Hotărârea nr. 336/2019

Hotãrârea nr. 336 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 336 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 452/12.09.2019 al domnului viceprimar George Pană și al domnilor consilieri din comisia de buget-fînanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 80482/12.09.2019 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 283/17.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Soițin Niciijae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBJNOV


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

A

BUGETUL INSTI TUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEpȘAL | SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019             gj


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

buget conform HCL 136/07,05,20 19

influente(+/-)

e \   < y

TOTAL VENITURI - din care:

4.294,00

0,00

4.294,00

VE

MITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

4.294,00

4.294,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

784,00

784,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-32,00

-32,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

32,00

32,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

3.510,00

3.510,00

TO

TAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

4.294,00

0.00

4.294,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

4.262,00

0,00

4.262,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

4.262,00

0,00

4.262,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.822,00

0,00

3.822,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.674,00

0,00

3.674,00

Salarii de baza

10.01.01

3.500,00

3.500,00

Alte sporuri

10.01.06

10,00

10,00

indemnizații hrana

1001 17

164,00

164,00

Cheltuieli salariale In natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

63,00

0,00

63,00

Vouchere de vacanta

10.02.06

63,00

63,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

85,00

0,00

85,00

Fond de solidaritate

10.03.07

85,00

85,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

440,00

0,00

440,00

Bunuri si servicii {cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

366,00

23,00

389,00

Furnituri de birou

20.01.01

18 001

23 00

41.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

85,00

85,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8,00

8,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3,00

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

226,00

226,00

Reparații curente

20.02

3,00

-3,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

!« ■—-----—----■

fampnte si.matnriaie sanitare mod 211114 1)1 laZItN llâl

■'

nfc: —

II IHi

mm

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

2(

).O5

15,00

-7,00

8,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

-7,00

8,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

20,00

-7,00

13,00

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

20,00

-7,00

13,00

nnaienaie nu lapoiaior--------------------------------------------------------------

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații sl materiale documentare

20.11

3,00

-2,00

1,00

70 12

_

Pregătire profesionala

20.13

4,00

4,00

Protecția muncii

20.14

4 00 j

+inn

Alte cheltuieli

20.30

25,00

-4.00

21.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,00

6.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

4,00

-4,00.

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

15 00

—w

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

32,00

0,00

32,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

32,00

0,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

32,00

0,00

32,00

Acth

/e fixe

71.01

32,00

0,00

32,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

19,00

19,00

Alte active fixe

71.01.30

13,00

0,00

13,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,FINANCIAR-CONTABILITATE,