Hotărârea nr. 339/2019

Hotãrârea nr. 339 privind eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 892/12.02.2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 339

privind eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 892/12.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 456/18.09.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr. 284/17.09.2019 al Direcției Economice și Raportul de specialitate nr. 302/23.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr.892/12.02.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - comisia de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

Având în vedere prevederile:

art. 20 alin. 1 lit. a) și e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

art. 435 alin. 1 și art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă eșalonarea plății de către Municipiul Ploiești a sumelor stabilite prin Sentința civilă nr. 892/12.02.2019 în valoare de 6.293.901,78 lei, reprezentând penalități de întârziere de 6.170.492 lei și cheltuieli de judecată de 123.409,82 lei către’s.C. ERBAȘU CONSTRUCȚII S.A., în 6 tranșe de câte 1.048.983,63 lei, în perioada ianuarie - iunie 2020, suma urmând a fi prevăzută în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2020.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George Soi; in JViițulae BOTEZ           Ioana Geanina SERBINOV