de mobila. Este interzisa folosirea pentru curatarea mobilierului a cârpelor si recipientelor intrebuintate la curatarea pavimentelor.

 • >    Se trece la spalarea si dezinfectia obiectelor sanitare din baie astfel:

 • -  se realizează cu soluții detergente / dezinfectante si laveta de culoare albastra.

 • -  se incepe cu suprafața mai puțin murdara si se finalizează cu cea murdara (dus cu suport, chiuveta cu mobilier, robinet, oglinda, suportii de șervetele, hârtie igienica si cel de săpun lichid, clanța usa, rezervor WC, capacul fata/verso).

 • -  pentru interiorul WC- lui se utilizează perii specifice.

 • -  pentru paviment se folosește galeata de culoare albastra, mop specific acestei locații si soluție detergent/ dezinfectant.

 • -  obligatoriu materialele si ustensilele de efectuare a curățeniei la grupurile sanitare sunt etichetate si NU sunt folosite in rezerva sau alte spatii.

 • -  se finalizează cu spalarea pavimentului din rezerva, incepand de la geam spre usa urmata de aerisirea acesteia.

 • >     Paturile se vor echipa cu lenjerie curata doar in momentul internării unui pacient in rezerva.

 • >    In fiecare incapere in care se efectuează operațiunea de curățenie, va exista in mod obligatoriu un tabel in care personalul de curățenie va înregistra tipul operațiunii, data, ora si semnătură. Asistenta de serviciu care a supravegheat efectuarea curățeniei continua cu dezinfectia aerului in funcție de patologia pacientului externat.

ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI IN SALOANELE / REZERVELE

CARE NU SUNT OCUPATE DE PACIENTI

 • >    Odata la doua zile, dimineața, se indeparteaza praful cu o laveta curata impregnata in soluție detergent/ dezinfectant de pe suprafețele orizontale din incapere si se spala cu soluție detergent/ dezinfectant pavimentul, după care se va semna in tabel.

 • >    In saloanele/ rezervele in care a fost efectuata dezinfectia aerului si suprafețelor cu lampa sau nebulizatorul, se va intra pentru menținerea curățeniei după 48 ore, in cazul neocuparii acesteia.

o'-J

- ~ X

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SĂLILE DE TRATAMFNTWBJNETE DE CONSULTAȚIE CAMERELE DE GARDA, FIzfeKINETOTERA^IE, STERILIZARE. LABORATOR DE ANATOMIE PATOLOGICA

\ „ z -X A

 • >    Se face de doua ori pe zi, dimineața la intrare in program si seara înainte de ieșirea din program, se verifica de doua ori pe tura si ori de cate ori solicita asistenta de serviciu.

 • >     Dezinfectia suprafețelor de lucru, ex: masa pregătire tratament, recolte, etc. si a aparaturii medicale va fi efectuata de personalul sanitar la inceput de program si după fiecare act medical sau manevra executata daca este necesar.

CURĂȚENIA, DECONTAMINAREA SI DEZINFECTIA

SALONULUI / REZERVEI INTR-UN CAZ SEPTIC

 • >     Se efectuează după externarea pacientului ca si cea zilnica.

 • >    Dezinfectia se efectuează NUMAI sub îndrumarea asistentelor. Asistenta de serviciu continua prin dezinfectia aerului obligatoriu.

SĂLILE DE OPERAȚIE SE CURATA SI DEZINFECTEAZĂ PUPA FIECARE INTERVENȚIE

 • >    Conform protocolului de curățenie si dezinfectie al blocului operator, in acțiunile de curățenie si dezinfectie menționate, pe langa sălile de operație se cuprind si spatiile de spalare chirurgicala, de echipare sterile, cat si cel de păstrare si decontaminare instrumentar nesteril.

 • >    Curățenia generala se face odata pe saptamana in ziua de repaus.

CURĂȚENIA SI DECONTAMINAREA IN SPATIILE DE DEPOZITARE : MATERIAL MEDICAL CONSUMABIL, LENJERIE, DEȘEURI SI A USTENSILELOR FOLOSITE LA EFECTUAREA CURĂȚENIEI

 • >    Curatarea odata pe zi, dimineața, cu apa si detergent a mobilierului ce este folosit la depozitarea materialului medical consumabil; depozit lenjerie curata (lenjeria curata se pastreaza împachetata in punga, pana in momentul utilizării acesteia pentru a fi protejata de praf si umiditate), depozit deșeuri, depozit recipiente si ustensile de curățenie. La depozitul de lenjerie murdara, spalarea si curatarea suprafețelor si pavimentului se face obligatoriu si după predarea lenjeriei murdare către firma de spălătorie. Materialele si recipientele întrebuințate la efectuarea procesului de curățenie se spala si dezinfectează după fiecare utilizare.

 • >    Spalarea de doua ori pe zi a pavimentului si întreținerea permanenta a condițiilor igienice.

 • >    Spalarea pubelelor de deșeuri infectioase se face zilnic, după predarea acestora către firma contractoare.


CURATAREA GRUPURILOR SANITARE DESTIN ATJ^pl


ANGAJAT SI VIZITATORI


15 g'

\TV

, W *)

 • >    Acestea se curata de doua ori pe zi, dimineața la intrare in p^ț^arfi^^Bajaâ^iesire

din program si menținerea curățeniei prin verificare periodica.             --j

 • >    Se spala cu apa si detergent/ dezinfectant chiuveta cu robinet, supbrtiud&^ervetele si hârtie igienica, WC-ul cu anexe, paviment. Oglinda si mobilierul chiuvetei se șterg cu soluții specifice acestui tip. Se inregistreaza efectuarea curataniei in graficul existent.

CORIDOARE SI SCĂRI

 • >    După ridicarea sacilor menajeri, se șterg cu o laveta curata impregnata in soluție de detergent dozatoarele cu apa si suprafețele mobilierul (fotolii, canapele, mese, dulapuri, tablouri, pervaz).

 • >    Aspirarea, spalarea pavimentului si a scărilor interioare, se realizează cu soluție detergent/ dezinfectant de doua ori pe zi si menținerea stării de igiena prin verificarea permanenta.

CURATAREA SI DECONTAMINAREA LIFTURILOR

 • >    Pereții interiori / exteriori si pavimentul se spala si decontaminează de trei ori pe zi, iar Întreținerea curățeniei se face prin verificare permanenta.

 • >    Lifturile ce sunt destinate transportului de deșeuri si instrumentarului nesteril obligatoriu se curata si dezinfectează după fiecare transport.

BIROURI. SALA ÎNTRUNIRI - ADMINISTRATIV

 • >    Colectarea reziduriilor menajere de doua ori pe zi dimineața si seara. Odata pe zi seara, după plecarea personalului se șterg toate suprafețele, mobilierul cu cârpe curate si soluție speciala, după care se continua cu aspiratul mochetei. Pentru intretinerea mochetei, se face perierea acesteia cu soluție de Biocarpet cel puțin odata pe saptamana, de preferat in ziua de repaus (respectiv sambata ori duminica).

VESTIARE. TERASE SI SPATIILE DESTINATE PARCĂRILOR AUTO

 • >    In spatiile destinate vestiarelor, odata pe zi, dimineața la intrare in program se colectează rezidurile solide, se matura umed si se spala pavimentul cu soluție de detergent.

CURĂȚENIE GENERALA

 • >    Pe langa cea zilnica, odata la doua saptamani se șterg geamurile, se spala cu soluție

/ detergent/ dezinfectant tamplaria (tocuri, rame, usi), se șterg cu un pamatul'special 'sau>se aspira de praf tavanul si pereții, se face detartrarea WC-urilor. Aparatele^dgjadBcondțtion^ grilajele gurilor de aerisire si ventilație se curata odata pe saptamana. WA?•>/

 • >    Curățenia generala se realizează in lipsa pacientilor.

 • >    Asistenta șefa de pe secție/ etaj va intocmi grafic lunar de curățenie genbfalafunde menționează realizarea acestei operațiuni.

ANEXA NR. 4

HARTA PUNCTELOR DE RISC EPIDEMIOLOGIC

Conform “Planului anual de prevenire si control a infecțiilor asociate asistentei medicale 2019”, "Planului de gestionare a deșeurilor medicale 2019-2024” si efectuării “Autocontrolului cu laboratorul” timp de 1 an de zile, Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale a ajuns la concluzia ca la nivelul spitalului nostru exista următoarele puncte de risc cu rol important in declanșarea unui proces epidemiologie:

 • >    Statia de Sterilizare a instrumentarului si materialului moale necesar in activitatea medicala reprezintă un risc permanent

 • >    Blocul alimentar, alaturi de oficiile din secții, sunt intotdeauna puncte de risc si necesita supraveghere si control permanent

 • >    Secția Oncologie

 • >   Compartimentul Radioterapie

 • >   Compartimentul Hematologie

 • >    Activitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deșeurilor medicale rezultate din activitatea medicala reprezintă un risc permanent

 • >    Laboratorul de Analize Medicale si sălile de recoltare analize

 • >    Cabinetul de Chirurgie in care se efectuează si endoscopii

 • >          nerespectarea permanenta a circuitelor funcționale (delimitate in timp printr-un program de funcționare aprobat de conducerea unitatii)

 • >         Nerespectarea permanenta a “Precautiunilor Universale”

 • >          Nerespectarea permanenta a masurilor de asepsie si antisepsie

 • >          Personal mediu si auxiliar insuficient

Concluzii:

Factorii care pot determina constituirea unui proces epidemiologie la nivelul Spitalului Municipal Ploiești sunt:

 • a) Factori determinând

 • >    Sursa de infecție: inexistenta saloanelor tampon la nivelul secțiilor pentru izolarea bolnavilor cunoscuti cu etiologie infectioasa sau necunoscuti, printr-o eroare de diagnostic; personal medico - sanitar bolnav inaparent, atipic sau purtător preinfectios ori fost bolnav;

 • >    Mecanism de transmitere: prin mâini murdare, aer, alimente, lenjerie de pat, instrumentar, vectori;


 • >    Receptivitatea organismului: crescută la imunodeprimati, batrani

 • b) Factori favorizând:

 • >    Economico - sociali:

 • - spitalizarea indelungata, pacienti internați in număr mare, peste personal medico- sanitar insuficient

 • - tratamentul excesiv cu antibiotice sau parenteral;

 • - nerespectarea circuitelor;

 • - pacientii din secțiile de ATI prin agresivitatea intervențiilor : sondaj urinar, intubare oro-traheala.

 • c) Factori naturali: Sezonul rece toamna - iama pentru infecțiile respiratorii si cel cald pentru tulburările digestive.

Recomandări:

 • - respectarea planificării operațiunilor de dezinfectie curenta si terminala ;

 • - respectarea planului anual pentru activitatea DDD ;

 • - respectarea protocoalelor de curățenie si dezinfectie ;

 • - respectarea planului anual de autocontrol;

 • - instruirea personalului medico - sanitar si auxiliar sanitar conform O.M.S. nr. 961/2016, O.M.S. nr. 1226/2012 si O.M.S. nr. 1101/2016 ;

 • - Igienizarea si dezinfectia sa se realizeze cu atentie, in special in zonele enumerate cu risc crescut.

In                                       acest                                       sens:

 • 1. s-a realizat instructajul personalului responsabil privind:

 • - normele de sterilizare si menținere a sterilității

 • - normele de dezinfectie si curățenie.

 • 2. supraveghere si control permanent al acestor sectoare.

Exista un ritm de dezinfectie pentru fiecare sectie/compartiment cu risc crescut.

 • 3. respectarea protocoalelor si a normelor de igiena.

 • 4. stabilirea următorului ritm de "autocontrol microbiologic”:

 • >    secții/ compartimente cu risc crescut (Bloc alimentar, oficii alimentare din secții -lunar)

 • >    in situația unor rezultate necorespunzatoare, Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale isi rezerva dreptul de a modifica acest ritm.

ANEXA NR. 5

REGLEMENTARI REFERITOARE LA FOAIA DE OBSERVAȚIE

CLINICĂ GENERALĂ

A. CIRCUITUL FOII DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ

A

In scopul unei realizări corecte a circuitului Foii de Observație Clinică Generală, care să asigure în totalitate legalitatea raportării situațiilor statistice și contabile, se vor

respecta prevederile Ordinului M.S. nr. 1782 din 28 decembrfeodQ^^^c^usi prevederile Ordinului M.S. nr. 1081/2007.                           I©

în momentul internării pacientului, se completează datele din F.Shia3e QhKetvație Clinică Generală (F.O.C.G.) sau Foaia de Spitalizare de zi (FSZ).

Pentru pacienții cronici internați prin biroul internări cu bilet de%&âifer^de la medicul de familie sau medicul specialist, F.O.C.G. se întocmește la nivelul Biroului de Internări prin completarea Setului Minim de Date.

Pentru pacienții internați de urgență prin camera de garda, pana la orele 15.00, F.O.C.G. se intocmește la nivelul camerei de garda de către medicul de gardă care decide sau avizează internarea.

Pacienții se înregistrează imediat in Registrul de Internări - Externări și Repertoarul existent la nivelul Biroului de Internări. După ora 15.00, registrul se afla la camera de garda.

Odată completate datele mai sus menționate, pacientul se prezintă pe secția de profil, unde în F.O.C.G. se specifică diagnosticul la internare - reprezintă afecțiunea de bază pentru care pacientul primește servicii spitalicești.

La nivelul secției, asistenta șefa înregistrează în registrul de internări al secției pacienții internați, îi nominalizează cu nume si număr de FOCG în “Foaia zilnică de mișcare a bolnavilor internați” și răspunde de completarea corectă a acestei situații.

Investigațiile și procedurile efectuate pe perioada spitalizării (explorări funcționale, investigații radiologice, intervenții chirurgicale) se vor înregistra codificat, specifîcându-se și numărul acestora, la nivelul serviciilor de profil.

în cazul transferului intraspitalicesc:

- transferul unui pacient de la o secție la alta în cadrul aceluiași spital - pe parcursul unui episod de îngrijire de boală, se întocmește o singură F.O.C.G și se stabilește un singur diagnostic principal în momentul externării.

în cazul transferului unui pacient din secția de profil în compartimentul A.T.I., F.O.C.G. cu epicriza de etapă se va transmite acestui compartiment;

La externarea pacientului, întreaga documentație va fi completată în comun, de către medicul curant din secția de profil și eventual de medicul specialist A.T.I. (epicriză, certificat constatator al morții, după caz), iar F.O.C.G. va fi semnată de șeful secției în care este angajat medicul curant;

Tabelul “Transferuri” din F.O.C.G. se completează de către asistentele șefe de secție în momentul venirii și plecării pacientului dintr-o secție în alta - secția, data;

FOCG se intocmește pentru pacienții spitalizați in regim de spitalizare continua.

FOCG se completează intr-un exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continua. Episodul de spitalizare continua reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, in regim de spitalizare continua, in cadrul aceluiași spital, fara întrerupere si fara modificarea tipului de îngrijiri.

“Foaia zilnică de mișcare a pacienților internați” se completează zilnic până la orele 14.00, după care, pentru pacienții care se internează ulterior, “mișcarea” se completează a doua zi.

Pacienții internați de urgență între orele 14.00 - 24.00 se nqpiinânzeazăfnn

“mișcarea” întocmită în ziua respectivă; pacienții internați de urgență nominalizează în “mișcarea” din ziua următoare;

Pentru ca pacienții mai sus menționați să beneficieze de micVdejun^


----„   ---ux         _---------=----_■-------

W / */

- ■

asistentele de serviciu ale secțiilor, îi raportează asistentelor dieteticiene la ora Z.O.a^emaza unor note de comandă suplimentare (meniu de urgență).

“Mișcarea zilnică a bolnavilor” se întocmește de asistentele șefe de secție care au responsabilitatea completării corecte a tuturor rubricilor acestui formular.

Ziua internării și externării constituie o singură zi de spitalizare.

In cazul unui pacient spitalizat care decedează în aceeași zi sau chiar după câteva ore se consideră o zi de spitalizare.

In momentul externării pacientului, se specifică :

* data externării,

 • *    ora externării,

 • *     tipul externării,

 • *    starea la externare,

 • *    diagnosticul principal la externare și diagnosticele secundare se consemnează și se codifică de către medicul curant care parafează și semnează F.O.C.G. în momentul încheierii acesteia.

Pacienții externați sunt nominalizați în “mișcare” cu nume și numărul F.O.C.G. la rubrica Ieșiri Nominale, după care F.O.C.G. se predau în aceeași zi la Biroul de Internări -Externări;

F.O.C.G. se arhivează lunar, iar la încheierea anului se depun pe baza procesului verbal la arhiva.

 • B. REGIMUL DE PĂSTRARE A FOCG PE PARCURSUL SPITALIZĂRII

Pe toata perioada spitalizării, FOCG ale bolnavilor internați pe secție se pastreaza in dosarele cu foi de observație ale secției respective, in camera asistentei șefe.

Dosarul va avea un opis zilnic care sa cuprindă:

 • - Numele si prenumele pacientului;

 • - Numărul foii de observație;

 • - Salonul/ reserva unde de afla internat.

O lista centralizata cu pacienții, FOCG corespunzătoare si salonul unde sunt aceștia cazați va fi afisata zilnic la camera asistentelor.

FOCG va insoti bolnavul la investigațiile paraclinice si, după completarea acesteia de către medicul respectiv va fi adusa si retumata de către personalul însoțitor asistentei șefe sau medicului de garda, după caz.

 • C. ACCESUL PACIENTULUI LA FOCG

Pe perioada internării gestionarea FOCG se efectuează in cadrul secției, prin monitorizarea acesteia de către asistenta șefa a secției.

FOCG se afla la indemana profesioniștilor in biroul asistentei șefe.

Pacientul este singura persoana in afara personalului medical curant care are dreptul de a citi FOCG proprie.


Pacientul poate solicita medicului sau asistentei medicale informații despre analize si rezultate, despre boala si tratamente si

Medicul curant si asistenta de salon sunt obligați sa dea toate

La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie după managerului.

Copie după FOCG se mai poate elibera:

familiei sau aparținătorilor daca au procura de la pacient sau daca pacientul a decedat;

organelor de control abilitate (politie, parchet, etc.) medicilor nominalizați de pacient.

ANEXA NR. 6

EGALITATEA DE SANSE SI DE TRATAMENT INTRE FEMEI

SI BARBATI IN DOMENIUL MUNCII

Art. 1. Pentru prevenirea si eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazata pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligații:

 • a. sa asigure egalitatea de sanse si de tratament intre angajați, femei si barbati, in cadrul relațiilor de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex in regulamentele de organizare si funcționare si in regulamentele interne ale unităților;

 • b. sa prevada in regulamentele interne ale unităților sancțiuni disciplinare, in condițiile prevăzute de lege, pentru angajatii care incalca demnitatea personala a altor angajați prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acțiuni de discriminare;

 • c. sa ii informeze permanent pe angajați, inclusiv prin afișare in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceștia le au in ceea ce privește respectarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in relațiile de munca;

 • d. sa informeze imediat după ce a fost sesizat autoritățile publice abilitate cu aplicarea si controlul respectării legislației privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati.

Art. 2. (1) Este interzisa discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantaj eaza persoanele de un anumit sex, in legătură cu relațiile de munca, referitoare la:

 • a) anunțarea, organizarea concursurilor sau examenelor si selecția candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

 • b) încheierea, suspendarea, modificarea si/sau încetarea raportului juridic-demunc^ ori de serviciu;


 • c) stabilirea sau modificarea atribuțiilor din fisa postului;

 • d) stabilirea remunerației;

 • e) beneficii, altele decât cele de natura salariala, precum si 1a securi

 • f)  informare si consiliere profesionala, programe de inițiere, calificare, perfecționare, specializare si recalificare profesionala;

 • g) evaluarea performantelor profesionale individuale;

 • h) promovarea profesionala;

 • i) aplicarea masurilor disciplinare;

 • j) dreptul de aderare 1a sindicat si accesul 1a facilitățile acordate de acesta;

 • k) orice alte condiții de prestare a muncii, potrivit legislației in vigoare.

 • (2) Sunt exceptate de 1a aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) locurile de munca in

care, datorita naturii activitatilor profesionale respective sau cadrului in care acestea sunt desfășurate, o caracteristica legata de sex este o cerința profesionala autentica si determinanta, cu condiția ca obiectivul urmărit sa fie legitim si cerința sa fie proporționala. Art. 3. (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

 • (2) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei legat de sarcina sau de concediul de maternitate constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002, republicata.

 • (3) Orice tratament mai puțin favorabil aplicat unei femei sau unui barbat, privind concediul pentru creșterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare in sensul Legii nr. 202/2002, republicata.

 • (4) Este interzis sa i se solicite unei candidate, in vederea angajarii, sa prezinte un test de graviditate si/sau sa semneze un angajament ca nu va ramane insarcinata sau ca nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de munca.

 • (5) Sunt exceptate de 1a aplicarea prevederilor alin. (1) acele locuri de munca interzise femeilor gravide si/sau care alapteaza, datorita naturii ori condițiilor particulare de prestare a muncii.

 • (6) Concedierea nu poate fi dispusa pe durata in care:

 • a) salariata este gravida sau se afla in concediu de maternitate;

 • b) salariata/salariatul se afla in concediul pentru creșterea copiilor in varsta de pana 1a 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati;

 • c) salariatul se afla in concediu paternal.

 • (7) Este exceptata de 1a aplicarea prevederilor alin. (6) concedierea pentru motive ce

intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, in condițiile                                                                                       legii.

 • (8) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creșterea copiilor in varsta de pana 1a 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu dizabilitati sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce 1a ultimul loc de munca ori 1a un loc de munca echivalent, avand condiții de munca echivalente, si, de asemenea, de a beneficia de orice imbunatatire a condițiilor de munca 1a care ar fi avut dreptul in timpul absentei.

Art. 4. Constituie discriminare bazata pe criteriul de sex orice comportament

nedorit, definit drept hărțuire sau hărțuire sexuala, avand ca

 • a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate

pentru                              persoana

 • b) de a influenta negativ situația persoanei angajate in ceea ce pr


profesionala, remunerația sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfecționarea profesionala, in cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit,        ce        tine        de        viata        sexuala.

Art. 5. Constituie discriminare si este interzisa modificarea unilaterala de către angajator a relațiilor sau a condițiilor de munca, inclusiv concedierea persoanei angajate care a inaintat o sesizare ori o reclamatie la nivelul unitatii sau care a depus o plângere, la instanțele judecătorești competente, in vederea aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 si după ce sentința judecătoreasca a ramas definitiva, cu excepția unor motive intemeiate si fara legătură cu cauza.

Prezentul REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE a fost aprobat de COMITETUL DIRECTOR al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI in ședința din data de.........................si este valabil după aprobarea lui de către

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin emiterea unei hotarari de consiliu.

Regulamentul de Organizare si Funcționare va fi adus la cunoștința personalului contractual al spitalului pe baza de semnătură intr-un proces verbal de difuzare / instruire.

MANAGER,

Ec. Iordanescu Maria Mihaela