Hotărârea nr. 341/2019

Hotãrârea nr. 341 privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu SC Apa Nova Ploiesti SRL la data de 14.06.2000


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 341

privind constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 451/12.09.2019 al consilierilor locali membri în Comitetul de Coordonare înființat conform Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000, respectiv domnii Botez George Sorin Niculae, Sîrbu-Simion Gheorghe, Mateescu Marius Nicolae, Bolocan Iulian, Hodorog Bogdan și Dănescu Ștefan, Raportul de specialitate nr.298/20.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul de specialitate nr.5710/14.08.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune constituirea comisiei de negociere a Contractului de Concesiune pe aspecte privind asigurarea finanțării și realizării de către Concesionar (S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L) a unor investiții suplimentare necesare conformării la directivele europene privind serviciul public de canalizare;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 3- Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 20.08.2019;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, încheiat cu societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. la data de 14.06.2000;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 1, alin. 3 lit. a din Legea nr. 51/2006 -Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată;

în conformitate cu prevederile art. 10, alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare republicată;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 7, lit. n) și art. 196 alin. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (l)Se aprobă constituirea Comisiei de negociere a Contractului de Concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., în următoarea componență :

 • 1. Dl Vîscan Robert Ionut

9

 • 2. Dl Andrei Gheorghe

 • 3. Dl Sicoie Florin Lucian

 • 4. Dl Văduva Sorin

 • 5. Dna Sălceanu Claudia Oana

 • (2) Componența comisiei va fi completată cu reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiești.

 • (3) Negocierea va avea în vedere următoarele aspecte:

 • -  Lista lucrărilor suplimentare necesare conformării directivelor europene privind serviciul public de canalizare;

 • -  Condițiile de prelungire a Contractului de Concesiune încheiat cu S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. sub aspect financiar și al obligațiilor părților contractante, în principal cu privire la investițiile suplimentare, cu respectarea dispozițiilor legale privind realizarea serviciului public;

 • -  Asigurarea sursei de finanțare și termenele de execuție a lucrărilor suplimentare;

 • (4) Rezultatele negocierii vor fi comunicate spre aprobare Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 Comisia numită la art.l din prezenta hotărâre, Regia Autonomă de Servicii Publice și societatea Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV