Hotărârea nr. 35/2019

Hotãrârea nr. 35 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ Colegiul Naţional Jean Monnet Municipiul Ploiesti în Colegiul Naţional Pedagogic Regina Maria Municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 35


privind schimbarea denumirii unității de învățământ Colegiul Național „Jean Monnet” Municipiul Ploiești în Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 45/06.02.2019 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate nr. 617/18.01.2019 al Direcției Tehnic-Investiții și nr.2/18.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul favorabil din data de 21.01.2019 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

având în vedere solicitarea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.22799/30.10.2018 transmisă de către conducerea Colegiului Național „Jean Monnet”;

în conformitate cu art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare și al Regulamentului de funcționare a Comisiei de atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București, aprobat prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei administrative nr.564/2008;

în temeiul art. 5 din Ordinul nr. 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar;

luând în considerare avizul favorabil nr. 4/06.02.2019 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Prahova;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (6), lit. a, pct. 1, art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

5

Art. 1 Aprobă schimbarea denumirii unității de învățământ, Colegiul Național „Jean Monnet” Municipiul Ploiești în Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești.

Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții și Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Municipiul Ploiești.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum si la cunoștința

persoanelor interesate de către Dire Achiziții Publice, Contracte.


iatie Publică, Juridic-Contencios,


Dată în Ploiești, astăzi, 27 febrimi^ț


PREȘ            DINȚĂ,

Georg           BOTEZ