Hotărârea nr. 34/2019

Hotãrârea nr. 34 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare ȋn municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 34 referitoare la modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 41/05.02.2019 a consilierilor Minea Constantin Gabriel, Cosma Marcian, Tudor Aurelian Dumitru, Sorescu Florina Alina și Sicoie Florin și Raportul comun de specialitate nr. 714/05.02.2019 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești și Poliției Locale Ploiești, precum și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.52/25.02.2019 prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 care aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei nr. 3 pentru Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 06.12.2018;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 218/2015 care aprobă Regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești;

potrivit prevederilor Capitolului XIV - Salubrizarea Municipiului din Hotărârea Consiliu Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții în Municipiul Ploiești;

ținând cont de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a localităților din județul Prahova ce constituie Anexa nr. 1 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei;

luând în considerare prevederile Capitolelor II și III din Ordonanța de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu articolul 8, alineatele 1 și 3, litera i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;

în temeiul articolului 6, alineatul 1, litera h, din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, actualizată;

având în vedere Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

în baza prevederilor Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 520/27.11.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

în conformitate cu articolul 36, alineatul 2, litera d și alineatul 6, litera a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 încetarea aplicabilității, odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a prevederilor Capitolului XIV - Salubrizarea Municipiului din Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor , măsuri pentru gospodărirea localității precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

Art. 3 Celelate prevederi ale Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Municipiul Ploiești prin Regia Autonomă de Servicii Publice și Poliția Locală Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

Contrasemnează


SECRETAR

3


Laurent


ANEXA nr. 1 la H.C.L.             .....

** ]£«>! V£

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ^SVIUN^t^IUL

PLOIEȘTI cu modificările si completările Ordinului A.N.R^.G^ting^lO/ZOlS

1. Se completează la Secțiunea a 11-a Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea, articolul 101, alineatul (3), litera b) care va avea următorul conținut:

,,b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice, în cazul tratamentelor de dezinsecție care se execută de pe aliniamentul stradal, adiacent acestor spații, cu utilaje adecvate;”

 • 2. Se abroga litera c) de Ia alineatul 5, articolul 101.

3. Se modifica si completează la articolul 101, alineatul 5, literele d) si e) care vor avea următorul conținut:

“d) reprezentanții instituțiilor publice din subordinea autorităților administrației publice locale pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;

e) persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari/locatari, pentru spațiile comune închise ale clădirilor acestora; în cazul în care nu este posibilă prezența unui reprezentant al asociației de proprietari, documentul de lucru se confirmă obligatoriu de către reprezentantul autorității administrației publice locale;”

4. Se modifica si completează alineatul 7 de la articolul 101 prin excluderea literei c) si va avea următorul conținut:

“(7)Contravaloarea tratamentelor corespunzătoare obiectivelor din programul unitar de acțiune și confirmate de persoanele fizice sau persoanele juridice, prin documentele de lucru prevăzute la alin. (5) lit. e), se suportă de aceste persoane sau de către autoritatea administrației publice locale în baza hotărârii de aprobare adoptate de consiliul local.

5. Se completează articolul 101 cu alineatul 9 care va avea următorul conținut:

A

“(9) In cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, documentele de lucru pentru executarea tratamentelor prevăzute la alin. (5) lit. a), b), d)-f) se confirmă de către reprezentanții asociației."

6. Se modifica si completează articolul 103 care va avea următorul conținut:

A

“(1) In ceea ce privește frecvența, dezinsecția pentru combaterea țânțarilor se execută:

 • a) lunar, în sezonul cald, pe spațiile deschise prevăzute în zpi^ră3^hamitar de

acțiune, prin aplicarea de tratamente multiple pentru combaterea .-țânțari 1 or    Iți și a

larvelor de țânțari;                                                   ,

 • b) minimum 3 tratamente pe an și ori de câte ori este C: nevoie,k corespunzător concentrației și tipului de substanțe insecticide ce urmează a fi utilizate JnvSpațiile comune închise ale clădirilor, inclusiv subsoluri umede sau inundate și ipețrbîi/

 • (2) Pentru combaterea altor vectori, dezinsecția se execută:

 • a) trimestrial și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil nealimentar, instituțiilor publice și spațiile comune închise ale clădirilor;

 • b) lunar și ori de câte ori este nevoie, în spațiile închise ale operatorilor economici cu profil alimentar și ale unităților sanitare;

 • c) numai la solicitarea persoanelor fizice din spațiile cu destinație de locuință.

 • (3) Numărul de tratamente care se efectuează lunar, prevăzute la alin. (1) lit. a), precum și numărul de tratamente care se efectuează anual, prevăzute la alin. (1) lit. b), se stabilesc prin programul unitar de acțiune. înainte de elaborarea programului unitar de acțiune, fiecare autoritate a administrației publice locale sau, după caz, asociație de dezvoltare intercomunitară solicită Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino» recomandările necesare pentru stabilirea numărului de tratamente. In cazul în care institutul nu răspunde în maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, se consideră că nu sunt necesare recomandări, iar autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară stabilește numărul de tratamente, la propunerea operatorului, fără a se reduce numărul de tratamente de dezinsecție executate în anul anterior.

 • (4) în situația în care, după aprobarea și punerea în aplicare a programului unitar de acțiune, evoluția vectorilor supuși tratamentelor de dezinsecție impune recomandări noi din partea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», acestea se vor implementa prin modificarea programului unitar de acțiune.”

7. Se completează litera b) de la articolul 104 si va avea următorul conținut:

“b) pentru operatorii economici cu profil alimentar, cel puțin o dată pe trimestru și ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, cu respectarea prevederilor legale referitoare la siguranța alimentului;”

8. Se modifica alineatul 2 de la articolul 107 si va avea următorul conținut:

“(2) Operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din programul unitar de acțiune se prestează exclusiv de către operatorul licențiat de A.N.R.S.C., căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către unitatea administrativ-teritorială/asociația de dezvoltare intercomunitară, în condițiile legii."

9. Se completează articolul 107 cu alineatul 4 si va avea următorul conținut:

"(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale."

% -

10. Se completează litera e) de la articolul 113 si va avea urni^^^^coQf(nut:

"e) să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare penîfu-țdți utilizatorii din raza unității administrațiv-teritoriale pentru care are hotărârejâe dareîn. administrare sau ^i^uezinfecție și H

UV1 V IVlllVUUlV Vil LA U4. VU1 V UI V llVLUlUlV;țl contract de delegare a gestiunii; în cazul activității de aegi deratizare, exclusivitatea se limitează la obiectivele din programul unitar de acțiune;


ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr

CONTRAVENȚII SI SANCȚIUNI


V

Capitolul I

Constituie contravenție următoarele fapte si se sancționează cu amerfdă, după cum urmează:                                 ‘     " >

 • - 1000 - 2000 lei - pentru persoane fizice

 • - 2000 - 2500 lei - pentru persoane juridice

 • 1. Abandonarea sau depozitarea deșeurilor din construcții, deșeuri rezultate din taierea vegetației pe domeniul public, precum si in recipientele de colectare deșeuri municipale si pe platforele gospodărești;

 • 2. Nesepararea deșeurilor inainte de colectare pe tipuri de materiale hartie/carton, sticla/metal, plastic, in vederea valorificării si eliminării acestora si neamestecarea deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase;

 • 3. Nementinerea salubrizării strazilor/tronsonelor de strada aflate in construcție, reparație de către constructori;

 • 4. Abandonarea, îngroparea sau depozitarea deșeurilor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare;

 • 5. Neasigurarea accesulului la obiectivele din programul unitar de acțiune de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, aflate în administrarea/proprietatea acestora în perioada de execuție a tratamentelor;

 • 6. Neefectuarea operațiunilor periodice de dezinsecție și deratizare ori pentru stingerea unui focar, în spațiile construite, indiferent de destinație, curți și/sau terenuri virane sau amenajate, ocoalele silvice, instituțiile publice, precum și unitățile care au în exploatare rețele tehnico-edilitare;

 • 7. Neîncheierea de contracte pentru operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare cu operatorul licențiat de A.N.R.S.C. căruia i-a fost atribuită activitatea în gestiune directă sau delegată de către Municipiul Ploiești, în condițiile legii;

 • 8. Depozitarea deșeurilor pe platformele gospodărești in afara recipientelor si nementinerea curățeniei platformei gospodărești sau in jurul recipientilor;

 • 9. Neasigurarea sau obstructionarea căilor de acces a utilajelor de colectare a deșeurilor de la punctele de colectare;

 • 10. Descărcarea directă a rezidurilor menajere în recipiente de precolectare secundară (containere, pubele), fără strângerea lor prealabilă în pungi de plastic închise;

11 .Neincheierea contractelor pentru prestarea unei activitati a serviciului de salubrizare numai cu operatorul paruia Ounicipiul Ploiești i-a atribuit, in gestiune directa sau ii^eâfi^ne'^l^egate activitatea respectiva;                             /■* /

* c 'VO M

 • 12. Neincheierea de contracte cu operatorul d^ ^salubritatey^eiitru evacuarea deșeurilor din construcții, demolări, wtimi^oasW^a^e nu pot fi valorificate, rezultate din activitatea de rearnepajare^îterioara si /sau exterioara a locuințelor.

 • 13. Nemenținerea în stare de curățenie a spațiilor în care se face colectarea, în cazul camerelor de precolectare din proprietatea acestora, precum și a recipientelor în care se depozitează deșeurile municipale în vederea colectării;

 • 14. Neasigurarea curățeniei, imprejmuirii incintelor proprii, precum și a zonelor cuprinse între imobil și domeniul public (până la limita de proprietate);

 • 15. Nementinerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul condominiului, gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc;

 • 16. Neefectuarea sau efectuarea necorespunzatoare de către persoanele fizice sau juridice a operațiunilor de menținerea curățeniei, combaterea poleiului si inlaturarea zăpezii sau ghetii, de pe trotuarele si rigolele (inclusiv a grătarelor gurilor de scurgere) din dreptul locuințelor sau a sediilor;

 • 17. Schimbarea destinațiilor camerelor de precolectare a deșeurilor menajere din dotarea blocurilor;

 • 18. Utilizarea recipientelor diferit inscripționate corespunzător pentru colectarea selectiva a deșeurilor si amplasate de operatorul de salubritate in spatii special amenajate, in alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate;

 • 19. împiedicarea operatorului serviciului de salubrizare de a efectua lucrările de deszăpezire, prin blocarea străzilor si trotuarelor cu autovehicule parcate in locuri nepermise sau cu mărfuri si ambalaje;

 • 20. Neasigurarea curățeniei locurilor de parcare pe care le au in folosința din domeniul public, daca este cazul, si sa nu efectueze reparații care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanților si lubrifiantilor sau de lichide rezultate din spalarea autovehiculelor.

21.Obstructionarea, blocarea cailor de acces către platformele de colectare pentru mijloacele de transport ale operatorului de salubritate;

 • 22. Deteriorarea sau sustragerea recipientelor, parti ale acestora aflate in platformele de colectare;

 • 23. Folosirea recipientelor de colectare de pe platformele gospodărești

  aferente asociațiilor de proprietari arondate la acestea de către alti

  ... .

  utilizatori;                                               A pK

  Zh,

  Capitolul II

  Constituie contravenție următoarele fapte si se sancționează cu amendă, după cum urmează:                                    •• •-: X. --'J X-4

  • - 500- 1000 lei - pentru persoane fizice

  • -  1000 - 2500 lei - pentru persoane juridice

  • 1. Abandonarea de deșeuri menajere si asimilabile acestora, resturi vegetale, resturi de materiale din construcții, electrocasnice si mobilier scos din uz pe domeniul public;

  • 2. Abandonarea de deșeuri (solventi, uleiuri uzate, baterii, anvelope) in recipientele de colectare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora, pe platformele gospodărești sau pe domeniul public.

  • 3. Utilizarea coșurilor pentru colectarea deșeurilor stradale in alte scopuri decât depozitarea de către cetateni a deșeurilor de dimensiuni mici;

  • 4. Distribuirea de oferte, pliante, flyere, pe domeniul public fara aprobarea Primăriei Municipiului Ploiești.

  Capitolul III

  Constituie contravenție următoarele fapte si se sancționează cu amendă, după cum urmează:

  - 2.000 - 2.500 lei - pentru operatorii de salubritate

  • 1. Neasigurarea prestării serviciului de salubrizare, conform prevederilor contractuale și regulamentului de salubrizare, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

  • 2. Neasigurarea despăgubirilor pentru persoanele fizice sau juridice privind prejudiciile provocate din culpă, conform prevederilor legale, precum si pentru intreruperea nejustificată a prestării serviciului și acordarea de bonificații procentuale din valoarea facturii utilizatorilor, daca serviciul de salubrizare este nerealizat la parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contractele de prestare;

  • 3. Neasigurarea informațiilor solicitate și accesul la documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

  • 4. Nerespectarea angajamentelor față de utilizatori luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

  • 5. Neprestarea serviciului de salubrizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, necolectarea întregii cantitati de deșeuri municipale și nelasarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare și domeniul public;

  • 6. Nedotarea punctelor de colectare cu recipiente și/sau containere în

cantități suficiente, cu respectarea normelor în vigoa^^^^

 • 7. Nerespectarea indicatorilor de performanță stabiUfo^riffjlot^râ^a de dare în administrare sau prin contractul de ddpgațp^^st&iîi și precizați în caietul de sarcini al serviciului de smu&rizațej' M Io j

 • 8. Nedotarea utilizatorilor cu mijloacele necesare c^I^ărîft^tîra^;

 • 9. Neefectuarea curățeniei și igiena căilor publfcd,4-a' stațiilor mijloacelor de transport în comun, inclusiv golirea coșurilor pentru deșeuri amplasate pe străzi si netransportarea in aceeași zi a deșeurilor stradale rezultate, de către operatorul serviciului de salubrizare;

 • 10.Neinlocuirea recipientelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități în maximum 24 de ore de la sesizare;

11 .Necurățarea zăpezii de pe căile publice (rigole, guri de scurgere), din stațiile mijloacelor de transport în comun, de la trecerile de pietoni semnalizate și nementinerea în funcțiune pe timp de polei sau de îngheț si neasigurarea mijloacelor tehnice pentru deszăpezire de către operatorul serviciului de salubrizare;

 • 12. Desfășurarea necorespunzătoare a operațiunilor de dezinsecție, deratizare, dezinfectie in Municipiul Ploiești;

 • 13. întreținerea necorespunzatoare a mijloacelor de transport a deșeurilor;

 • 14. Neasigurarea manipulării corespunzătoare a recipientelor de colectare a deșeurilor si a coșurilor de deșeuri stradale, de către personalul operatorului serviciului de salubrizare pentru a evita deteriorarea sau distrugerea acestora;

 • 15. Nerespectarea graficelor de evacuare a deșeurilor menajere si asimilabile acestora de către operatorul serviciului de salubrizare;

 • 16. Neasigurarea echipamentului de lucru si a ecusonului pentru personalul operatorului serviciului de salubrizare;

 • 17. Neridicarea intregii cantitati de deșeuri si nementinerea în stare de curățenie a platformei gospodărești si a recipientelor de către operatorul serviciului de salubrizare;

 • 18. Transportul deșeurilor menajere si similare la depozitele autorizate in mijloace auto deschise;

 • 19. Transportul deșeurilor (stradale, din construcții, voluminoase, etc.) la depozitele autorizate in mijloace auto neacoperite cu plasa de protecție;

 • 20. Transportul deșeurilor din construcții provenite de la populație nu se realizează in containerele in care s-a făcut colectarea sau in mijloace de transport prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii pentru a nu avea loc degajarea prafului sau imprastierea acestora in timpul

  transportului;

  21.In cazul in care nu se iau masurile necesare de umedtal-e difeseSurilor din construcții prin a căror manipulare se degaja praf, astfel incat cantitatea de praf degajata in aer sa fie sub concentrație admisa;

  • 22. Neasigurarea containelelor (de diferite dini^nsii^i-preferabil metalice) in funcție de cantitatea de deșeuri generată-de producători in urma reamenajarii interioare si/sau exterioare ale locuințelor;

  • 23. Neridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public in teremenele stabilite in contract, in conformitate cu legislația in vigoare de la semnalarea existentei acestora de la cetateni;

  • 24. Practicarea altor tarife decât cele stipulate in contractele de delegare;