Hotărârea nr. 333/2019

Hotãrârea nr. 333 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 333 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 441/10.09.2019 al domnului viceprimar Pană George și al comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 1546/10.09.2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 279/12.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

In temeiul art. 19, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

In temeiul OMFP 1661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 129, alin. 4, litera „a” și art. 139, alin. 3, lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

Ț SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^®.: George Sorin Niculae BOTȚZ \zȚ .

JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA "PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi conform

HCL nr.279/29.08.2019

Execuție la 31.08.2019

Influent e +/-

Prevedere conform rectificare

TOTAL VENITURI - din care:

13,477.00

8,090.50

-172.50

13,304.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

13,190.00

8,085.50

-172.50

13,017.50

Venituri din concesiuni si chirii

30.10.05.

30

35.00

0.00

-34.00

1.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

30.00

14.00

30.00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestar' culturale artistice sportive

33.10.19

400.00

213.00

400.00

Alte venituri

36.50.00

1.00

1.00

1.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12.00

13.50

14.50

26.50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții

43.10.09

12,713.00

7,844.00

-154.00

12,559.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total -

287.00

5.00

0.00

287.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

287.00

5.00

0.00

287.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13477.00

7639.00

-172.50

13304.50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

13190.00

7634.00

-172.50

13017.50

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51 St

01

13190.00

7634.00

-172.50

13017.50

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+1

10

10715.00

6603.00

-378.00

10337.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16

10.01

9964.00

6143.00

-307.00

9657.00

Salarii de baza

10.01.01

8736.00

5518.00

-237.00

8499.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

684.00

352.00

-70.00

614.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

'O.Q'

.12

0.00

Indemnizații de deleaare

• 0.0-

.13

0.00

Indemnizații de detașare

•0.0'

14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.0-

15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.0-

.16

0.00

Indemnizații de hrană

10.01.17

523.00

273.00

523.00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

21 00'

21.00

CI

187.00

-123)0.

187.00

Ticnele de masa *)

10 02

01

w

Norme de hrana

000

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

1.0.02.04

0700’

Transportul la si de la locul de munca

10.02.06

0.00

Vouchere de vacanta

10.02.06

199.00

187.00

-12.00

187.00

Cc

jntributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

552.00

273.00

-59.00

493.00

Contribuții de asiourari sociale de stat

10.03.01

346.00

135.00

-74.00

272.00

Contribuții de asigurări de somai

10.03.02

1.00

1.00

Contribuții de asiaurari sociale de sanatate

10.03.03

1.00

1.00

Contrihiiții de asiourari nentru accidente de munca si

10.03.04 I

1.00

1.00,

Prime de asigurare de-viată plătite de anoaiator

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1 00

1.00

Contribuția asiouratoris do munca

WOQ.

1500

21770?

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2345.00

945.00

205.50

2550.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20,01.09+20.01.3(

20.0

1733700

727.0:

25.50

1758.50

Furnituri de birou

TTT

W

-----------Ol!’

— iq3q

Materiale centru curățenie

20.01.02

13.00

1.00

13.00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

75.00

44.00

75.00

Apa canal si salubritate

20.01.04

5.00

4.00

5.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

24.00

14.00

10.00

34.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta telecomunicații radio tv. internet

20.01.08

22.00L

13.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

180.00

70.00

180.00

Alte bunuri si servicii centru întreținere si funcționare

20.01.30

1404.00

580.00

15.50

1419.50

Reparații curente

20.02

10.00

180.00

19O7OO|

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

o.ool

0.00

0.00

O.OOJ


.ondul MeseTțme!uiLb.oiiduLCQnau.cai£

.xecu taraa-si lita_acre antelor-buaeiare

Jte. cheltuieli cu bunuri si servicii______


3

TITLUL X.ALTE-CHELTLUEUL (cad 5S1____

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


(»» WK


59__

59.40


84


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in ani85.01


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod___

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE TITLUL VII ALTE fRÂNSFERURÎJcod 55701JZ ZZ itlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71 Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)


Construcții__________________________________________

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică si alte active cop orale Alte active fixe


___L

Stocuri (cod 71.02.01)_____

| Rezerve de stat și de mobilizare__

Reparații capitale aferente activelor fixe


130.00

130.00


86.00

86.00


0.00


130.00

130.00


0.00


0.00


0.00


0.00


287.00


5.00


0.00


J-Qo

287.00

0.00

0.0~0


71.01

71.01.01

71.01.02 71.01.03

71.01.30

71.02

71.02.01

71.03


287.00

287.00

287.00


_ 01)0

264.00

23.00

0.00


0.00


5.00 5.00

5.00


0.00

0.00

0.00


0.00

0.00

0.00


TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)  __ __

Z I Participare ia capitalul social al societăților comerciali


72_____

72.01

72.01.01


0.00

0.00


TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE__

I                               ~

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRFC.FnFNTLSl RECUPERATE IN ANUl CJLRFtdT Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in ani


7585.01

0.00

287J0 287.00 287J)0

_ 0.00 _ 0 00 264.001

23.00,

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 jioo

0.00

~OJDO