Hotărârea nr. 328/2019

Hotãrârea nr. 328 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.112/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 – Str.Găgeni – Șos.Nordului – Șos.Vestului – Str.Libertatii (Gara de Vest)"


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 328

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții ” Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului -Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 461/19.09.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr. 397/19.09.2019 la Direcția Relații Internaționale, subnr. 9341/19.09.2019 la Direcția Tehnic-Investitii si sub nr. 296/19.09.2019 la Direcția Administrație Publică,

9                                                   9        9                                                                                                     9                                         9                              7

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.318/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.l 14/2018 și a instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni -Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)".

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.09.2019;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 290/20.09.2019 al Direcției Economice;

Având în vedere:

-prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, Apel de proiecte POR/2018/3/3. l/c/1/7 REGIUNI.

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016,

-Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016,

-Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei României pentru perioada 2007-2020,

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului Eur^jgfc 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a se


rgefice a


.&.6\

iifel prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborai și c’onținuțpfy

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectckv de h^suții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 si art. 10;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscal/bugetare, cu modificările și completările ulterioare, și a Instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;


Având în vedere prevederiile art. 42 alin. (1) lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)” prin modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, cu următorul cuprins, „Se aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului - Șos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”, în cuantum de 17.658.372,67 lei (inclusiv TVA).”

Art. 4 Se aprobă modificarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 318/29.08.2019, în sensul că contribuția proprie în proiect este de 1.185.591,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 336.179,21 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului " Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Găgeni - Șos.Nordului -Șos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.08.2019 rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 septembrie 2019.

NTERGROUP

ENGINEERING

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI-RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


V-          *1A 201041830CK587

201.16163000598


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total capitol 1

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,0

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

715.253,47

135.898,15

851.151,62

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

n

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

^plâîunhdependentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www. i nte rq foup.ro

'â-mar;

Tei./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

18.926,30

3.595,99

22.522,29

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12.617,53

2.397,33

15.014,86

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

252.350,69

47.946,63

300.297,32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558.54

54.256.12

339.814.66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

167.053,64

31.740,20

198.793,84

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

50.470,14

9.589,33

60.059,47

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

33.814,99

6.424,85

40.239,84

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.655,15

3.164,48

19.819,63

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Total capitol 3

1.374.519,65

258.474,38

1.632.994,03

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vest)”

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului bandi finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

724.183,75

115.774,31

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol 6

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

14.859.561,03

2.798.811,64

17.658.372,67

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

12.617.534,74

2.397.331,60

15.014.866,34

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,


Data: 18 septembrie 2019


leficiar/lnvestitor,

^SS^ÎJAT Municipiul Ploiești

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI SI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenti proiectului

"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 -

STR.GAGENI - SOS.NORDULUI - SOS.VESTULUI - STR.LIBERTATII

(GARA DE VEST)”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

 • •  13,8 km rețele electrice - liniii electrice aeriene aferente iluminatului stradal rutier cat si pietenol

 • •  357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • •  61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • •  628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la inalta presiune;

 • •  56 de corpuri de iluminat montate in stafiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 stafii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de lO.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in coffaje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.Om, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.

Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de


verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate consi fundațiilor este corespunzătoare.

A fost intocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definit pe traseul liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:

 • a) SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în parametrii proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

 • -  zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;

 • -  există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul SREN 13201:2015 iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b) Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții modeme, aplicabile in prezent.

 • c) Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d) SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e) Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor si bunurilor.

5                                                                                                                                                  5                   >

 • f) Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai întinse, ce exced zona proiectului.

A

In concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficiente:

 • -  parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

 • -  nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la medii de comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)

 • -  corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viată

3

 • -  unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton

 • -  componentele ce asigura legarurile electrice sunt învechite

 • -  nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone întinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impâ^J^'ne^ttivv asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unoi^umeidftni mari pentru energia electrica si pentru intretinere.

Obiective preconicate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 • -  O.S. 1 Scăderea consumului de energie al SIP;

 • -  O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

 • -  O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SREN 13201:2016;

 • -  O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -  Ml. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu in corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier - din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

A

 • -  M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -  M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

 • -  M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stafiile de așteptare pentru calatori

- M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu

LED și montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor faf|' ilîii^^t public, în special a căilor de circulație pietonală, conforin^Sl^-E^: 13201:2016;                        ’                           >

Descrierea investiției:

Schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazata pe LED, cu capacitati de conectivitate si comunicare

Descriere:

 • -  se demontează echipamentele existente si se predau beneficiarului:

 • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • • 235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

 • • 56 corpuri CFC 36W

 • • 628 console metalice

 • -  se vor monta 769 corpuri cu LED pe stâlpii existenti, astfel:

 • • 431 de 150W

 • • 338 de 50W

 • -  89 stâlpi noi, metalici, cu 89 corpuri de iluminat cu LED astfel:

 • •  70 de corpuri de 150W pe 70 de stâlpi de 9m;

 • •  19 corpuri de 60W pe 19 stâlpi de 4m;

 • -  se inlocuieste intreaga rețea de alimentare in soluție LES, noua 13800 ml pe ambele trotuare.

 • -  se aduc trecerile de pietoni in paralel prin montarea a 20 de stâlpi metalici noi, impreuna cu 20 de corpuri cu LED de maxim 60W

 • -  toate corpurile de iluminat cu LED vor permite folosirea protocoalelor de comunicare DALI/0-10V/1-10V. De asemnea , poate fi o măsură future proof pregătirea corpurilor cu interfața NEMA socket pentru montarea dispozitivelor indiviaduale de control

 • -  se instalează sistemul de teelgestiune care permite realizarea de dimming in trepte. Practic se vor putea folosi toate mixurile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice ramane comunicarea licențiata, cu posibilitate de criptare de 256 kb. O astfel de soluție permite atat asset managementul cat si managementul operațional.

Masurile sunt următoarele:

 • -  completarea sistemului prin amplasarea de corpuri de iluminat noiu pe stâlpii existenti in scopul obținerii iluminării medii, a uniformitatiilor si factorului de orbire la valorile corespunzătoare clasei M2

sx ■

H

extinderea sistemului de iluminat in aceleași sens, atat cu apa^ai^d^llu^îihat / f stradal cat si cu aparate de iluminat pietonal, pe stâlpi noi

montarea a 20 aparate de iluminat pe tot atatia stâlpi in drepturt^ecenlor'de pietoni (nesemaforizate)

Aducerea trecerilor de pietoni in parametrii standardului SR EN 13201:2016

 • -  montarea 20 stâlpi noi de 6 metri, din fibra de sticla (clasa II de protecție la soc electric); stâlpii vor avea un design modem si iluminare din interior pentru o mai buna semnalizare vizuala

 • -  montarea a 20 aparate de iluminat cu LED, 90W, cu distribibutie speciala pentru trecerile de pietoni

 • -  foraj orizontal pt LES pe 200 mm

 • -  instalare 300 ml de LES

 • -  Modernizarea iluminatului in cele 28 de statii de calatori

 • -  inlocuirea celor 56 de corpuri de iluminat CFC existente cu altele cu LED 20W

 • -  montarea panourilor fotovoltaice si a sistemelor de control (inverter)si inmagazinara a energiei (acumulatori)

Nota 2:

Fluxurile a) +b), c) si d) se pot desfasura in paralel, neavand restrctii de tipul stat-to-end

Implementarea soluției de telegestiune

 • -  comisiobnarea corpuriilor de iluminat (localizarea in rețea, înregistrarea si validarea unei idetitati a ac4estora in sistemul centralizat de management)

 • -  instalarea interfeței

 • -  furnizarea de API către achizitor

 • -  testare

 • -  GOLive

Cele mai importante materiale utilizate in realizarea sistemelor de iluminat sunt descrise in continuare. Exemplele luate sutn cu titlu de referința si reprezintă produse ale firmelor existente pe piața romaneasca. Se pot utiliza produse similare, de la alti furnizori, cu condiția sa se păstreze condițiile tehnice si de calitate minime ale produselor descrise, pentru a evita introducerea in sistemul de uluminat public al municipiului Ploiești a unor produse contrafăcute, de calitate proastra care sa ridice probleme in funcționarea corecta, pe o perioada îndelungata a sistemului de uluminat public.

(i) Sistemul de telegestiune a iluminatului public-V’7

- :

Sistemul de telegestiune trebuei sa fie scalabil, sa permită integrarea consumatori (corpuri alimentate din kit-urile fotovoltaice, cutii electrice, este), sa nu genereze costuri suplimentare prin dependenta de un anumit producător (licențiere, actualizări, etc), sa fie web based, sa folosească date din surse deschise sis a furnizeze API.

 • (ii) Aparatele de iluminat trebuie sa realizeze o uniformitate a dsitributiei luminantei pe intreaga suprafat a caii rutiere, sa asigure limitarea orbirii de incconfort si incapacitate, precum si sa realizeze ghidajul vizual.

 • (iii) Stâlpi metalici

 • (iv) Console metalice

Consolele metalice pentru montarea aparatelor de iluminat vor îndeplini următoarele caracteristii minime:

 • •  realizate din țeava de otel, galvanizata la cald si opțional vopsita in câmp electrostatic, cu diametrul de 60 mm, 1 x h si înclinare conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic.

 • •  tip constructiv utilizat:

 • -  cu un braț

 • -  cu doua brațe

 • •  montaj:

 • -  pe stâlp metalic tronconic, prin imbinare

 • (v) Cablurile

Specificații tehnice minime pentru conductor tip CYY/CYY-F

 • -  Conductor din cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, confor4m SR CEI 60228

 • -  Izolație din PVC

 • -  înveliș comun

 • -  Manta interioara

 • -  Manta exterioara de PVC

 • -  Standard de referința: SR CEI 60502-1

 • -  Tensiune nominala: U0/U=0,6/l,0kV

 • -  Temperatura minima a cablului(masurata pe manta):

 • • la montaj :+5C

 • •  in exploatare: - 33C


 • -  Temperatura maxima admisa de conductor in condiții normale +70C

 • -  Tensiune de incercare:

 • • 3,5kV, 50Hz, timp de 5 minute

 • -  Raza minima de curbura la pozare:

 • •  12 x diametru cablului cu mai multe conductoare

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip CYABY

 • • Tensiune nominala U/U : 0,6/1 kV

 • •  Tensiune de incercare: 3.5 kV ca sau 8.4 kV cc, 5 min

 • • Raza minima de curbare la instalare: min 12 x diamentru cablului

 • -  Forța maxima de tracțiune 1 apozare: max 50N/mm

 • •  Temperatura min. a cablului: la instalare: -5C/ in exploatare:-30C.

 • • Temperatura maxima de lucrur: 70C

 • • Temperatuira maxima de scurt - circuit: 160C

 • -  Specificații tehnice minime pentru conductorul tip MCCG Standard de produs: SF 116/2004, ST 32/2009

 • -  Tensiune nominala:U/U-450/750 V

 • -  Temperatura de lucru: max 60C

 • -  Temperatura minima a mediului ambiant: - 30C

 • -  Tensiunea de incercare: 2,5 kV, 50Hz, timp de 5 minute C

 • (vi) Punctul de aprindere

Punctul de aprindere reprezintă un element important al sistemului de iluminat public in condițiile. Separarea acestuia fata de posturiel de transformare ale furnizorului de energie electrica este imperios necesara.

Punctul de aprindere trebuei sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrica pentru montarea echipamentelor de măsurare si unul destinat opertatorului de uliminat, ce trebuei sa includă:

 • -  partea de forța

 • -  partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale si a materialelor compinente ca fi realizata impreuna cu fumizrorul de energie elctrica. Punctul de aprindere poate fi realizat in 2 variante constructive: din policarbonat sau metalic.

Lista echipamentelor si dotărilor specifice este următoarea:

 • a) 878 corpuri de iluminat cu LED:

 • -  501 corpuri rutiere de 150w

 • -  338 corpuri pietonale de 50w

 • -  19 corpuri pietonale de 60w

 • -  20 de corpuri speciale, de 60w, pt treceri de pietoni


 • b) linii electrice

 • -  14.100 m cablu subteran (13.800 extindere + 300m treceri de pietcfii)

 • -  8,4 km cablu de coloana (7.306 stâlpi existenti + 1094 m stâlpi

 • -  400 m foraj orizontal

 • -  20 prize de pamant

 • c) stâlpi si console noi

 • -  70 stâlpi noi, metalici, de 9 m

 • -  19 stâlpi noi metalici, de 4 m

 • -  20 stâlpi din fibra de sticla, de 6 m, pt trecerile de pietoni

 • -  858 console metalice noi

 • d) 36 de asambluri electrice noi

 • -  6 puncte de aprindere noi, dotate cu concentratori de date, analizoare de rețea si aparate de măsură a energiei electrice

 • -  20 de cutii de separare, dotate cu modulul de telegestiune si contractor

 • -  10 cu tii de sectionare/derivatie

 • e) 28 kituri fotovoltaice

 • f) aplicație de telegestiune pentru iluminatul public.

 • 2. PRINCIPALI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

  Elemente ale investiției

  UM

  Valoare

  Valoare totala inclusiv TVA

  Lei

  17.658.372,67

  C+M inclusiv TVA

  Lei

  15.014.866,34

  Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

  Lei

  849.412,12

  Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

  Lei

  336.179,21

  /INTERGROUP

  N Ga N E6 R EH 6 ‘J


  vincemui/


  1             EN ISO 9001

  liî? 2’'iC?23HMM63600596 . s^cto-EN ISO 14001

  A ȘȘiaS^HI^j1Cj26We530OO597 -------------OHSAS 18001

  2Q11Î23146£6360 0590

  A- <n •-•J5-

  _■       •.♦* x-1    \


  CERTIF1ED


  z,

  STUDIU DE FEZABILITATE


  a1.


\x "EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GAGENI-SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

06.2018

S.F.

16723/06.2018

16723/18.09.2014


Faza:

PROIECT NR.:

Nr. contract subsecvent de servicii

Splaiul Independentei, nr. 294

Sector 6, București, PO 060031, Romania

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

www.intergrouu.ro

E-maffice@interqrour o

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


LISTA SEMNATURI"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -SISTEM ILUMINAT PUBLIC MUNICIPIUL PLOIEȘTI TRASEU TRAMVA1102 -STR. GAGENI-SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST)”

Proiectant:

Reprezentant legal:

Manager de proiect:

Construcții:

Devize:

Analiza financiara;

Consultant:

Specialist iluminat

COR 214237

Auditor Energetic Industrial Complex


INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.


ing. lonut ȘTEFANl'V*


CUPRINS

A. PIESE SCRISE:

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1 Denumirea obiectivului de investiții................


  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

  • 1.4   Beneficiarul investiției

  • 1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate...................................................................

 • 2.  Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/ proiectului de investiții

  • 2.1   Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții.... 11

 • 2.5   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-

economice pentru realizarea obiectivului de investiții

 • 3.1   Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2   Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

tehnologic

 • 3.3   Costurile estimative ale investiției

 • 3.4   Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a

construcțiilor, după caz

 • 3.5   Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecărui/ fiecărei scenariu/ opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1   Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2   Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali,

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3   Situația utilităților și analiza de consum

 • 4.4   Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5   Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului

de investiții

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

V- X '

 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate..................................

 • 4.8   Analiza de senzitivitate.................................................................

5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările


7 fceffonnanță

i raportul cost-

.....

......

5.2


 • 5.3

 • 5.4


 • 5.5

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice............................................................................................................................42

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei

financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite...............................................................43

6. Urbanism, acorduri și avize conforme.....................................................................44

6.1

Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 44 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de 44

Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri


6.2

lege

 • 6.3

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică.....................44

 • 6.4

  Avize conforme privind asigurarea utilităților..................................................44

  Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 44

  Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului

  44


 • 6.5

 • 6.6 de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice.........................................

  44


7. Implementarea investiției................................................................................

 • 7.1   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse

necesare

8. Concluzii și recomandări..................................

47


48

54


60


Anexa 1. Scenariu I - scenariu NERECOMANDAT

Anexa 2. Scenariu II - scenariu RECOMANDAT....

Anexa 3 - Graficul activitatilor

B. PIESE DESENATE

1.2

Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.3

Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

-

1.4

Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Bdul Republicii nr.2

Tel.: +40/0244/515982 - cabinet primar +40/0244/516699 - centrala

PRIMĂRIA:

0244/595063 - dispecerat 0244/984 - dispecerat

0752 027 539 - rețeaua Orange

0800 800 884 - gratuit in rețeaua Telekom

Fax: +40/0244/513829 - Primărie www.ploiesti.ro

1.5

Elaboratorul studiului de fezabilitate

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon; +40 (021) 319.48.54, 55,

Fax: +40 (021)319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000,

C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

1.


INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII


1.1 Denumirea obiectivului de investiții


/o,1I Cr ty'-i t & W "EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE

IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM |\m)NA' PUBLIC TRASEU TRAMVAI 102 (STR. GĂ^ SOSEAUA NORDULUI-SOSEAUA VESTULUI-STR. LIBERTĂȚII (GARA DE VEST))”


.v.V


 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA Șl NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/ opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu a fost realizat un studiu de prefazabilitate.

Necesitatea proiectului este stabilita pe baza a patru deziderate principale:

 • a) reducerea amprentei de carbon generata de SIP;

 • b) reducerea consumului de resurse naturale si protejarea acestora;

 • c) asigurarea iluminării zonelor publice conform prevederilor legale in vigoare;

 • d) reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, in special costurile cu energia si intretinerea.

jf

Prin urmare scopul studiului este evaluarea fezabilității modernizării SIP in vec/ereâ eliminării deficientelor identificate.


De menționat ca deficientele, necesitățile, masurile necesare si obiectivele piVcppizat ă fi atinse sunt scalabile astfel incat sa fie relevante pentru intregul SIP de la nivelul Ploiești.

Având insa in vedere oportunitatea obținerii unorfonduri nermabursabile prin POR 2014-2020, axa 3.1 C si ca una din condițiile de eligibilitate este ca stâlpii pe care sunt montate corpurile de iluminat sa fie amplasați in terenuri asupra carora beneficiarul deține un drept real, scopul prezentului proiect s-a limitat la ampriza traseului tramvaiului 102, deoarece pentru tronsoanele de drum din componenta acestuia se puteau realiza in termen relativ scurt operațiunile de intabulare.

Beneficiarul intenționează sa solicite finanțare si pentru creșterea eficientei energetice a SIP aferent traseului tramvaiului 101, pentru terenurile aferente fiind in curs operațiunile de intabulare.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevederilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu energia electrica utilizate pentru iluminatul public si scăderea amprentei de carbon a acestui sistem.

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești, Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială durabilă prin îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele urban-rural și economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul Sectorial B2: Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit.

In cadrul Portofoliului de proiecte, poziția relevanta este 315: Extinderea iluminatului public cu LED.

In cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Dirabila (PAED) a Municipiului Ploiești, la cap.

 • 6.2 Sectorul iluminat public (p. 70), se arata faptul ca Acțiunile prevăzute pentru sectorul energiei vizează extinderea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești.

în acest sens se vor avea în vedere mai multe masuri, dintre care unele din cele mai importante sunt vizate si de proiectul nostru:

Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public al Municipiului - o măsură indispensabilă care da o evaluare a stării prezente a acestui sistem (potențialul lui de asigurare a nivelului necesar de iluminat public) și a măsurilor de eficientizare energetică necesare;

Reducerea puterii/ punct luminos prin implementarea unor tehnologii de ultihiă lurată mare de


Reducerea puterii/ punct luminos prin implementarea unor tehnologii de.ultimă d’i generație (tehnologie LED), cu eficiență energetică ridicată și durată măre. de..'.>1»/ viață;                                                                 ’                    v°'

Implementarea sistemului de telegestiune, în vederea realizărihsistemuJui' automat de comandă și monitorizării stării rețelei de iluminat public.

De asemenea, tot in PAED, p. 82, in cuprinsul Planului de Acțiuni si Masuri, in legătură cu iluminatul public sunt stabilite următoarele masuri si actiuni-cheie care fac si obiectul prezentului proiect:

 • •     Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public;

 • •     Reabilitarea și modernizarea corpurilor de iluminat (LED);

 • •     Sistem de Iluminat Inteligent.

Proiectul este in concordanta si cu Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016 - 2021, Obiectivul Strategic 2: Servicii publice eficiente energetic si orientate către cetatean. Proiectul răspunde Obiectivului Specific nr. 2 al acestui obiectiv strategic - si anume „Eficientizarea energetica a serviciilor publice”, Măsură M4 - „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Ploiești” (p. 41 din cuprinsul Strategiei).

Documentația tehnico-economica a fost întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • •  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legislația care stă la baza elaborării Auditul Electro-Energetic:

Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice, cu completările și modificările ulterioare;

Instrucțiunea ANRE privind aplicarea ari. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, referitor la auditul energetic pe întregul contur de consum energetic;

“Ghidul de elaborare a auditurilor energetice”, elaborat de ANRE și aprobat prin Decizia nr. 2123/23.09.2014, cuprinzând obligațiile, recomandările, principiile fundamentale și indicațiile metodologice generale referitoare la întocmirea bilanțurilor energetice ale consumatorilor de energie (combustibil, căldură și energie electrică), cât și modul de apreciere a eficienței energetice.

Ghid de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2123/2014;

 • •  Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificată de HG nr. 490/2011

 • •  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 485/2012;

 • •  Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 574/2014;

 • •  Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 254/2006;

 • •  CIE 115-2010 - Standard privind iluminatul străzilor pentru pietonal;

 • •  SR EN 13201:2015/2016 - Standard privind iluminatul public;

 • •  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificările ulterioare, publicată în MO nr. 123/2007;


 • •  Directiva 2005/32/EC de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului;

 • •  Regulamentul Comisiei (EC) nr. 245/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare

 • •  ST22/2013 emisă de Electrica SA pentru Contoare de energie electrică;

 • •  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești publicată pe website-ul primăriei.

 • •  Normativ pentru proiectarea,execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ-17-2011

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri NP-061-02

 • •  Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 KV NTE 006/06/00

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00

 • •   Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;

 • •   Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 / 1994;

 • •  Codul rețelelor electrice de distribuție ANRE

 • •  „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a lll-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015;

 • •  Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ CE 1 - 95;

 • •  Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecții,comanda-control si automatizări NTE 002/03/00

 • •  SR 234/2008:Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și execuție

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP - 061 - 02.

 • •  SR EN 1838:2003, Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță

 • •   Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice, indicativ PE 120/94;

 • •  Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant în rețelele electrice indicativ PE 143/94;

 • •  Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea muncii;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordin nr. 163/28.02.2007

 • •  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Normativ pentru siguranța la foc a clădirilor P 118 - 1999.

 • •  SR EN 61140/2002 - Protecția împotriva șocurilor electrice.

 • •  DGPSI-004/2001 Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice.

 • •  Ordinul MIRA nr. 535/2008 - modificarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecția civila;

ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobârșa Normelor J metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la inceridiu'și protecțiacivilă - act legislativ modificat prin Ordinul MIRA nr.535 din 7 iulie'2008'prhghd^v^ modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației             /

nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 11 iulie 2008

 • •  NSSM 54 - Norme specifice de securitate a muncii

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

 • 2.3 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 102 se compune din:

357 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • -   61 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • -   628 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune;

56 de corpuri de iluminat montate in stafiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (28 statii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de 10.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89 mm si diametrul vârfului de 60 mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.0m, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate considera ca starea fundațiilor este corespunzătoare.

A fost intocmit un Audit electroenergetic al conturului energetic definit pe traseul liniei de tramvai 102 rezultând următoarele:

 • a)   SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în parametrii proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;

 • -   există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul SREN 13201:2015

 • -   iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b)   Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții moderne, aplicabile in prezent.

 • c)   Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d)   SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e)   Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor si bunurilor.

I                                                                                                                                                                                                               !                          1

 • f)    Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.


în concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele def^i^rțte^^^ parțial, nu asigura iluminarea potrivit standardelor în vigoare

 • -   nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat IsNi comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc) corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viată

I

 • -   unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton

 • -   componentele ce asigura legarurile electrice sunt invechite

 • -   nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone intinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrica si pentru intretinere.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asupra cărora se poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor energetice și implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoar a emisiilor cu efect de seră.

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe conturul analizat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%, măsurile de modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.

O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

 • -   consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice;

 • -   durata de viață net superioară;

 • -   viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

 • -   calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/ sau culori aparente variate;

 • -   posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului;

 • -  aspect modern al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.

/JnTERGROUP

~J<0'4

Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru se^i^puWM®/ adecvate stilului de viată actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, laHpipOBw/ £ ------- --------------- ----------- ---------

generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții pe operare a acestui serviciu.

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:


 • -  Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor; Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune); Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

Creșterea capabilităților prin management operațional;

 • -   Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energetice a SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.IScaderea consumului de energie al SIP;

O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SR EN 13201:2016;

 • -  O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -   M1. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 102 prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu vapori de sodiu in corpuri de iluminat LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier -din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astefel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

 • -   M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 28 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED

 • -  M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea punctelor luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.

 • -   M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din stațiile de așteptare pentru calatori


M5. Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu te gie^W^și j montarea de stâlpi noi, pentru acoperirea zonelor fără iluminat publiiș în speciala căilor de circulație pietonală, conform SR EN 13201:2016;                     z'Zy

Beneficiile obținute în urma implementării măsurilor identificate în Auditul energetic.se.refera la consumul de energie electrică necesar iluminatului public, la îmbunătățirea furnizării serviciului de iluminat public precum și la impactul social:

Controlul sporit al componentelor, funcțiunilor și parametrilor electro-energetici ai sistemului de iluminat public;

Reducerea consumului de energie electrică și implicit:

S reducerea costurilor cu energia electrică asociate sistemului de iluminat public;

S reducere emisiilor de CO2 asociate acestui serviciu;

 • -   Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 • -   Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, a bunurilor private sau publice;

Sporirea nivelului de civilizație, a confortului și a calității vieții.

Reducerea costurilor de intretinere cu SIP.

DEFICIENTELE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

CONSECINȚE DIRECTE

NECESITATE

MASURI

Utilizarea de corpuri de iluminat cu eficienta energetica

Recuce’es consumului ds resurse naturale si protejarea acestora


Recucerea

cheltuielilor de operare


Implementare sistem de telegestiune


Utilizarea surselor de energie regenerabila • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de eficientizare energetica a sistemului de iluminat public.

Scenariul 1

Sistem de iluminat public

Aducerea iluminatului public în parametri, prin completări și extinderi, folosind tehnologia de iluminat bazata pe corpuri de iluminat cu vapori de sodiu, existenta

Scenariul II

Sistem de iluminat public

Aducerea iluminatului public în parametri, prin completări șț (  %

extinderi, folosind tehnologie de iluminat bazată pe LED,      <

capacități de conectivitate și comunicare

£ l

Ambele scenarii au în comun:

 • •  Completarea si extinderea SIP pentru asigurarea conformării cu prevederile SR EN 13201:2016, prin montarea de console suplimentare pe stâlpii existenta si prin extinderea numărului de stâlpi in aceeași arie de interes a proiectului.

 • •   Refacerea instalației de distribuție a energiei electrice prin utilizarea de LES si instalarea de noi puncte de aprindere

 • •  Modernizarea iluminatului din cele 28 stații de călători prin montarea a 56 corpuri de iluminat cu LED de 20W, alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul stațiilor

 • •  Implementarea unui sistem de telegestiune.

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Folosința actuală a terenurilor pe care se va realiza investiția propusă: utilitate publică.

Traseul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public conform HGR nr.1359/2001 si HCL NR. 225/1999 destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona cai de comunicație aferente zonelor de locuințe.

Lucrările propuse se vor desfasura pe traseul liniei 102 de tramvai, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova cu o lungime totala de 5,691 km de circulație rutiera, si se compune din drumuri principale si străzi adiacente: DJ102 -» Str. Gageni -» DJ102 -» Str. Gageni (Intersecție cu Sos. Nordului) -» Șoseaua Nordului (Tronson cuprins intre DJ102 » Str. Gageni si DJ101I » Bd. Republicii) -» Republicii intersecție cu Sos Vestului -» Șoseaua Vestului TR 1 (Tronson cuprins intre DJ101 l-BId. Republicii si DJ156-Str. Grigore Cantacuzino ) -» DJ 156-Str. Grigore Cantacuzino (Intersecție cu Sos. Vestului) -» Șoseaua Vestului TR2 (Tronson cuprins intre DJ156-Str. Grigore Cantacuzino si DJ129-Str. Marasesti) -» DJ 129 » Str. Marasesti (Intersecție Sos. Vestului, Str. Libertății)-» Str. Domnișori (Tronson cuprins intre Gara de Vest si Aleea Vitioarei) -» Str.Libertatii.

Toate terenurile pe care se desfasoara proiectul sunt intabulate in proprietatea publica a municipiului Ploiești.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile

Căile rutiere sunt învecinate în lungul lor de trotuare pentru acces pietonal și sunt traversate de treceri de pietoni, unele facilitând accesul la linia de tramvai 102 prin stafiile de călători.

J

• De-a lungul căilor rutiere există parcări publice, stații de călători, intersecții și sensuri giratorii care reprezintă joncțiuni cu alte căi de circulație publică și tot atâtea zone de conflict rutier.

c)


z &

orientări propuse față de punctele cardinale și față de puncfcfe deiptexe^X naturale sau construite                                       / §/ ifâ&ilaM \ *1

x? A?<o j» /s*"/

Vj7 L VX


 • d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul.

 • e) date climatice și particularități de relief

Clima din zona amplasamentului este continentala si se caracterizează prin veri călduroase cu precipitații nu prea bogate si prin ierni relativ reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu frecvente intervale de încălzire care provoacă topirea si implicit discontinuitatea stratului de zăpada.

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este cuprinsa intre 10 -11°C. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori intre -3°C si 0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) urca pana la 23°C.Harta privind repartizarea tipurilor climaterice după indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se încadrează la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = 0...20).

 • f) existența unor:

- rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/ protejare, în măsura în care pot fi identificate

Având in vedere interferența cu instalațiile de tip LES ale operatorului de electricitate local, este necesara relocarea acestora prin canalizatiile paralele cu canalizatia cablurilor subterane pentru alimentarea SIP.

posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Traseul rețelei de iluminat public analizat nu se afla in zona monumentelor istorice si nici intr-o zona protejata.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul.

- situația utilităților tehnico-edilitare existente - obiectiv mixt

- rețele aeriene de comunicații prin fibră optică (Internet, telefonie), televiziune prin cablu, CCTV, așa cum reies acestea din Certificatul de Urbanism nu vor fi relocate și nu necesită măsuri de protejare;

rețelele de apă - canal și gaze naturale se află la cote de adâncime și în planuri care nu intersectează rețelele noi propuse prin proiect.

Rețelele electrice ale distribuitorului local de energie SDEE Electrica Muntenia Nord precum și alte rețele de comunicații prin fibră optică pot co-exista în șanțul de linie electrică nouă folosită în extinderea iluminatului public pe conturul analizat.

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- Intervențiile propuse prin proiect presupun șanțuri și fundații cu o adâncime cuprinsa intre 0,8m si 1m, situație ce nu conduce la presiuni asupra pânzelor de apă freatică si nu sunt necesare studii suplimentare (foraje geotehnice).

 • (i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -ParaaJ preyg^eîQ^'^^ de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasament^ pre£ihfâ#y V*îi valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=(>.Ș5g, 'pe^fjisî cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20%' p^QbiăbijjBte de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului este de Tc= 1.6”-sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice;

Nu s-au făcut investigații geotehnice sau dezveliri de fundații, nefiind cazul.

 • (iii) date geologice generale;

în conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Adâncimea maximă de îngheț în zona, conform STAS 6054/77, este de 80 - 90 cm.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Nu este cazul.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in natura corpurilor de iluminat. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Scenariul I

Număr stâlpi

737 buc, din care

pentru iluminat rutier

360

pentru iluminat mixt

141

pentru iluminat pietonal, inel, treceri

236

Număr stâlpi noi

109 buc

din metal, 9m

70

din metal, 4m

19

din fibra de sticla

20

Tip si putere corp iluminat

pentru iluminat rutier

Vapori sodiu, 250W

pentru iluminat pietonal tip 1

Vapori sodiu, 70W

pentru iluminat pietonal tip 2

Vapori sodiu, 70W

pentru iluminat treceri pietoni

Vapori sodiu, 100W

pentru iluminat statii calatori

LED, 20W

Nr puncte aprindere

18, din care 6 noi

Alimentare energie

LES

Scenariul II

Număr stâlpi

737 buc, din care

pentru iluminat rutier

360

pentru iluminat mixt

141

pentru iluminat pietonal, inel, treceri

236

Număr stâlpi noi

109 buc

din metal, 9m

70

din metal, 4m

19

din fibra de sticla

20

Tip si putere corp iluminat

pentru iluminat rutier

LED, 150W

pentru iluminat pietonal tip 1

LED, 50W

pentru iluminat pietonal tip 2

LED, 60W

pentru iluminat treceri pietoni

LED, 90W

pentru iluminat statii calatori

LED, 20W

Nr puncte aprindere

18, din care 6 noi

Alimentare energie

LES

Sistem telegestiune

Aplicație tip OpenSource

Suprafața ocupata temporar

5.691 mp

Suprafața ocupata definitiv

643 mp

b) varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Scenariul 1

Corpurile de iluminat

Cu excepția iluminatului stațiilor de așteptare, iluminatul rutier si pietonal va fi asigurat de lămpile cu vapori de sodiu existente si de cele noi ce vor fi montate. S-a considerat aceasta varianta avand in vedere costul mai redus al investiției inițiale.

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta console suplimentare pe un număr de stâlpi existenti, care sa asigure atat iluminatul rutier cat si cel pietonal, fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari. Astfel se vor monta: 38 corpuri de iluminat de 250W cu sodium si 103 corpuri de iluminat de 70W cu sodium

Se vor monta 109 stâlpi noi:

 • • 70 stâlpi cu inaltimea de 9m pe care se vor monta corpuri de iluminat cu sodiu de 250W

 • • 19 stâlpi cu inaltimea de 4m pe care se vor monta corpuri de iluminat cu sodiu de 70W

 • • 20 stâlpi cu inaltimea de 6m pentru trecerile de pietori pe care se vor monta corpuri de iluminat de 100W cu sodiu


Scenariul I

Sistem telegestiune

Aplicație tip OpenSource

Suprafața ocupata temporar

5.691 mp

V % -  7.-•

Suprafața ocupata definitiv

643 mp...                          // itâ&ă \

Scenariul 1

Stâlpi noi

Stâlpii noi pentru iluminatul rutier si cel pietd^^qr^î^ / metal, avand in vedere uzinarea si instalareaJfe^sC^ceea^;^ ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi.

Alimentare energie

Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stațiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune*

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 878 de module individuale de control a aparatelor de iluminat

Se vor monta 10 concentratoare de date.

Note:

 • •     Datorită balasturilor electromagnetice prezente în tehnologia de iluminat cu surse cu descărcări în vapori de sodiu, anumite mix-uri de comunicare nu vor putea fi folosite: LoRa, loT-GSM NB/RF. Folosirea PLC, WiFi, WiMAX, ZigBee, RF în bandă largă nelicențiată conduc la sisteme de management simpliste, fără capabilități reale de telegestiune avansată;


 • •     Dimming-ul nu va putea fi o opțiune viabilă sau reducerile suplimentare vor fi mici, de 10-12% din puterea instalată, pe durata de trecere într-o clasă de iluminat inferioară.

  Scenariul II

  Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

  Se vor demonta;

  • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

  • •  235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

  • •  56 corpuri CFC 36W

  • •  628 console metalice

  Se vor demonta cele 56 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

  Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodemizate.


Scenariul II                   ii         .     I

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bagâfefjfe £ LED. Costul de investiție va fi mai mare presupune schimbarea tuturor corpurilor dMl^iâar . existente, inclusiv a consolelor acestora.

Astfel se vor monta:

 • •   501 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   338 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   19 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •   20 de 100W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta console noi după cum urmeaza: console pentru corpuri de iluminat de 150W pe 290 din stâlpii existenti si 70 de stâlpi noi;

console pentru corpuri de iluminat de 50W pe un număr de 197 de stâlpi existenti;

console pentru corpuri de iluminat de 150W si pentru corpuri de iluminat de 50W pe 141 stâlpi existenti; Console pentru corpuri de iluminat de 90W pe stâlpi noi pentru treceri de pietoni.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari

Se vor monta 109 stâlpi noi:

 • -  70 de stâlpi de 9m;

19 stâlpi de 4m;

 • -   20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).

Stâlpi noi

Stâlpi noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de protecție la șoc electric).

Alimentare energie

Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stafiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

 • c) echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Pentru ambele scenarii s-a ales utilizarea unei aplicații de tip Open Source, avand in vedere avantajele de cost si avantajul accesului la codul sursa.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

 • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  Scenariul l

  nerecomandat

  Costurile estimate pentru realizarea investiției

  ■■■■MHObs^ TVA

  Costurile estimative anuale de operare pe durata normată de viață

  - 109 630 lei

  Economii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

  ~ 18.535 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariul II - recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

Costurile anuale estimative de operare pe durata normată de viață

~ 265.951 lei

Economii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

~ 161.472 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 -Scenariul II- Scenariu Recomandat.

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

 • 3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/ de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prirfi ^p6ie,ct se f '   ■

amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata da structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentriV^rdba&a-i] Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor P^ejș^nțft^a-stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: costuri cu energia electrica, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului de iluminat si cheltuielile privind inlocuirea corpurilor de iluminat. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul tabelului nr. 2 din cadrul Anexei 1 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 1.  Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariate cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariate pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente SIP sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc în cadrul tabelului nr.2 - „Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1-Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu energia electrica sunt preconizate la nivelul rețelei de iluminat. Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3.  Cheltuielile privind mentenanta sistemului de iluminat s-au estimat avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta per punct luminos din cadrul rețelei de iluminat. Tariful include: disponibilitatea operatorului (organizare pentru servicii 24/24, 7/7), intretinerea si menținerea corpurilor de iluminat, intretinerea si menținerea liniilor electrice, gestiune si raportare, costuri de atestare si licențiere, dispecerat.

 • 4.  Cheltuielile privind inlocuirea corpurilor de iluminat sunt reprezentate de tarifele unitare pentru inlocuirea diferitelor tipuri de corpuri de iluminat si numărul corpurilor de iluminat care necesita a fi inlocuite, daca este cazul, pe perioada de operare a infrastructurii.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

 • 3.4.1 Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

 • -   profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -   Ridicările topografice au primit viza OCPI Prahova.

 • 3.4.2 Studiu geotehnic și/ sau studii de analiză și de stabilitate a terenul

Nu e cazul


 • 3.4.3 Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

 • 3.4.4 Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • 3.4.5 Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul.

 • 3.4.6 Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

 • 3.4.7 Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

 • 3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

 • 3.4.9 Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Auditul electroenergetic si studiul luminotehnic a fost efectuat de dl. ing Madan Liviu, Autorizație ANRE nr. 87/2015 Auditor energetic Complex Clasa II, Autorizație ANRE nr. 493/2015 Auditor energetic Complex Clasa I.

Concluzii ale auditului electro energetic:

A. Sistemul de iluminat auditat

A.1 Sistemul funcționează în mare măsură în parametrii proiectați dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând extinderi:

 • -   zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor, nu sunt iluminate corespunzător;

 • -   există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul este necorespunzător

A.2 Starea componentelor este învechită, bazată pe tehnologii depășite car exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și modem.

A.3 Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu exis


măsurări directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul.

Consumul estimat actual este de circa 605,54 MWh conform următorului tabel:

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-un an (ore)

Pierderi

Energie

Factor conversie en.

primara

Factor de emisii

CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

fl) N

"3

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur 102 existent

Timlux IEP2/21

250

393

4.380

3%

15%

430,34

509,73

2,62

0,299

399,31

Selux

70

235

72,05

85,34

66,86

Aparat CFC

36

56

8,83

10,46

8,19

Total existent

684

511,22

605,54

474,36

B. Măsuri de eficientizare energetică posibile

B.1 Există un potențial important de eficientizare și economii de energie electrică, generatoare de reduceri importante de gaze cu efect de seră, CO2 echivalent:

 • a) reproiectarea întregului sistem de iluminat pe baza tehnologiei LED;

 • b) algerea în proiectare a corpurilor cu LED care permit conectivitate și comunicare de date, astfel încât să se obțină un dimming și comenzi on/off adresabile punct cu punct;

 • c) respectarea cerințelor minime ale standardului SR EN 13201:2015/2016;

 • d) implementarea unui sistem de telegestiune și telemenagement modern, bazat pe Open Source Data, capabil să furnizeze API și să folosească un mix de comunicații sigur (licențiat);

 • e) implementarea în stațiile de așteptare pentru călători a soluțiilor de alimentare din surse regenerabile - panouri fotovoltaice, pentru un plus de reziliență.

Prin măsuri conjugate de eficientizare se pot obține reduceri ale consumurilor specifice de până la 50%.

B.2 Iluminatul public se poate dezvolta și prin reproiectarea judicioasă a rețelelor de iluminat:

 • -   renunțarea pe cât posibil la stâlpii din beton aflați în proprietatea SDEE Electrica și amplasarea la distanțe corect calculate, a unor stâlpi noi, moderni, metalici;

 • -   extinderea rețelelor electrice în lungul conturului auditat astfel încât să fie acoperite zonele de circulație pietonală, conform standardului SR EN 13201:2015/2016: introducerea în subteran a liniilor electrice;

 • -   separarea alimentărilor pentru întreg conturul prin amplasarea la limita acestuia a unor puncte noi de aprindere, dotate cu echipamente de analiză și măsurare directă a energiei consumate.

Pentru a putea evalua efectul masurilor de eficienta energetica in auditul electroenergetic a fost analizata un contur ipotetic extins si întregit, detaliile fiind detaliate in tabelul de mai jos:

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-un an (orei

Pierderi

Energie

Factor conversie en.

nrimaro

Factor de emisii

CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule -

Lenz

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur 102 existent

Timlux IEP2/21

250

393

4.380

3%

15%

430,34

509,73

2,62

0,299

399,31

Selux

70

235

72,05

85,34

66,86

Aparat CFC

36

56

8,83

10,46

8,19

Total existent

684

511,22

605,54

474,36

Contur ipotetic extins și întregit

Timlux IEP2/21

250

108

118,26

140,08

109,74

Selux

70

122

37,41

44,31

34,71

Total extins ipotetic

230

155,67

184,39

144,44

TOTAL CONTUR

914

666,88

789,92

618,81

 • 3.4.10 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică - obiectiv mixt

La momentul intervenției se va verifica integritatea tuturor stâlpilor si verticalitatea acestora, orice abatere fiind semnalata expertului pentru identificarea soluției de remediere sau înlocuirea acestora cu stâlpi noi.

Suportii corpurilor de iluminat vor fi inlocuiti, majoritatea fiind deteriorați. La stâlpii metalici se va verifica stratul de acoperire cu zinc, si se va reface stratul protector, după caz.

Stâlpii de beton pot fi folosiți in continuare doar in urma unei inspecții amanuntite privind nivelui de degradare al armaturilor si evaluarea fundațiilor acestora, posibile doar cu investigații geotehnice la momentul executării săpăturilor pentru pozarea canalizatiilor de cablu.

■ '' A VS

Atât stâlpii metalici cat si stâlpii de beton inspectați susțin mai multe linii ^riene^deiint^mefn televiziune si telefonie. Aceasta prezintă un risc in ipoteza unei avarii prlh ruperea-unor liffii | datorata de vânt puternic, chiciura sau căderi de copaci. Proprietarul stâlpilor se va^țigriji obținerea acordurilor si toaletarea copacilor care prezintă risc de cădere^'și, deținătorii de linii electrice aeriene la relocarea acestora in subteran pe cat               V

- L ( u l. v

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 35 luni calendaristice.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 3 - Graficul activitatilor.

Acesta include si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

 • 4. ANALIZA FIECĂRUI/ FIECĂREI SCENARIU/ OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)______________________________________________________

  • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

 • -  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/3/3.1/C/1/BI.POR/2018/3/3.1/C/1/7; AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTItll 3.1; OPERAȚIUNEA C - ILUMINAT PUBLIC;

 • -  Prevederile SR EN 13201:2016.

Perioada de referință

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 15 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 11 luni începând de la data primirii ordinului de incepere a serviciilor de proiectare,

Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații inclusiv suplimentare branșamente de 13 luni,

- Etapă de operare a proiectului - cu durata de 12 ani.

Scenariul de referința

Față de situația existentă, autoritatea publică locală are obligația potrivit Legii 230/2006 să ia măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public stradal și pietonal, din conturul energetic auditat, în parametrii specificați în standardul SR EN 13201:2016.

Toate căile de circulație rutieră care formează conturul energetic se încadrează în clasa de iluminat M2, definită de parametrii următori:

Clasa

Lmed min

Uo

UI

TI

REI

cd / m2

min

min

max

min

M1

2

0,4

0,7

10

0.35

M2

1,5

0,4

0,7

10

0.35

M3

1

0,4

0,7

15

0.3Tot în cadrul de analiză se înscriu zonele de conflict rutier reprezentate de intersecții, sensuri giratorii, treceri la nivel cu cale de tramvai. Standardul propune pentru acestea următoarea clasificare:


Clasa

Iluminare orizontală

E

Uo

minimum menținută

T

minim

lx

CO

50

0,4

C1

30

0,4

C2

20

0,4

C3

15

0,4

C4

10

0,4

C5

7,5

0,4

Potrivit SR EN 13201:2016 - "Iluminatul local poate fi instalat pentru a asigura un iluminat sufficient pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele trecerii de pietoni. Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect accentuat care contribuie la mărirea atenției participanților la trafic”.

în cazul conturului energetic auditat, nivelul de iluminare orizontal pe trecerile de pietoni trebuie să fie Eh > 1,5 x nivelul de iluminare cerut pentru clasa M2.

Din analiza celor doua scenarii rezulta:

Locație

7

Corp de iluminat

Timp de funcționare

Pierderi

Energie

Factor de emisii CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule -

1 on?

s

Q. <

Utilă (MWh)

Consum ată (MWh)

Contur 102 scenariul I

Timlux IEP2/21

250

501

4.380

3%

15%

548,60

649,81

0,299

509,05

Selux

70

357

15%

109,46

129,65

Factor conversie en. primara

101,57

Tr. piet. LED

60

20

0%

5,26

5,41

4,24

Aparat CFC

36

56

15%

8,83

10,46

8,19

Telegestiune

3

934

8.760

0%

24,55

25,28

19,81

Total contur fara diming

696,68

820,62

642,85

Total contur cu dimming ( reducere 10%    )

629,47

741,08

2,62

578,57

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-

Pierderi

Energie

Factor de emisii

CO2

Emisii CO2 echiv

(tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule - Lenz

+■* E CB Q.

<

Utilă (MWh)

>re

II o o

Contur 102 modernizat și eficient energetic scenariul II

Stradal LED

150

501

329,1

6

339,0

3

0,29

9

265,5

9

Pietonal LED

50

338

4.38

74,02

76,24

59,73

Pietonal LED

60

19

0

3 %

0

%

4,99

5,14

£ CB

Ș <5

4,03

Tr. piet. LED

60

20

5,26

5,41

H

4,24

Telegestiune

3

878

8.76

0

23,07

23,77

îi a

§ §

18,63

Total contur fără dimming

436,5

0

449,6 0

CB

11.

352,2

1

Total contur cu dimming ( reducere

20

%

)

353,8

2

364,4

3

2,62

285,4

9

 • 4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție si finanțare.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri reducere

de

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

* / , \

Tip risc

Instituțional Probabilitate Mică        Importanța    iV^Wi’l ^P|

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de l^crădjOZ

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele?șp©bjgțfgât^ie municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuiț^safie cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări sau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.

Tip risc

Juridic        Probabilitate     j Medie        [ Importanța     | Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     Mică            Importanta

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic       Probabilitate    1 Medie

Importanța

Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Medie

Importanța

Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

Riscurile descrise mai sus sunt aplicabile ambelor scenarii.

 • 4.3 Situația utilităților și analiza de consum

  • 4.3.1 Necesarul de utilități și de relocare/ protejare, după caz

In zona studiata, in scopul instalării cablurilor subterane, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitati conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

Având in vedere ca in trotuar sunt montate rețelele electrice apartinand'operâto'ruluide electricitate, acestea vor fi deviate prin canalizatiile PVC, ce se v^mbritâ Sp^leț oiț canalizatia pentru alimentarea SIP.


 • 4.4 Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.

Din punct de vedere social aceasta investiție va imbunatati siguranța traficului rutier si pietonal prin conformarea intregii zone studiate cu prevederile legale in privința cerinterlor SIP, pentru amandoua scenariile analizate.

 • b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

în faza de realizare a investiției se estimează ocuparea unui număr de 20 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul I si un număr de 30 de muncitori, tehnicieni si ingineri pentru realizarea investiției in scenariul II;

In faza de operare se estimează ocuparea unui număr de circa 6 personal tehnic de specialitate, pentru a monitoriza sistemele de iluminat propuse prin acest proiect si interveni prompt in caz de avarie.

 • c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Modernizarea iluminatului public are un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:

 • -  scăderea emisiile de GES cauzate de operarea SIP, cu circa 5% in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața utilă a căii de circulație si scăderea intensității luminoase in perioadele de trafic scăzut;

 • -  utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile: carcase din aluminiu, stâlpi metal etc.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

 • 4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asupra cărora se poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor energetice și ț implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoare emisiilor cu efect/ de seră.                                                                           ,         < A-x

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe cbnturu’hanalfzat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%, măsurile de modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.

O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice; durata de viață net superioară;

viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

- calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/ sau culori aparente variate;

posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului; aspect modern al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.

Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru servicii publice adecvate stilului de viață actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, participare a generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții performante de operare a acestui serviciu.

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:

Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor; Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune); Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

 • -   Creșterea capabilităților prin management operațional;

Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

 • -   Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea intervenției financiare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.


Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/ beneficii. Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel. Acești indicatori sunt prezentați si in Anexa 1 - Scenariu I - Scenariu nerecomandat și în Anexa 2 -Scenariul II - Scenariul recomandat.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Perioada de referință aleasă este de 15 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a sistemului de iluminat public.

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C - Iluminat Public, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,652 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

Sustenabiiitatea financiara a proiectului

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabiiitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.


Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese f este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costunilqț-prc Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de'WpJ care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următot^&i financiare.

EȘTI


Scenariul I

Costurile estimate pentru realizarea investiției

Valoarea neta actualizata

Scenariul II ijjcoma rulat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

Valoarea neta actualizata

“T ? ■ *• /- *       w 0       : li? I

în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Prin implementarea proiectului de investiții aferent sistemului de iluminat public, din prisma beneficiarului, se inregistreaza venituri din economiile obținute ca urmare a eficientizarii energetice a rețelei de iluminat public. In continuare, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestui sistem. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor de operare aferente sistemului de iluminat, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu energia electrica, economii cu inlocuirea corpurilor de iluminat si economii cu mentenanta rețelei de iluminat public.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN si RIR au valori negative este dovedit faptul ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Scenariul I

RIR - Rata interna de rentabilitate

26.74%

Scenariul

II - recomandat

RIR - Rata interna de rentabilitate

■■i

ai- . „. . .              .                         .. s.„ ?WsS. .g. I
 • 4.7 Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță econoniicăi.^ valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportulcost-bejîeficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate


In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat răportuitost-efica citate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: adaptarea sistemului de iluminat la conformarea cu prevederile standardului SR EN 13201:2016.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la tipurile de corpuri de iluminat si sistemul de telegestiune, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul corpurilor de iluminat si sistemul de telegestiune la tona de CO2 echivalent redus.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

482,86

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

■mm

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/1 CO2e

■M

Scenariul II recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

tCO2e

4.044,52

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

1-560.940,52

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/1

CO2e

385^84

 • 4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:


o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimb variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor (valoarea actuala neta);

studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexelor 1 si 2. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-implementare comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

Scenariul 1 - modificarea costurilor cu investiția;

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valorile VANF/C, IRR devin:


După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

 • 5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

  • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor


   Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similair^ciJ^|i aspectelor indicate mai jos:

   Scenariul I                               u

   Puterea utilă

   629,47 W

   Puterea consumată

   741,08 W

   Tehnologia de iluminat

   surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, 2.800K, Ra 25, balast electromagnetic

   Soluția de telegestiune

   PLC, RF, WiFi, WiMAX, Bluetooth, Zigbee, fără posibilități relevante de dimming


   Scenariul II

   Puterea utilă

   353,82 W (-56,21%)

   Puterea consumată

   364,43 W (-49,18%)

   Tehnologia de iluminat

   surse cu LED, driver electronic dimmabil, protocol DALI / 0-10V / 1-10V, interfață NEMA, 3000 K, Ra 80, corpuri de iluminat cu distribuție special pt trecerile de pietoni

   Soluția            de

   J

   telegestiune

   RF/GSM - NB loT, cu licență și criptare, dimming, asset management, management perațional, flexibilă și scalabilă, API

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor

Costurile estimate pentru reaIizarea investiției________________

Valoarea neta actualizata


Scenariul I - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/1 CO2e

2754.11

Scenariul II - recomandat

Costurile    estimate    pentru

14 859 561.03 lei exclusiv

realizarea investiției

Valoarea neta actualizata

905.58 ie]

Scenariul II - indicai

tori economici

Orizontul de timp

ani

1,5

Rata de actualizare

%

1

Raportul ACE

Lei/1 CO2e

 • 5.2 Selectarea și justificarea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • -   raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun;

 • -   economiile la costurile cu mentenanta sistemului de iluminat, precum si cele cu energia electrica sunt mai mari.

  5.3


Descrierea scenariului/ opțiunii optim(e) recomandare)

 • a) obținerea si amenajarea terenului

Nu e cazul.


 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

In punctele de transformare din care se realizează alimentarea cu energie electrică în situația actuală se vor conecta puncte de aprindere noi dotate cu echipamente de măsură a energie electrice.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnică a scenariului recomandat cuprinde următoarele lucrări:

Scenariul II

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:

 • •  393 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • •  235 corpuri de iluminat de 70W sodiu

 • •  56 corpuri CFC 36W

 • •  628 console metalice

Se vor demonta cele 56 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni nemodemizate ale SIP.

Odata cu demontarea corpurilor de iluminat de pe stâlpii existenti se va realiza si o inspecție amanuntita a stării fiecărui stâlp de beton. In cazul in care se vor constata degradări va fi anuntat expertul tehnic pentru a stabili soluțiile de remediere.

Instalarea de stâlpi noi

Se vor amplasa stâlpi noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal din metal, după cum urmeaza:

70 de stâlpi de 9m

19 stâlpi de 4m

Cei 20 stâlpi pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a creste vizibilitatea acestora (clasa II de protecție la șoc electric).

în funcție de tipurile de stâlpi alese se vor executa fundațiile din beton C12/15 in conformitate cu fisele tehnice ale acestora.

^NTERGROUP

^5*

Scenariul II

Cablurile electrice pentru coloane vor fi de tip <^-f si de tip MCCG 3x1,5mm acolo unde se impune X flexibilitate si rezistenta mecanica crescută.

Panouri fotovoltaice

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stațiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice. Se recomanda utilizarea unor kituri ce conțin intreaga furnitura (inverter, acumulator, etc)

Sistemul fotovoltaic va fi dimensionat astfel incat in condiții meteo nefavorabile sa ofere minim 3 zile de autonomie in condițiile unui puteri consumate de 50Wh. Sistemul va trebui sa permită comutarea automat pe alimentare din rețeaua operatorului de distribuție a energiei electrice in cazul avariilor sau al descărcării acumulatorilor.

Punctele de aprindere

Punctul de aprindere trebuie sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrică pentru montarea echipamentelor de măsurare și unul destinat operatorului de iluminat, ce trebuie sa includă:

partea de forță partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale și a materialelor componente va fi realizată împreună cu furnizorul de energie electrică.

Punctul de aprindere poate fi realizat în 2 variante constructive: din policarbonat sau metalic.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața. Acesta aplicație va fi instalata pe orice sistem tip PC aflat in dotarea beneficiarului. Se recomanda utilizarea unei aplicații de tip “web based”

Soluția trebuie să fie implementată pentru întregul contur energetic și să fie scalabilă, acoperind un total de 15.000 puncte luminoase.

Soluția trebuie să asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pornit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori) sau să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat;

Soluția trebuie să furnizeze conctivitate si comunicare

> » minim 10 ani de la implementare și mentenanță în regim de continuitate;

Scenariul II


Trebuie să fie posibilă interconectarea cu o platțți terță parte prin intermediul unei Interfețe Progra Aplicații (API - Application Programming Interfa

După instalarea modulelor individuale de control a aparatelor de iluminat se va proceda la comisionarea acestora (localizarea în rețea, înregistrarea și validarea unei identități a acestora în sistemul centralizat de management).

Pentru comunicare se vor putea folosi toate mix-urile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice rămâne comunicarea licențiată, cu posibilități de criptare pe 256 kb

Se vor monta 10 concentratoare de date.

 • d) probe tehnologice și teste

 • A. Perioada de implementare - probe tehnologice, măsurători în faze determinante:

conformitatea profilului de șanț înainte ca lucrarea să devină ascunsă;

 • -   verificarea și măsurarea împământărilor;

 • -   verficarea poziționării, verticalității și aliniamentului stâlpilor noi;

 • -   verificarea și măsurarea alimentării cu energie electrică;

probe tehnologice, teste și măsurători la finalizarea investiției: măsurători electrice și de consum energetic;

verificarea comenzilor, a adresabilității, alarmelor, rapoartelor furnizate de sistemul de telemangement;

 • -  măsurători luminotehnice conform SR EN 13201:2016;

 • -  furnizarea API.

 • B. Post-implementare, la 12 luni de la finalizarea lucrărilor:

măsurători luminotehnice;

 • -  măsurarea consumului energetic;

 • -   verificarea funcționalității sistemului de telegestiune și a continuității în furnizare;

 • -   verificări electrice.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  din care valoarea (C+M)

  Valoarea totala exclusiv TVA

  din care valoarea (C+M)

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanța o- %g^ț)te V fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivufu^deinVestîții^ - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, ncofmăt^el^'și'^T reglementările tehnice în vigoare                                 74/?0va

  Indicator

  Valoare (la finalul implementării)

  Consumul anual de energie primară (MWh/an)

  364,43

  Consumul anual de energie/ km drum (MWh/ an)

  64,04

  Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

  285,49

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

  Indicator

  Valoare

  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/ an)

  333,32

  Scăderea consumului anual de energie MWh/an

  425,49

 • d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • a) Reglementări privind calitatea iluminatului public realizat prin proiectul de investiție

 • -  proiectarea luminotehnică respecta specificațiile standardului SR EN 13201:2016. In faza de realizare a proiectului tehnic de execuție se vor avea in vedere respectarea cu strictete a prevederilor acestui standard.

 • -  este obligatoriu ca la finalul implementării sa se realizeze măsurători luminotehnice pentru verificarea conformității cu prevederile standardului SREN 13201:2016 și ale proiectului luminotehnic.

 • b) Reglementări privind soluția de telegestiune

 • -  la nivel internațional există un singur standard privind sistemele de iluminat intelligent, respectiv TALQ, rămânând la latitudinea achizitorului dacă va pune în aplicare acest ghid de bună practică;

 • c) Reglementări privind echipamentele ce se vor pune în opera prin proiect

 • -  corpurile de iluminat cu LED vor respecta minim următoarele cerințe:

- Vor permite utilizarea protocoalelor de comunicare DALI / 0-10V / 1-10V cu dispozitive de control individual;


- Vor respecta cerințele de securitate si sigurant specificate în EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 605

 • d) Reglementări privind lucrările de investiție

 • -  lucrările vor fi executate doar de organizații atestate corespunzător

 • -  se vor respecta normativele: PE 116/1994 privind încercările și echipamentelor electrice.

 • e) Reglementări privind operarea soluției de telegestiune

 • -  operatorul de iluminat căruia i se va încredința gestiunea sistemului rezultat în urma investiției trebuie să aibă un sistem de management integrat certificat conform standardului SR EN ISO 2014:2015 pentru obiectul de activitate "Gestiunea și telemanagementul sistemelor de iluminat public”;

 • -  operatorul de iluminat public va fi de asemenea licențiat de ANRSC.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și costurile neeligibile ale proiectului.

Sursa de finanțare

Valoare (lei)

Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1C (fonduri nerambursabile)

16 472 781,31““

Contribuție proprie, din care:

1 185.591.3i

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent

336 179,21

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

849.412.12

Nr. crt

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare inclusiv

II

faHBffde teren StopoqraflB

Lei

Lei

li

lervcii de dingentie de

Lei

hMBK

1

MB*”1*0 management de proiect

Lei

lL.

irobe tehnologice si teste

Lei

mhhhqi

Lei

99U

faggisj

realizarea PT+CS'DDE inclus1, verificarea tehnica a

Lei

inelar i si a DDE

MHB

TOTAL

Lei

p9.412/f

 • 6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME


  • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de con Document atașat prezentei documentații.

  • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Document atașat prezentei documentații.

  • 6.3 Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Document atașat prezentei documentații.

 • 6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

Documente atașate prezentei documentații.

 • 6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Este atașat prezentei documentații.

 • 6.6 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

  • 7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIUPUI PLOIEȘTI.

Beneficiarul va desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din minim 3 posturi: Manager de Proiect, Responsabil Tehnic și Responsabil Economic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabilul Tehnic și Responsabilul Economic trebuie să existe o relație de coordonare.

Manager de Proiect

Responsabil          Responsabil

Tehnic             Economic

â $WP )?* Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului?Resemnarea va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumată |5pn int^rmefții^ CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de șanseiJWe^^lSei' bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tutisrdt^rrteior de discriminare.

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

 • 1. Managerul de Proiect:

coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului;

 • -  verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților);

 • -   coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

 • -   conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

 • -  soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților urmărește executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

 • -   monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice

 • -   participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului;

 • -   participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul cărora se va analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și managementul riscurilor;

 • 2. Responsabilul tehnic:

 • -  va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -  va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -  va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

  of

  )^rul(de praject,.

  & f Tl * V


participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu man^rt diriginții de șantier;

participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreun' de proiect, diriginții de șantier și proiectant.

va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și

situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

 • 3. Responsabilul economic:

 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

 • -   urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

 • -   verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

 • -   monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -  verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UIP/ Consultantului selectat în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -   Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -   Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;


Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementar

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat v practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

- formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului/ din membrii echipei provenite de la societatea de consultanță și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

 • 7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare Funcționarea corectă a unui sistem organizațional presupune intervenția managerială asupra structurii sistemului și impunerea unor principii aplicabile în actualul context social și de politică sanitară.

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

în baza studiilor realizate, în vederea întocmirii prezentei documentații, considerăm că proiectul propus de către PRIMĂRIA MUNICIULUI PLOIEȘTI este unul fezabil, care va avea un puternic impact asupra imbunatatirii factorilor de mediu si a cheltuielilor bugetare locale cu operarea SIP.


Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I NERECOMANDAT

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total capitol 1

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1.107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

646.010,29

122.741,95

768.752,24

3.5.1

I erna de proiectare

o

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I NERECOM ANDAT 'f

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai. 102:-Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”        ?

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

VA V

Vatoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

14.310,09

2.718,91

17.029,00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

9.540,06

1.812,61

11.352,67

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

190.801,19

36.252,23

227.053,42

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

154.743,74

29.401,32

184.145,06

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

38.160,24

7.250,45

45.410,69

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

25.567,36

4.857,80

30.425,16

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

12.592,88

2.392,65

14.985,53

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

Tot a/ capitol 3

1.292.966,57

242.979,30

1.535.945,87

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.619.853,58

1.257.772,18

7.877.625,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

6.619.853,58

1.257.772,18

7.877.625,76

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I NERECOM WpAT'.

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tranw 1 . Str/^s . . h Sos.Nordului - Sos. Vestului - Str. Libertății (Gara de Vest)”             '<

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

V--

iVGl&lGcuTVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

724.183,75

115.774,31

839.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol 6

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

11.700.532,56

2.198.596,24

13.899.128,80

din care C+M (1.2+1.3*1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9.540.059,35

1.812.611,28

11.352.670,63

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 18 septembrie 2019

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S RL.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


Nr. 1/1 Devizul obiectului: Instalații iluminat stradal - Linia tramvai 102

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.11

Construcții si instalații

6.619.853,58

1.257.772,18

7.877.625.76

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

393.058,89

74.681,19

467.740,08

4.1.2

Rezistenta

930.213,25

176.740,52

1.106.953,77

4.1.3

Arhitectura

-

-

-

4.1.4

Instalații

5.296.581,44

1.006.350,47

6.302.931,91

TOTAL I - subcap. 4.1

6.619.853,58

1.257.772,18

7:877.625,76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II- subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

6.619.853,58

1.257.772,18

7.877.625,76


Tarif mediu anual aj energiei electrice Consum anual de eneraie electrica Total CM nulei)


Cheltuieli cu .ersonalul an^aiat_________

[cheltuieli cu asigurările :i proteclia socială


848,799.19


10.103,90


12.023 64


.3 483,22


69.950 10

6.417.483 36

3.809 09

64,086 96


12.600 00


6.591.412,73


165.600 00

4,140 00


Z89


/o9 92        789,92         Z89 92        789 92        789 92)       789 92 1       789 92

L_ăjwr;        «as.»


174.047 26


175.787 74


177345 61

4.438 64


182.925 42 I 184.754 68

-.^:.wv       4.57314________4,618_ 7

■   1M-B04J0 T 1ESW-1-Î 1 . 187-498/6 18| 373/5


4.527 86


< M 11 ui*.!) ou lnlocu>rfc> conrorto* de l>urntawf

w-

0

1

0

444/7.4/0

0.

o

»

0

0

0

0

ț>

Tarif unitar corp iluminat stradal Jetonal

Lei corp

697 8

70129

704 80

708 32

71186

715,42

719 00

722 59

726 21

729 84

733 49

737 15

740 84

744 54

748 27

Număr corpuri iluminat stra da l/pietonal

nr,corpuri

0

0

0

628 00

o

o

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Tarif unitar corp iluminat din stațiile de tramvai

tei cor.

232 6

233 76

2

493

236 11

237 29

238 47

239 67

240 86

242.07

243 28

244 50

245 72

246 95

24818

249 42

Număr corpuri iluminat din stațiile de tramvai

nr .corpuri

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total «muri noerațlonale -VARIANTA FAM 1NVESTHIE

_

347.507/6

349245,10

ÎWS  î

63B.016 62

6424)63 89

• - 646.139/7

650.245,09

6 $43TJ/7

651.543,36

662>36S9

666.96050

671214,42

675.41820

679.813/9

COSTȚffll DE OPERARE IN VARIANTA CU WVESTTTM

MWh.’an
Tarif unitar corp Ilumlnatstradal/pietonal Număr corpuri iluminatstradal/rietonal


Tarif unitar corp iluminat din stațiile de tramvai Număr corpuri iluminat din stațiile de tramvai


Totalcosturioperațlanate^țARlANTACUrrvEȘTltlE.


Tarif mediu anual al energiei electrice Consum anual de energie electrica___


Chel tui el I cu personalul angajatnumăr


lei/corp nr .cor pur]


Lei/corp

nr.corj.url


719 00


ȘȚ4 488/4 j 57.8135/2     582 0OT/S


601301,46


605 245/6

Flux de numerar net


Factor de actualizare


Flux de numerar net actualizat


Rentabilitatea financiari a investiții-1 |"F/c| Venitul net actualizat al Investiției [VAFN / C]715.532 40


715-532,40


-715.53240


10.103 90


-10.103 90


Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACITATECosturi actualizate total» anuale in varianta fiara investiție Co»tu*l ■ctvafcuae totale anuale In varianta cu Investiție Cpituri actualizate totale anuale incrementale________

Cost total actualizat - increme ntal___

Reducerea anuala de E»ze cu efect de sera ________

Reducerea totala de caze cu efect de sera (12 ani|_______

[Raportul ACE


I_________lei_________I        334.141,891

Lei        i       334.141,891

__Lei ______I                  0,00.

lei              1.329.844.411

tCO2/an                  oj

. tCO2                 482J 61

1    Lei/1CO2 2.75’4,11!


32Z.896.73l     312 030,01

322.89673r  2.626.107.21

oqpl 2.314.077 20

01 0r

~T~1 078 822.53

563.410 54

515.412


JJJl. '     _

_567.076 29


642.063,39

570.768 86


646.139,97

574.48B,46


650?~45,04

578.235,32


654 379,47

582.QO9 66


658.543,16

585811.70


667 736,39 1

589.641.67


675 4'95,70

601.30146


b <9 Iți 3,69

605.245 46


515.411,99

515.411,99


 • 70.94033

 • 70.94033


71.295,03

71,295,03


72.36941

72.369,41


 • 72.731.66

 • 72.731.66


73,09532

73.09532


73.460,80

73.46080


 • 73.828.10

 • 73.828.10


74.197x4

74.19724


74.56823

74.56823


922.182,02

481.605,69


___-440.576.331


I59.613.72JI

(59.613,72)'


t59.911.79l


____<6021135|


60.211 551


160.512,411


160.814,97]


<60.512 411_____[60.81437]


[61.119 041 [61.119.04]


161.424 641L

(61.424^4)1


■61.731.76j


[61.731.761


(62X140,42)_____(62.350,52)_____(62.662,18]


60.21139


6D.512.41


60.814 97


6.1,119,04


068

41.289 84


61.424,64


61.731,76


065 |

____39.90027


0.62

33557 48


0.60

37.259.87


466.095J7)

-58.307.78


491.013,27

436.564,02


475.127,7j

422.51048]


430 5013b

383.019.98l


AMt-XA 2. SCr.NARIU II - SCENARIU RECOMANDAT

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A,Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 102 - Str.Gageni -Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertății (Gara de Vest)”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

7.759,14

1.474,24

9.233,38

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

2.777.196,63

527.667,36

3.304.863,99

Total capitol 1 •        .

2.784.955,77

529.141,60

3.314.097,37  -

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2‘ '              J

0

0

‘W-im.. * al. '.W 0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

118.412,67

22.498,41

140.911,08

3.1.1

Studii teren

112.583,50

21.390,87

133.974,37

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

5.829,17

1.107,54

6936,71

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

14.895,46

145,78

15.041,24

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.5

Proiectare

715.253,47

135.898,15

851.151,62

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

431.358,95

81.958,20

513.317,15

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

18.926,30

3.595,99

22.522,29

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12.617,53

2.397,33

15.014,86

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

252.350,69

47.946,63

300.297,32

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.145,87

5.537,72

34.683,59

^NTERGROUP

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții -,SCENARIUL II Recomandat             @

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești -Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai» 10?- SțrîGbjgSni - Șh Sos.Nordului-Sos.Vestului-Str.Libertatii (Gara de Vest)”                            /fi?

1

■Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

^Valoare cu-TVĂ’

lei

lei S

lei         *

1

' ,<■ 2 ■ .

3

4

^4,-5

3.7

Consultanta

310.758,54

59.044,12

369.802,66

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

285.558,54

54.256,12

339.814,66

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

167.053,64

31.740,20

198.793,84

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

50.470,14

9.589,33

60.059,47

3.8.1.

1

pe perioada de execuție a lucrărilor

33.814,99

6.424,85

40.239,84

3.8.1.

2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

16.655,15

3.164,48

19.819,63

3.8.2

Dirigentie de șantier

116.583,50

22.150,87

138.734,37

- ■ /    Total capitol 3

1.374.519,65  <

258.474,38

1.632.994,03

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli t

5.1

Organizare de șantier

291.458,75

55.377,16

346.835,91

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

156.208,75

29.679,66

185.888,41

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

114.845,28

0

114.845,28

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

47.127,94

0

47.127,94

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9.425,59

0

9.425,59

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

58.291,75

0

58.291,75

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

309.499,72

58.804,95

368.304,67

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Tota/ capitol 5. '.v

724.183,75

115.774,31

(39.958,06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat |

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai luZ'^Str.Gageni’-y Sos.Nordului - Sos.Vestului - Str.Libertatii (Gara de Vesti”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

vfaarevdu

lei

lei

1

2

3

4

5

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

232.052,89

44.090,05

276.142,94

Total capitol e

278.572,89

52.928,85

331.501,74

TOTAL GENERAL

14.859.561,03

2.798.811,54

17.658.372,67

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+41+4.2+5.1.1)

12.617.534,74

2.397.331,60

15.014.866,34

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 18 septembrie 2019

întocmit,

INTERGROUP ENGINEERING SRL

Beneficiar/lnvestitor,

UAT Municipiul Ploiești^NTERGROUP


- Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tei/fax: 021/319.48.54/55


Nr.1/1   Devizul obiectului: Instalata iluminat stradal - Linia tramvai 102

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA

TVA

Valoare cu TVA

/e/

lei

lei

1

2

3

4

5

Ca 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.12

Construcții si instalații

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

393.058,89

74.681.19

467.740,08

4.1.2

Rezistenta

933.982,59

177.456,69

1.111.439,28

4.1.3

Arhitectura

-

4.1.4

Instalații

8.370.287,49

1.590.354,62

9.960.642,11

TOTAL l-subcap. 41

9.697.328,97

1.842.492,50

11.539.821,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

o

0

TOTALII-subcap. 42

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

_

funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

_L

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+45+46

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

A    ™ A,    1.842.492,50   11.539.821,47

9.697.328,97Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta


Pag. 58/ 60Tabelul fir, 3 -VENITURI OPERAȚIONALE

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5     •

Vr-Hm™ cpermlono* • vjrtarfta far a Invuiițr

-

-            .-7- -

Venituri flir. alocai i bugetare pentru -ntretiui-rra rețelei dr Iluminat

Ut/an

347507.56

349.245 10

350591,33

1.078.822 53

638.016 62 1

Total «nituri operaționale

Lel/an

347507,56

34934510

350.991 33

1.078.822,53

638.016,02

Venituri operaționale .Briantacu investiție-.    *«..   ' .4,,-s.  - -

Venituri din alocarl bugetare centru intreti nerea rețelei de Iluminat

Lei/an

347.507 56

349.245 10

35059133

1.078.822 53

638.016 62 1

Total venituri operaționale

Le./an

347.507,56

349.245,10

35059133

1.078.822,53

638.016,62 [

, , „ , ______________________

Vervtjxcoperrrtkxisir rwwnta nnttmnnialn

«nituri din alocări bugetare -ntru Întreținerea rețelei .Mmir-ai

La/an

0

0

total «nitul, operaționale

tel/ A"

0

_____o.

0

o

_____4

Tabelul nr.4 ■ SURSE DE FINANȚARE

UM

Anul 1      i

Anul 2

An

ul 3       |

Anul 4     i

Anul 5     i

AiKlențn leianciyă ne ram bumbi 14 lolintată

lei/an

700-51832

11.7*3.17

94 9f

J 10,54

Contribuția beneficiarului, din care:

Lel/an

148.270,87

240 47

594316 08

Centribu lie aferentă costuri 1 or eligibi 1 e inclusiv TVA

Lei/an

14.296 50

24047

195.85123

Contri buție aferentă costuri 1 or neel icibi 1 e inclusiv TVA

Lei.'an

133.974 37

400.464 85

Total resurse financiare din care:

LeVan

848.799 1 9

12.023 64

10593.026 62

Valoarea totală eligibilă inclusivTVA

lei/an

714.824 82

12.023,64

9.692.56177

Valoarea totală neeli'ibilă inclusivTVA

Lei an

133574 37

400.464 85

Tabehil nr 5 - SUSTFNABlLiTATEA FINANCIARA A PROIECTULUI

UM

Anul 1 ■

Anul 2

AnU 3

Anul 4

I      Anul 5      ;

încasări aferente veniturilor o..-ra fionale

Lel/an

347 5-37,56

349 245.10

350591 33

1078.82 / 53

$38016,62

Plăți aferente cheltuielilor otera uonale

Lei an

34 7 $07,56

349.245 10

350.991 33

411.342 30

414.247 71

Flux de numerar din activitatea de exploatare |opcrațional?

Lei/an

0

0

6674B0

223.769

Investiție

lei/an

715.532 40

10.103 90

8.492519 06

Flux de numerar din activitatea de Investiții

LeVan

-715.532,40

-10.103.90

-8.492.819,06

Flux de numerar-activitate a de exploatare ude Investiții

LeVan

-715.532,40

-10.103 90

-8.492.819 06

667480,23

223.768 91

Surse de finan> re

Lei/an

715532 40

10.103.90

8.492.819 06

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Lei/an

715.532.40

10.103,90

8492519,06

0

0

Flux de numerar total

Lei/an

0

0

0

667.480,23

223.768 91

Flux de numerar total cumulat

Lei/an

0

0

0

667.480 23

223.768 91

Veri /i ■ ;/e. sțisteno biiitatea l nondarâ

, 4.'

tw •

DA

DĂ -

DA

Tabelul nr. 6 • CALCULUI INDICATORILOR DE RENTABILITATE FINANCIARĂ

UM

Anul 1

Anul 2

Anul 1

Anul 4

.     Anul 5

Total incasa ri de exploatare

Lei ,'an

0

0

0

0

0

Valoarea reziduală

Lei/an

Total venituri / încasări

Le i/an

0

0

0

0

0

Costuri totale cu investiția

Lei /an

715.532 40

10.103 90

8.492519 06

Costuri o ««raționale

Lel/an

1560.907 76

.188.041,10;

Total costuri / plăți

Lei/an

715.53240

10.103,90

8492519 06

1560.907,76

•;188.04110)

Flux de numerar net

Le i/an

-715532 A0

-10.103 90

-8.492.819 06

560.907 76

____188.041,10

Factor de actualizare

0 96

0 92

0 89

0 85

0 82

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-688.011,92

-9.341,62

-7.550.085 22

479.466 '0

154.55608

■’ ■                                                                                î L ■ '             :

Rentabilitatea financiară a Investitei i.RlRF/C)

%

-19.17%

Venitul net actualizat al investiției IVAFN / C)

Lei

-6326.905 58


Tabelul nr. 7 - ANALIZA COST EFICACTTATE

UM

Anul 1      i

Anul 2

Anul 3     i

Anul 4     I

Anul 5

(caturi KtuelUiite totale «nuak m varianta tara inveititw

Lei

334 141,B9

322.896,73

922.182,01!

524403,16

Costuri actualizate totale anuale in var lenta cu Investiție

Lei

334,1 41J9|

322.89673

4.158.405 01

351.617.12

34048142

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

0.00

0.00

3.846.375 DO

-570.564 90i

-183.92173

Cost total actualizat - Incremental

Lei

1560540 52

Reducerea anuala de r;aze cu efect de sera

t CO2 /an

o

0

0

128 64 I

128,64

Reducerea totala de gaze cu efect de sera (12 ani)

t CO2

4.044 52

Ra» ortul ACE

Lei/tC02

385 94646139,97 ,   650.245.09


6Ș4379J7


bb2,736 99

662.736,99


666360 60

666.960,60


571.214 42

571.214 42


675,498.70

67549870


679.813®,

679.813,69


646.139 97


646.139.97


650.245 09


550.245,09


654.379,47 |


654379,47


562.736 99


666.960 60


666.960,60


571.214,42


224.888


650 245.09 423.102 83


554379,47 ■ 426.10150 '


227.142


228278


429.12400


229.419


230.566


675.498 0

441.456 43


224.887 75

226.012.20

227.14276

228.277,97

229419J6

230.566 45

231.71929

232.877 88

234042 27

235212.48

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

224.88776

226.012 20

227.142 26

228277 97

229419 56

230.566 45

231.71929

232.877 B8

234.042,27

235.212 48

224.887 76

226.012 20

227.142 26

228277 97

22941936

230.566 45

231.71929

232.877 B8

234.04227

235.21248

' DA -

DA -

•' DA

|    DA

DA

DA

DA

' DA"

DA

DA

____Mul b.

*Os4 1

Mul S

1     Anul 9_____

____Anul 10

Anul 11

Anul 12

Anul 13

Anul 14

Anul i''     |

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

>188.98131

1188.981,51

1189.926,21

1189,926,.’1

190.875 85

190.875 85

__|191.830,22|

(191.830.22|

1192.789,38

1192.78938

1193.753,32]

193.753 32)

194.722 09. 194.722,091

195.695 70

195.695,70

1196.674,181

1196.674 181

1197.657 55

1197.657,55

188.981,11

189.926.71

190.875.85

191.830.22

192.789,58

193.753,32

194.722,09

195.695,70

196.674 1B

197.657 55

0 79

076

0 73

0 70

0 68

0 65

0 62

0 60

0 58

0 56

149.354 67

144.328 31

13947111

134.777,37

13024139

125.858,46

121.622,84

117.529.77

113.574,44

109.752 22

......

i -

V •

■■

-
444JES40 289900 70  ■154.987,501

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.