Hotărârea nr. 331/2019

Hotãrârea nr. 331 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 331 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 439/10.09.2019 al domnului Viceprimar George Pană și al consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Sălceanu Claudia Oana, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de specialitate nr. 3834/10.09.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr.278/12.09.2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (4), lit. a) și art. 139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV

JUDEȚUL PRAHOVA

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


ANEXA NR.1BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL140/ 07.05.2019

Realizat la 31.08.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

TOTAL VENITURI - din care:

15.171,00

8.952,00

-200,00

14.971,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14.771,00

8.952,00

-200,00

14.571,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

755,00

352,00

0,00

755,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

16,00

15,00

0,00

16,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

14.000,00

8.585,00

-200,00

13.800,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

400,00

0,00

0,00

400,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

400,00

0,00

0,00

400,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

15.171,00

9.328,00

-200,00

14.971,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

14.771,00

9.328,00

-200,00

14.571,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

14.771,00

9.328,00

-200,00

14.571,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.500,00

7.289,00

-350,00

11.150,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

10.940,00

6.872,00

-330,001

10.610,00

Salarii de baza

10.01.01

9.792,00

6.201,00

-230,00

9.562,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

465,00

270,00

-50,00

415,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

50,00

32,00

0,00

50,00

Indemnizații de hrană

10.01.17

630,00

366,00

-50,00

580,00

Alte drepturi salariaie in bani

10.01.30

3,00

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli salariaie in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

240,00

231,00

0,00

240,00

Tichete de vacanta

10.02.06

240,00

231,00

0,00

240,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

320,00

186,00

-20,00

300,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

60,00

32,00

0,00

60.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

260,00

154,00

-20,00

2^0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

3.091,00

1.937,00

150,00

3.^0

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.387,00

1.652,00

150,00

2.537,00

Furnituri de birou

20.01.01

15,00

8.00

0,00

15.00’

Materiale pentru curățenie

20.01.02

15,00

6,00

0,00

15-00

încălzit, iluminat si torta motrica

20.01.03

350,00

222,00

0,00

350,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL140/ 07.05.2019

Realizat la

31.08.2019

Influente +/-

Propunere Buget an 2019

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30,00

12,00

0,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

0,00

0,00

30,00

Piese de schimb

20.01.06

15,00

6,00

0,00

15,00

Transport

20.01.07

30,00

8,00

0,00

30,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

29,00

0,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.437,00

1.030,00

150,00

1.587,00

20.01.30

420,00

331,00

0,00

420,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

0,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

300,00

115,00

0,00

300,00

Uniforme si echipament

20.05.01

25,00

0,00

0,00

25,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

275,00

115,00

0,00

275,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

50,00

18,00

0,00

50,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

13,00

1,00

0,00

13,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

37,00

17,00

0,00

37,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3,00

1,00

0,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

5,00

0,00

0,00

5,00

Protecția muncii

20.14

25,00

15,00

0,00

25,00

Alte cheltuieli

20.30

311,00

136,00

.00

311,00

Reclama si publicitate

20.30.01

75,00

28,00

0,00

75,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

16,00

15,00

0,00

16,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30,00

7.00

0,00

30 00

Chirii

20.30.04

190 00

86,00

0,00

190,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XAL TE CHELTUIELI

59

180,00

102,00

0,00

180,00

|Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

180,00

102,00

0,00

180,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

400,00

0,00

0,00

400,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

400,00

0,00

0,00

400,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

400,00

0,00

0,00

400,00

Active fixe

71.01

400,00

0,00

0,00

400,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

400,00

0,00

0,00

40<W0-

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

.^ 0^00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

'/'•V-/0.00