Hotărârea nr. 347/2019

Hotãrârea nr. 347 privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 347 privind aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 429/10.09.2Q19 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești înregistrat la nr. 12853/05.09.2019, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, urmare a transformării gradului profesional pentru trei funcții publice de execuție, stabilirii a cinci funcții publice de execuție de consilier achiziții publice și transformării treptei de competență pentru un post de asistent social;

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 355/16.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

In conformitate cu prevederile art. 617 din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, conform cărora concursurile de promovare pentru care a fost demarată procedura de organizare și desfășurare până la data intrării în vigoare a codului, respectiv 05.07.2019, se desfășoară în continuare potrivit legii în vigoare la data solicitării avizului, respectiv înștiințării Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 610 alin. (1) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, referitoare la obligația autorităților și instituțiilor publice ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părții a Vl-a să stabilească funcția publică/funcțiile publice de execuție de consilier achiziții publice prin schimbarea denumirii funcțiilor publice de execuție care au în atribuțiile postului activități de achiziție publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înființarea unei/unor funcții publice de consilier achiziții publice în situația în care nu există funcții publice de execuție cu atribuții aferente activității de achiziții publice mai mult de 50%;

A

In baza prevederilor art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, referitoare la încadrarea și promovarea unor categorii de personal;

în temeiul art. 129 alin. 2, lit. ”a” și alin. 3, lit. ”c” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2019.

A

Art. 2 începând cu aceeași dată, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 188/27.06.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George SdHnf.Niciilae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVAnexa nr. 1 la HCL

/&/$Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIE DE DEMNITATE

PUBLICĂ


cs

de conducere

de execuție

-S O

**


CONDUCERE
u.

Funcția contractuală

’reapta fesională

tudiik

o

de conducere

de execuție

h- g

4)

>

z1

director general

II

s

2

director general adj.

n

s


BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE

3

sef birou

S

4

consilier achiziții publice

1

superior

S

5

consilier achiziții publice

I

superior

S

6

consilier achiziții publice

I

superior

S

7

consilier achiziții publice

I

superior

S

8

consilier achiziții publice

I

principal

s

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

9

sef serviciu

u

s

10

consilier

I

superior

s

11

consilier

I

superior

s

Zr

12

consilier

I

superior

s

F

13

consilier

I

superior

s

r

14

consilier

I

principal

s


■,5 0 ?15

consilier

I

asistent

s

16

referent

ni

superior

M

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATEA MUNCII,GESTIONARE DOCUMENTE

17

sef serviciu

n

S

18

consilier

i

superior

s

19

consilier

i

superior

s

20

consilier

i

superior

s

21

consilier

i

superior

s

22

consilier

i

superior

s

23

consilier

i

superior

s

24

consilier

i

principal

s

25

referent

ni

superior

M

26

inspector de specialitate

IA

S

27

inspector de

specialitate

IA

S

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

28

sef serviciu

n

S

29

consilier

juridic

i

superior

S

30

consilier

i

superior

s

31

consilier

i

superior

s

32

consilier

i

superior

s

33

consilier

i

superior

s

34

consilier

i

superior

s

35

consilier

i

superior

s

36

consilier

i

superior

s

37

consilier

i

principal

s

SERVICIUL PROTECȚIE PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE, RELAȚII CU ONG-URI

38

sef serviciu

n

s

39

consilier

1

superior

s

40

consilier

1

superior

s

jf s

/

41

consilier

I

superior

s

[

42

consilier

I

superior

s

43

consilier

I

superior

S

44

consilier

I

superior

S

45

consilier

I

superior

S

46

consilier

I

superior

S

47

consilier

I

superior

S

48

consilier

1

superior

S

49

consilier

I

superior

S

50

consilier

I

superior

S

51

consilier

I

principal

S

52

consilier

I

asistent

S

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

53

sef serviciu

II

S

54

consilier

I

superior

S

55

consilier

I

superior

S

56

consilier

I

superior

S

57

consilier

I

superior

S

58

consilier

I

superior

s

59

consilier

I

superior

s

60

consilier

I

superior

s

61

consilier

I

superior

s

62

consilier

I

superior

s

63

consilier

I

superior

s

64

consilier

I

superior

s

65

referent

in

superior

M

66

referent

in

superior

M

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

67

sef serviciu

n

S

68

consilier

i

superior

S

69

consilier

i

superior

S

70

consilier

i

superior

s

71

consilier

i

superior

s

72

consilier

i

principal

s

73

consilier

i

asistent

s


k

i-


74


[consilier^


SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE, PROGRAME SI INCLUZIUNE SOCIALA
75

sef serviciu

n

s

76

consilier

I

superior

s

77

consilier

I

superior

s

78

consilier

1

superior

s

79

consilier

I

superior

s

80

consilier

I

superior

s

81

consilier

I

principal

s

82

referent de specialitate

n

superior

SSD


SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI
83

sef serviciu

n

s

84

consilier

I

superior

s

85

consilier

1

superior

s

86

consilier

I

superior

s

87

consilier

I

superior

s

88

consilier

I

superior

s

89

consilier

I

superior

s

90

consilier

I

superior

s

91

consilier

I

superior

s

92

consilier

I

asistent

s

93

consilier

I

asistent

s

94

consilier

I

asistent

s


SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

95

sef serviciu

II

s

96

consilier

I

superior

s

97

consilier

I

superior

s

98

inspector de specialitate

IA

S

99

referent

IA

M

100

munc.calif. tinichigiu

I

101

munc.calif. fochist

I

Vi


102

1

1

munc.calif. fochist

I

103

munc. calif, electrician

I

104

munc.calif. electrician

I

105

munc.calif. instalator

I

106

munc.calif. Lacatus mecanic

I

SERVICIUL ADMINISTRATIV

107

sef serviciu

11

S

108

inspector de specialitate

IA

S

109

inspector de specialitate

IA

s

110

referent

IA

M

111

șofer

I

112

șofer

I

113

șofer

I

114

șofer

1

115

magaziner

M

116

muncitor necalificat

I

117

muncitor necalificat

I

118

muncitor necalificat

ICENTRUL DE ZI PENTRU COPII PREȘCOLARI


119

sef centru

n

s

120

psiholog

princip.

s

121

psiholog

princip.

s

122

educator

princip.

s

123

educator

princip.

s

124

bucatar

z

125

muncitor necalificat

I


CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

126 | 1 1 1 1 1 1

sef centru

n

s

127

asistent social

practicant

s

128

muncitor necalificat

I

129

muncitor necalificat

I

130

muncitor

necalifîcat

I

131

muncitor necalificat

I

CANTINA SOCIALA

132

sef centru

n

s

133

inspector de specialitate

IA

s

134

inspector de specialitate

IA

s

135

referent

IA

M

136

magaziner

M

137

bucatar

138

bucatar

139

bucatar

140

bucatar

141

bucatar

142

bucatar

143

bucatar

144

bucatar

145

bucatar

146

muncitor necalificat

I

CĂMINUL DE BATRANI

147

sef centru

n

S

148

asistent social

principal

S

149

asistent social

practicant

S

150

magaziner

M151

asistent medical

princip.

PL

152

asistent medical

princip.

PL

153

asistent medical

princip.

PL

154

asistent medical

princip.

PL

155

asistent medical

PL

156

infirmiera

157

infirmiera

158

infirmiera

159

infirmiera

160

infirmiera

161

infirmiera

162

infirmiera

163

infirmiera

164

infirmiera

165

bucatar

166

bucatar

167

bucatar

168

munc. calif, instalator

I

169

muncitor necalificat

I

170

muncitor necalificat

I
171

sef serviciu

n

S

172

inspector de specialitate

IA

s

173

pompier

174

pompier

<

175

pompier

c

176

pompier

177

pompier


178

r

pompier

179

paznic

180

paznic

181

paznic

182

paznic

183

paznic

184

paznic

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

185

mediator

sanitar

princip

M

186

mediator sanitar

princip

M

187

mediator sanitar

princip

M

188

mediator sanitar

princip

M

189

mediator sanitar

princip

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

95

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

12

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

83

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

6

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

88

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

189