Hotărârea nr. 348/2019

Hotãrârea nr. 348 privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 348 privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 430/10.09.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr.1443/06.09.2019 al Poliției Locale a municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a opt posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut și numirea funcționarilor publici de execuție, clasa I, în funcția publică generală de consilier achiziții publice;

ținând cont de Raportul de Specialitate nr. 371/16.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

având în vedere prevederile art. 392, alin. (1) precum și anexa 5, lit. C, pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție, clasa I, în funcția publică generală de consilier achiziții publice;

în conformitate cu prevederile art. 476, alin. (2), lit. „a” și art. 478, alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

în temeiul art. 129, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.09.2019.

Art. 2 Drepturile salariate vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.09.2019.

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.584/20.12.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios. Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


George Sorin Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


ANEXA LA H.C.L. NR.

Anexa 1B la R.O.F-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

<7rad/Tr capta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL POLIȚIST LOCAL Grad II

I

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT Grad II

1

S

3

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CAUTATII

SEF BIROU Grad II

1

s

4

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

5

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

6

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

7

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

principal

s

8

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

REFERENT

III

superior

M

9

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

SEF SERVICIU Grad II

1

s

10

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

11

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

12

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

13

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

14

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

<s ÎN -

Of

A

15

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

16

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

i **

'

17

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

asistent

s

NR.

CRT.

structura

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionali

Nivel studii

de conducere

dc execuție

de conducere

de execuție

18

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

superior

S

19

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE

1

superior

s

20

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

SEF BIROU Grad II

S

21

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

22

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MAGAZINER

M

23

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR ARMURIER

1

24

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR

1

25

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

26

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

27

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

28

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF BIROU Grad II

1

s

29

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

30

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

31

BIROUL FINANCIAR • CONTABILITATE

CONSILIER

1

principal

s

32

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

principal

S

33

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

REFERENT

III

superior

M

34

COMPARTIMENT CASIER

CASIER

M

35

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBUCE

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

s

35

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBUCE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

37

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

38

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

39

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PU8LICE

POUTIST LOCAL

1

principal

s

40

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBUCE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapia profesionila

Nivel studii

de conducere

dc execuție

de conducere

de execuție

41

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

42

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

43

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

44

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

45

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

46

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

47

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

48

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

49

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

50

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

51

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POUTIST LOCAL

III

superior

M

52

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

53

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

54

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

S

55

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

56

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

57

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ

STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

58

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

superior

5

59

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROIECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

superior

s

60

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

61

SERVICIUL DISCIPUNA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

superior

s

62

BIROUL PROIECȚIA MEDIULUI

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

63

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

superior

s

64

BIROUL PROIECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

5

65

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

superior

S

66

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

1

principal

S

67

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POUTIST LOCAL

III

superior

M

68

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

S

NR. CRT.

QTRTTF'TIT’R A

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

GradfTreapta profcaiunala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

69

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

70

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

71

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

72

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

73

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POUTIST LOCAL

1

principal

s

74

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

75

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

76

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

s

77

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

78

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

79

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

80

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

81

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

II!

superior

M

82

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT     POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

83

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

I

S

84

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

85

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA I

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

86

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

87

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

88

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

5

92

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POUTIST LOCAL

1

superior

S

93

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

94

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

95

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

\s>

96

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

Sj

97

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

98

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL Grad II

1

S

“ -< ■/

• 4V

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

GraiTTreflptâ profesiunafo

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

99

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

100

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

superior

5

101

BIROUL ORDINE PUBLICA |

POUTIST LOCAL

1

superior

S

102

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

1

superior

5

103

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

I

superior

S

104

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

1

superior ,

S

105

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

II

superior

SSD

106

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

107

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

108

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POUTIST LOCAL

III

superior

M

109

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POUTIST LOCAL

III

superior

M

110

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

111

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

112

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

IVI

113

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

115

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

116

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

117

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

118

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

119

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POUTIST LOCAL

III

superior

M

120

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

121

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POUTIST LOCAL

III

superior

IVI

122

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

123

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POUTIST LOCAL

III

superior

M

124

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

125

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POUTIST LOCAL

III

superior

M

126

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

127

BIROUL ORDINE PUBLICA II

SEF BIROU    POUTIST

LOCAL Grad II

I

S

128

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

129

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

I

principal

s

130

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

1

principal

s

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

GratfjT’r^Jpta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

131

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

132

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

133

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

134

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

135

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

136

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

137

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

138

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

139

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

140

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

141

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

tll

superior

M

142

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

143

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

HI

superior

M

144

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

145

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

146

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

147

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

148

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

149

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

150

BIROUL ORDINE PUBLICA U

POUTIST LOCAL

III

superior

M

151

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

152

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

153

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POUTIST LOCAL

III

superior

M

154

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

155

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POUTIST LOCAL

III

asistent

M

156

BIROUL ORDINE PUBLICA III

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

       ' T ?

157

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

.     '          r i      ;

158

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

1

superior

s

159

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

1

principal

s

160

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

161

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

162

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

163

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

GridflYfapta proftiionula

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

164

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

165

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLITI5T LOCAL

III

superior

M

166

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

167

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

168

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

169

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

170

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

171

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

172

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

173

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

174

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

175

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

IVI

176

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

177

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

178

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

179

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

180

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

181

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POUTIST LOCAL

III

superior

M

182

BIROUL ORDINE PUBUCA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

183

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

SEF BIROU    POLIȚIST

LOCAL Grad II

1

S

184

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

S

185

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

186

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

187

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

188

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

189

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

POUTIST LOCAL

1

superior

s

190

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

191

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

192

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

193

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

194

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

195

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

196

BIROUL ORDINE PUBUCA IV

POUTIST LOCAL

III

superior

M

NR.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad

Nivel studii

Funcția contractuala

Crad/Trenpta

Nivel studii

CRT.

de conducere

de execuție

profesional

de conducere

de execuție

profesionala

197

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

198

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

199

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

200

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

202

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

203

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

205

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

206

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

207

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

208

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

209

BIROUL PAZA

SEF BIROU Grad II

S

210

BIROULPAZA

PAZNIC

211

BIROUL PAZA

PAZNIC

212

BIROUL PAZA

PAZNIC

213

BIROUL PAZA

PAZNIC

214

BIROUL PAZA

PAZNIC

215

BIROUL PAZA

PAZNIC

216

BIROUL PAZA

PAZNIC

217

BIROUL PAZA

PAZNIC

218

BIROUL PAZA

PAZNIC

219

BIROUL PAZA

PAZNIC

220

BIROUL PAZA

PAZNIC

221

BIROUL PAZA

PAZNIC

222

BIROUL PAZA

PAZNIC

223

BIROULPAZA

PAZNIC

, X     'IfL

224

BIROUL PAZA

PAZNIC

225

BIROUL PAZA

PAZNIC

226

BIROUL PAZA

PAZNIC

227

BIROUL PAZA

PAZNIC

i

228

BIROUL PAZA

PAZNIC

229

BIROUL PAZA

1

PAZNIC

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția public»

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Gmd/Treapt* profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

230

BIROUL PAZA

PAZNIC

231

BIROUL PAZA

PAZNIC

232

BIROUL PAZA

PAZNIC

233

BIROUL PAZA

PAZNIC

234

BIROUL PAZA

PAZNIC

235

BIROUL DISPECERAT

SEF BIROU Grad II

S

236

BIROUL DISPECERAT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

s

237

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

238

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

239

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

240

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

II

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

18

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

181

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38