Hotărârea nr. 345/2019

Hotãrârea nr. 345 privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 345

privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 438/10.09.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul George Pană și Raportul de specialitate nr. 3784/04.09.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești privind transformarea a două posturi astfel: un post vacant de instrumentist treaptă profesională I în artist instrumentist studii superioare debutant din cadrul secției Revistă și un post vacant de controlor bilete studii generale în referent studii medii treaptă profesionala IA din cadrul serviciului întreținere Administrativ;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 368/16.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

având în vedere prevederile art. 129 alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă transformarea, începând cu data de 01.10.2019, a următoarelor posturi:

  • - un post vacant de instrumentist treaptă profesională I, în post vacant de artist instrumentist studii superioare debutant, din cadrul secției Revistă;

  • - un post vacant de controlor bilete studii generale, în post vacant de referent studii medii treaptă profesională IA, din cadrul serviciului întreținere Administrativ.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei din Hotărârea Consiliului Local nr. 187/27.06.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

George Sorin


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV