Hotărârea nr. 332/2019

Hotãrârea nr. 332 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 332 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 435/10.09.2019 al domnului viceprimar George Pană și Raportul de Specialitate nr. 6869/06.09.2019 al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 43/16.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii nr. 47/11.03.2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul Ordonanței de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alineat 4, litera a, art. 136, art. 139, alineat 3, litera a;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2019 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       A SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ       > Ioana Geanina SERBJNOV

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. ^4^/2019


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2019


MII LEI

Buget aprobat

Execuție 31.08.2019

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.500

1.087

1.500

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.592

6.524

300

9.892

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

2.195

502

0

2.195

TOTAL VENITURI

13.287

8.113

300

13.587

TOI

AL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

13.287

8.072

300

13.587

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.092

7.570

300

11.392

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.092

7.570

300

11.392

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.920

5.223

0

7.920

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.562

4.931

0

7.562

Salarii de baza

10.01.01

7.102

4.658

7.102

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Indemnizații de hrana

10.01.17

450

273

450

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

184

182

0

184

iVouchere de vacanta

10.02.06

184

182

184

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

174

110

0

174

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

174

110

174

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3.072

2.280

300

3.372

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.033

1.569

250

2.283

Furnituri de birou

20.01.01

10

8

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15

10

15

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

320

250

320

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200

143

200

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

250

166

250

Piese de schimb

20.01.06

40

29

40

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

34

20

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

70

37

70

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.094

906

250

1.344

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

308

50

450

| Hrana pentru animale

20.03.02

400

308

50

450

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

55

19

0

55

[Medicamente

20.04.01

25

10

25Buget aprobat

Execuție 31.08.2019

Influente

Buget rectificat

| Materiale sanitare

20.04.02

30

9

30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

160

116

0

160

Uniforme si echipament

20.05.01

40

34

40

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

82

120

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

5

0

0

5

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5

5

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

22

22

Pregătire profesionala

20.13

2

2

Protecția muncii

20.14

15

12

15

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

375

256

0

375

Reclama si publicitate

20.30.01

20

4

20

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50

18

50

Chirii

20.30.04

25

15

25

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

280

219

280

un

59.C

LULX ALTE CHELTUIELI (cod         '                    ~

>1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

100

67

0

100

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100

58

100

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2.195

502

0

2.195

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

2.195

502

0

2.195

Act

ve fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

2.195

502

0

2.195

Construcții

71.01.01

2.195

502

2.195

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru Liliana
ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

"CONSTANTIN STERE”

ANEXA nr.2 la H.C.L. nr/^/2019

LISTA DE INVESTIȚII 2019                    ""

- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat 2019

Influente

Buget rectificat 2019

LUCRĂRI TOTAL

2.195

0

2.195

INVESTIȚII NOI

1.693

0

1.693

1

Rețea de canalizare plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

350

350

2

Rețea de alimentare cu apa plaja (PT+Executie si diriginte de șantier)

451

451

3

Parcare zona plaja (SF +PT + Execuție)

130

130

4

Gard plaja (proiectare + execuție)

21

21

5

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa -execuție

390

390

6

Clădire administrativa zoo

50

50

7

Lacuri păsări de apa

136

136

8

Canal apa zoo

40

40

9

Rețea de canalizare parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

89

89

.10

Rețea de alimentare cu apa parc (PT+Executie si diriginte de șantier) conform SF existent

36

36

>

INVESTIȚII IN CONTINUARE

502

0

502

1

Alei zona plaja - reabilitare (PT +Executie)

280

280

2

Parcare asfaltata - reabilitate

0

0

3

Construire alei pietonale, repozitionare bust si totem

175

175

4

WC Public - reamenajare

24

24

5

Azil câini comunitari - tamplarie termopan

23

23

TOTAL INVESTITEI (DOTARI+LUCRARI)

2.195

0

2.195

DIRECTOR,

SANDU ȘTEFAN CONSTANTIN