Hotărârea nr. 330/2019

Hotãrârea nr. 330 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 330

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 431/10.09.2019 al domnului Primar Adrian Florin Dobre și al domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1463/09.09.2019 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 276/11.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.09.2019;

A

In conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

A

In temeiul art. 129, alin. 4, lit. „a” și art. 139, alin. 3, lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2019 al Casei de Cultură ’T.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură ”I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 septembrie 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETAR GENERAL,

George Sorin Niculae BOTEZ          Ioana Geanina SERBINOV

ANEXA NR. 1

_______ /

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANU^ĂO^^^ ) ‘

_

BUGET 2019

15.00

24.80


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"


BUGETUL


DENUMIREA INDICATORILOR


Venituri proprii Donații si sponsorizări


Cod indicatoț. 33.10.17 37.10.01


Subvenții pentru instituții publice


43.10.09


1,506.00


Alte venituri


TOTAL VENITURI - din care:


Veniturile secțiunii de funcționare


Veniturile secțiunii de dezvoltare


T°ȚAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

Fx/NCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)


CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+.


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)


Salarii de baza

Indemnizație de hrana


Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)


Tichete de vacanta


Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)


Contribuții de asigurări sociale de stat __________ Contribuții de asigurări de șomaj                _____

Contribuții de asigurări sociale de sanatate _____ Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați Contribuții pentru concedii si indemnizații ______ Contribuție asiguratorie de munca


VITLULII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la


lunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)


Furnituri de birou


Materiale pentru curățenie


încălzit, Iluminat si forța motrica


Apa, canal si salubritate


Carburanți si lubrifianti


Piese de schimb


Transport ______________________________

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare taratii curente


ina (cod 20.03.01+20.03.02)


37.10.50


0.00


1,545.80


1,545.80

0.001,547.70

0.00


1,545.80

1.90

1,547.70

7,545.50

1.90

1,547.70

01

1,545.80

1.90

1,547.70

10

912.00

-30.00

882.00

10.01

874.00

-30.00

844.00

10.01.01

827.00

-30.00

797.00

1001.17

47.00

0.00

47.00

10.02

17.00

0.00

17.00

10.02.06

17.00

0.00

17.00

10.03

21.00

0.00

21.00

10.03.01

0.00

[ 0.00

0.00

10.03.02

0.00

0.00

0.00

10.03.03

0.00

0.00

0.00

10.03.04

0.00

0.00

0.00

10.03.05

0.00

0.00

0.00

10.03.06

0.00

0.00

0.00

10.03.07

21.00

0.00

21.00

20

#33.80

31.90

665.70

20.01

^02.80

31.90

634.70

20.01.01

5.00

1 0.00

5.00

0.00

20.01.02

2.00

45.00


20.01.03


20.01.04

20.01.05

20.01.06


20.01.07


20.01.08

20.01.09

20.01.30


20.02


20.030.00

12-00 426-80 108.00

g.00

4L00


1.00

3.00


0.00

0.00

12.00


458.70


108.00

0.0


0.00


DENUMIREA INDICATORILOR


Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale


Cod indicatul. 20.03.01 20.03.02


BUGET

2019


Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+2'

Uniforme si echipament

__Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar


20.04


Deplasari^dețasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)


Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate


Materiale de laborator


Cercetare-dezvoltare


Cârti, publicații si materiale documentare


20.05

20.05.01

20.05.03

20.05.30

20.06

20.06.01

20.06.02

20.09

20.10

20.11


0.00

2.00


ș<


2.00


4.00|

2.00

2.00


2.<


Consultanta si expertiza


P’-^garire profesionala K Uectia muncii


20.12

20.13


20.14


8J

4J


Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm^20.15 Studii si cercetări


20.16

120.18


Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor 20 19 lucrări siservicu de inieres nuhlic local. în baza unor conventii sau---

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari pub Meteorologie_______

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

Comisioane si alte costuri aferentejmprumuturilor (cod 20.24.011: Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Tichete cadou__


20.20


20.21


20.22


 • 20.23

 • 20.24


20.25


20.27


Alte cheltuieli (cod 2030.01 Ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0^20.30

20.30.01 20.30.02 20.30.03 20.30.04 20.30.06


Reclama si publicitate


.Protocol si reprezentare


Prime de asigurare non-viata Chirii


Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor                     .

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice 120.30.07 Executarea silita a creanțelor bugetare                            120.30.09

Alte^cheltuieli cu bunuri si servicii


20.30.30


0.'


IU


1.

10.


TLULIII DOBÂNZI (cod 30.01la 30.03)


30


banzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) banzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03 e dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)


30.01


0.

0


LUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)


30.02

30.03

40


Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale (Alte subvenții


UL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)


40.03

40.20

40.30

50


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

XFLUENT

BUG RECTF

M 2019

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51. Ol)

51

0.00

' o

W

Transferuri curente (cod

oi ni_Lfi ni       ai i4j_ci ai ic±ci ai uj-Ci ai vc-lci ai ti_l_

51.01

o.ob

7^0':OO

><»

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

fA^O-OO

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internationa

55.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

C 'tributii la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

P12 efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2019

XFLUENT

BUC RECTF

. 2019

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

J - - 0.0Q

. '-'0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

o/oo

? o.oo

:o~oo

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

© c

$

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

7 ir

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURA^

ALE

CASEI DE CULTURA "Ion Luca CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOÎ^^l 'v 0

2019

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2019 inițial (lei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 169 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a VII-a, participări Ia alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Ștefan ia Popișteanu,

2000.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STĂNESCU", ed.a XXXI-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", cd. a XlI-a

 • 2.3 Târg de carte Ploieștiul citește

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

15100.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu

1000.00

4.Expoziția SALONUL ARTELOR

Aprilie/Octom brie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Bardut Roxana, Popișteanu Ștefania

4000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XlII-a

Mai

Ploiești

Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

2500.00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a XVI-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru amator

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Ștefania Popișteanu

5000.00

7. Tabăra Internațională de Sculptură Monumentală

lulie-

septembrie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Roxana Bărduț

222000.00

8. Tabăra Internațională de creație plastică "DANPLATON"

- ediția a XlII-a

Iulie-septembrie

Ploiești și alte localități din județul Prahova

Gelu Nicoiae Ionescu, Roxana Bărduț

/

JTX

Șf ii=

9. FESTIVALUL CASTANILOR - In mcmoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XX-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești și alte locații din Ploiești

Gelu Nicoiae

Ionescu , Roxana \

Bărduț

1 O|oo /

s -

10. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVII-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicoiae

Ionescu, Roxana

Bărduț

5000.00

ll.UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe etc.)

pe tot parcursul anului școlar

Municipiul Ploiești Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor etc.

Gelu Nicoiae Ionescu, Roxana Bărduț

20000.00

12-Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară și din străinătate

Gelu Nicoiae Ionescu, Roxana Bărduț

25000.00

13. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Participarea la ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editare cărți: Antologiei Cenaclului Atitudini 2019, Calendarului selectiv al evenimentelor culturale pentru anul 2020) și alte cărți. Alte

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicoiae

Ionescu, Roxana

Bărduț

27500.00

14. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Gelu Nicoiae Ionescu, Roxana Bărduț

5000.00

15. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR - anasamblu de dansuri populare (seniori și juniori) și grupul vocal Prahova

 • 15.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlV-a,

 • 15.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "Emilia Comișel", ediția I

 • 15.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul 15.4.Tabără-cantonament

15.1

Decembrie

15.2 iulie-septembrie 15.3 Tot timpul anului 15.4. august-septembrie

Casa de Cultură a Sindicatelor, Filarmonica" Paul Constantinescu" și alte locație

Gelu Nicolae Ionescu, Roxana Bărduț

(

* Z\.   ____'•..’V

MlfO

2>\ r -A H /O

16. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau in străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cârti, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent dc către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

3600.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

437800.00

DIRECTOR,CONTABIL SEF,

Adriana Mihai

ORDONATOR TERTIAR DE