Hotărârea nr. 338/2019

Hotãrârea nr. 338 privind aprobarea tarifelor de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 338 privind aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 312/11.07.2019 al domnului viceprimar Pană George și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr.1203/10.07.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea tarifelor de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 196/12.07.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

A

In temeiul art. 20, alin. 1, lit. e din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 297, alin. 2, art. 332 și art. 333, alin. 1 și 2, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă tarifele de închiriere a spațiilor din incinta Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sortai Niculae BOTEZ


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVFilarmonica "Paul Constantinescu" Ploiești in calitate de administrator al imobilului situat in Ploiești, str.

Anton Pann, nr.5 conform Contract de administrare nr.04654 din 07.03.2007.

Nr. Crt.

Denumire tarif

Valoare/ora

1

Sala de concerte

700 lei

2

Sala studio

300 lei

DIRECTOR,

MATEESCU VLAD


CONTABIL SEF,

TVARDOCHLIB IASCINSCHI ADRIANA DELIA