Hotărârea nr. 346/2019

Hotãrârea nr. 346 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 346

privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 440/10.09.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de specialitate nr. 1544/10.09.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din cadrul Orchestrei Simfonice, respectiv solist instrumentist corn grad profesional IA studii superioare și artist instrumentist fagot grad profesional II studii superioare;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 362/12.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Ploiești;

luând în considerarare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi vacante din Orchestra Simfonică din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești, respectiv:

  • - solist instrumentist corn grad profesional IA studii superioare;

  • - artist instrumentist fagot grad profesional II studii superioare.

Art. 2 Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George SoWn (Niculae BOTEZ         Ioana Geanina SERBINOV