Hotărârea nr. 342/2019

Hotãrârea nr. 342 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 342 privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 454/13.09.2019 al primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate nr. 115/12.09.2019 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și nr.289/17.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și recîamații din data de 26.09.2019;

Ținând cont de faptul că mandatul administratorului provizoriu încetează la data de 14 octombrie 2019 și la nivelul autorității tutelare este în curs de desfășurare procedura de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. b) și lit. d), art. 5 alin. (2), alin.(3) și alin. (4) și art. 64A1 alin. (1) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129, alin. (1) alin. (2) și alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 154 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu două luni, începând cu data de 15.10.2019, a mandatului domnului Ristulescu Gheorghe, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Art. 2 Durata mandatului administratorului provizoriu încetează dacă, în interiorul termenului aprobat la art. 1 din prezenta hotărâre este finalizată procedura de selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 3 Se aprobă actul adițional la contractul de mandat încheiat cu domnul Ristulescu Gheorghe - administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Mandatează Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu aprobat la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, George Styjrin iculae BOTEZContrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVbifexfi l o-HCc

ACT ADIȚIONAL nr...../..................

la CONTRACTUL DE MANDAT nr. 13301/03.07.2019

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, Jud. Prahova, telefon: 0244 516   699, fax: 0244   513   829, cod fiscal: 2844855 cont:

R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

si

9

Domnul RISTULESCU GHEORGHE , cetățean român, domiciliat în..........,

str........., nr...., bl...... sc....,ap...., județul ..............., având actul de

identitate CI seria......, nr..........., eliberat de...............,1a data de...........,

CNP ....................., membru provizoriu în Consiliul de administrație al

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 156/30.05.2019 în calitate de MANDATAR/ADMINISTRATOR PROVIZORIU,

în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr......./.......2019,

se încheie prezentul act adițional la Contractul de mandat nr. 13301/03.07.2019, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. (1) Durata contractului de mandat provizoriu se prelungește cu 2 (două) luni de la data 15.10.2019 până la data de 14.12.2019.

(2) Durata contractului de mandat provizoriu încetează dacă, în interiorul termenului prevăzut la alin.(l), este finalizată procedura de selecție a cand|dațilof-T; ./ț, pentru poziția de administrator la Regia Autonomă de Servicii PublicejPtoîești.

• z j '■ • Vî'Ax " N ?

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr. 13301/03.0770î9#ăniâif^.<^V: nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................, în 3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local al municipiului Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

5

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE            Dl. Gheorghe RISTULESCU

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU


Contabil sef Carmen Zaharia