Hotărârea nr. 340/2019

Hotãrârea nr. 340 privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desfiinţarea pe cale administrativă a construcţiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 34Q

privind sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate,

în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 393/19.08.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate nr. 17045/13.08.2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune sistematizarea domeniului public sau privat, prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 7936/13.08.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, Raportul de specialitate nr. 250/22.08.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 281/27.08.2019 al Direcției Gestiune Patrimoniu;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, din data de 21.09.2019;

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In baza art. 33 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

In baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 259/31.07.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu influența manoperei orare/unitare;

Conform art. 8 din Legea nr. 155/2010 - a Poliției Locale (r);

Potrivit Dispoziției nr. 24648/26.07.2016 privind stabilirea atribuțiilor ce vor fi exercitate de domnul Ganea Cristian Mihai viceprimar al Municipiului Ploiești;

In conformitate cu dispozițiile art. 74 și art. 129 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegale, edificate pe terenuri care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Ploiești.

Art. 2 Cheltuielile efectuate pentru dezafectarea construcțiilor, manipularea, transportul și depozitarea materialului rezultat în urma desființărilor precizate la art.l vor fi suportate de către Municipiul Ploiești, pe bază de deviz.

Art. 3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor identifica și vor propune desființarea construcțiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă Regulamentul privind desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești, conform Anexei la prezenta hotărâre.

A

Art. 5 începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2003 privind aprobarea tarifelor de depozitare și modalitatea de eliberare a bunurilor depuse la A.D.P.P. Ploiești, rezultate din dezafectarea și demolarea unor construcții amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al municipalității și Hotărârea Consiliului Local nr.63/2011 privind sistematizarea domeniului public prin desființarea pe cale administrativă a construcțiilor ilegal executate, în scopul satisfacerii nevoilor urbanistice ale municipiului Ploiești, își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, George SoHn Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


REGULAMENTprivind desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești

Art. 1 Prezentul regulament are ca obiect desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești.

Art. 2 Desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești se realizează astfel:

  • 1. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor identifica și vor propune desființarea construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești.

  • 2.  Primarul municipiului Ploiești emite dispoziție privind desființarea construcțiilor identificate la punctul 1.

  • 3. După emiterea dispoziției de desființare, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va înștiința proprietarul construcției edificate ilegal despre prevederile dispoziției printr-o somație scrisă, ca in termen de 5 zile de la primirea somației să fie pusă în aplicare de contravenient. După expirarea termenului prevăzut în somație, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va stabili o dată pentru dezafectarea propriu-zisă și va înștiința Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești pentru desemnarea unor reprezentanți care vor participa la ducerea la îndeplinire a prevederilor dispoziției.

  • 4. După desființarea construcției ilegale, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va întocmi un Proces verbal de desființare care va cuprinde lista bunurilor materialelor inventariate rezultate în urma desființării. Procesul verbal va fi semnat de către reprezentanții Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și ai Poliției Locale Ploiești.

  • 5. După desființarea construcției ilegale, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va înainta către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești situația de plată întocmită în baza cantităților real executate.

  • 6. Ulterior, în termen de 5 zile de la data depozitării, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va solicita proprietarului bunurilor (cu confirmare de primire) să-și exprime opțiunea cu privire la recuperarea sau renunțarea la acestea. Totodată, se va preciza că neexprimarea opțiunii în termen de 30 de zile și neridicarea bunurilor în maxim 45 de zile de la data primirii înștiințării, echivalează cu o renunțare tacită, situație în care bunurile vor fi valorificate.

  • 7. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nu răspunde de integritatea și posibilitatea refolosirii materialelor rezultate în urma desființării.


Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L va proceda la valorificarea lor, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

10. Sumele rezultate din valorificare vor fi virate către bugetul Municipiului Ploiești, mai puțin cheltuielile efectuate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L cu desființarea, transportul și depozitarea bunurilor în cauză.

Art3 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Direcția Generală de Dezvoltare Urbană și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentului regulament.