Hotărârea nr. 329/2019

Hotãrârea nr. 329 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploieşti pe anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 329 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 471/23.09.2019 al Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, precum și Raportul de specialitate nr.295/23.09.2019 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2019 și Raportul de specialitate nr. 304/23.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.09.2019;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019;

  • -  prevederile art. 19 și art. 49, din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. 4, lit. a și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2019, conform Anexei nr. 1 și a notelor de fundamentare aferente.

Art. 2 Se vor rectifica corespunzător bugetele de venituri și cheltuieli ale următoarelor instituții aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești: Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere", Club Sportiv Municipal Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 23 septembrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - VENITURI -mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 281/29.08.201

Execuție

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

413,735.19

206,346.12

0.00

413,735.19

1

VENITURI -TOTAL

0001

413,735.19

249,620.03

10,000.00

423,735.19

2

VENITURI PROPRII

0101

361,728.95

226,919.62

10,000.00

371,728.95

3

I. VENITURI CURENTE

0002

389,450.00

246,481.00

10,000.00

399,450.00

4

A. VENITURI FISCALE

0003

346,866.00

229,247.88

10,000.00

356,866.00

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

214,329.00

132,515.32

10,000.00

224,329.00

6

Al.l. IMPOZIT

PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3,370.00

1,972.33

0.00

3,370.00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3,370.00

1,972.33

0.00

3,370.00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3,370.00

1,972.33

3,370.00

9

AI.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN

0006

209,624.00

129,329.46

10,000.00

219,624.00

10

IMPOZIT PE

VENIT

0302

900.00

190.42

0.00

900.00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900.00

190.42

900.00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

208,724.00

129,139.04

10,000.00

218,724.00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

208,724.00

129,139.04

208,724.00


14

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ Pil

040205

0.00

10,000.00

10,000.00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1,335.00

1,213.53

0.00

1,335.00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

0502

1,335.00

1,213.53

0.00

1,335.00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1,335.00

1,213.53

1,335.00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0009

81,121.00

60,365.53

0.00

81,121.00

19

IMPOZITE SI

TAXE PE PROPRIETATE

0702

81,121.00

60,365.53

0.00

81,121.00

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

66,000.00

48,899.62

0.00

66,000.00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

16,000.00

12,973.94

16,000.00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

50,000.00

35,925.68

50,000.00

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

11,021.00

8,960.91

0.00

11,021.00

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,500.00

3,691.28

4,500.00

25

Impozitul si taxa pe teren dc la pers, juridice

07020202

6,500.00

5,247.22

6,500.00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

21.00

22.41

21.00

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4,100.00

2,505.00

4,100.00

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

51,416.00

36,367.03

0.00

51,416.00

30

SUME

DEFALCATE DIN

T.V.A.

1102

30,039.00

21,878.33

0.00

30,039.00

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

19,137.00

19,740.33

19,137.00

36

Sume defalcate din

T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

5,384.00

5,384.00

38

Sume defalcate din T.V.A ptr.finantarea invatamantului particular

110209

5,518.00

2,138.00

5,518.00

39

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

0.00

0.31

0.00

0.00

40

Taxe hoteliere

120207

0.31

0.00

41

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

105.00

69.94

0.00

105.00

42

Impozit pe spectacole

150201

105.00

69.94

105.00

44

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

21,272.00

14,418.45

0.00

21,272.00

45

Impozit pe mijloacele de transport

160202

16,945.00

12,102.12

0.00

16,945.00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

10,445.00

7,389.81

10,445.00

47

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6,500.00

4,712.31

6,500.00
48

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

4,247.00

2,259.20

4,247.00

49

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

80.00

57.13

80.00

50

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0.00

0.00

0.00

51

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0.00

0.00

0.00

0.00

52

Alte impozite si taxe

180250

0.00

53

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42,584.00

17,233.12

0.00

42,584.00

54

CI. VENITURI DIN PROPRIETA TE

0013

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

55

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

13,339.00

5,535.20

0.00

13,339.00

58

Venituri din concesiuni si inchirieri

30020530

12,000.00

4,196.17

12,000.00

59

Venituri din dividende

300208

1,339.00

1,339.03

1,339.00

63

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29,245.00

11,697.92

0.00

29,245.00

64

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

12,712.00

5,477.53

0.00

12,712.00

65

Venituri din prestări de servicii

330208

12,401.00

5,338.62

12,401.00

67

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

61.00

15.59

61.00
70

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

9.25

0.00

71

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

250.00

114.07

250.00

72

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIV E, ELIBERĂRI PERMISE

3402

24.00

17.11

0.00

24.00

73

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

6.97

0.00

74

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

24.00

10.14

24.00

75

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

3502

15,300.00

5,630.04

0.00

15,300.00

76

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15,300.00

5,377.91

15,300.00

79

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

252.13

0.00

80

DIVERSE

VENITURI

3602

1,209.00

573.24

0.00

1,209.00

81

Venituri din prescripție extinctiva

360201

15.65

0.00

83

Taxe speciale

360206

750.00

349.67

750.00

85

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

33.00

13.12

33.00

86

Taxa reabilitare termica

360223

345.00

170.82

345.00

87

Alte venituri

360250

81.00

23.98

81.00
88

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0.00

0.00

0.00

0.00

89

Donații si sponsorizări

370201

0.00

0.00

0.00

90

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-10,759.90

-1,000.00

-10,759.90

91

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

10,759.90

1,000.00

10,759.90

93

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

94

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

2,317.95

2,316.95

0.00

2,317.95

95

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

2,316.95

2,316.95

2,316.95

96

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

1.00

1.00

110

IV. SUBVENȚII

0017

21,967.24

822.08

0.00

21,967.24

111

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

21,967.24

822.08

0.00

21,967.24

112

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

8,307.44

777.76

0.00

8,307.44

113

A. De capital

0019

1,981.00

3.18

0.00

1,981.00

120

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

3.18

0.00

124

Subvenții de la BS pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatate

42021601

1,981.00

1,981.00

126

B. Curente

0020

6,326.44

774.58

0.00

6,326.44

132

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

1.57

0.00

133

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

243.00

99.42

243.00

136

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420255

6,083.44

669.84

6,083.44

139

Subvenții de la bugetul de stat proiecte UE

420269

0.00

3.75

0.00

140

SUBVENȚII DE LA ALTE

ADMINISTRAȚII

4302

4,418.80

0.00

0.00

4,418.80

145

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere pentru secțiunea de dezvoltare

43023902

4,418.80

4,418 80

158

Fond social FSE

48.02,02

9,241.00

44.32

0.00

9,241.00

159

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

9,241.00

44.32

9,241.00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLODEȘTI


BUGET LOCAL PE ANUL 2019   - CHELTUIELI -


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevedere eoni. HCL 281/29,08,2019

Execuție 8 luni

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

417,197.19

197,209.93

10,000.00

427,197.19

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

44,551.79

25,804.92

864.00

45,415.79

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

29,500.00

18,843.89

29,500.00

Bunuri si servicii (utilitari i primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitării, asigurări obligatorii a kKuijildoi

20

3,739.44

2,480.96

14.00

3,753.44

cheltuieli cf, ctr.1/20 R.A.S.P

20

6,851.00

4,391.88

850.00

7,701.00

Alte transferuri

55,18

1.04

1.04

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

13.20

13.20

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,309.00

156.36

3,309.00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

958.00

35.71

958.00

Sume aferente persoanrlor cu handicap neincadrate

59,40

240.00

151.51

240.00

Active nefinanciare

71

203.551

8.05

203.55

Plăti efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent-functionare

85

-263.44

-263.44

-263.44ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

38,178.08

28,481.79

3,643.00

41,821.08

Bunuri si servicii (alegeri)

20

350.00

73.94

350.00

Fonduri de rezerva

50

0.23

2,070.00

2,070.23

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-funetonare

51

3,510.00

2,403.00

3,510.00

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor-dezvoltare

51

0.00

0.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

428.00

428.00Active nefinanciare

71

0.00

Rambursări de credite - total din care:

81

33,900.00

26,015.00

1,573.00

35,473.00

Rambursare credit Alpha Bank

0.00

Rambursare credit B.C.R.

11,310.00

8,040.00

1,300.00

12,610.00

Rambursare credit B.R.D.

12,704.00

10,480.00

12,704.00

Rambursare credit C.E.C.

4,136.00

273.00

4,409.00

Rambursare credit EXIM

5,750.00

3,750.00

5,750.00

Plăti efectuate in anii precedent! recuperate in anul curent-functionare

85

-10.15

-10.15

-10.15

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8,391.20

6,023.00

0.00

8,391.20

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1.00

1.00

Dobânzi

30

8,390.20

6,023.00

8,390.20ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19,281.74

12,935.19

0.00

19,281.74

Protecția civila TOTAL-din

care:

121.74

107.22

0.00

121.74

Bunuri si servicii (Protecția civila)

20

26.00

11.49

26.00

Active nefinanciare primărie

71

95.74

95.73

95.74

Politia Locala - total, din care:

19,160.00

12,827.97

0.00

19,160.00

Cheltuieli de personal

10

18,370.00

12,456.31

18,370.00

Bunuri si servicii

20

790.00

371.66

790.00

Active nefinanciare (Protecția civila)

71

0.00

INVATAMINT

6502

30,402.45

13,059.04

0.00

30,402.45

Cheltuieli de personal-TOTAL

10

1,588.00

897.14

0.00

1,588.00

Transport profesori

580.00

300.63

580.00

Cheltuieli de personal-cf.HCL84/2016

458.00

232.00

458.00

Cheltuieli de personal- Centrul de excelenta

550.00

364.51

550.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din I.egea educației naționale nr. 1/2011;

20

16,097.00

8,368.40

16,097.00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

20

1,315.00

0.00

1,315.00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

50.00

50.00

50.00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art,2, alin. 10 si art.l alin c.

55

5,583.00

2,690.67

5,583.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

122.88

122.88


Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, al in. 10 si art. 1 alin c.

57

1,157.00

Stimulent educațional legea

248/2015(ASSC)

57

5.00

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,107.00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1,400.00

Active nefinanciare

71

110.71

Active nefinanciare Lic.

Victor Slavescu

15.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-148.14

SANATATE

6602

20,395.00

Cheltuieli de personal -asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

12,200.00

i HiKUii m aumcri       uin

20

163.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

163.00

Alte transferuri curente interne

55.18

111.93

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

421.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

80.00

Spitalul Municipal Ploiești

341.00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

Transferuri către instituții publice ( finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

3,490.00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

300.00

Spitalul Municipal Ploiești

3,190.00

Active nefinanciare Primărie

71

4,011.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-111.93

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

56,647.89

Bunuri si servicii -total, din care:

20

1,565.50


498.09

1,157.00

0.00

5.00

3,107.00

686.97

1,400.00

16.92

110.71

15.00

-149.15

-148.14

7,229.25

0.00

20,395.00

6,691.83

12,200.00

13.37

163.00

13.37

0.00

163.00

111.93

377.69

421.00

80.00

80.00

297.69

341.00

31.61

60.00

17.27

50.00

203.38

0.00

3,490.00

20.00

300.00

183.38

3,190.00

6.03

4,011.00

-111.93

-111.93

35,935.53

600.00

57,247.89

0.00

0.00

1,565.50


Iluminat ornamental

501.00

501.00

Spectacole artificii

20.00

20.00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

557.00

557.00

Acțiuni culturale

487.50

487.50

Susținerea cultelor

59

100.00

100.00

Transferuri către instituții publice ( Finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

51,786.00

35,346.20

600.00

52,386.00

Casa de Cultura

1,506.00

923.00

1,506.00

Teatrul "Toma Caragiu"

14,000.00

9,455.00

14,000.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

12,713.00

7,844.20

12,713.00

Club Sportiv Municipal

13,975.00

10,600.00

300.00

14,275.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9,592.00

6,524.00

300.00

9,892.00

Transferuri către instituții publice (finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2,882.00

506.82

0.00

2,882.00

Teatrul "Toma Caragiu"

400.00

400.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

287.00

4.80

287.00

Administrația Parcului C-tin

Stere

2,195.00

502.02

2,195.00

Active nefinanciare

H 71

346.32

82.51

346.321

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-50.30

-50.30

Alte transferuri interne

55,18

18.37

18.37

Alte transferuri pentru investiții

55,13

4.20

4.20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-4.20

-4.20

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

80,243.54

52,026.06

0.00

80,243.54

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

39,288.00

25,238.64

0.00

39,288.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

16,735.00

10,768.98

16,735.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

12,500.00

7,997.17

12,500.00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

820.00

478.40

820.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

7,633.00

5,004.44

7,633.00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1,600.00

989.65

1,600.00

Bunuri si servicii - total, din

care:

20

5,117.00

2,961.28

0.00

5,117.00

Reparații crese

39.00

0.00

39.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

136.00

115.75

136.00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2,274.00

1,293.92

2,274.00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1,730.00

1,032.78

1,730.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

500.00

266.47

500.00
Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

3.00

0.19

3.00

Bunuri si servicii crese

375.00

252.17

375.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60.00

0.00

60.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555.00

362.48

0.00

555.00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

396.00

260.20

396.00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

35.00

17.96

35.00

c) Cantina sociala

12.00

1.58

12.00

d) Centrul Crese

100.00

79.67

100.00

d) Căminul de batrani

12.00

3.07

12.00

Alte transferuri interne

55,18

272.47

272.47

Asistenta sociala- total din care:

57

35,060.00

23,743.87

0.00

35,060.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

26,005.00

18,147.76

26,005.00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

125.00

5.13

125.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

3,420.00

2,500.13

3,420.00

Asistenta sociala asigurata de

Administrația Servciciilor

Sociale Comunitare

5,510.00

3,090.85

5,510.00

Active nefinanciare - total din

care:

71

234.00

2.72

0.00

234.00

Active nefinanciare primărie

39.00

1.72

39.00

Active nefinanciare Cantina sociala

0.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

0.00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

195.00

1.00

195.00

Active nefinanciare CRESA

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-282.93

-282.93

-282.93


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

48,874.62

12,011.86

843.00

49,717.62

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

14,171.00

9,267.12

14,171.00

Bunuri si servicii- total din

care:

20

22,351.00

839.66

843.00

23,194.00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

1,530.00

839.66

1,530.00

Bunuri si servicii - Primărie, din :

20,821.00

0.00

843.00

21,664.00

Iluminat public

6,038X1(7

243.0(7

6,281.00

întreținere ceasuri publice

34.00

34.00Reparații curente fond imobiliar

414.00

414.00

Total prestări SGU

14,335.00

600.00

14,935.00

Alte transferuri curente interne

55.18

1.02

1.02

Proiecte finanțate prin FSE

58

3,009.00

3,009.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate_SPFL

59.40

116.00

75.37

116.00

Active nefinanciare Primărie

71

9,235.42

1,930.63

9,235.42

Active nefinanciare Serviciul

Public Finanțe Locale

71

0.00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

93.72

93.72

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1.62

-1.62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-100.92

-100.92

-100.92PROTECȚIA MEDIULUI

7402

25,682.79

719.91

150.00

25,832.79

Bunuri si servicii -total din

care:

20

23,428.45

0.00

150.00

23,578.45

Salubritate - total, din care:

21,343.00

0.00

0.00

21,343.00

Salubritate cai publice si dezapezire

16,064.00

16,064.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3,630.00

3,630.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

300.00

300.00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare,

1,349.00

1,349.00

Apa meteo

1,185.00

150.00

1,335.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP-Rampa Teleajen

671.00

671.00

Alte transferuri pentru funcționare

55.18

229.45

229.45

Active nefinanciare

71

2,723.89

719.91

2,723.89

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85,18

-469.55

-469.55

Alte transferuri pentru investiții

55.13

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0.00COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

5,322.31

190.91

1,000.00

6,322.31

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

5,000.00

190.91

1,000.00

6,000.00

Subvenție

5,000.00

190.91

1,000.00

6,000.00

Suma aprobata conform HCL

nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

0.00

Active nefinanciare

71

322.31

322.31

TRANSPORTURI

8402

39,225.78

2,792.47

2,900.00

42,125.78

Bunuri si servicii -total, din

care:

20

2,629.00

0.00

0.00

2,629.00

Reparații curente străzi

2,000.00

2,000.00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

629.00

629.00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

234.38

234.38

Subvenții/ gratuitati (S.C.

Transport Calatori Express

S.A.)

40

29,324.29

2,900.00

32,224.29

TVA

4.000.00

4.000.00

Active nefinanciare

71

4,913.10

2,792.47

4,913.10

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-1,874.99

-1,874.99

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBL'CE

Adresa: Plata Victorie) nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon+4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciipublce@,asp.ro

Web:   www.rasp.ro


ISO OUSAS

OSCort> OScJt>

14001   18001Către,


Municipiul Ploiești Direcția Economica

Solicitare rectificare buget 2019Va transmitem in tabelul de mai jos sumele necesare in vederea rectificării bugetului pentru serviciile de utilitati publice aferent lunii septembrie 2019:


Domeniu

Activitatea

Buget aprobat

Plăti la 15.09.2019

Diferența buget neutilizat

Necesar pana Ia

31.12.2019

Diferența de suplimentat

ÎNCĂLZIRE urbana

încălzire urbana

5.000.000,00

1.144.935,24

3.855.064,76

4.000.000,00

1.000.000,00

TOTAL

3.855.064,76

4.000.000.00

1.000.000.00

ILUMINAT PUBLIC

Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminatul public

4.428.000

4.335.878,89

92.121,11

2.000.000,00

243.000,00

Servicii de intretincre metinere iluminat public

1.340.000

1.279.027,46

60.972,54

400.000,00

0,00

Iluminat ornamental

501.000,00

270.000,00

231.000,00

819.000,00

0,00

Spectacole artificii

20.000,00

18.500,00

1.500,00

20.000,00

0,00

TOTAL

385.593,65

3.239.000,00

243.000,00

SERVICIUL DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT

Prestări servicii SGU

14.335.000,00

14.250.470,27

84.529,73

6.000.000,00

600.000,00

TOTAL

84.529.73

6.000.000.00

600.000,00

TRANSPORT PUBLIC URBAN

Monitorizare contract TCE

33.324.290,00

33.324.287,00

3,00

12.389.747,00

2.900.000,00

total rectificare bugetara 12.389.750 lei, din care pentru luna septembrie 2019 suma de 2.900.000 lei
REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI
NOTA DE FUNDAMENTARE privind suplimentarea sumelor alocate

Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2019

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești funcționează ca entitate de interes public, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemața corporativă, aflându-se sub Autoritatea Publică Tutelară a Municipiului Ploiești. Activitatea pe care o desfășoară răspunde interesului general al comunității locale de satisfacere a nevoilor cetățenilor și îmbunătățire a calității serviciilor prestate la nivelul exigențelor actuale.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 144/07.05.2019 și este fundamentat în conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.50/2019 - Legea bugetului de stat pe anul 2019, Legii nr.47/2019 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, Legii 227/2015- privind Codul Fiscal, Legii nr. 15/1990, actualizată, privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, Ordinului nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru anul 2019 a fost elaborat în conformitate cu prevederile contractuale, respectiv contractul nr.1/2002 si nr. 13043/2019 și cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate, cu prevederile contractului de închiriere mijloace fixe nr. 83/18.06.2004 încheiat între R.A.S.P. R.A. Ploiești și Veolia Energie Prahova S.R.L. și cu prevederile: H.C.A. nr.9/2018, nr.3/2013, nr.18/2014, 10/2015, 7/2018 și H.C.L. nr. 476/2012, de aprobare a nivelului tarifelor/taxelor/avizelor aferente veniturilor proprii.

Pentru anul 2019 prevederile privind cheltuielile, respectiv prețul prestației serviciilor efectuate de R.A.S.P. R.A. Ploiești pentru Municipiul Ploiești au fost determinate de obligațiile și atribuțiile regiei asumate prin contract pentru urmărirea și monitorizarea activităților ce fac obiectul contractelor încheiate cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

întrucât R.A.S.P. Ploiești are alocat pentru anul 2019 in bugetul local suma de 6.851.000 lei cu TVA, valoare care nu asigura in totalitate cheltuielile de personal, este necesara suplimentarea sumelor alocate cu 850.000 lei cu TVA, suma care asigura cheltuielile cu personalul aferente lunii octombrie.

Suplimentarea sumelor alocate cu 850.000 lei cu TVA, respectiv 714.280 lei fara TVA, va fi repartizata la capitolul Cheltuieli cu personalul, respectiv cheltuieli de natură salarială care se majoreaza cu 714.280 lei.


Cont^bil-șef,

Carmen Zaharia

Sef B. J.C.A. Consilier juridic, Sorin P eticjla

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR. Ste'fc


NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere sumele estimate care au fost comunicate Direcției Economice prin adresa nr.SIEB790/31.07.2019 ca fiind necesarul de fonduri pentru efectuarea plăților către Apa Nova Ploiești (pentru apa meteo si alti consumatori) pentru semestrul II 2019 inclusiv cele doua facturi ramase neachitate in valoare totala de 258.029,34 lei („deoarece nu exista prevedere bugetara” - respectiv factura nr.2191178/08.05.2019 si factura nr.2213352/06.06.2019) si rezultatul discuțiilor ocazionate de rectificarea bugetului din data de 23.09.2019 in urma carora reprezentanții Direcției Economice au comunicat ca a fost alocata o suplimentare de 150.000 lei pentru cheltuielile sus menționate, prezentam aceasta nota de fundamentare pentru suma de 150.000 lei aferenta plăților către Apa Nova Ploiești (pentru apa meteo si alti consumatori).

In cazul in care sumele prevăzute in adresa SIEB 790/31.07.2019 nu pot fi prevăzute in buget, urmeaza ca acest aspect sa se regleze cu ocazia următoarei rectificări bugetare.


Șef Serviciu S.I.E.B. Gabriela MÎNDRUTIU


întocmit Ana Petra i Marius /2ex

Data 23.09.2019 L l

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULARI BUNURI NR. 280 /    2 3 -09- 2019NOTA DE FUNDAMENTARE

Având in vedere sumele estimate care au fost comunicate Direcției Economice prin adresa nr. 144/19.09.2019 ca fiind necesare pentru plata serviciilor de cadastru și topografie prevăzute de Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și de legislația specifică în domeniu si plăti ocazionate cu înscrierea în Cartea Funciară și/sau alte operațiuni cadastrale (inclusiv taxe notariale) si rezultatul discuțiilor ocazionate de rectificarea bugetara din 23.09.2019 in urma carora reprezentanții Direcției Economice au comunicat ca a fost alocata o suma suplimentara de 14.000 lei pentru serviciile sus menționate prezentam aceasta nota de fundamentare pentru suma de 14.000 lei aferenta acestor servicii.

In cazul in care sumele prezentate in adresa nr. nr. 144/19.09.2019 la punctele 1 si 3 nu pot fi prevăzute in buget urmeaza ca acest aspect sa se regleze cu ocazia următoarei rectificări bugetare.


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

Elaborat

Negoita Madalin

Sef serviciu

$7

2 3 -09- 2019

Verificat

Negoita Madalin

Sef serviciu

/W

2 3 -09- 2019