Hotărârea nr. 343/2019

Hotãrârea nr. 343 privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 343 privind aprobarea declanșării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 458/19.09.2019 al primarului municipiului domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și


Ploiești,

nr.120/17.09.2019

nr.294/19.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea declanșării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.09.2019;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. 20/19.07.2019 prin care s-a luat act de demisia doamnei administrator Măntoiu Anabell Olimpia din Consiliul de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și s-a numit un administrator provizoriu pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 22.07.2019;

Luând în considerare prevederile art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. b), art. 29, alin.l, alin. 3 și alin. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 64A4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b), art. 4 alin. (4), art. 8 alin. (1), alin.(2) lit. b) și alin. (3), art. 11 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 12 lit. b) și c) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art. 129, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 154 și art.196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1 Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în vederea formulării de propuneri de către autoritatea publică tutelară.

Art. 2(1) Se aprobă constituirea comisiei de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu următoarea componență:

 • 1. Președinte: Andrei Gheorghe

 • 2. Membru: Cosma Marcian

 • 3. Membru: Marcu Valentin

 • 4. Membru: Palas-Alexandru Paul

5

 • 5. Membru: Sălceanu Claudia-Oana

 • (2) Se aprobă termenii de referință așa cum sunt propuși pe baza proiectului cadru al componenței inițiale a planului de selecție care reprezintă anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de un expert independent.

 • (4) Se împuternicește primarul municipiului Ploiești să demareze procedura de achiziție pentru selectarea unui expert independent, conform prevederilor legale.

Art. 3 Se împuternicește primarul municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării unui administrator în Consiliul de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., în condițiile reglementate de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011.

Art. 4 (1) Procedura de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la data declanșării;

 • (2) Se va ține cont de Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 27/27.02.2017 și publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;

 • (3) După finalizarea procedurii de selecție, raportul privind propunerile finale întocmit de comisia de selecție, va fi prezentat conducătorului autorității publice tutelare în vederea formulării propunerilor de membri în consiliul de administrație la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Propunerile vor fi comunicate Adunării Generale a Asociaților în vederea desemnării candidatului ca administrator în

9

cadrul Consiliului de administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Art. 5 Comisia constituită la art. 2, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile art. 2 și art. 4 ale prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George S(krin N^culae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI

Nr.121/17.09.2019


Anexa


la HCL nr...âiV.WJ.Z

PROIECT CADRU

COMPONENTA INIȚIALĂ PLANULUI DE SELECȚIE

PENTRU UN POST VACANT DE MEMBRU

ÎN CADRUL CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI S.R.L.

1. PREAMBUL:

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.RL., este persoană juridică română având forma juridică de societate cu răspundere limitată, fiind înființată prin reorganizarea Administrației Domeniului Public și Privat și parțial a Oficiului Public Proiect, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/30.08.2010 în sensul schimbării formei juridice în S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. aceasta intră în categoria operatorilor de servicii comunitare de utilități publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure gestionarea și administarea serviciilor publice de utilitate pe criterii de competitivitate și eficiență economică, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță ai serviciului. în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, interesul general al comunității locale este prioritar.

în acest sens, se urmărește satisfacerea nevoilor cetățenilor, protejarea intereselor acestora prin adaptabilitate continuă la cerințele comunității locale.

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, are ca acționar unic Municipiul Ploiești. Capitalul social care a fost subscris și vărsat prin aport în numerar în sumă 3.620.000 lei = 362.000 acțiuni x 10 lei/acțiune. în luna decembrie a anului 2018 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 3.500.000 lei reprezentând 350.000 părți sociale cu o valoare de 10 lei/acțiune.

Creșterea capitalului social deținut de autoritatea publică locală la S.G.U s-a aprobat prin HCL nr.575 în luna decembrie a anului 2018, majorarea capitalului social prin aport de numerar cu suma de 3.500.000 lei. Ca urmare, capitalul social total subscris va fi în valoare de 3.620.000 lei divizat în 362.000 părți sociale cu o valoarea nominală de 10 lei/acțiune aparținând asociatului unic municipiul Ploiești.

Prin Decizia nr.17318/01.09.2014 a consiliului de administrație al S.G.U. și prin H.C.L nr.351/24.09.2014, s-a aprobat participarea la capitalul social al S.C. Transport Călători Expres S.A. Ploiești cu aport în numerar în valoare de 1.000 lei, reprezentând valoarea nominală a 100 de acțiuni. Aportul a fost vărsat conform ordinului de plată nr.4476/31.10.2014.

Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L., este operator de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, care are încheiat contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 14782/25.08.2010 pentru o perioadă de 49 de ani.

A                              •                   •                                                •   •      •                                                               r 'kB’’ I /                      l 13 jf'

In această calitate societatea desfășoară activități edilitar-gospodărești specificei                 i

principale obiective: satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică aîe, ceiățe^^gr' 4 municipiului Ploiești, ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de' inanfăpJeț'L serviciilor prestate, dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane, protejarea și co ’c “ mediului natural și construit.


Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. desfășoară activități de întreținere peisagistică, gestionarea și administrarea patrimoniului cimitirelor, activități de întreținere și administrare a parcărilor cu plată, blocarea autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe terenurile ce aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești, mentenanța și întreținerea fântânilor, întreținerea și repararea locurilor de joacă, activitatea de iluminat public,

Consiliul de administrație al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,a urmărit realizarea următoarelor obiective:

administrarea, conducerea, organizarea și gestionarea activității societății potrivit legii, regulamentului de organizare și funcționare, actului de înființare, ghidurilor și codului de guvemanță corporativă;

monitorizarea performanțelor conducerii executive;

aprobarea strategiei de dezvoltare a S.G.U. prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a întreprinderii publice;

administrarea societății prin supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficace de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;

asigurarea că societatea își îndeplinește obligațiile legale și către părțile interesate.

Conducerea este asigurată de consiliul de administrație, format din 5 administratori, numiți de Adunarea Generală a Asociaților prin hotărârea nr. 18/28.06.2019, de un director general provizoriu și un director adjunct provizoriu, numiți de consiliul de administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111 /2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

în prezent, Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L este administrată de un Consiliu de Administrație format din 4 administratori definitivi și unul provizoriu.

Procedura de selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care îl supune consultării comisiei de selecție în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu expertul independent, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcția de administrator și este structurat pe două componente: componenta inițială, se elaborează de către autoritatea publică tutelară în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se completează după constituirea comisiei de selecție și selectarea expertului independent.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui membru al Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat, în colaborare cu comisia de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

3. PRINCIPII

întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

5


Data de începere a procedurii de selecție, conform Art. 3 lit.b) din HG nr. 722/20Ib^qijtru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, este data la care autoritatea publică țuțglară emite actul administrativ în acest sens. Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

5. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau, după caz, de consiliu. Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului societății.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

pNr. crt

CRITERII

COMENTARII

1.

1__

Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.

Portofoliul sa conțină minimum 3 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Lista principalelor contracte similare (de recrutare administratori la întreprinderi publice și/sau societăți din mediul privat) executate în ultimii 3 ani conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi publice sau societăți private. Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către o autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip i de document justificativ.

i 2-

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor.

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 40.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume, i

/Viu

3.

Componența echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.

 • 1. Experiența relevantă ddfoiiiimumxS șăni în selecția administratorilor ^exe'țp^^; / și/sau executivi;

 • 2. Echipa de proiect sa fie alcăt-uț^^^f^^ puțin un expert care a desfășurat prbîcSte similare in domeniu;

4.

Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA și/sau administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5.

Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului.

Descrierea propunerii tehnice, numărul de experți dedicați proiectului și expertiza acestora (lista experților propuși pentru implementarea proiectului) furnizarea de recomandări în acest sens la cerere prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public și privat

6.

Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvernanță.

A          a

îndeplinirea activității de stabilire a profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUGnr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7.

Procentul de candidați recomandați si ulterior

»             >5

selectați care își păstreză această calitate pentru mai mult de un an în ultimi 3 ani.

ROLURI SI RESPONSABILITĂȚI

»                                                                      s

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • •  Declanșează procedura de selecție și evaluare a candidaților prin act administrativ;

 • •  Propune membrii CA în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane și de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane;

 • •  Numește prin act administrativ comisia de selecție;

 • •  Contractează prin serviciul de achiziții, serviciile unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă termenii de referință pentru contractarea acestuia;

/<


i a.

Asigură logistica necesară procesului de selecție;

Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu^omiț| nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de maximum 10 zile.d^ luării deciziei de către autoritatea publică tutelară(art. 5 alin.(3) HG 722/20$5)^^ -Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora, (art. 5 alin.(3) HG 722/2016);

Propune termenii de referință pentru expertul independent cu consultarea consiliului, pe baza componentei inițiale a planului de selecție, (art.8 HG 722/2016);

întocmește scrisoarea se așteptări și o publică pe pagina proprie de internet, (art.3 pct. 2 alin.c) OUG nr. 109/2011 actualizată);

Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a societățiițart. 39 HG 722/2016);

în elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent, (art. 14 HG 722/2016);

Elaborează/actualizează profilul consiliului, profilul candidatului prin consultarea comitetului de nominalizare și remunerare, sau după caz cu sprijinul expertului independent, (art.22, art.3 5 HG722/2016);

Elaborează proiectul matricei profilului consiliului,/profilul candidatului prin comisia de selecție în consultare cu expertul independent, (art.28 HG722/2016);

Stabilește, în cadrul procedurii de selecție care dintre criteriile folosite sunt obligatorii și care sunt opționale, (art.33 HG722/2016);

Criterii obligatorii pentru candidați, se vor definitiva cu expertul independent și comisia de selecție:

 • 1.  au cetățenie română;

 • 2.  cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • 3.  sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

 • 4.  sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior;

 • 5.  au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare;

 • 6. au cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic, de audit sau financiar, juridic, tehnic, administrativ, științe politice, etc.;

 • 7.  nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • 8.  nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație

 • 9. nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.

85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care aj/

incompatibilă cu exercitarea funcției;                            |               j

 • 10. să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de adminisâ^st^șiZi^/.^ membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreOTipdaii publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin LegeaArA^

111/2016 - declarație pe propria răspundere;

 • 11. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • 12. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • 13. Criterii de selecție/evaluare a candidaților:

 • a)Competențe

Competențe specifice sectorului

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică

 • -  Competențe de guvernanță corporativă

Compețențe sociale și personale

 • -  Experiență pe plan local și național/internațional

Competențe și resticții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cardrul altor autorități sau instituții publice

 • -   Altele

 • b) Trăsături

 • -  Independență

Expunere politică

Reputația personală și profesională

Integritate

 • -  Abilitate de comunicare interpersonală

 • -  Aliniere cu scrisoarea de așteptări

 • -  Diversitate de gen

Altele în funcție de specificitatea întreprinderi publice

 • c) Condiții eliminatorii:

rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

 • -   înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederilor legale aplicabile

 • • Criterii opționale: se vor stabili de comun acord cu expertul și comisia de selecție;

 • • Aprobă profilul consiliului elaborat de către expert și avizat de către comisia de selecție (art. 34 lit.b) din HG nr. 722/2016);

 • • Aprobă profilul candidatului și matricea, elaborate de către expert și avizate de către comisia de selecție (art. 36 alin.l) din HG nr. 722/2016);

 • • Propune administratorul din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016, în vederea numirii de către AGA;

Consiliul de administrație prin comitetul de nominalizare și remunerare are următoarele competențe:                                                                              .

 • •  Colaborează cu autoritatea publică tutelară, cu comisia de selecție și după caz cu ■ expertul independent pentru definitivarea componentei integrale a planului de selecție;' a profilului consiliului, matricei.

Comisia de selecție are următoarele competențe:

 • •  De a face toate diligentele necesare pentru ca procesul de recrutare și selecție să se desfășoare în bune condiții;

 • •  De a pune la dispoziția expertului independent toate informațiile și toate documentele necesare pentru ca acesta să poată atinge obiectivul acestui proiect;

 • •  De a analiza rapoartele submise de către expertul contractat pe fiecare etapă de implementare în parte;

 • •  De a elabora împreună cu expertul independent o parte din livrabilele proiectului de selecție:

 • - Profilul consiliului de administrație

 • - Profilul candidatului pentru postul de administrator

 • - Matricea consiliului de administrație

 • - Componenta integrală a planului de selecție

 • •  Dea aviza anunțul de selecție, profilul consiliului, profilul candidatului, matricea;

 • •  Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membrii ai comisiei;

 • •  De a face toate diligențele necesare pentru respectarea termenelor limită stabilite de comun acord în planul de selecție;

 • •  Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului.

 • •  Dea face toate diligențele necesare pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale ale autorității publice tutelare în cadrul procesului de selecție;

 • •  De a selecta candidații din lista scurtă, pe bază de interviu, dosar de candidatură, matricea profilului candidatului, declarație de intenție a candidaților;

 • •  După finalizarea interviurilor face propuneri de numire a administratorilor din lista scurtă, prin raportul întocmit la finalul procesului de selecție și evaluare, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • •  Transmite raportul conducătorului autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri de membri în cadrul consiliului de administrație.

Expertul independent are următoarele competențe:

A

In vederea desemnării candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație, Expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

• asistă, colaborează și se consultă comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (art.7 HG 722/2016);

 • •   elaborează și propune procedura de selecție a candidaților, care va cufe^fe selecția dosarelor, selecția inițială a candidaților și selecția finală a candidațflpl|ț

 • •   elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului^

consultare cu autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, pentru a putci JeuTnii >ia toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;          Jî

 • •   elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului în colaborare cu comisia de selecție;

• elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 • •   stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;

 • •   stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 • •   stabilește, împreună cu autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, criteriile de selecție obligatorii și opționale, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

 • •   stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 • •   pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora;

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor;

 • •   desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 • •   verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 • •   efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;

 • •   revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

 • •   evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;


 • •   informează în scris candidații respinși de pe lista lungă, despre deciziile hia^£/*ovA mV^®

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele clarificări, după publicarea rezultătdfei procedurii de selecție;

 • •   realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;

 • •   comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la registratura autorității publice tutelare, declarația de intenție, sau stabilește de comun acord cu comisia de selecție ca declarația de intenție să fie depusă în plic sigilat odată cu dosarul de candidatură;

 • •   evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;

 • •   analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la autoritatea publică tuteleră/organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea societății, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;

 • •   analizează declarația de intenție în raport de prevederile Cap. II al Anexei ld din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUGnr. 109/2011;

 • •   integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat;

 • •   întocmește în consultare cu autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție, planul de interviu;

 • •   efectuează/asistă comisia de selecție, la selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței;

 • •   după finalizarea interviurilor, elaborează punctajele candidaților, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care includ clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • •   transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea formulării de propuneri de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA la propunerea autorității publice tutelare, prin selectarea candidaților din lista scurtă;

 • •   recomandă candidații pentru pozițiile respective;

 • •   recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța;

 • •   recomandă politica și criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;

 • •   asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora;

 • •   echipa de consultanți va colabora cu comisia de selecție, vor comunica pe e-mail și telefonic și vor schimba informații și documente care să permită elaborarea și completarea succesivă a planului de selecție cu toate componentele sale prezentate mai sus.

6. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

în vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

 • a)Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

ff *"                    * V

Profilul consiliului, profilul candidatului la poziția de membru al /consiliului,^ *ț matricea profilului candidatului: proiectul profilului/matricei va fi comunicat în termen         |

de maxim 10 zile lucrătoare de la data contractării expertului independe^^^eaș^ . trebuie definitivate de autoritatea publică tutelară prin structura de corporativă, în colaborare cu comisia de selecție, consiliul societății și e'x^drfufs^ independent. Aprobarea se face de către autoritatea publică tutelară.

 • b)Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :

 • •  Planul de selecție: componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data contractării expertului independent. Acesta este responsabil de elaborarea Planului de selecție - componenta integrală. Această activitate va fi coordonată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernanță corporativă și comisia de selecție.

 • •  Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.

 • •  Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

 • •  Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție.

 • c) Referitor la selecția candidaților:

 • •  Expertul independent decide asupra dosarelor de candidatură admise și asupra candidaților nominalizați pe lista lungă informând despre acestea comisia de selecție.

 • •  Expertul independent decide asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție inițială și asupra alcătuirii listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație.

 • •  Comisia de selecție cu expertul independent decid împreună asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție finală și asupra sugestiilor făcute referitor la candidații propuși pentru nominalizare.

 • •  Consiliul Local al municipiului Ploiești propune candidați nominalizați în raportul comisiei de selecție.

7. PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

5                                    »                                                                               i

In continuare sunt prezentate etapele procesului de recrutare și selecție, pentru fiecare din acestea specificându-se și termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Ele se modifică în cazul prelungirii perioadei de depunere a dosarelor ca urmare a depunerii unui număr insuficient de candidaturi. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr.

Crt

Acțiune/Etapa

Termen

Termen (previzionat) finalizare

Responsabil

Observații-

1.

Declanșarea procedurii

HCL

Procedura de selecție se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare -

Autoritatea publică tutelară

Conform ‘   ‘

prevederilor art. 3 lit. (c) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

2.

Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție, si publicarea acestuia pe site-ul autorității tutelare pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora, după aprobare

în termen de 5 zile de la data declanșării procedurii

.....2019

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG nr.

722/2016

3.

Elaborarea proiectului de profil personalizat al consiliului, în vederea definitivării acestora

în termen de 10 zile de la contractarea expertului

HCL

nr....../2019

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selcție și expertul independent

Conform prevederilor HG nr. 722/2016

4.

Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție

10 zile de la data declanșării

...........2019

Comitetul de nominalizare și remunerare al societății și acționarii

Conform HG nr.

722/2016

5.

Realizarea scrisorii de așteptări

Afișată pe site-ul autorității

Aprobată prin HCL 27/2017

Autoritatea publică tutelară

6.

Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

în 10 zile de la contractarea expertului

.......2019

Expert independent +autoritate publică tutelară prin comisie de selecție

7.

Contractarea expertului independent

Conform termenelor legale

Contract expert până la finalizarea selecției candidaților

Autoritatea publică tutelară.

Conform prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (4) alin.(5) din OUG 109/2011, aprobata cu modif./complet. prin Legea nr.111/2016 și cele ale art.8 din anexa 1 la HG nr. 722/2016


8.

Definirea profilului consiliului de administrație (se va ține cont de profilul actual al consiliului)

Autoritatea publică tutelară e-prin comisia de selecție + K expertul independent

-! W» %     >.' ■ \ -v

St

9.

Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului candidatului

HCL nr......./2019

Autoritatea publică tutelară (art. 34 lit.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016)

j

10.

Elaborarea și prezentarea Matricei Profilului consiliului/candidatul ui

10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Aprobată prin HCL nr......./2019

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție + expertul independent

Conf. art.28 art.30 din anexa 1 la HG nr. 722/2016

11.

Publicarea anunțului privind selecția în 2 ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății

Cu cel puțin

30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

..........2019

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și Art. 39 alin (1) și(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

12.

Depunerea candidaturilor

în termen de

30 de zile de la data stabilită în anunț

...........2019

candidați

Se va forma dosarul de candidatură Conform prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016

13.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

în termen de 3 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

...........2019

Expertul independent

Se va elabora lista lunga cu candidaturile eligibile

14.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatură

în termen de

2 zile de la evaluare

............2019

Expertul independent

Formular solicitări

15.

Transmiterea răspunsului către candidați

în termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

............2019

Expertul independent

Formular răspuns

16.

Interviu candidați rămași în lista lungă

în 3 zile de la transmiterea răspunsului

............2019

Expertul independent

Plan de interviu

17.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 1 zi de la interviuri

...........2019

Expertul independent

Matrice de evaluare Lista scurta

18.

Cererea de clarificări suplimentare

în termen de 1 zi de la recalculare

............2019

Expertul independent

Formular pentru solicitare clarificări


19.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidaților din lista scurtă

în termen de 1 zi de la primirea clarificărilor

............2019

Expert independent

C^for^W4

pr^ed(®qr\ȘTt/ 4^'n.(i)’si alih.ț^iiii^pjB^' 1 la HG nr. 722/2016

20.

Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Aprobată prin HCL 27/2017, Publicată pe sit-ul autorității

Autoritatea publică tutelară

21.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

în termen de 2 zile de la lista scurta

...........2019

Expert independent

Se va elabora raportul de activitate

22.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

odata cu depunerea dosarului

............2019

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

23.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

la interviu

..........2019

Comisia de selecție cu expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

24.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

In termenul stabilit de comisia de selecție

............2019

Comisia de selecție și Expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

25.

Clarificări

in 24 de ore de la primirea rezultatelor

............2019

Expert independent

26.

întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia la autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al municipiului Ploiești

5 zile de la selecția finală

............2019

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct.a) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

8. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • • în cazul societăților administrate în sistemul unitar consiliul de administrație este format din 3-7 persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au condus.

 • • Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:


  în'


sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit 'sau-financiar de cel puțin 5 ani.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 3-5 membri, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 5-9 membri, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

 • • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

 • • Nu pot fi administratori persoanele care, potivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

9. REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

 • •  Atât expertul independent cât și comisia de selecție vor asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție.

 • •  Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întreg parcursul procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediul online.

 • •  Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.

 • •  Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale. Candidații acceptați sau respinși de pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.

• Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul să decidă asupra comunicărilor și să efectueze comunicări de presă pe marginea acestui proces de recrutare și selecție.

 • 10. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE

SELECȚIE

în vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.


în acest sens, expertul independent cu consultarea comisiei de selecție și acesteia, în conformitate cu cerințele din Termenii de referință, va elabora, d la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecțieT?^

profilul consiliului în funcție;

profilul candidatului, matricea candidatului, pentru poziția de membru al consiliului;


 • •  anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

 • •  materiale referitoare la declarația de intenție;

 • •  fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;

 • •  plan de interviu;

 • •  formulare de nominalizare pentru candidații propuși;

• recomandări de nominalizare;

 • •  formulare de confidențialitate;

 • •  formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;

 • •  lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;

 • •  lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice si persoane juridice,în funcție de etapele procedurii de selecție;

 • •  lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială - cu excepția celor prevăzute la punctul 1 sunt orientative, ele urmând a fi definitivate în colaborare cu expertul independent contractat.