Hotărârea nr. 33/2019

Hotãrârea nr. 33 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 33 privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

*>                                                                                                                                                                                                  5

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 42/05.02.2019 a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Ganea Cristian Mihai și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 1769/04.02.2019, prin care se propune transformarea gradului profesional din debutant în asistent a funcției publice de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, pentru funcționarul public care a absolvit perioada de stagiu;

având în vedere Raportul de Specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare si Administrativ nr. 73/21.02.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 44/22.02.2019 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.02.2019 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.02.2019;

în conformitate cu prevederile art. 61, alin.(l), lit.”a” din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, care reglementează numirea funcționarilor publici de execuție definitivi în clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în funcțiile publice de grad profesional asistent;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE :

9

Art. 1 Aprobă transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate din Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, începând cu data de 07.02.2019.

Art 2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare începând cu data de 07.02.2019.

/V                                                                                                     _                                                   _

Art. 3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.374/27.09.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.585/20.12.2018 se actualizează corespunzător.

Art. 4 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.