Hotărârea nr. 344/2019

Hotãrârea nr. 344 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală din cadrul Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 344 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de funcție contractuală din cadrul Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Referatul de aprobare nr. 437/10.09,2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul George Pană și Raportul de specialitate nr. 3826/10.09.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de actor (teatru) grad profesional IA din cadrul secției Dramă;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 367/16.09.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.4/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale funcționarilor publici si ale personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și alte măsuri privind politica de personal pe anul 2019;

în temeiul art. 196 alin. 1 lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de actor (teatru) grad profesional IA din cadrul secției Dramă, a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.

Art. 2 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.