Hotărârea nr. 334/2019

Hotãrârea nr. 334 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 334

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2019 ai Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 445/10.09.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de specialitate nr. 13039/10.09.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.277/12.09.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.09.2019;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr. 47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 , privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă Bugetul de cheltuieli pe anul 2019, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget „Servicii de sănătate publică”, conform Anexei nr. 1, Buget „Asistență acordată persoanelor în vârstă”, conform Anexei nr. 2, Buget „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, conform Anexei nr. 3, Buget „Cantina de ajutor social”, conform Anexei nr. 4, Buget „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr.5, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Lista de investiții pe anul 2019, pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 6, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

/X

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE D.S.P. si BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE
MJBjBI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.08.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

■o\ \ .f

RE( ■( raSfeÂRlf'

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE+SECIIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,722.42

12,413.00

-1,260.00

11,153.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6,722.42

12,413.00

-1,260.00

11,153.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,722.42

12,413.00

-1,260.00

11,153.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,692.00

12,200.00

-1,240.00

10,960.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

6,557.00

11,742.00

-1,188.00

10,554.00

Salarii de baza

10.01.01

5,513.00

10,047.00

-1,150.00

8,897.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

777.00

1,255.00

-38.00

1,217.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

267.00

440.00

0.00

440.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

0.00

188.00

-10.00

178.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

188.00

-10.00

178.00

Contribuții

10.03

135.00

270.00

-42.00

228.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

135.00

270.00

-42.00

228.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.42

163.00

0.00

163.00

Bunuri si servicii

20.01

11.00

35.00

-5.00

30.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

6.00

0.00

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

11.00

25.00

-5.00

20.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

2.11

111.00

5.00

116.00

Medicamente

20.04.01

0.11

36.00

0.00

36.00

Materiale sanitare

20.04.02

2.00

70.00

5.00

75.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectând

20.04.04

0.00

5.00

0.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.10

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.10

5.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

0.21

12.00

0.00

12.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

17.00

50.00

-20.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

17.00

50.00

-20.00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

0.00DIRECTOR GENERAL,

TONQANTy^y
BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCALPROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.08.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE, + /-

JPROPUNERE

«ECytFICÂM:

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,225.00

2,112.00

-71.00

2,0ÎEW

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,225.00

2,112.00

-71.00

2,041.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,225.00

2,112.00

-71.00

2,041.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

10

956.00

1,600.00

-85.00

1,515.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

935.00

1,530.00

-85.00

1,445.00

Salarii de baza

10.01.01

779.00

1,223.00

-21.00

1,202.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

83.00

167.00

-44.00

123.00

Alte sporuri

10.01.06

21.00

36.00

-1.00

35.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

52.00

104.00

-19.00

85.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

35.00

35.00

0.00

35.00

Tichete de vacanta

10.02.06

35.00

35.00

0.00

35.00

Contribuții

10.03

21.00

35.00

0.00

35.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

21.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

266.00

500.00

21.00

521.00

Bunuri si servicii

20.01

179.00

274.00

41.00

315.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

3.00

1.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

52.00

60.00

30.00

90.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12.00

20.00

0.00

20.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

1.00

0.00

1.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

109.00

165.00

10.00

175.00

Reparații curente

20.02

0.00

30.00

-20.00

10.00

Hrana

20.03

82.00

140.00

0.00

140.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

82.00

140.00

0.00

140.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

28.00

0.00

28.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

20.00

0.00

20.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

7.00

0.00

7.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.00

13.00

0.00

13.00

Uniforme si echipament

20.05.01

3.00

3.00

0.00

3.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

10.00

0.00

10.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.00

3.00

0.00

3.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

2.00

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

0.00

10.00

0.00

10.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.00

12.00

-7.00

5.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3.00

12.00

-7.00

5.00

SEF SERVICIU FINANCIARCONTABILITATE

JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI

ANEXA NR. 3 n/Ț HCL bit ■ 33

X ■

''X

' '■                   ■: ’ S ' ■

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL

2019 PROPUS SPRE RECTIFICARE

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.08.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE +/-

PROPUNERI RECTIFICARE

---IUIAL IHLLH1LL! (5EC 1 lUJțEA UE---

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

29,294.00

43,272.00

323.00

43,595.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

29,294.00

43,272.00

323.00

43,595.00

CHEL TUIELI CURENTE

01

29,294.00

43,272.00

323.00

43,595.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,770.00

16,735.00

-532.00

16,203.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

9,895.00

15,663.00

-481.00

15,182.00

Salarii de baza

10.01.01

8,844.00

13,662.00

-203.00

13,459.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

1.051.00

2,001.00

-278.00

1,723.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

653.00

698.00

-22.00

676.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

653.00

698.00

-22.00

676.00

Contribuții

10.03

222.00

374.00

-29.00

345.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

222.00

374.00

-29.00

345.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

116.00

136.00

10.00

146.00

Bunuri si servicii

20.01

116.00

136.00

10.00

146.00

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

116.00

136.00

10.00

146.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

18,148.00

26,005.00

841.00

26,846.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04i

57.02

18,148.00

26,005.00

841.00

26,846.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18,148.00

26,005.00

841.00

26,846.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59.00

260.00

396.00

4.00

400.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

260.00

396.00

4.00

400.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,ION DAN DINU

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 31.08.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC ȚIONARE+SEC | IUNEA DE DEZVOLTARE)

1,508.00

2,562.00

-65.00

2,497.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,508.00

2,562.00

-65.00

2,497.00

CHEL TUIELI CURENTE

01

1,508.00

2,562.00

-65.00

2,497.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

473.00

820.00

-85.00

735.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

453.00

778.00

-80.00

698.00

Salarii de baza

10.01.01

394.00

641.00

-35.00

606.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

34 00

73.00

-23.00

50.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

25.00

64.00

-22.00

42.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

16.00

22.00

-5.00

17.00

|Tichete de vacanta

10.02.06

16.00

22.00

-5.00

17.00

Contribuții

10.03

10.00

20.00

0.00

20.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

10.00

20.00

0.00

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,033.00

1,730.00

27.00

1,757.00

Bunuri si servicii

20.01

138.00

218.00

25.00

243.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

3.00

0.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

3.00

0.00

3.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

38.00

50.00

15.00

65.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

10.00

0.00

10.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

9.00

0.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

3.00

0.00

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

89.00

140.00

10.001

150.00

Reparații curente

20.02

0.00

25.00

0.00

25.00

Hrana

20.03

893.00

1,482.00

0.00

1,482.00

|Hrana pentru oameni

20.03.01

893.00

1,482.00

0.00

1,482.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.00

3.00

2.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

2.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.00

3.00

0.00

3.00

Protecția muncii

20.14

1.00

2.00

0.00

2.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

2.00

12.00

-7.00

5.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

2.00

12.00

-7 00

5.00


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2019 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 30.06.2019

BUGET ALOCAT

INFLUENTE + /-

O             ’’

. (PROPUNERE

WctMcarr

L >

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,956.00

20,514.00

-167.00

20,347.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11,956.00

20,319.00

-103.00

20,216.00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,956.00

20,319.00

-103.00

20,216.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,999.00

12,500.00

-418.00

12,082.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,626.00

11,999.00

-387.00

11,612.00

Salarii de baza

10.01.01

7,227.00

11,045.00

-76.00

10,969.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

59.00

102.00

-17.00

85.00

Alte sporuri

10.01.06

37.00

301.00

-246.00

55.00

Indemnizații de hrana

10.01.17

303.00

551.00

-48.00

503.00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

203.00

218.00

-13.00

205.00

[Tichete de vacanta

10.02.06

203.00

218.00

-13.00

205.00

Contribuții

10.03

170.00

283.00

-18.00

265.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

170.00

283.00

-18.00

265.00

TITLUL II BUNURI SI SER VICII

20

1,293.00

2,274.00

450.00

2,724.00

Bunuri si servicii

20.01

1,111.00

1,857.00

445.00

2.302.00

Furnituri de birou

20.01.01

31.00

62.00

-7.00

55.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.00

20.00

7.00

27.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

642.00

800.00

420.00

1,220.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

70.00

0.00

70.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

13.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45.00

65.00

15.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

11.00

20.00

10.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

328.00

800.00

0.00

800.00

Reparații curente

20.02

119.00

253.00

0.00

253.00

Hrana

20.03

33.00

50.00

5.00

55.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

33.00

50.00

5.00

55.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

16.00

25.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

1.00

2.00

0.00

2.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15.00

23.00

0.00

23.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

1.00

5.00

0.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1.00

5.00

0.00

5.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

10.00

0.00

10.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

8.00

0.00

8.00

Protecția muncii

20.14

2.00

25.00

0.00

25.00

Alte cheltuieli

20.30

10.00

41.00

0.00

41.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

3.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

9.00

37.00

0.00

37.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,646.00

5,510.00

-130.00

5,380.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2,646.00

5,510.00

-130.00

5,380.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

200.00

-150.00

50.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

2,642.00

5,310.00

20.00

5,330.00

TITLUL XIALTE CHELTUIELI

59 .

18.00

35.00

-5.00

30.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

18.00

35.00

-5.00

30.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

195.00

-64.00

131.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

195.00

-64.00

131.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

0.00

195.00

-64.00

131.00

Active fixe

71.01

0.00

195.00

-64.00

131.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

195.00

-64.00

131.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,DIREGTORGEN'ERAL,

IQN DĂN DINU '  \ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                    ANEXA NR. 6

LA HCL 33$/


LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2019 ACTIVITATEA PROPRIE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor      U / _   ... .       Valoarea .       .   , Valoarea

cheltuieli de investita                 M Cant,tatea     Inițiala     lnfluente+/' fina|a

0                         1       2           3           2           3

1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

192,000

-64000

128,000

2. APLICAȚIE CALCUL UTILITATI LOCUINȚE SOCIALE

1

6,000

0

6,000

3. ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

SEDIU A.S.S.C. , STR. VĂLENI, NR. 32

1

1,000

0

1,000

4, SISTEM ANTIEFRACTIE COMPUS DIN SUBSISTEM CONTROL ACCES, SUBSISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS SI SUBSISTEM DE ALARMA ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI IMOBIL PIAȚA EROILOR, NR. 1A

140,000

-19000

121,000

5. REȚEA STRUCTURATA DE DATE IMOBIL ASSC, STR. VA;ENi, NR. 32, CORP CLĂDIRE C2

1

45,000

-45000

0

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru evaluarea sudiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitte aferente obiectivului

TOTAL 4

0

3,000

3000

Realizare proiect tehnic sistem securitate compus din subsistm antiefractie, subsistem control acces, subsistem supraveghere video imobil str. Văleni, nr. 32

1

3000

0

3,000

V. Investiție noua

TOTAL 5

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL 1+2+3+4+5

195,000

-64000

131,000


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUTOlU