Hotărârea nr. 337/2019

Hotãrârea nr. 337 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii Gimnaziale Sfânta Vineri Ploiești pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 337

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Școlii Gimnaziale Sfânta Vineri Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 459/19.09.2019 al domnului primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 4607/16.09.2019 al Școlii Gimnaziale Sfânta Vineri Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 288/19.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Școlii Gimnaziale Sfânta Vineri Ploiești pe anul 2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Școala Gimnazială Sfânta Vineri Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOVJUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANTA VINERI PLOIEȘTI


ANEXA l 4 #<?(.

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR EI^CâSTE^ INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PEjĂN^LW19 f

7 L L v

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cf.IICL.

143/07.05.

2019

Influente

(+/-)

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

37.00

15.00

52.00

\ IXI II RII E SEC ULMI DE II XC I l()X A RF. - total - din care:

37.00

15.00

52.00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

37.00

37.00

Taxe si alte venituri in invatamant

33.10.05

0.00

15.00

15.00

VENI 1 URILE SE< HUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

0.00

0.00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

37.00

15.00

52.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

37.00

15.00

52.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57-

01

37.00

15.00

52.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.0.

10

0.00

15.00

15.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

14.50

14.50

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

14.50

14.50

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.50

0.50

CONTRIBUȚIE ASIGURATORIE DE MUNCA

10.03.07

0.00

0.50

0.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

37.00

0.00

37.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

17.00

-7.00

10.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

17.00

-7.00

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+1

20.05

20.00

7.00

27.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

7.00

27.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE

7*

A ENF. <%■. ?


DIRECTOR,


PROF. TINA


CONTABIL SEF,

BALANESCU LILIANA