Hotărârea nr. 327/2019

Hotãrârea nr. 327 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.112/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții „Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești – Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii – Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTARAREA NR. 327

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 317/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și a instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții „Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101

Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu -Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 460/19.09.2019 al Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comun de specialitate înregistrat sub nr.396/19.09.2019 la Direcția Relații Internaționale, sub nr. 9340/19.09.2019 la Direcția Tehnic-Investiții, sub nr. 295/19.09.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contract prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.317/29.08.2019 ca urmare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr.l 14/2018 și a instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru obiectivul de investiții „Efîcientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Coșbuc - Str. Ștefan Greceanu - Str. Nicolae Bălcescu - Str.Ștefan cel Mare - Str. Democrației - Gara de Sud”;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 289/20.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.09.2019;

Având în vedere:

-prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat Public, Apel de proiecte POR/2018/3/3. l/c/1/7 REGIUNI.

 • - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016,

 • - Strategia de Efîcientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016,

-Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020,

- Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European dia data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a           energetice,

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de t/^dra^^gon^iitul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/amicst^^^^irtvestiții finanțate din fonduri publice - art. 7, art. 8 si art. 10,                      V/ 'v’y

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/201 S^pni^ilid^xltuirea unor măsuri în domeniul instituțiilor publice și a unor măsuri fiscal/bfigetare, cu modificările și completările ulterioare, și a Instrucțiunii nr.l 12/08.03.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Având în vedere prevederiile art. 42 alin. (1) lit. B din Legea nr. 500/2002 privind finantaele publice, modificata si completata.

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2), pct. 4), lit. d) și art. 196 alin. 1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/29.08.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice în Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str. George Coșbuc -Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud”, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aprobă modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/29.08.2019, în sensul actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu -Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud” prin modificarea Anexei nr. 2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.317/29.08.2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea articolului 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/29.08.2019, cu următorul cuprins, „Se aprobă valoarea totală a proiectului "Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc -Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud", în cuantum de 11.478.350,03 lei (inclusiv TVA)” ”,

Art. 4 Se aprobă modificarea articolului 5 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 317/29.08.2019, în sensul că contribuția proprie în proiect este de 739.447,21 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 219.161,30 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare -Str.Democrației - Gara de Sud".

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 317/29.08.2019 rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internationale si Direcția

î                                                       9    7                     9                        9                              9                       S                        9

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 septembrie 2019.


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


NTERGROUP

tNGINURINt


Proiectant,INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4.122,60

783,29

4.905,89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.333.130,99

253.294,89

1.586.425,88

Total capitol 1

1.337.253,59

254.078,18

1.591.331,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

76.694,04

14.571,87

91.265,91

3.1.1

Studii teren

72.765,75

13.825,49

86.591,24

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.928,29

746,38

4674,67

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.601,47

145,78

12.747,25

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19.800,00

3.762,00

23.562,00

3.5

Proiectare

474.774,40

90.207,14

564.981,54

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

Splaiul Independentei, nr. 294

E-mail: office@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61


Sector 6, București, PO 060031, Romania

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu - Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

33.330,97

0

33.330,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.666,19

0

6.666,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39.282,87

0

39.282,87

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

207.614,93

39.446,84

247.061,77

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

491.834,69

78.385,39

570.220,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

92.827,38

17.637,20

110.464,58

Total capitol 6

139.347,38

26.476,00

165.823,38

TOTAL GENERAL

9.660.219,95

1.818.130,08

11.478.350,03

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8.181.383,65

1.554.462,89

9.735.846,54

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 19 septembrie 2019

Beneficiar/lnvestitor,


UAT Municipiul Ploiești


LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:

 • •   385 corpuri de iluminat de 250W sodium;

 • •   33 corpuri de iluminat de 70W sodium;

 • •   20 corpuri CFC 36W;

 • •   4 proiectoare de 400W;

 • •   418 console metalice.

Se vor demonta cele 20 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodernizate.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED. Costul de investiție va fi mai mare deoarece presupune schimbarea tuturor corpurilor de iluminat existente, inclusiv a consolelor acestora.

Astfel se vor monta:

 • •  403 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  137 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  44 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •  20 de 60W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta 540 de console metalice.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari.

Se vor monta 64 stâlpi noi:

 • -  44 stâlpi de 4m;

 • -  20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).

Stâlpi noi

Stâlpi noi pentru iluminatul pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de

LUCRĂRI DE INTERVE

NTIE

protecție la soc electric).                        !

Alimentare energie

Având in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor^ instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stațiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 604 de module individuale de control a aparatelor de iluminat.

INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANȚĂ - ELEMENTE FIZICE/ CAPACITĂȚI FIZICE CARE SĂ INDICE ATINGEREA ȚINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII -ȘI, DUPĂ CAZ, CALITATIVI, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE ȘI REGLEMENTĂRILE TEHNICE ÎN VIGOARE

Indicator

Valoare (la finalul implementării)

Consumul anual de energie primară (MWh/ an)

273,10

Consumul anual de energie/ km drum (MWh/ an)

64,76

Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

80,68

INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/ OPERARE, STABILIȚI ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL ȘI ȚINTA FIECĂRUI OBIECTIV DE INVESTIȚII

Indicator

Valoare

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/ an)

98,86

Scăderea consumului anual de energie MWh/an

327,37

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CH W

Elemente ale investiției

UM

' V^Valdar0'

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

11.478:3 50,03

C+M inclusiv TVA

Lei

9.735.846,54

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

520.285,91

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

219.161,30

AÎNTERGROUP

1 •, -.11


eineemuâ/


•J.


STUDIU DE FEZABILITATE

"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI -SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVA1101 BD.REPUBLICII - STR. GHEORGHE DOJA - STR.GEORGE COSBUC - STR.STEFAN GRECEANU -STR.NICOLAE BALCESCU - STR.STEFAN CEL MARE - STR.DEMOCRATIEI -GARA DE SUD"


Beneficiar: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Proiectant general:

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Data elaborării:

07.2018

S.F.

16723 /07.2018

16723/18.09.2014


Faza:

PROIECT NR.:

Nr. contract subsecvent de servicii

Splaiul Independentei, nr. 294             INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

E-mail: ffice@interqroup.ro

Tel./ Fax: 021.319.48.53/54/55/58/61


Sector 6, București, PO 060031, Romania

LISTA DE SEMNATURIReprezentant legal: Manager de proiect: Construcții:

Devize:

Analiza financiara: Consultant: Specialist iluminat

COR 214237

Auditor EnergeticCUPRINS


A.PIESE SCRISE:

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții.....

  • 1.1   Denumirea obiectivului de investiții

  • 1.2   Ordonator principal de credite/ investitor

  • 1.3   Ordonator de credite (secundar/ tertiar)

  • 1.4   Beneficiarul investiției

  • 1.5   Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1   Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în

prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

 • 2.2   Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante,

structuri instituționale și financiare

 • 2.3   Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

 • 2.4   Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

12

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3.  Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  14 Particularități ale amplasamentului:..................................................................15

  Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și

  19


  • 3.1

  • 3.2

   tehnologic

   • 3.3

   • 3.4

   construcțiilor, după caz

   • 3.5

   • 4.


Costurile estimative ale investiției

Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 24 Grafice orientative de realizare a investiției

Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico- economic(e) propus(e)

 • 4.1

prezentarea scenariului de referință

 • 4.2

inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3

 • 4.4

 • 4.5


Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și 27 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, 30

Situația utilităților și analiza de consum

Sustenabilitatea realizăriiobiectivului de investiții:

Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

 • 4.6   Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară:

fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

 • 4.7   Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță

economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8   Analiza de senzitivitate

 • 5. Scenariul/ Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

   • 5.2

   • 5.3

   • 5.4


Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandare)

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • 5.5   Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturdt^ărințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.......................................................................................................................77^43"

 • 5.6   Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

  • 44

  • 45 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire 45 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de 45

  Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri


 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme......

6.1

 • 6.2 lege

 • 6.3

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

45

Avize conforme privind asigurarea utilităților..................................................45

Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 45

Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul

45 45


 • 6.4

 • 6.5

6.6 obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7.  Implementarea investiției...........................................................

  • 7.1

   Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției..........45

   Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului


  • 7.2

de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3   Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse

necesare

 • 8.  Concluzii și recomandări

Anexa 1. Scenariu I - scenariu NERECOMANDAT

Anexa 2. Scenariu II - scenariu RECOMANDAT

Anexa 3 - Graficul activitatilor

B.PIESE DESENATE

1.

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1 Denumirea obiectivului de investiții

"EFICIENTIZARE CONSUMURI ENERGETICE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - SISTEM ILUMINAT PUBLIC TRASEU TRAMVAI 101 BD.REPUBLICII - STR. GHEORGHE DOJA - STR.GEORGE COSBUC - STR.STEFAN GRECEANU -STR.NICOLAE BALCESCU - STR.STEFAN CEL MARE - STR.DEMOCRATIEI - GARA DE SUD"

1.2 Ordonator principal de credite/ investitor

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

1.3 Ordonator de credite (secundar/ terțiar)

1.4 Beneficiarul investiției

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA Bdul Republicii nr.2

Tel.:

+40/0244/515982 - cabinet primar +40/0244/516699 - centrala PRIMĂRIA: 0244/595063 - dispecerat 0244/984 - dispecerat

0752 027 539 - rețeaua Orange

0800 800 884 - gratuit in rețeaua Telekom

Fax: +40/0244/513829 - Primărie

www.doiesti.ro

1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

ROMANIA, BUCUREȘTI, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6,

Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55,

Fax: +40 (021)319.48.58

E-mail: consult@intergroup.ro

Reg. Corn. J 40/6798/2000,

C.U.I. RO 13215737

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

SITUAȚIA      EXISTENTA      Șl      NECESITATEA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII


2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost ela.


prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și scenariile/opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate.

Necesitatea proiectului este stabilita pe baza a patru deziderate principale:

 • a) reducerea amprentei de carbon generata de SIP

 • b) reducerea consumului de resurse naturale si protejarea acestora

 • c) asigurarea iluminării zonelor publice conform prevederilor legale in vigoare

 • d) reducerea cheltuielilor cu operarea SIP, in special costurile cu energia si intretinerea

Prin urmare scopul studiului este evaluarea fezabilității modernizării SIP in vederea eliminării deficientelor identificate.

De menționat ca deficientele, necesitățile, masurile necesare si obiectivele preconizat a fi atinse sunt scalabile astfel incat sa fie relevante pentru intregul SIP de la nivelul municipiului Ploiești.

Având insa in vedere oportunitatea obținerii unor fonduri nermabursabile prin POR 2014-2020, axa 3.1 C si ca una din condițiile de eligibilitate este ca stâlpii pe care sunt montate corpurile de iluminat sa fie amplasați in terenuri asupra carora beneficiarul deține un drept real, scopul prezentului proiect s-a limitat la ampriza traseului tramvaiului 101, deoarece pentru tronsoanele de drum din componenta acestuia se puteau realiza in termen relativ scurt operațiunile de intabulare.

Beneficiarul intenționează sa solicite finanțare si pentru creșterea eficientei energetice a SIP aferent traseului tramvaiului 101, pentru terenurile aferente fiind in curs operațiunile de intabulare.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezentul proiect se află în deplină concordanță atât cu legislația națională în vigoare, cât și cu întregul context strategic la nivelul Uniunii Europene și al României. în acest sens, amintim următoarele documente relevante, cât și modul în care proiectul se supune prevederilor acestora:

în ceea ce privește politicile europene, Directiva nr. 32/2006 are ca scop susținerea atingerii în 2020 a obiectivului de 20% reducere a consumului de energie primară și de a pregăti calea pentru eficiența energetică sporită în anii următori acestei date. Aceasta are la bază Directivele precedente privind cogenerarea și serviciile energetice, pe care le reunește într-un instrument legislativ cuprinzător, ce abordează eficiența energetică la nivelul furnizării energiei, precum și la nivelul consumului final al energiei.

în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, proiectul vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu energia electrica utilizate pentru iluminatul public si scăderea amprentei de carbon a acestui sistem.

Amintim, de asemenea, faptul că proiectul face parte din Strategiea Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești, Obiectivul Strategic B: Dezvoltarea teritorială dt^^ila-priri S > ; .j, îmbunătățirea infrastructurii urbane și a relațiilor funcționale dintre zonele economic-industrial în cadrul Polului de Creștere Ploiești-Prahova; Obiectivul SectSriâl(B2£^.. Protejarea resurselor energetice si a calitatii mediului natural si construit.

In cadrul Portofoliului de proiecte, poziția relevanta este 315:Extinderea iluminatului public cu LED.

In cadrul Planului de Acțiune pentru Energie Dirabila (PAED) a Municipiului Ploiești, la cap.

 • 6.2 Sectorul iluminat public (p. 70), se arata faptul ca Acțiunile prevăzute pentru sectorul energiei vizează extinderea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești.

în acest sens se vor avea în vedere mai multe masuri, dintre care unele din cele mai importante sunt vizate si de proiectul nostru:

Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public al Municipiului

- o măsură indispensabilă care da o evaluare a stării prezente a acestui sistem (potențialul lui de asigurare a nivelului necesar de iluminat public) și a măsurilor de eficientizare energetică necesare;

Reducerea puterii/ punct luminos prin implementarea unor tehnologii de ultimă generație (tehnologie LED), cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;

Implementarea sistemului de telegestiune, în vederea realizării sistemului automat de comandă și monitorizării stării rețelei de iluminat public.

De asemenea, tot in PAED, p. 82, in cuprinsul Planului de Acțiuni si Masuri, in legătură cu iluminatul public sunt stabilite următoarele masuri si actiuni-cheie care fac si obiectul prezentului proiect:

 • •     Realizarea unui audit energetic al sistemului de iluminat public;

 • •     Reabilitarea și modernizarea corpurilor de iluminat (LED);

 • •     Sistem de Iluminat Inteligent

Proiectul este in concordanta si cu Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016 - 2021, Obiectivul Strategic 2: Servicii publice eficiente energetic si orientate către cetatean. Proiectul răspunde Obiectivului Specific nr. 2 al acestui obiectiv strategic - si anume „Eficientizarea energetica a serviciilor publice”, Măsură M4 - „Eficientizarea energetica a sistemului de iluminat public din Municipiul Ploiești” (p. 41 din cuprinsul Strategiei).

Documentația tehnico-economica a fost întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor prescripții în vigoare:

 • •  HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • •  Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare;

 • •  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legislația care stă la baza elaborării Auditul Electro-Energetic:

Legea nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficiența energetică și aplicarea politicii naționale în domeniul eficienței energetice, cu completările și modificările ulterioare;


zi C‘ -       ■

Instrucțiunea ANRE privind aplicarea art. 9 alin. (1) lit. a) din^Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, referitor la auditul ene^gătic pe . întregul contur de consum energetic;                         %    .

“Ghidul de elaborare a auditurilor energetice”, elaborat de ANRE, și aprobat prin Decizia nr. 2123/23.09.2014, cuprinzând obligațiile, recomandările, principiile fundamentale și indicațiile metodologice generale referitoare la întocmirea bilanțurilor energetice ale consumatorilor de energie (combustibil, căldură și energie electrică), cât și modul de apreciere a eficienței energetice.

Ghid de elaborare a auditurilor energetice, aprobat prin Decizia ANRE nr. 2123/2014;

Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, modificată de HG nr. 490/2011

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 485/2012;

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 574/2014;

Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 254/2006;

CIE 115-2010 - Standard privind iluminatul străzilor pentru traficul auto și pietonal;

SR EN 13201:2015/2016 - Standard privind iluminatul public;

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificările și completările ulterioare, publicată în MO nr. 123/2007;

Directiva 2005/32/EC de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie și de modificare a Directivei 92/42/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/57/CE și 2000/55/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului; Regulamentul Comisiei (EC) nr. 245/2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare

ST22/2013 emisă de Electrica SA pentru Contoare de energie electrică; Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Ploiești publicată pe website-ul primăriei.

Normativ pentru proiecta rea .execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor indicativ-17-2011

Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri NP-061-02

Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea sub 1 KV NTE 006/06/00

Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice NTE 007/08/00

Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, aprobat prin HG. nr. 272/1994;

Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat prin H.G. nr. 273 /1994;

Codul rețelelor electrice de distribuție ANRE „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a lll-a — Instalații de detectare, semnalizare și avertizare”, indicativ P118/3-2015;

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare indicativ CE 1 - 95;

Normativ de încercări si măsurători pentru sistemele de protecții,comanda-control si automatizări NTE 002/03/00

 • •  SR 234/2008:Branșamente electrice. Prescripții generale de proiectare și

execuție                                                             v

 • •  Normativ pentru proiectarea si executarea SIL artificial din clădiri NP - 061 - 02.

 • •  SR EN 1838:2003, Aplicații ale iluminatului. Iluminatul de siguranță

 • •   Instrucțiuni privind compensarea puterii reactive în rețelele electrice, indicativ PE 120/94;

 • •  Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant în rețelele electrice indicativ PE 143/94;

 • •  Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea muncii;

 • •  Norme generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordin nr. 163/28.02.2007

 • •  Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Normativ pentru siguranța la foc a clădirilor P 118-1999.

 • •  SR EN 61140/2002 - Protecția împotriva șocurilor electrice.

 • •  DGPSI-004/2001 Dispoziții generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice.

 • •  Ordinul MIRA nr. 535/2008 - modificarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protecția civila;

 • •  ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă - act legislativ modificat prin Ordinul MIRA nr.535 din 7 iulie 2008 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 11 iulie 2008

 • •  NSSM 54 - Norme specifice de securitate a muncii

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

2.3 Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Sistemul de iluminat public (SIP) aferent traseului liniei 101 se compune din:

rețele electrice - linii electrice aeriene aferente iluminatului stradal rutier cat si pietonal, pe ambele parti ale străzilor, pe o lungime de străzi de 4.217 m;

 • -   300 stâlpi metalici speciali instalați in perioada 2015-2016;

 • -   63 stâlpi din beton instalați in perioadele 1970-1999 si 2005-2007;

 • -   422 corpuri de iluminat - majoritatea cu surse cu descărcări in vapori de sodiu la înalta presiune;

20 de corpuri de iluminat montate in stafiile de așteptare pentru mijloacele de transport public (10 statii cu cate 2 corpuri de iluminat).

Proprietarii infrastructurii de iluminat public sunt: Municipiul Ploiești (stâlpi metalici speciali) si SDEE Electrica Muntenia Nord (stâlpi din beton). Operarea rețelelor electrice de iluminat este realizata de Luxten Lighting Company.

Stâlpii metalici sunt realizați din otel laminat S235, din cate 3 profile tubulare circulare cu secțiuni diferite, cu joante sudate uzinat, protejați cu un strat de zinc. Inaltimea acestora este de 10.Om, avand diametrul bazei 159mm, diametrul tronsonului intermediar de 89mm si diametrul vârfului de 60mm.

Stâlpii din beton precomprimat sunt tronconici, au secțiune inelara cu capac din beton la partea superioara, sunt realizați din beton de clasa C35/45 sau mai mare, turnat in cofraje metalice de inventar si centrifugați, avand armaturi din sarma amprentata din otel STAS 6482/3-80 sau toroane din sârme de otel STAS 6482/4-80. înălțimile acestora variaza intre 10.0 si 12.Om, avand diametrul bazei intre 25-36cm si diametrul vârfului intre 15-24cm.

- corpuri de iluminat aflate în stațiile de așteptare pt călători:

Nu se cunosc date despre infrastructura stâlpilor de iluminat insa, conform reglementarilor si practicii curente la data proiectării, fundațiile stâlpilor pot fi de tipul: fundații burate (straturi succesive de pamant de 20cm bine compactat), fundații din beton turnat (poligonale, tip pahar, forate injectate) sau fundații din beton prefabricat (rigle, coloane). La o inspecție limitata nu se observa abateri de verticalitate sau tasari locale in jurul stâlpilor, astfel ca se poate considera ca starea fundațiilor este corespunzătoare.

A fost intocmitun Audit electroenergetic al conturului energetic definit pe traseul liniei de tramvai 101 rezultând următoarele:

 • a)   SIP existent pe conturul analizat funcționează în mare măsură în parametrii proiectați la nivelul anilor 2002-2005, dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând completări:

zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor nu sunt iluminate corespunzător;

- există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul nu satisfice standardul SREN 13201:2015

iluminatul stațiilor de călători este învechit și sub parametrii sarcinilor vizuale corecte

 • b)   Corpurile de iluminat existente sunt in mare de tipul cu descărcare in vapori de sodiu, ce au un consum energetic sensibil mai ridicat decât alte soluții modeme, aplicabile in prezent.

 • c)   Starea componentelor SIP este precară, acestea fiind învechite, bazate pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

 • d)   SIP în Municipiul Ploiești și implicit pe acest contur nu beneficiază de sistem de telegestiune.

 • e)   Liniile electrice aeriene care deservesc iluminatul public se află în stare bună, acceptabilă, dar nu corespund cerințelor vizuale, de siguranță în funcțiune în condiții meteo dificile sau extreme ori de securitate a cetățenilor și bunurilor.

 • f)    Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea măsurării directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul. Există un număr important de consumatori din exterior, alimentați prin derivații din liniile electrice aeriene ce deservesc iluminatul pe acest contur. Practic punctele de aprindere deservesc zone mai intinse, ce exced zona proiectului.în concluzie, SIP existent pe conturul energetic auditat prezintă următoarele deficiente:

parțial,nu asigura iluminarea potrivit standardelorîn vigoare           7/ 7 .

nu este optimizat prin sisteme de telegestiune și nu este conectat la meâiț deș comunicare a datelor (internet, GSM, RF, etc)                                ■■■—--■

corpurile de iluminat sunt de eficienta energetica redusa, unele fiind la limita duratei de viață

unele din corpurile de ilumiat sunt montate pe stâlpi din beton componentele ce asigura legarurile electrice sunt invechite nu este separat fizic și contorizat ca atare, fiind parte component a unui sistem mai larg de instalații electrice ce deservesc iluminatul public în Ploiești; punctele de aprindere deservesc zone întinse, din categorii diferite.

O consecința directa a deficientelor enumerate mai sus este impactul negativ asupra bugetului anual de cheltuieli a municipiului, prin cheltuirea unor sume mai mari pentru energia electrica si pentru întreținere.

2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asupra cărora se poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor energetice și implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoar a emisiilor cu efect de seră.

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe conturul analizat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%, măsurile de modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.

O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

 • -   consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice;

 • -   durata de viață net superioară;

 • -   viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

 • -   calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/sau culori aparente variate;

posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului;

 • -  aspect modem al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.

fi

^.ter^ROOp'■

Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru servicii publice adecvate stilului de viață actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, participare a generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții performante de operare a acestui serviciu.

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:

 • -   Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor; Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune); Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

 • -   Creșterea capabilităților prin management operațional;

 • -   Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficientei energeticea SIP din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 101.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea in vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.IScaderea consumului de energie al SIP;

O.S.2 Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

 • -   O.S.3 Asigurarea conformității SIP cu prevederile legale, in special prevederile SREN 13201:2016;

O.S.4 Scăderea cheltuielilor publice cu operarea SIP

Pentru atingerea acestor obiective specifice si a obiectivului general au fost identificate următoarele masuri:

 • -   M1. Modernizarea iluminatului public aferent căilor de circulație ale liniei de tramvai 101 prin înlocuirea celor 608 echipamente existente cu 604 aparate de iluminat cu LED, performante, având integrate capabilități de conectivitate și comunicare. Se va vor avea in vedere si rezolvarea situațiilor de conflict rutier-din punct de vedere luminos (intersecții, treceri de pietoni, sensuri giratorii, etc) astfel incat sa se respecte valorile prevăzute de standardul SREN 13201. Noul sistem de iluminat va respecta prevederile SR EN 13201:2016

M2. înlocuirea corpurilor de iluminat în cele 10 stații de așteptare pentru călători prin soluții bazate pe LED;

M3. Implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului bazat pe Open Source Data, cu furnizare de API și facilități de optimizare a consumului energetic, prin care să se monitorizeze și să se controleze individual și pe grupuri funcționarea a 604 de puncte luminoase precum și a cutiilor electrice ce deservesc instalația.


M4. Montarea de panouri fotovoltaice ce vor deservi corpurile de iluminat din' ,3-statiile de așteptare pentru calatori                                                    j .-iL.;

M5.Re-întregirea și extinderea sistemului de iluminat cu 166 puncte luminpașe cu / tehnologie LED și 64 stâlpi noi, metalici, pentru acoperirea zonelor fără iluminat public, în special a căilor de circulație pietonală, conform SR EN 13201:20^6:”"^

Beneficiile obținute în urma implementării măsurilor identificate în Auditul energetic, se referă la consumul de energie electrică necesar iluminatului public, la îmbunătățirea furnizării serviciului de iluminat public precum și la impactul social:

Controlul sporit al componentelor, funcțiunilor și parametrilor electro-energetici ai sistemului de iluminat public;

Reducerea consumului de energie electrică și implicit:

J reducerea costurilor cu energia electrică asociate sistemului de iluminat public;

J reducere emisiilor de CO2 asociate acestui serviciu;

Creșterea gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

- Creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunității locale, a bunurilor private sau publice;

Sporirea nivelului de civilizație, a confortului și a calității vieții.

Reducerea costurilor de întreținere cu SIP.


Corpuri de iluminat

! ineficiente energetic


Utilizarea de corpuri de iluminat cu eficienta energetica


Lipsa sistem tel ©gestiune


.nvechite


cnenuieii man cu energia


uostun mai mai de iisret mere


consumului de resurse naturaîe si protejareu acestora


implementare sistem de tetegesh


Jtihzarea surseior de «serqie reaefterâbiia


Completarea si modernizarea sistemului de iluminat


Refacerea si modernizarea sistemului de distribuție energie electrica


3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Șl PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Pentru stabilirea masurilor necesare atingerii obiectivelor propuse au fost analizate doua scenarii tehnico-economice, cu accent pe masurile principale de eficientizare energetica a sistemului de iluminat public.

Scenariul I

Sistem de iluminat public

Aducerea iluminatului public în parametri, prin completări și extinderi, folosind tehnologia de iluminat clasică, existentă

Scenariul II

Sistem de iluminat public

Schimbarea tehnologiei de iluminat existent cu cea bazată pe LED, cu capacități de conectivitate și comunicare                        &

Ambele scenarii au în comun modernizarea iluminatului din cele 10 stații de călători prin montarea a 20 corpuri de iluminat cu LED de 20W, alimentate prin intermediul panourilor fotovoltaice amplasate pe acoperișul stațiilor, extinderea SIP astfel incat sa se asigure conformitatea cu standardele precum si implementarea unui sistem de telegestiune.

3.1 Particularități ale amplasamentului:

Ambele scenarii se derulează pe același amplasament. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/ extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică, informații/ obligații/ constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Folosința actuală a terenurilor pe care se va realiza investiția propusă: utilitate publică.

Traseul este situat in intravilanul municipiului Ploiești si aparține domeniului public conform HGR nr.1359/2001 SI HCL NR. 225/1999 destinația stabilita prin planurile urbanistice actuale: zona cai de comunicație aferente zonelor de locuințe.

Lucrările propuse se vor desfasura pe traseul liniei 101 de tramvai, Municipiul Ploiești, Jud. Prahova cu o lungime totala de 4,217 km de circulație rutiera.

Amplasamentul investiției este pe căi de circulație rutieră și pietonală existente, între Gara de Sud și Șoseaua Nordului, pe următoarele străzi de utilitate publică: Pța 1 Decembrie/ Pța Sud - Parc Petrom;

 • -   Str. Democrației;

 • -   Str. Ștefan cel Mare;

 • -   Str. Nicolae Bălcescu;

 • -  Str. George Coșbuc;

 • -  Str. Gheorghe Doja;

Bulevardul Republicii.

b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/ sau căi de acces posibile

Căile rutiere sunt învecinate în lungul lor de trotuare pentru acces pietonal și sunt traversate de treceri de pietoni, unele facilitând accesul la linia de tramvai 101 prin stații de călători.

De-a lungul căilor rutiere există parcări publice, stații de călători, intersecții și sensuri giratorii care reprezintă joncțiuni cu alte căi de circulație publică și tot atâtea zone de conflict rutier.


*•*“ v Jumate


B C CI3 Uuzoi.kMHr.Hi dr bioria y Mtectorjie CE Q Mim» i


P&HEȘ «ftNUUU I


r-A\


J / ..<


uzucO

Figura4 - Identificarea zonei unde se va realiza investiția^NTERGioUP


c)d) surse de poluare existente în zonă

Nu este cazul.

e) date climatice și particularități de relief

Clima din zona amplasamentului este continentala si se caracterizează prin veri călduroase cu precipitații nu prea bogate si prin ierni relativ reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu frecvente intervale de încălzire care provoacă topirea si implicit discontinuitatea stratului de zăpada.

Temperatura aerului. Valoarea temperaturii medii anuale este cuprinsa intre 10 -1TC. Mediile lunii cele mai reci (ianuarie) prezintă valori intre -3°C si 0°C, iar temperatura medie a lunii cele mai calde (iulie) urca pana la 23°C.

Precipitațiile atmosferice. Cantitatile medii anuale ale precipitațiilor variază intre 800 si 1000mm. Cantitatile medii lunare cele mai mici cad in luna februarie si însumează valori cuprinse intre 30 - 40 mm, iar cantitatile medii cele mai mari cad luna in iunie totalizând intre 80 - 100 mm. Grosimea medie a stratului de zăpada se cifrează la cca 10 -15 cm.

Harta privind repartizarea tipurilor climaterice după indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se încadrează la tipul climatic II, caracterizat printr-un indice de umiditate (Im = 0...20).

rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate                              V 'î:

Rețele existente in zona lucrărilor acolo unde nu pot fi evitate vor fi protejate -sau deviate după caz, soluțiile de relocare/ protejarese vor detaliain cadrul Proiectului tehnic si a Detaliilor de execuție.

posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție

Traseul rețelei de iluminat public analizat nu se afla in zona monumentelor istorice si nici intr-o zona protejata.

terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Nu este cazul.

■■/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/sintact 4.0/cache/Leqislatie/temp656254/00182860.HTML - #situația utiIităților tehnico-edilitare existente - obiectiv mixt

 • -  rețele aeriene de comunicații prin fibră optică (Internet, telefonie), televiziune princablu, CCTV, așa cum reies acestea din Certificatul de Urbanismnu vor fi relocate și nu necesită măsuri de protejare;

 • -  rețelele de apă - canal și gaze naturale se află la cote de adâncime și în planuri care nu intersectează rețelele noi propuse prin proiect.

Rețelele electrice ale distribuitorului local de energie SDEE Electrica Muntenia Nord precum și alte rețele de comunicații prin fibră optică pot coexista în șanțul de linie electrică nouă folosită în extinderea iluminatului public pe conturul analizat.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

Intervențiile propuse prin proiect presupun șanțuri și fundații cu o adâncime cuprinsa intre 0,8m si 1m, situație ce nu conduce la presiuni asupra pânzelor de apă freatică si nu sunt necesare studii suplimentare (foraje geotehnice).

 • (i) date privind zonarea seismică;

Din punct de vedere seismic, conform SR 11100-1/93, amplasamentul studiat se incadreaza conform zonei macroseismice in gradul 81 pe scara MSK unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 de ani (minimum).

Conform reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica -Partea I prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerației terenului pentru proiectare ag=0.35g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depășire de 50 de ani. Perioada de control (colt) a spectrului de răspuns este de Tc=1.6”-sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea

convențională și nivelul maxim al apelor freatice;                    ■ <

Nu s-au făcut investigații geotehnice sau dezveliri de fundații, nefiind cazul.

 • (iii) date geologice generale;

în conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Adâncimea maximă de îngheț în zona, conform STAS 6054/77, este de 80 -90 cm.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

Nu este cazul.

 • (v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Nu este cazul.

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitectural și tehnologic

Ambele scenarii au in vedere aceleași masuri, diferența constând in natura corpurilor de iluminat. Prin urmare toate detaliile privind particularitățile acestuia sunt identice pentru ambele scenarii.

 • a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

  Scenariul I

  Număr stâlpi

  363 buc, din care

  Stâlpi din beton

  63

  Stâlpi din metal

  300

  Număr stâlpi noi

  64 buc

  Stâlpi din metal, h=4m

  44

  Stâlpi speciali din fibra de sticla

  20

  Tip si putere corp iluminat

  pentru iluminat rutier

  Vapori sodiu, 250W

  pentru iluminat pietonal tip 1

  Vapori sodiu, 70W

  pentru iluminat pietonal tip 2

  Vapori sodiu, 70W

  pentru iluminat treceri pietoni

  Vapori sodiu, 100W

  pentru iluminat statii calatori

  LED, 20W

  Nr puncte aprindere noi

  6

  Alimentare energie

  LES

  Scenariul I

  Sistem telegestiune

  Aplicație tip OpenSource

  Suprafața ocupata temporar

  3.716 mp

  Suprafața ocupata definitiv

  407 mp

  Scenariul II

  Număr stâlpi

  363 buc, din care

  Stâlpi din beton

  63

  Stâlpi din metal

  300

  Număr stâlpi noi

  64 buc

  Stâlpi din metal, h=4m

  44

  Stâlpi speciali din fibra de sticla

  20

  Tip si putere corp iluminat

  pentru iluminat rutier

  LED, 150W

  pentru iluminat pietonal tip 1

  LED, 50W

  pentru iluminat pietonal tip 2

  LED, 60W

  pentru iluminat treceri pietoni

  LED, 90W

  pentru iluminat statii calatori

  LED, 20W

  Nr puncte aprindere

  6

  Alimentare energie

  LES

  Sistem telegestiune

  Aplicație tip OpenSource

  Suprafața ocupata temporar

  3.716 mp

  Suprafața ocupata definitiv

  407 mp

b) varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Scenariul I

Corpurile de iluminat

Cu excepția iluminatului stațiilor de așteptare, iluminatul rutier si pietonal va fi asigurat de lămpile cu vapori de sodiu existente si de cele noi ce vor fi montate. S-a considerat aceasta varianta avand in vedere costul mai redus al investiției inițiale.

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta console suplimentare pe un număr de stâlpi existenti, care sa asigure atat iluminatul rutier cat si cel pietonal, fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari. Astfel se vor monta: 403 corpuri de iluminat de 250W cu sodium, 181 corpuri de iluminat de 70W cu sodium, 20 corpuri fluorescente de 30W si 20 corpuri de iluminat LED de 60W.

Se vor monta 64 stâlpi noi:

 • • 44 stâlpi cu inaltimea de 4m pe care se vor monta corpuri de iluminat cu sodiu de 70W;

 • • 20 stâlpi cu inaltimea de 6m pentru trecerile de pietori pe care se vor monta corpuri de iluminat de 20W cu LED.

Stâlpi noi

Stâlpii noi pentru iluminatul rutier si cel pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Scenariul I

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticlă, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi.

Alimentare energie

Având in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stafiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice. Se vor monta 10 kituri fotovoltaice.

Sistem telegestiune*

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 624 de module individuale de control a aparatelor de iluminat

Note:

 • •     Datorită balasturilor electromagnetice prezente în tehnologia de iluminat cu surse cu descărcări în vapori de sodiu, anumite mix-uri de comunicare nu vor putea fi folosite: LoRa, loT-GSM NB/RF. Folosirea PLC, WiFi, WiMAX, ZigBee, RF în bandă largă nelicențiată conduc la sisteme de management simpliste, fără capabilități reale de telegestiune avansată;

 • •     Dimming-ul nu va putea fi o opțiune viabilă sau reducerile suplimentare vor fi mici, de 10-12% din puterea instalată, pe durata de trecere într-o clasă de iluminat inferioară.

Scenariul II

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:

 • •    385 corpuri de iluminat de 250W sodium;

 • •    33 corpuri de iluminat de 70W sodium;

 • •    20 corpuri CFC 36W;

 • •    4 proiectoare de 400W;

 • •    418 console metalice.

Se vor demonta cele 20 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stafiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodernizate.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED. Costul de investiție va fi mai mare deoarece presupune schimbarea tuturor corpurilor de iluminat existente, inclusiv a consolelor acestora.

Astfel se vor monta:

 • •   403 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   137 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  44 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •   20 de 60W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Modul de asigurare a prevederilor SR EN 13201:2016

Se vor monta 540 de console metalice.

S-a ales varianta montării de console duble pe un număr dintre stâlpii existenti fiind o varianta mai economica in raport cu montarea unor stâlpi suplimentari.

Scenariul II

Se vor monta 64 stâlpi noi:

 • -   44 stâlpi de 4m;

 • -   20 stâlpi de 6m (pentru trecerile de pietoni).

Stâlpi noi

Stâlpi noi pentru iluminatul pietonal vor fi din metal, avand in vedere uzinarea si instalarea facila, ceea ce inseamna costuri mai mici.

Stâlpii pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a facilita observarea acestora de către șoferi (clasa II de protecție la șoc electric).

Alimentare energie

Avand in vedere prevederile legale, SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran JLES)

Surse energie regenerabila

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stațiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața, fiind necesare doar costuri pentru modelarea acesteia. De asemenea, fiind OpenSource se poate interveni oricând in codul sursa pentru introducerea de funcții noi.

Se vor monta 604 de module individuale de control a aparatelor de iluminat.

c) echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Pentru ambele scenarii s-a ales utilizarea unei aplicații de tip Open Source, avand in vedere avantajele de cost si avantajul accesului la codul sursa.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției

 • 3.3.1 Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții

  Scenariul I

  Costurile estimate pentru realizarea investiției

  8 330.063 01 lei inclusiv TVA

  Economii medii anuale de operare pe durata normată de viață

  ~ 68.668 lei

  Economii medii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

  ~ 17.362 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului I se regăsesc în cadrul Anexei 1 -Scenariul I - Scenariu Nerecomandat.

Scenariu) II -

Costurile estimate pentru realizarea investiției

11 478.350.03 lei inclusiv TVA

Economii medii anuale de operare pe durata

~ 193.669 lei

Scenariul II - reCaffiâJKIalH

normată de viață

Economii medii anuale la costurile cu energia electrica in urma investiției

~ 124.236 lei

Devizul General și Devizul pe Obiect aferente Scenariului II se regăsesc în cadrul Anexei 2 -Scenariul II- Scenariu Recomandat

Pentru ambele scenarii, evaluarea costurilor investiției a fost realizată pe baza prețurilor unitare din baza de date WinDev, nefiind identificate lucrări recente similare cu cele propuse prin prezentul proiect de investiții.

3.3.2 Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice

Construcțiile si instalațiile împreuna cu dotările si echipamentele propuse prin proiect se amortizează liniar conform legislației in vigoare. S-a considerat durata de amortizare structurata conform HOTĂRÂRII Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru a stabili durata normală de funcționare a unei construcții.

S-a considerat realizarea analizei financiare pe o perioada de 12 ani de operare.

Cheltuielile anuale de operare sunt preconizate a se încadra în următoarele categorii: costuri cu energia electrica, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu mentenanta sistemului de iluminat si cheltuielile privind înlocuirea corpurilor de iluminat. Acestea sunt calculate și preconizate în cadrul tabelului nr. 2 din cadrul Anexei 1 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 1.  Cheltuielile cu personalul sunt reprezentate de cuantumul cheltuielilor salariate cu personalul angajat pentru operarea infrastructurii.

Cheltuielile salariale pentru personalul angajat pentru operarea infrastructurii aferente SIP sunt prezentate sub forma detalierii costurilor pentru salariile brute și cele aferente contribuțiilor salariale din partea angajatorului. Aceste costuri se regăsesc în cadrul tabelului nr.2 - „Cheltuieli cu personalul” din cadrul Anexei nr.1 - Analiza financiară a proiectului - Scenariile I si II.

 • 2.  Cheltuielile cu energia electrica sunt preconizate la nivelul rețelei de iluminat. Acestea au fost estimate în baza tarifului unitar de furnizare specific și cantitatea consumată anuală.

 • 3.  Cheltuielile privind mentenanta sistemului de iluminat s-au estimat avand la baza un tarif mediu anual de mentenanta per punct luminos din cadrul rețelei de iluminat. Tariful include: disponibilitatea operatorului (organizare pentru servicii 24/24, 7/7), intretinerea si menținerea corpurilor de iluminat, intretinerea si menținerea liniilor electrice, gestiune si raportare, costuri de atestare si licențiere, dispecerat.

 • 4.  Cheltuielile privind înlocuirea corpurilor de iluminat sunt reprezentate de tarifele unitare pentru înlocuirea diferitelor tipuri de corpuri de iluminat si numărul corpurilor de iluminat care necesita a fi înlocuite, daca este cazul, pe perioada de operare a infrastructurii.

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz

3.4.1  Studiu topografic

Studiul topografic a fost elaborat de către INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. si face parte din anexele proiectului.

Pentru întocmirea proiectului s-a ridicat suprafața terenului în plan, profilul în lung și s-au întocmit profile transversale.

Ridicările topografice efectuate pentru proiect s-au efectuat în coordonate STEREO 70.

Pe teren s-a materializat axul drumului existent, urmărindu-se punctele caracteristice în plan, profil longitudinal și profil transversal. Stațiile de ridicare au fost materializate prin buloane și martori.

Aceste măsurători s-au materializat în:

 • -   plan de situație, scara 1:1000;

profil longitudinal, scara 1:1000,1:100;

 • -   profiluri transversale curente, scara 1:100.

 • -   Ridicările topografice au viza OCPI Prahova.

3.4.2  Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului

Nu e cazul

3.4.3  Studiu hidrologic, hidrogeologic

Nu este cazul.

3.4.4  Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

3.4.5  Studiu de trafic și studiu de circulație

Nu este cazul.

 • 3.4.6  Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică

Nu este cazul.

3.4.7  Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere

Nu este cazul.

3.4.8 Studiu privind valoarea resursei culturale

Nu este cazul.

3.4.9 Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Auditul electroenergetic si studiul luminotehnic a fost efectuat de dl. ingMadan Liviu, Autorizație ANRE nr. 87/2015 Auditor energetic Complex Clasa II, Autorizație ANRE nr. 493/2015 Auditor energetic Complex Clasa I.

Concluzii ale auditului energetic:

A. Sistemul de iluminat auditat

A.1 Sistemul funcționează în mare măsură în parametrii proiectați dar nu respectă prevederile standardului în vigoare și pe alocuri este subdimensionat, necesitând extinderi:

 • -   zonele de conflict, în special trecerile de pietoni sau intersecția străzilor, nu sunt iluminate corespunzător;

 • -   există zone întinse de trafic pietonal, adiacent căilor de circulație rutieră, care nu beneficiază de iluminat public sau în care iluminatul este necorespunzător.

A.2 Starea componentelor este învechită, bazată pe tehnologii depășite care nu corespund exigențelor actuale privind eficiența, calitatea luminii, conectivitatea și managementul modem.

A.3    Conturul energetic auditat nu este separat fizic și practic, nu există posibilitatea

măsurări directe a energiei consumate, prin urmare singurul mod de a stabili o bază de referință fiind estimarea prin calcul.

Consumul estimat actual este de circa 523.38 MWh conform următorului tabel:

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-un an (ore)

Pierderi

Energie

Factor conversie en.

primara

Factor de emisii

CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Q.

H

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule - Lenz

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur

101 existent

Timlux IEP2/21

250

385

4.380

3%

15%

421,58

499,36

2,62

0,299

391,19

Selux

70

33

10,12

11,98

9,39

Proiector

400

4

7,01

8,30

6,50

Aparat CFC

36

20

3,15

3,74

2,93

Total existent

442

441,85

523,38

410,00

B. Măsuri de eficientizare energetică posibile

B.1 Există un potențial important de eficientizare și economii de energie electrică, generatoare de reduceri importante de gaze cu efect de seră, CO2 echivalent:

a) reproiectarea întregului sistem de iluminat pe baza tehnologiei LED;

^MERGRoaeur • b) algerea în proiectare a corpurilor cu LED care permit conectivitate și comunicare de date, astfel încât să se obțină un dimming și comenzi on/off adresabile punct cu punct;

 • c) respectarea cerințelor minime ale standardului SR EN 13201:2015/2016; < / /

 • d) implementarea unui sistem de telegestiune și telemenagement modern, bazat pe Open Source Data, capabil să furnizeze API și să folosească un mix de comunicații sigur (licențiat);

 • e) implementarea în stațiile de așteptare pentru călători a soluțiilor de alimentare din surse regenerabile - panouri fotovoltaice, pntru un plus de reziliență.

Prin măsuri conjugate de eficientizare se pot obține reduceri ale consumurilor specifice de până la 50%.

B.2 Iluminatul public se poate dezvolta și prin reproiectarea judicioasă a rețelelor de iluminat:

renunțarea pe cât posibil la stâlpii din beton aflați în proprietatea SDEE Electrica și amplasarea la distanțe corect calculate, a unor stâlpi noi, moderni, metalici; extinderea rețelelor electrice în lungul conturului auditat astfel încât să fie acoperite zonele de circulație pietonală, conform standardului SR EN 13201:2015/2016;

introducerea în subteran a liniilor electrice;

separarea alimentărilor pentru întreg conturul prin amplasarea la limita acestuia a unor puncte noi de aprindere, dotate cu echipamente de analiză și măsurare directă a energiei consummate.

Pentru a putea evalua efectul masurilor de eficienta energetica in auditul electroenergetic a fost analizata un contur ipotetic extins si întregit, detaliile fiind detaliate in tabelul de mai jos:

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcțion are într-un an (ore)

Pierderi

Energie

Factor conversie en.

primara

Factor de emisii CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Q.

H

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule -Lenz

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur 101 existent

Timlux IEP2/21

250

385

4.380

3%

15%

421,58

499,36

2,62

0,299

391,19

Selux

70

33

10,12

11,98

9,39

Proiector

400

4

7,01

8,30

6,50

Aparat CFC

36

20

3,15

3,74

2,93

Total existent

442

441,85

523.38

410,00

Contur ipotetic extins și întregit

Timlux IEP2/21

250

18

19,71

23,35

18,29

Selux

70

148

45,38

53,75

42,11

Total extins ipotetic

166

65,09

77,10

60,39

TOTALCONTUR

608

506,94

600,47

470,40

Z'; C-'x

 • 3.4.10 Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric învcazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în 2one construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică - obiectiv mixt

La momentul intervenției se va verifica integritatea tuturor stâlpilor si verticalitatea acestora, orice abatere fiind semnalata expertului pentru identificarea soluției de remediere sau înlocuirea acestora cu stâlpi noi.

Suportii corpurilor de iluminat vorfi inlocuiti, majoritatea fiind deteriorați. La stâlpii metalici se va verifica stratul de acoperire cu zinc, si se va reface stratul protector, după caz.

Stâlpii de beton pot fi folosiți in continuare doar in urma unei inspecții amanuntite privind nivelul de degradare al armaturilor si evaluarea fundațiilor acestora, posibile doar cu investigații geotehnice la momentul executării săpăturilor pentru pozarea canalizatiilor de cablu.

Atât stâlpii metalici cat si stâlpii de beton inspectați susțin mai multe linii aeriene de internet, televiziune si telefonie. Aceasta prezintă un risc in ipoteza unei avarii prin ruperea unor linii datorata de vânt puternic, chiciura sau căderi de copaci. Proprietarul stâlpilor se va îngriji de obținerea acordurilor si toaletarea copacilor care prezintă risc de cădere, si va obliga toti deținătorii de linii electrice aeriene la relocarea acestora in subteran pe cat este posibil.

3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

Graficul orientativ de realizare al investiției este similar pentru ambele scenarii.

Durata de realizare a investiției: 35 luni calendaristice perioada de implementare.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat in cadrul Anexei 3 -Graficul activitatilor.

Acesta include si activitati aferente perioadei de pre-implementare a proiectului de investiții.

 • 4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPȚIUNI TEHNICO- ECONOMIC(E) PROPUS(E)__________________________________________________

  • 4.1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Cadrul de analiza

HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • -  Programul de finanțare: POR/2018/3/3.1/C/1/BI,POR/2018/3/3.1/C/1/7; AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1; OPERAȚIUNEA C - ILUMINAT PUBLIC.

 • -  Prevederile SR EN 13201:2016.

Perioada de referință

>

Perioada de referință pentru analiza financiara este de 15 ani.

Această perioadă este împărțită în trei etape:

 • -   Etapă de pre-implementare a proiectului - cu durata de 11 luni incepand de la data primirii ordinului de începere a serviciilor de proiectare,

 • -  Etapă de implementare a proiectului - cu durata de 2 ani (24 de luni) din care etapa de Construcții si instalații inclusiv suplimentare branșamente de 13 luni,

 • -  Etapă de operare a proiectului - cu durata de 12 ani.

Față de situația existentă, autoritatea publică locală are obligația potrivit Legii 230/2006 să ia măsuri pentru aducerea sistemului de iluminat public stradal și pietonal, din conturul energetic auditat, în parametrii specificați în standardul SR EN 13201:2016.

încadrarea în clase de iluminat a străzilor din conturul energetic al traseului de tramvai 101 este următoarea:

Contur energetic

Clasa de iluminat stabilită de autoritatea contractantă

Tronsoane de căi de circulație

Linia de transport în comun cu tramvaiul 101

Me 2

Gara de Sud - Str Democrației, până la intersecția cu Str Lupeni (Parc Democrației)

Me 3

Intersecția str Democrației - str Lupeni -> Intersecția str Gh Coșbuc - str Gh Doja

Me2

Str Gh Doja - Bd Republicii - Șos Nordului

Parametrii specificați de standard fiind următorii:

Clasa

Lmed min

Uo

Ui

TI

REI

cd / m2

min

min

max

min

M1

2

0,4

0,7

10

0.35

M2

1,5

0,4

0,7

10

0.35

M3

1

0,4

0,7

15

0.3

M4

0,75

0,4

0,7

15

0.3

Tot în cadrul de analiză se înscriu zonele de conflict rutier reprezentate de intersecții, sensuri giratorii, treceri la nivel cu cale de tramvai. Standardul propune pentru acestea următoarea clasificare:

Clasa

Iluminare orizontală

E

Uo

minimum menținută

minim

Ix

CO

50

0,4

C1

30

0,4

C2

20

0,4

C3

15

0,4

C4

10

0,4

C5

7,5

0,4

Zonele de circulație pietonală vor fi încadrate de proiectant în una din clasele următoare, tinându-se cont si de influenta iluminării străzilor analizate:

> 1 }

Clasa

Emed

Emin

Ix

Ix

P1

15

3

P2

10

2

P3

7.5

1.5

P4

5

1

P5

3

0.6

P6

2

0.4

P7

-

-

Potrivit SREN 13201:2016 - "Iluminatul local poate fi instalat pentru a asigura un iluminat sufficient pietonilor pe partea pe care se desfășoară traficul și în toate zonele trecerii de pietoni.Iluminatul limitat la o bandă îngustă din jurul trecerii de pietoni produce un efect accentuat care contribuie la mărirea atenției participanților la trafic”.

în cazul conturului energetic auditat, se va avea in vedere ca nivelul de luminanta medie menținută trebuie să fie L med mm > 1,5 cd/m2 corespunzător clasei M2 pentru tronsoanele 1 si 3 si de L med mm > 1,0 cd/iTh corespunzător clasei M3 pentru tronsonul 2: Intersecția str Democrației - str Lupeni -> Intersecția str Gh Coșbuc - str Gh Doja.

De asemenea in cazul trecerilor de pietoni se va in vedere ca nivelul de iluminare medie menținută sa fie de minim 5 lux, corespunzător clasei P4.

Din analiza celor doua scenarii rezulta:

Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-un an

Pierderi

Energie

Factor de emisii CO2

Emisii CO2 echiv (tone)

Tip

g

2 5 3 Q.

Cantitate (bucăți)

“>

'ÂT

<

2

*0

D

Consumată

(MWh)

Contur 101 moderniza t și eficient energetic scenariul II

Stradal LED

150

403

4.380

3 %

0%

264,77

272,71

0,299

213,64

Pietonal LED

50

137

30,00

30,90

Factor conversie en. primara

24,21

Pietonal LED

60

44

11,56

11,91

9,33

Tr. piet. LED

60

20

5,26

5,41

4,24

Telegesti une

3

604

8.760

15,87

16,35

12,81

Total contur fără dimming

327,47

337,29

264,23

Total contur cu dimming (       20 .

reducere                       % '

265,15

273,10

2,62

231,94


Locație

Corp de iluminat

Timp de funcționare într-un an (ore)

Pierderi

Energie

î

’8 o

4-»

O (Q U_

Emisii CO2 echiv

(tone)

Tip

Putere (W)

Cantitate (bucăți)

Joule - Lenz

Aparataj

Utilă (MWh)

Consumată

(MWh)

Contur 101 scenariul I

Timlux IEP2/21

250

403

4.380

3%

15%

441,29

522,70

0,299

409,47

Selux

70

181

15%

55,49

65,73

Factor conversie en. primara

51,49

Tr. piet. LED

60

20

0%

5,26

5,41

4,24

Aparat CFC

36

20

15%

3,15

3,74

2,93

Telegestiu ne

3

624

8.760

0%

16,40

16,89

13,23

Total contur fara diming

521,59

614,48

481,37

Total contur cu dimming (        .n0/ .

reducere                        10/o '

471,07

554,72

2,62

433,23


4.2 Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

în vederea creșterii șanselor de implementare cu succes a proiectului au fost analizate riscurile cele mai des întâlnite în raport cu acest tip de investiție.

Descriere

Semnarea întârziata a contractului de finanțare

Măsuri      de

reducere

Echipa UIP va depune toate diligentele astfel încât toate eventualele probleme ce pot întârzia semnarea contractului să fie depășite din timp, astfel încât să nu fie necesare clarificări suplimentare din partea ADR Sud Muntenia sau a AM-POR.

Tip risc

Instituțional i Probabilitate Mică         Importanța     Medie

Descriere

întârzieri în atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări

Măsuri reducere

de

Echipa UIP va coopera îndeaproape cu departamentele specializate ale municipiului astfel încât toate secțiunile documentației de atribuire să fie

cât mai clare și să reducă riscul solicitărilor de clarificări^ ,-șau al contestațiilor. Municipiul va asigura personal de specialitate cu experiența astfel încât să nu apară erori în evaluarea ofertelor, erori ce pot duce la contestații.                                            X.

Tip risc

Juridic        Probabilitate     j Medie        {Importanța     | Mare

Descriere

Gestionarea deficitară a fondurilor alocate proiectului

Măsuri     de

reducere

Membrii UIP vor verifica permanent modul în care vor fi cheltuite fondurile aferente proiectului în vederea respectării încadrării în liniile bugetare, cu accent pe evaluarea eligibilității cheltuielilor.

Tip risc

Financiar

Probabilitate     j Mică            [ Importanța

Mare

Descriere

Neîncadrarea în termenele propuse pentru execuția lucrărilor

Măsuri     de

reducere

Abaterile de la termenele stabilite conform graficului de execuție a lucrărilor vor fi evitate prin monitorizarea periodică a stadiului acestora. Având în vedere că nu se poate depăși "fereastra de timp" limitată la perioada vacanței de vară, în contractul de execuție lucrări vor fi prevăzute termene și obligații extrem de stricte, cu penalizări corespunzătoare astfel încât executantul să realizeze lucrarea în termenul convenit.

Tip risc

Tehnic       Probabilitate     Medie           Importanța      Mare

Descriere

Aplicarea de corecții financiare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va superviza în permanență toate aspectele ce pot genera corecții financiare din partea AM-POR, și anume: respectarea întocmai a prevederilor legislației de achiziții publice, respectarea obligațiilor contractuale de către operatorii economici, respectarea cerințelor tehnice și de calitate ale proiectului de către executant, etc.

Tip risc

Financiar | Probabilitate    j Medie           Importanța     ) Mare

Descriere

întârzieri mari în primirea sumelor solicitate prin cereri de plată/ cereri de rambursare

Măsuri     de

reducere

Echipa UIP va acorda o atenție deosebită întocmirii cererilor de plată și de rambursare în conformitate cu procedurile de lucru ale AM-POR. în cazul în care întârzierile se datorează unor motive externe beneficiarului cum ar fi instabilitatea politică la nivel guvernamental, se vor aloca fonduri suplimentare din bugetul local până la remedierea situației.

Tip risc

Financiar

Probabilitate

Mică

Importanța

Medie

4.3 Situația utilităților și analiza de consum

4.3.1 Necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz

In zona studiata, in scopul instalării cablurilor subterane, vor fi necesare lucrări de relocare/ protejare a rețelelor de utilitari conform avizelor obținute de la operatori locali. Aceste aspecte sunt aplicabile ambelor scenarii.

Având in vedere ca in trotuar sunt montate rețelele electrice apartinand operatorului de electricitate, acestea vor fi deviate prin canalizatiile PVC, ce se vor monta paralel cu canalizatia pentru alimentarea SIP.

4.4 Sustenabilitatea realizăriiobiectivului de investiții:

a) impactul social și cultural, egalitatea de șanse

Proiectul nu are impact cultural.


Din punct de vedere social aceasta investiție va imbunatatiiluminat public, oferindu-se atât condiții superioare de trafic auto si pietonal, o diminuare consumurilor si intervenții mai rapide in caz de avarie.

b) Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

în faza de realizare a investiției se estimează ocuparea unui număr de 30 de muncitori, tehnicieni si ingineri.

In faza de operare se estimează ocuparea unui număr de circa 6 personal tehnic de specialitate, pentru a monitoriza sistemele de iluminat propuse prin acest proiect si interveni prompt in caz de avarie.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

Modernizarea iluminatului public are un impact pozitiv asupra mediului datorită următorilor factori:

 • - scăderea emisiile de GES cauzate de operarea SIP, cu circa 5% in scenariul I si circa 40% in scenariul II;

 • -  reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața utilă a căii de circulație si scăderea intensității luminoase in perioadele de trafic scăzut;

 • -  utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile: carcase din aluminiu, stâlpi metal etc.

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz

Investiția nu are nici un impact din acest punct de vedere, fiind localizata intr-o zona dezvoltata urban.

4.5 Analiza cererii de bunuri și servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiții

In cazul SIP nu se poate vorbi de o cerere de bunuri si servicii provenita din partea unei grup tinta ci de o obligativitatea respectării unor cerințe legale minime privind gradul de iluminare ce trebuie in zonele publice.

Având in vedere ca proiectul de investiții propus se va desfasura intr-o zona centrala a municipiului, dezvoltata din punct de vedere urban, nu s-a luat in considerare o dezvoltare ulterioara a SIP in aceasta zona. Singurele modificări de natura a afecta consumurile si implicit amprenta de carbon si costurile de operare vor fi date de eventualele modificări legislative in domeniu.

Jr* 1

ic- '■ -     ’■ ,V /3-J'

Iluminatul public face parte integrantă din sistemele de utilitate publică asuprăfcărpfa-ise^/^0 poate interveni eficient, prin metode performante, în sensul scăderii consumurilor și implicit a impactului uman asupra mdiului prin diminuarea corespunzătoar a emisîildK;cu-efect de seră.

Potențialul de reducere a consumului energetic pentru iluminatul public pe conturul analizat, respectiv a emisiilor de CO2 față de situația existentă, este de minim 40%, măsurile de modernizare în acest sens devenind astfel prioritare, în accord cu politicile generale și strategiile dezvoltate la nivel de țară și local.

O altă perspectivă este cea a ofertei tehnologice actuale in materie de iluminat public si anume, folosirea surselor de lumină cu LED și a facilităților superioare care derivă din această opțiune:

 • -   consumuri specifice mult mai mici față de tehnologiile clasice;

 • -   durata de viață net superioară;

viteza de reacție a iluminatului la comenzile operatorului;

calitate a iluminatului sporită de redare a culorilor și capacitatea de furnizare a luminii într-un spectru mai larg de temperaturi de culoare și/ sau culori aparente variate;

posibilități sporite de modelare a luminii și calcul al iluminatului;

 • -   aspect modern al aparatelor de iluminat, mai adecvat timpurilor actuale.

De asemenea, conectivitatea obiectelor și capacitatea acestora de comunicare, mai ales în domeniul iluminatului, facilitează transformarea spațiului urban actual într-unul "inteligent”.

Nu în ultimul rând, cererea tot mai mare a comunităților active, smart, pentru servicii publice adecvate stilului de viață actual bazat pe conectivitate, comunicare, incluziune, participare a generat în mediul concurențial al iluminatului public furnizarea de soluții performante de operare a acestui serviciu.

Tendințele pe termen mediu și lung sunt în acest caz:

 • -   Orientarea către rezultate măsurabile, performante, conforme standardelor;

 • -   Controlul sistemelor prin aplicații de tip asset management (telegestiune);

Eficientizarea costurilor prin scăderea consumurilor specifice și folosirea în comun a infrastructurii urbane;

 • -   Creșterea capabilităților prin management operațional;

 • -   Creșterea puterii de integrare într-o abordare holistică, strategică de transformare a mediului urban;

 • -   Folosirea oportunităților de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, dezvoltare tehnologică în sensul protecției mediului și a unei dezvoltări durabile și sustenabile.

 • 4.6 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară

Analiza financiara pentru proiectul de investiții propus a fost întocmită in baza Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, a Regulamentului (CE) nr.480/2014.

Analiza financiara are ca scop demonstrarea faptului ca proiectul de investiții este pe de o parte, necesar din punct de vedere economic si contribuie la îndeplinirea obiectivelor politiciiZ&P'"-’ regionale ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte pentru a arata necesitatea interverițieîvfinanciare nerambursabile pentru ca proiectul sa fie viabil din punct de vedere financiar.

Obiectivul Analizei Cost-Beneficiu este acela de a identifica si măsura din punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si beneficiile aduse de acesta. In acest sens, s-a alcătuit o serie de tabele incluse intr-un model Excel care furnizează informații cu privire la detalierea calculelor pentru costul investiției, sursele de finanțare ale acestora, cheltuielile si veniturile de operare ulterioare.

De asemenea, analiza financiara va evalua profitabilitatea financiara a investiției ce va fi determinata cu indicatorii de performanta financiara precum: fluxul de numerar cumulat, rata interna de rentabilitate a investiției, valoarea neta actualizata corespunzătoare si raportul cost/ beneficii. Acești indicatori se regăsesc calculați in cadrul modelului de calcul Excel. Acești indicatori sunt prezentați si in Anexa 1 - Scenariu I - Scenariu nerecomandat și în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariul recomandat.

De menționat este faptul că, în conformitate cu Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de investiții - Instrument de evaluare economică pentru Politica de Coeziune 2014-2020 elaborat de Comisia Europeană, analiza financiară se impune a fi realizată prin includerea valorii TVA în cadrul costurilor și veniturilor operaționale dacă aceasta este nedeductibilă.

Beneficiarul investiției propuse nu este înregistrat că plătitor de TVA (mai exact, pentru care TVA-ul nu este recuperabil), în consecință în cadrul analizei financiare costurile și veniturile operaționale includ valoarea TVA.

De asemenea, valoarea TVA este luată în considerare pentru verificarea sustenabilității financiare a proiectului.

Perioada de referință aleasă este de 15 ani. Pentru ambele scenarii s-a considerat ca scenariu de referință păstrarea situației existente, considerând consumuri anuale similare anului de referință 2017.

Analiza este realizată incremental cu scopul de a evidenția efectul investiției asupra funcționării normale a sistemului de iluminat public.

Prin urmare, impactul total este negativ rezultând o valoare neta actualizata negativa. Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.

Cursul valutar utilizat este cel precizat în cadrul Ghidului Specific -POR 2014-2020, Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea C - Iluminat Public, la subsecțiunea 2.4, respectiv cursul de 4,652 lei/euro.

Analiza financiara este dezvoltata si din punctul de vedere al solicitantului (investitorului) si arata capacitatea veniturilor de a acoperi costurile de investiții, indiferent de sursa de finanțare.

Rata de actualizare utilizata este rata reala recomandata de Comisia Europeana de 4% pentru perioada de programare 2004-2020. Fiind o rata reala, pentru calculul indicatorilor de performanta calculați pe baza proiecției fluxului de numerar s-au utilizat preturi constante, determinate la momentul efectuării analizei.

.....

Din punct de vedere strict al costurilor operaționale, impactul este pozitiv; acestea vor scădea rezultând economii la bugetul municipiului.                                    J;

Sustenabilitatea financiara a proiectului

•’-V V

Beneficiarul investiției trebuie să demonstreze că intervenția propusă este sustenabilă din punct de vedere financiar și nu va periclita capacitatea sa de a îndeplini toate obligațiile financiare pe parcursul perioadei de referință.

Sustenabilitatea financiară implică existența unui flux de numerar cumulat pozitiv.

Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârșitul fiecărui an reiese faptul că proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanțare pentru acoperirea costurilor proiectului.

Fluxul net de numerar este pozitiv pe întreaga perioada de analiză.

VAFN are o valoare negativă, datorită fluxului de numerar negativ în anii de implementare, care prin metoda de actualizare, are un impact mult superior față de anii următori ai analizei financiare.


Costurile estimate pentru realizarea investiției Valoarea neta actualizata

Scenariul II • recomandat

Costurile estimate pentru realizarea investiției

Valoarea neta actualizata

în Anexa 1 - Scenariul I - Scenariu Nerecomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul I.

în Anexa 2 - Scenariul II - Scenariu Recomandat pot fi găsite tabele detaliate ale calculelor de profitabilitate financiară realizate pentru scenariul II.

Prin implementarea proiectului de investiții aferent sistemului de iluminat public, din prisma beneficiarului, se înregistrează venituri din economiile obținute ca urmare a eficientizarii energetice a rețelei de iluminat public. In continuare, administrației locale ii revine obligația asigurării fondurilor necesare bunei funcționari ale acestui sistem. Prin urmare analiza sustenabilitatii financiare se rezuma la a constata ca municipiul Ploiești a avut si are in continuare disponibilitatea financiara pentru susținerea cheltuielilor de operare aferente sistemului de iluminat, mai ales in cazul de fata in care prin implementarea proiectului de investiții se vor obține economii la cheltuielile cu energia electrica, economii cu inlocuirea corpurilor de iluminat si economii cu mentenanta rețelei de iluminat public.

Profitabilitatea financiara a investiției

Profitabilitatea financiara a investiției a fost determinata prin estimarea ratei financiare de rentabilitate a investiției RIR/C pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de actualizare de 4% si prin calcularea venitului net actualizat al investiției VAN/C.

Indicatorii financiari arata capacitatea beneficiilor financiare ale proiectului de a susține costul total cu investiția indiferent de sursele de finanțare ale acestuia. Faptul ca VAN si RIR au valori negative este dovedit faptul ca proiectul necesita intervenție financiara din fonduri nerambursabile pentru a fi viabil.

Scenariul I


RIR - Rata interna de rentabilitateScenariul II - recomandat


RIR - Rata interna de rentabilitate

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

In conformitate cu prevederile legale, pentru aceasta investiție trebuie evaluat raportul cost-eficacitate.

Având in vedere obiectivul principal al programului de finanțare, consideram ca efectul principal este reducerea de emisii de gaze cu efect de sera. Prin urmare atât raportul ACE, cat si costul unitar anual vor fi costuri raportate la tona de CO2 echivalent redus.

Dar, pe lângă obiectivul principal de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, investiția urmărește si alte obiective: adaptarea sistemului de iluminat la conformarea cu prevederile standardului SR EN 13201:2016.

Prin urmare, in scopul comparării scenariilor, având in vedere ca diferentele intre acestea se refera numai la tipurile de corpuri de iluminat si sistemul de telegestiune, eficacitatea investiției va fi măsurata raportând numai costul corpurilor de iluminat si sistemul de telegestiune la tona de CO2 echivalent redus.

Scenariul I

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2 redus

t CO2e

■■

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

hmm

Raportul ACE = Costul unitar anual

Lei/1 CO2e

Mi

Scenariul II -recomandat

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Cantitatea de tone CO2e redus

t CO2e

■M

Costuri totale actualizate (12 ani)

lei

MM

Scenariul II -recomandat

Raportul ACE = Costul unitar anual ,

4.8 Analiza de senzitivitate

Analiza riscului consta in studierea probabilității ca un proiect sa obțină o performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparație cu cea mai buna estimare făcută.

Procedura recomandata pentru evaluarea riscului se bazeaza pe:

 • •  o analiza a senzitivitatii, care reprezintă impactul pe care schimbările presupuse ale variabilelor care determina costuri si beneficii le are asupra indicilor economici calculați (valoarea actuala neta);

 • •  studierea distribuțiilor probabile ale variabilelor selectate si calcularea valorii așteptate a indicatorilor de performanta a proiectului.

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrilor modelului, care este acela ale cărui variații, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz.

Analiza de senzitivitate isi propune sa stabilească cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificări ale variabilelor cheie, ce pot aparea in cursul exploatării sale viitoare si se concretizează in variații ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat).

Pentru prezentul proiect indicatorul RIR nu poate fi calculat, ramane in discuție indicatorul VNAF (venitul net actualizat financiar).

Variabilele care influențează sustenabilitatea proiectului in perioada de exploatare

Sustenabilitatea proiectului este data de valoarea cumulata a fluxului de numerar de la un an la altul. Pentru scenariul luat in considerare in Analiza financiara, proiectul isi demonstrează sustenabilitatea după cum reiese din Tabelul nr. 5 din cadrul Anexelor 1 si 2. Astfel, pentru determinarea riscurilor privind rentabilitatea investiției s-au avut in vedere elementele determinante ale fluxului de numerar anual.

Rezultatele Analizei financiare se bazeaza pe o serie de ipoteze de modificare pentru fiecare variabila. Valorile variabilelor utilizate in analiza pot suferi modificări si pot afecta situația preconizata. In acest sens, este necesar sa se testeze senzitivitatea valorilor actualizate la modificări ale variabilelor cheie.

Variabilele cheie identificate se refera la costurile si beneficiile generate de proiect in perioada post-imple menta re comparativ cu situația fara proiect.

Pe langa scenariul de baza, s-a realizat următorul scenariu:

Scenariul 1 - modificarea costurilor cu investiția;

Scenariul 1 presupune modificarea costurilor cu investiția cu +-5% fata de scenariul de baza, drept urmare valorile VANF/C, IRR devin:

După cum se poate observa variația cu pana la 5% a costurilor de investiție influențează, insa nu semnificativ, indicatorii financiari ai investiției.

Variația cu mai mult de 5% este practic imposibil a se realiza datorita calculatiilor detaliate si realiste realizate in cadrul calculului de investiție.

 • 5. SCENARIUL/ OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1 Comparația scenariilor/ opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Din punct de vedere tehnic, scenariile constructive analizate sunt similare cu excepția aspectelor indicate mai jos:

Scenariul I

Puterea utilă

471,07 W

Puterea consumată

554,72 W

Tehnologia de iluminat

surse cu descărcări în vapori de sodiu la înaltă presiune, 2.800K, Ra 25, balast electromagnetic

Soluția de telegestiune

PLC, RF, WiFi, WiMAX, Bluetooth, Zigbee, fără posibilități relevante de dimming

Scenariul II

Puterea utilă

265,15 W (56,3%)

Puterea consumată

273,10W (49,2%)

Tehnologia de iluminat

surse cu LED, driver electronic dimmabil, protocol DALI / 0-10V /1-10V, interfață NEMA, 3000 K, Ra 80, corpuri de iluminat cu distribuție special pt trecerile de pietoni

Soluția de telegestiune

RF/GSM - NB loT, cu licență și criptare, dimming, asset management, management perațional, flexibilă și scalabilă, API

Din punct de vedere financiar, economic si al sustenabilitatii, scenariile prezentate sunt sustenabil financiar si prezintă următoarea structura a costurilor:

Scenariul I

Costurile     estimate     pentru

realizarea investiției

F.0t4SB0&6| lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

12 1 76 606,68 lei

Scenariul 1 - indicatori economici

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/1 CO2e

8.367.88

Scenariul II

Costurile    estimate     pentru

realizarea investiției

9 660.219.95 lei exclusiv TVA

Valoarea neta actualizata

Scenariul II - indicai

ori economici

Orizontul de timp

ani

15

Rata de actualizare

%

4

Raportul ACE

Lei/1 CCfee

419 53

5.2 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este scenariul II, deoarece:

 • -   raportul cost eficacitate exprimat in lei / tona CO2 echivalent este mai bun;

 • -  economiile la costurile cu mentenanta sistemului de iluminat, precum si cele cu energia electrica sunt mai mari.

 • 5.3 Descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e)

a)    obținerea si amenajarea terenului

Nu e cazul.

b)    asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Din punctele de transformare din care se realizează alimentarea cu energie electrică în situația actuală se vor separa surse noi de energie în cadrul unor Puncte de Aprindere noi dotate cu echipamente de măsură a energie electrice.

 • c)    soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși

Soluția tehnică a scenariului recomandat cuprinde următoarele lucrări:

Scenariul ii

Demontarea corpurilor de iluminat existente si a consolelor

Se vor demonta:

 • •    385 corpuri de iluminat de 250W sodiu

 • •    33 corpuri de iluminat de 70W sodiu

 • •    20 corpuri CFC 36W

 • •    4 proiectoare de 400W

 • •    418 console metalice

Se vor demonta cele 20 de corpuri de iluminat CFC ce asigura in prezent iluminarea stațiilor de așteptare.

Acestea se vor preda beneficiarului pentru a fi folosite ca piese de schimb pentru alte secțiuni ale SIP nemodernizate

Odata cu demontarea corpurilor de iluminat de pe stâlpii existenti se va realiza si 0 inspecție amanuntita a stării fiecărui stâlp de beton. In cazul in care se vor constata

Scenariul II

degradări va fi anuntat expertul tehnic pentru a stabili soluțiile de remediere.

Instalarea de stâlpi noi

Se vor amplasa stâlpi noi pentru iluminatul pietonal din metal si fibra de sticla, după cum urmeaza:

 • -   20 de stâlpi de 6m din fibra de sticla;

 • -   44 stâlpi de 4m din metal.

Cei 20 stâlpi pentru trecerile de pietoni vor fi din fibra de sticla, cu iluminare interioara pentru a creste vizibilitatea acestora (clasa II de protecție la șoc electric).

In funcție de tipurile de stâlpi alese se vor executa fundațiile din beton C12/15 in conformitate cu fisele tehnice ale acestora.

Consolele metalice

Consolele metalice pentru montarea aparatelor de iluminat vor fi realizate din țeavă de oțel, galvanizată la cald și opțional vopsită în câmp electrostatic, cu diametrul de 60 mm și înclinare conform detaliilor de execuție din proiectul tehnic.

Acestea vor fi corelate cu prinderea corpurilor de iluminat alese.

Corpurile de iluminat

Iluminatul va fi asigurat de corpuri de iluminat bazate pe LED.

Astfel se vor monta:

 • •   403 de 150W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •   137 de 50W (pe stâlpii existenti si pe cei noi);

 • •  44 de 60W (pe stâlpi noi);

 • •   20 de 60W (pe stâlpii noi la trecerile de pietoni).

Carcasele corpurilor de iluminat vor fi din aluminiu si vor fi protejate contra factorilor de mediu naturali sau antropici.

Corpurile de iluminat vor permite utilizarea protocoalelor de comunicare DALI / 0-10V / 1-10V cu dispozitive de control individual;

Corpurile de iluminat vor respecta cerințele de securitate și siguranță în exploatare specificate în EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003.

Canalizatii de cablu

Se vor executa șanțuri de cca. 1 m lățime pe fiecare parte a străzilor. In aceste șanțuri se vor poza cablurile de alimentare cu energie electrica a SIP de tip CYABYsi un număr de 4 tuburi de PVC, Dn 63 mm pentru devierea traseelor de curenti slabi.

Cablurile subterane

SIP din zona de interes va fi alimentat prin intermediul cablurilor instalate subteran (LES).

Cablurile de alimentare vor fi de tip Cyaby, 5x25mm si se vor poza in șanțurile efectuate, intre doua straturi de nisip conform standardelor in vigoare (SR CEI 60502-1)

Pentru alimentarea stâlpilor situati in interesectii sunt

^NȚERGROJUB i ' ..

f '      ...........

Scenariul II

necesari cca. 200m de lucrări de foraj orizontal.

Coloane electrice stâlpi

Pentru coloanele electrice pe stâlpii SIP din beton cablurile se vor poza in tubulatura de protecție impotriva             y

deteriorărilor mecanice si antivandalism pe de o inaltime de 2m de la sol, iar pana la corpul de iluminat in tub protecție PVC cu rezistenta la UV.

Cablurile electrice pentru coloane vorfi de tip Cyy-f 3x1.5, si de tip MCCG 3x1,5mm acolo unde se impune flexibilitate si rezistenta mecanica crescută.

Panouri fotovoltaice

Pentru alimentarea corpurilor de iluminat din stafiile de așteptare se vor monta panouri fotovoltaice. Se recomanda utilizarea unor kituri ce conțin întreaga furnitura (inverter, acumulator, etc)

Sistemul fotovoltaic va fi dimensionat astfel incat in condiții meteo nefavorabile sa ofere minim 3 zile de autonomie in condițiile unui puteri consumate de 50Wh. Sistemul va trebui sa permită comutarea automat pe alimentare din rețeaua operatorului de distribuție a energiei electrice in cazul avariilor sau al descărcării acumulatorilor.

Punctele de aprindere

Punctul de aprindere trebuie sa conțină 2 compartimente: unul destinat furnizorului de energie electrică pentru montarea echipamentelor de măsurare și unul destinat operatorului de iluminat, ce trebuie sa includă:

partea de forță

partea de automatizare

Alegerea structurii funcționale și a materialelor componente va fi realizată împreună cu furnizorul de energie electrică.

Punctul de aprindere poate fi realizat în 2 variante constructive: din policarbonatsau metalic.

Sistem telegestiune

Sistemul centralizat de management al sistemului de telegestiune va fi bazat pe una din aplicațiile tip Open Source disponibile pe piața. Acesta aplicație va fi instalata pe orice sistem tip PC aflat in dotarea beneficiarului. Se recomanda utilizarea unei aplicații de tip “web based”

Soluția trebuie să fie implementată pentru întregul contur energetic și să fie scalabilă, acoperind un total de 15.000 puncte luminoase.

Soluția trebuie să asigure controlul individual al fiecărui corp de iluminat astfel încât fiecare corp de iluminat să poată fi pomit/oprit sau să i se regleze intensitatea luminoasă în mod automat conform unor programe prestabilite și/sau a unor senzori) sau să permită reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat;

Soluția trebuie să furnizeze conctivitate și comunicare minim 10 ani de la implementare și mentenanță în regim de continuitate;

Scenariul II

V1/? '

Trebuie să fie posibilă interconectarea cu o platformaâe;/ terță parte prin intermediul unei Interfețe Programabile de Aplicații (API - Application Programming Interface);

După instalarea modulelor individuale de control a aparatelor de iluminat se va proceda la comisionarea acestora (localizarea în rețea, înregistrarea și validarea unei identități a acestora în sistemul centralizat de management).

Pentru comunicare se vor putea folosi toate mix-urile de comunicare disponibile, dintre care cel mai sigur din perspectiva securității cibernetice rămâne comunicarea licențiată, cu posibilități de criptare pe 256 kb.

d) probe tehnologice și teste

A. Perioada de implementare - probe tehnologice, măsurători în faze determinante:

 • -  conformitatea profilului de șanț înainte ca lucrarea să devină ascunsă; verificarea și măsurarea împământărilor;

 • -   verficarea poziționării, verticalității și aliniamentului stâlpilor noi;

 • -   verificarea și măsurarea alimentării cu energie electrică;

 • -   probe tehnologice, teste și măsurători la finalizarea investiției:măsurători electrice și de consum energetic;

verificarea comenzilor, a adresabilității, alarmelor, rapoartelor furnizate de sistemul de telemangement;

măsurători luminotehnice conform SR EN 13201:2016;

 • -   furnizarea API.

B. Post-implementare, la 12 luni de la finalizarea lucrărilor:

măsurători luminotehnice;

măsurarea consumului energetic;

 • -   verificarea funcționalității sistemului de telegestiune și a continuității în furnizare;

verificări electrice.

 • 5.4 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

  Indicator

  Valoare (lei)

  Valoarea totala inclusiv TVA

  din care valoarea (C+M)

  Valoarea totala exclusiv TVA

  din care valoarea (C+M)

...X

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/. capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții< și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și yM reglementările tehnice în vigoare                                          . -,.

  Indicator

  Valoare (la finalul implementării)

  Consumul anual de energie primară (MWh/ an)

  273,10

  Consumul anual de energie/ km drum (MWh/an)

  64,76

  Emisii anuale de CO2 după implementarea măsurii (Tone CO2)

  213,94

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/ operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

  Indicator

  Valoare

  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone CO2/ an)

  256,45

  Scăderea consumului anual de energie MWh/an

  327,37

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

a) Reglementări privind calitatea iluminatului public realizat prin proiectul de investiție

 • -  proiectarea luminotehnică, la nivelul PTDE, va respecta cu strictețe specificațiile standardului SR EN 13201:2016;

 • -  proiectantul va elabora tabele cu valori de calcul care vor sta la baza măsurării rezultatelor luminotehnice ale investiției;

 • -  la finalul implementării, se vor face măsurători luminotehnice pentru verificarea conformității cu prevederile standardului SREN 13201:2016 și ale proiectului luminotehnic.

b) Reglementări privind soluția de telegestiune

 • -  la nivel internațional există un singur standard privind sistemele de iluminat intelligent, respectiv TALQ, rămânând la latitudinea achizitorului dacă va pune în aplicare acest ghid de bună practică;

c) Reglementări privind echipamentele ce se vor pune în opera prin proiect

J corpurile de iluminat cu LED vor respecta minim următoarele cerințe: \; Vor permite utilizarea protocoalelor de comunicare DALI/ 0-1OV/'1-, 10V cu dispozitive de control individual;

 • -  Vor prezenta marcajul original CE;

 • -   Vor respecta cerințele de securitate si siguranță în exploatare specificate în EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-3:2003

d) Reglementări privind lucrările de investiție

V lucrările vor fi executate doar de organizații atestate corespunzător de ANRE;

■/ se vor respecta normativele: PE 116/1994 privind încercările și măsurătorile echipamentelor electrice.

e) Reglementări privind operarea soluției de telgestiune

v operatorul de iluminat căruia i se va încredința gestiunea sistemului rezultat în urma investiției trebuie să aibă un sistem de management integrat certificat conform standardului ISO din 2015 pentru obiectul de activitate "Gestiunea și te le managementul sistemelor de iluminat public”;

J operatorul de iluminat public va fi de asemenea licențiat de ANRSC.

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Activitățile propuse în cadrul prezentului proiect nu intră sub incidența ajutorului de stat.

Beneficiarul proiectului - UAT Municipiul Ploiești, reprezintă o autoritate publică locală.

în cadrul proiectului propus, fiind un proiect de investiții pentru creșterea eficienței energetice a sistemelor de iluminat public, rata de cofinanțare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - 85%, iar rata de cofinanțare de la bugetul de stat este 13%.

Rata de cofinanțare a beneficiarului este de 2%.

Beneficiarul va suporta, pe lângă contribuția proprie la costurile eligibile ale proiectului și


costurile neeligibile ale proiectului.__

____________________ Sursa de finanțare


Bugetul POR 2014-2020 - axa 3.1 C (fonduri nerambursabile j Contribuție proprie, din care:_________________________________________

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare cu TVA

1

Studii de teren - topografice

Lei

MM

2

Servicii de dirigentie de șantier

Lei

3

Servicii de management de proiect

Lei

Nr.crt.

Cheltuielile neeligibile ale proiectului

UM

Valoare cu TVA

4

Probe tehnologice si teste + instruire personal

Lei

5

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Lei

1

Lei

11

Lei

MW

IJ

Lei

1 546.64

1

Lei

■■

TOTAL

Lei

520 285.91

6. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

 • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Document atașat prezentei documentații.

 • 6.2 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Document atașat prezentei documentații.

 • 6.3   Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tehnico-economică

Document atașat prezentei documentații.

6.4   Avize conforme privind asigurarea utilităților

Documente atașate prezentei documentații.

6.5   Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Document atașat prezentei documentații.

6.6   Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Nu este cazul.

 • 7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției propuse este PRIMĂRIA MUNICIUPUI PLOIEȘTI.

Beneficiarul va desemna prin intermediul unei dispoziții persoanele care vor constitui Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Aceasta va fi constituită din minim 3 posturi: Manager de Proiect, Responsabil Tehnic și Responsabil Economic. Relația dintre Managerul de Proiect și Responsabili este una de subordonare, în timp ce între Responsabilul Tehnic și Responsabilul Economic trebuie să existe o relație de coordonare

MManager de Proiect

Responsabil Tehnic

Responsabil Economic

Membrii selectați pentru constituirea UlP-ului vor fi angajați ai Beneficiarului. Desemnarea lor va fi realizată strict în baza competențelor și experienței anterioare, asumate prin intermediul CV-urilor, în condițiil respectării Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, precum și cele ale OUG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

în măsura în care se va observa lipsa persoanelor care dețin competențele și experiența necesare pentru implementarea proiectului, solicitantul va opta pentru achiziția serviciilor de consultanță în managementul proiectelor. Furnizorul de servicii de consultanță, care va selectat prin procedura de achiziție publică, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, trebuie să pună la dispoziția beneficiarului specialiști cu experiență demonstrabilă în implementarea proiectelor similare, care să ocupe cele trei posturi descrise anterior.

în ceea ce privește atribuțiile acestora, menționăm, pe scurt, următoarele îndatoriri de o importanță crescută:

1. Managerul de Proiect:

 • -  coordonează întreaga echipă care se ocupă de implementarea proiectului;

 • -   verifică, stabilește și menține legături strânse de colaborare printr-o comunicare eficientă și permanență cu părțile implicate în implementarea proiectului; răspunde de buna desfășurare a tuturor activităților din cadrul proiectului (conform graficului activităților);

 • -   coordonează, planifică și răspunde de organizarea eficientă a activităților aprobate prin proiect, conform graficului de implementare;

 • -   conduce ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea și oportunitatea operațiunilor legate de implementarea proiectului;

 • -   asigura și răspunde pentru buna desfășurare a activităților și întocmirea documentelor solicitate în cadrul procesului de derulare și implementare a proiectului;

 • -   soluționează problemele care pot să apară ca situații neprevăzute, pe parcusul implementării proiectului.

 • -   evaluează rezultatele implementării proiectului conform graficului de activități aprobat și asigură derularea continuă și fără probleme a desfășurării activităților

 • -   urmărește executarea la termen și de buna calitate a sarcinilor trasate către echipa de management a proiectului;

 • -   urmărește respectarea obligațiilor asumate prin contractele cu terții și autoritatea de management, referitoare la prezentul proiect.

 • -   monitorizează respectarea tuturor cerințelor finanțatorului pe parcursul implementării proiectului, conform contractului de finanțare și anexelor acestuia, instrucțiunilor specifice și legislației aplicabile în materie de achiziții publice

 • -   participă la toate vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului precum și ai beneficiarului;

participă la ședințele lunare de monitorizare a progresului în cadrul părora se va analiză evoluția proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor^ utilizării 7 resurselor, implementării activităților, obținerii rezultatelor și mâhăgerrientur riscurilor;


2.    Responsabilul tehnic:

 • -  va supraveghea bună desfasurarare a proiectului din punct de vedere tehnic;

 • -   va urmări executarea la termen și de bună calitate a sarcinilor trasate de managerul de proiect;

 • -   va urmări conformitatea lucrărilor, echipamentelor și serviciilor propuse a fi achiziționate;

participă la elaborarea rapoartelor de progres împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier;

participă la elaborarea rapoartelor pentru vizite pe teren împreună cu managerul de proiect, diriginții de șantier și proiectant.

 • -   va verifica respectarea concordanței dintre caietul de sarcini, oferta tehnică și situații de lucrări/facturi/procese verbale de recepție pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului

 • -   participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului și, la cerere, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorilor;

urmărește executarea la termen a lucrariilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului;

3.    Responsabilul economic:

 • -   asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor, de natură financiară, rezultate că urmare a derulării proiectului în cauză.

urmărește și verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate, asigura controlul costurilor proiectului;

 • -   verifică și avizează rapoartele de natură financiară, trimise de contractori și, pe baza acestora, elaborează cererile de rambursare adresate finanțatorului.

 • -   supraveghează și certifica încadrarea în bugetul proiectului a tuturor acțiunilor generatoare de cheltuieli, aferente proiectului.

monitorizează efectuarea plăților către terți;

 • -   asigură, din punct de vedere financiar, respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare încheiat cu autoritatea de management;

 • -   asigură coerentă financiară a proiectului (corelarea plăților cu graficul activităților).

 • -   verifică asigurarea realizării cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

 • -   participă la ședințele de monitorizare a progresului proiectului;

participă, la solicitare, la vizitele de monitorizare ale reprezentanților finanțatorului.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 3 ani (35 de luni).

Durata de execuție efectiva a lucrărilor de construcții este de 13 luni.

Graficul orientativ de realizare a investiției se regăsește detaliat în cadrul Anexei 3 - Graficul activităților.

Metodologia/ strategia de implementare include planificarea și monitorizarea activităților, toate atribuțiile și responsabilitățile acesteia fiind regăsite că obligații ale UlP/Consultăntului selectat în scopul implementării cu succes a proiectului propus, după cum urmează:

 • -   Planificarea atentă a tuturor activităților proiectului;

 • -  Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparație cu planul de proiect;

 • -   Verificarea calității, consistenței și cantităților rezultate ca urmare a finalizării unei etape sau subetape din planul de proiect;

 • -  Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;

 • -   Urmărirea execuției fazelor proiectului (respectarea specificațiilor, precum și a termenelor de implementare);

 • -   Organizarea de întâlniri periodice între participanții la proiect pentru stabilirea strategiei abordate și a fluxurilor de informații în cadrul implementării proiectului;

 • -  Cooperarea permanentă între persoanele responsabile de implementarea proiectului.

Pentru a se asigura că obiectivele și indicatorii proiectului sunt realizați conform planului de execuție, Unitatea de Implementare a Proiectului/ Echipa Consultantului selectat va pune în practică un mecanism de monitorizare permanentă și avertizare care să semnaleze apariția potențialelor amenințări și pericole în nerespectarea obiectivelor proiectului. Planul de monitorizare a proiectului va avea următoarele elemente principale:

 • a) echipa desemnată să dezvolte și să pună în practică monitorizarea și relațiile de subordonare:

 • -  formată din membrii Unității de Implementare a Proiectului / din membrii echipei provenite de la societatea de consultanță și din experții care vor asigura dirigenția de șantier;

 • b) instrumente de raportare și asigurare a feedback-ului și a sugestiilor de măsuri corective propuse de echipa de monitorizare

 • -   rapoartele vizitelor de monitorizare în teren; rapoarte de monitorizare lunare și la finalul proiectului.

7.3 Strategia de exploatare/operare și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Funcționarea corectă a unui sistem organizațional presupune intervenția managerială asupra structurii sistemului și impunerea unor principii aplicabile în actualul context social și de politică sanitară.

 • 8. CONCLUZII Șl RECOMANDĂRI

în baza studiilor realizate, în vederea întocmirii prezentei documentații, considerăm că proiectul propus de către PRIMĂRIA MUNICIULUI PLOIEȘTI este unul fezabil, care va avea un puternic impact asupra imbunatatirii factorilor de mediu si a cheltuielilor bugetare locale cu operarea SIP.

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I Nerecomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu -Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare tara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4.122,60

783,29

4.905,89

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1.333.130,99

253.294,89

1.586.425,88

Total capitol 1

1.337.253,59

254.078,18

1.591.331,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

76.694,04

14.571,87

91.265,91

3.1.1

Studii teren

72.765,75

13.825,49

86.591,24

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.928,29

746,38

4674,67

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.601,47

145,78

12.747,25

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19.800,00

3.762,00

23.562,00

3.5

Proiectare

416.784,71

79.189,09

495.973,80

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

290.693,27

55.231,72

345.924,99

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

8.406,10

_

1.597,16

10.003,26

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I Nerecomandat

"Eficientizare consumuri energetice In Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Baicescu -Str.Ștefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.604,06

1.064,77

' i, *’

6.668,83:'

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

112.081,28

21.295,44

133.376,72

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

19.600,00

3.724,00

23.324,00

3.7

Consultanta

261.328,29

49.652,38

310.980,67

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

236.128,29

44.864,38

280.992,67

3.7.2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

100.981,75

19.186,52

120.168,27

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

22.416,00

4.259,03

26.675,03

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

15.018,72

2.853,55

17.872,27

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

7.397,28

1.405,48

8.802,76

3.8.2

Dirigentie de șantier

78.565,75

14.927,49

93.493,24

Total capitol 3

908.790,26

170.421,64

1.079.211,90

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.131.560,41

784.996,48

4.916.556,89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

5.814,28

1.104,71

6.918,99

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

4.137.374,69

786.101,19

4.923.475,88

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

196.559,73

37.346,35

233.906,08

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

61.309,73

11.648,85

72.958,58

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79.280,03

0

79.280,03

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

33.330,97

0

33.330,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.666,19

0

6.666,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39.282,87

0

39.282,87

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

207.614,93

39.446,84

247.061,77

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL I Nerecomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem Iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd.Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicotee Balcescu -Str.Stefan cel Mare - Str.Democratiei - Gara de Sud"

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20. 9

Total capitol 5

491.834,69

78.385,39

570.220,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

46.520.00

8.838,80

55.358,80

6.2 Probe tehnologice si teste

92.827,38

17.637,20

110.464,58

Total capitol 6

139.347,38

26.476,00

165.823,38

TOTAL GENERAL

7.014.600,61

1.315.462,40

8.330.063,01

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.604.064,00

1.064.772,16

6.668.836,16

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei

Data: 19 septembrie 2019

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, Bl.21, Sc.A, Et. 1, Ap.4, sector

1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Instalații iluminat stradal - Linia tramvai 101

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.11

Construcții si instalații

4.131.560,41

784.996,47

4.916.556,88

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

495.168,90

94.082,09

589.250,99

4.1.2

Rezistenta

921.319,18

175.050,64

1.096.369,82

4.1.3

Arhitectura

0

0

4.1.4

Instalații

2.715.072,33

515.863,74

3.230.936,07

TOTAL 1 - subcap. 4.1

4.131.560,41

784.996,47

4.916.556,88

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II- subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

5.814,28

1.104,71

6.918,99

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

5.814,28

1.104,71

6.918,99

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

4.137.374,69

786.101,18

4.923.475,87Studiu de fezabilitate pentru investiție mixta


Pag. 53/61


VtHtHuri operațional - vjrlanta tara rnvrrtftie

W>iur> îmi alocari bufcrt»*epentru >n*«tn'er«a ratele de iluminat

Lei an

272.595 43

273.958 41

275.328,20

805.170 10

Total «nituri operaționale

LeVan

272.595,43

273.958,41

275.328,70

805.170.10

Venituri operaționale - variantadu irtvsstitie

Venituri din alocari bucate pentru întreținerea rețelei de iluminat

Lei an

272.595 43

273.958 41

275.328 20

805.170 10

Total venituri operaționale

Le Van

272.595 13

273.958,41

275.328 2 0

805.17010

■BflSBLfll

•.r <

-

MHU

Venituri din alocari        re . entru intretin-rea rețelei de iluminat

Lei an

Q

0

Total venituri cget ajnnale

Lei/an

0

0

0

Asistența financiară ne rambur «bilă wUrilată

LeVan

476.876,71

4.57130

2.858495,69

Contribuita beneficiarului din care;

Leî/an

97.570,00

3.52139

242.70236

Contribuie aferentă costurilor el i ibile inclusiv TVA

Lei an

9.732 18

93.30

58.33052

Contribuie aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

87.837 82

3.428 09

184,372 04

Total resurse financiare din care:

Lei/an

574446 71

8.092 89

3.100.898,25

Valoarea totală eligibilă inclusiv TVA

Lei an

486.608 89

4.664 80

2.916,526 21

Valoarea totală neeli ibiiă inclusivTVA

Lei/an

87.837 82

3.428 09

184.372 04

incaiăi l aferente veniturilor opcrațienafe

le/ah

211 59531

273.958 41

275 378J0

805 inun

l'iifi aferertlr ctie»Tuiehiar opera ti an *<=

Lei an

272.595 43

273.958 41

275.328 20

450.377 63

tlrn Mtivaatna de exploatare (operațional]___

___Le|/an

0

0

354.792

^investiție ___________

I Flux de numerar din activitatea de investiții___

Flux de numerar - activitatea de exploatare și de investiții

Surse de finanțare

Flux de numerar din activitatea de finanțare____ _

Flux de numerar total         __


Lei an Le' an


Leț/an


2.610 665 37


-6.800,75   -2.610.66547;


-6.800 75


-2.610.56517
_________o

354.792 47 j

Lei/an Lei/an___

LeVan

Flux de numerar total cumulat

LeVan

0

0

0

354.792 17

Ver

icore sustenobilitatea inanciarB

DA

DA

DA

DA

..... ...........

G"

Total incasarl deex loatare

Lei/an

0

0

0

0

Valoarea reziduală

Lei an

Total venituri / încasări

Lei/an

0

0

0

0

Costuri totale cu investi lia

Lei/an

484.617 82

6.800 75

2.610.665 37

Costuri o era rionaie

Lei an

298.144 93

Total costuri / plăți

Leț/an

484.617.82

6.800 75

2.610.665 ‘7

298.144 93,

■ ■

Flux de numerar net

Lei/an

■484.617,82

■6.800 75

■2.610.665 7

298.144 93

Factor de actualizare

0 96

0 92

0 89

0 85

Flux de numerar net actualizat

Leț/an

-465.978 68

-6287 67

-2.320.872 01

254.855 54

. . .... ■

Rentabilitatea financiară a in vest r iei RIRF C

%

•21,07%

Venitul net actualizat al Investiției VAFN ' C i

Lei

-2176.606 68| Costuri actuabiatr totale anuale in v* unt afara nveslitie

Lei

262.110,99

253789.95

744 765,77

688247,78

toslur latliurioM*- tot ale anuali- in varianta cu investiție

Lei

262.110 99

253289 95

2.402.714 83

384.984 68

1 Costuri actuabratc totair anuale incrementale

_________Lei_________

0 00

o-oo

2.157949 06

_ -30377 8,0g

[Cost total actualltat incremental

Reducerea anuala de r.aze cu efect de sera

Lei tCO2/an

1424.276 36

0

0

o

1441

Reducerea totala de paze cu efect de sera (12 ani |

t COZ

170.21

Raportul ACE

Lei/ t CO2

8.367,88


Studiu de fezabilitate pentru investiție ml»
ANEXA 2. SCENA! UU II - SCENARfU RECOMANOA i

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI -RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55


DEVIZ GENERAL al obiectivuluiide investiții • SCENARIUL ii Recomandai

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem IluminatPublic Traseu Tramvai 101 Bd.Rcpublicii -Str. Gheorghe Doja -Str.George Costuc - Str.Stefan Greceinu W.Nicolae Batcescu -Str.Stefan cel Mare - Str.Democratfe! - Gara de Sud"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Va/oane fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

4.122,60

783,29

4.905,89

1.4

Cheltuieli     pentru     relocarea/protectia

utilităților

1.333.130,99

253.294,89

1.586.425,88

Total capitol 1

1.337.253,59

254.078,18

1.591.331,77

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

0

0

0

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

76.694,04

14.571,87

91.265,91

3.1.1

Studii teren

72.765,75

13.825,49

86.591,24

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

3.928,29

746,38

4674,67

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

12.601,47

145,78

12.747,25

3.3

Expertizare tehnica

1.000,00

190,00

1.190,00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19.800,00

3.762,00

23.562,00

3.5

Proiectare

474.774,40

90.207,14

564.981,54

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

290.693,27

55.231,72

345.924,99

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea                             obținerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

12.272,08

2.331,70

14.603,78

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

8.181,38

1.554,46

9.735,84

3.5.6

Proiectul tehnic si detalii de execuție

163.627,67

31.089,26

194.716,93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

19.600,00

3.724,00

23.324,00

3.7

Consultanta

261.328,29

49.652,38

310.980,67

^NTERGROUP

DEVIZ GENERAL af obiectivului de Investiții - SCENARIUL 11 Recomandat

"Eflgientizare comwurt^erg^ce in Muntosul Ploiești - Sistem IluminatPublic Traseu Tramvai IM Bd.Republicii- Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu -Str.Stefan cel Mare-Str. Democrației - Gara de Sud"

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

236.128,29

44.864,38

280.992,67

3.7,2

Auditul financiar

25.200,00

4.788,00

29.988,00

3.8

Asistenta tehnica

111.291,75

21.145,42

132.437,17

3.8.1

Asistenta    tehnica    din    partea

proiectantului

32.726,00

6.217,93

38.943,93

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

21.926,42

4.166,01

26.092,43

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC

10.799,58

2.051,92

12.851,50

3.8.2

Dirigentie de șantier

78.565,75

14.927,49

93.493,24

Total capitol 3

977.089,95

183.398,59

1.160.488,54

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

6.708.880,06

1.274.687,21

7.983.567,27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

5.814,28

1.104,71

6.918,99

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

6.714.694,34

1.275.791,92

7.990.486,26

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

196.559,73

37.346,35

233.906,08

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

135.250,00

25.697,50

160.947,50

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

61.309,73

11.648,85

72.958,58

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79.280,03

0

79.280,03

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

33.330,97

0

33.330,97

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6.666,19

0

6.666,19

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

39.282,87

0

39.282,87

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0

0

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

207.614,93

39.446,84

247.061,77

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.380,00

1.592,20

9.972,20

Total capitol 5

491.834,69

78.385,39

570.220,08

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

46.520,00

8.838,80

55.358,80

6.2

Probe tehnologice si teste

92.827,38

17.637,20

110.464,58

fotal capitol 6

139.347,38

26.476,00

165.823,38

^jNTERGROUP

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții - SCENARIUL II Recomandat

"Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Sistem iluminat Public Traseu Tramvai 101 Bd. Republicii - Str. Gheorghe Doja - Str.George Cosbuc - Str.Stefan Greceanu - Str.Nicolae Balcescu Str.Stefan cel Mare - Str.Democratlel - Gara de Sud”

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA*

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

9.660.219 95

1.818.130,08

11.478.350,03

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

8.181.383,65

1.554.462,89

9.735.846,54

\G‘-

* In preturi la data de ianuarie 2018 1 euro = 4,652 Lei


Beneficiar/lnvestitor, UAT Municipiul Ploiești

Proiectant,

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.

Bd.N.Titulescu, nr.14, BI.21, Sc.A, Et.1, Ap.4, sector 1, București

Nr.Reg.Com - J40/6798/2000

CUI - RO13215737

Cont - R079RZBR0000060016712071, Raiffeisen Bank

Tel/fax: 021/319.48.54/55

Nr.1/1 Devizul obiectului: Instalat

i iluminat stradal - Linia tramvai 101

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

tei

lei

1

2

3

4

5

Cap.4 - Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.12

Construcții si instalații

6.708.880,06

1.274.687,21

7.983.567,27

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

559.714,99

106.345,85

666.060,84

4.1.2

Rezistenta

921.319,18

175.050,64

1.096.369,82

4.1.3

Arhitectura

0

0

4.1.4

Instalații

5.227.845,89

993.290,72

6.221.136,61

TOTAL 1 - subcap. 4.1

6.708.880,06

1.274.687,21

7.983.567,27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II- subcap. 4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

5.814,28

1.104,71

6.918,99

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

5.814,28

1.104,71

6.918,95

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

6.714.694 34

1.275.791,92

7,990.486,26

|Tabelulnr.l - INVESTII IATOTALĂ A PROIECTULUI

UM

Anul 1      |

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

CImHIuivII bt proiectare si aii i ten ta inhrtirn

Lei/an

4S4 £t1fi2 ;

2 *10,75 i

19/ 086,55

Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achiziții publice

Lei/an

0

3.920 00

15680

Cheltuieli cu dirii'entia de șantier

Lei an

0

31,42 6fi0

Cheltuieli pentru Investiția de baza

Lei/an

0

3.332.620;-«3

Cheltuieli centru Informare si i ublicitate

Lei/an

0

4.570 1

Cheltuieli cu managementul i rofectului

Lei an

0

69.913 04

Cheltuieli cuaudltut proiectului

Lei'an

0

12.600 00 |

.

Valoarea totală a proiectului - exclusivTVA

Lei/an

484617,R2

6.800 7 5

3.663.897,24

Valoarea totală a proiectului -inclusiv TVA

Le Van

574446,71

8.092 69

4.354.244.17

1 Tabelul nr.2 - CHELTUIELI OPERAȚIONALE METODA INCREMENTALA

LlM              Anul i

AnUl •’            Anul 1

Anul 4         a>v 1

oqțrum pt ORlBAre M vakaht* wiwfivOTM.

Tarif mediu anual al ener ici electrice

lei/MWh

363,69

365 51 .

367,34

369 17

371.02

1 Consum anua 1 de ener-,ie electrica

MWh an

523,38

523 18

523 38

600 47

600.-17

1*1/1»

19OJ4M7

T91JW.U

1WJ5641

721.977,11

777.71550

Cheltuieli cu personalul angajat

Lei an

0

0,

0

165.600 00

167.256,00

Cheltuieli cu asigurările /• protecția socială

Lei an        j                     0

0

0

4.140 00

4.181 40

Toteidiekuieacuj»rw»»iuf

uV»

0

a

0   IS9TMM

IHĂIW

Tarif mediu unitar

- ,'uct luminos/an

■ fMffiHc

186 08

187 01 i

187 95

188 89

189 83

Număr puncte luminoase

număr

442

442

442

608

608

!

Ld» Muicii ui htoțuir*3tt»rpurDor de Humlnwt

■ /m*

0

8

191910,10

0

Tarif unitar corp iluminat stradal/; Jetonal

Lel/cor?

697 8

70129

704 80

708,32

711.86

Număr cor nuri iluminat stradal pietonal

nr.corpuri

0

0.

0

422 00

0

Tarif unitar corp iluminat din stațiile de tramvai

lei, corp

232 6

233 76

234 93

236 11

237 29

Număr corpuri iluminat din statlile de tramvai

nr corpuri

0

ol

0

0

0

Total costuri oper -nfonate -■ VARIANTA FARA WVESTTT1E

272395>3

273358.41

27932920

«05.170:0

509.63930

i

COSTURI DE OPfRARE M VARIANTA CU iNVESTITK

Tarif mediu anual al energiei electrice

Lei MWh

363,69

365 51 ,

367 ‘4

369 17

37102

Consum anual de energie electrica

MWh/an

523,38

523 38

523.J8

273 10

273 10

Total cJw»Hu*tlcu energia electrica

19O348J77

1912MA1   19ZJ56J1

100.821X16

101J253C

Cheltu i cu personalul anga'.at

Lei/an

0

0

0

165.600 00

167.256 00

Cheltu eh cu asigurările J protecția socială

.    V---------------------------

W/an

o.                 Oi

0

4.140 00

4.181 40

iTQUldwWulalIcU eersomlu 1

“V™        c

0

■ 0

IWMMO.

m«Mo

Cheltuieli cu meufe<iMt> țltiomuhji

La Von

81J47AA

IU.658^0

71 919,31

Tarif mediu unitar

Lei/pi 1 luminoi/an

186 08

187 01 !

187 95

114 63

115 20

Număr puncte luminoase

număr

442

442 ,

442

624

624

J

■■ £htort. tajwrta « tanwr

l#V«n

Tarif unitar corn 1 luminat stradal ; ietonal

fei/c-țirp

697 80

701.29 !

'M.90

708.17

711,86

Număr cori uri iluminat stradal/pîetonal

nr.corpuri

0

oi

0

0

0

Tarif unitar corp iluminat din stațiile de tramvai

Lei . corp

232 60

233 76

234 93

236 11

237 29

Număr cor, uri iluminatdin stațiile de tramvai

nr.corpuri

0

oi

0

0

0

Total M«!^r.ttaalpr.vÂâl»l»tACUws(ESrniE

.Gta»

272-595.43

273.939,

,275.3:9.0

aorioiSs

»44ii48,52

r"rV -*-■**"■

Tarif mediu anual al energiei electrice

Lei MWh

363 69

365 51

367 34

369 17

37102

IConsumanuâl de cnergre electrica

MWh an

327 371

[327,37

lToț»l(Aehu»ficu «inerj&efeftwju

LiVarf

■ - .

{î 20 856,66)

Cheltuieli cu . ersonalul an, jjat

Lei/an

|i »Mrltwrt. i»siRurârite>i prcilit li a socială

Lel/an

IfotilchrHufetcM DerMtr.>hii

'izdZetQj ■

- —

i—• ..

tZ—21

Ichr hu>ii «u HmuIm • rorB« l'o. -V- llu mkwt

lMBu.nTXTj|

■■M

1 r—■*
VenRurț «perattonaks • varlmfa fa*.lnw.ftM

Venituri din a loca ri bu getare centru intretinerea rețelei de iluminat

Lei an

272.595,43

273358 41

275 328.20

805.170 10

509.639 30

Total venituri operaționale

Le Van

272.595-3

273.958,41

275.32820

805.170,10

509.63930

...

ve n It uri o perat onafe.? varianta cu Investitfe                        '

Venituri din al ocări bu.eta re centru intretinerea rețelei de iluminat

Lei /an

272.595,43

273.958 41

275.328 20

805.170 10

509.639 30

Total venituri os «raționale

Le Van

272.59543

273358 41

275328 ‘0

805.170,10

509.639.30

VenltvclopcCMtonak . variantaloatmentMa              **““  ■£*

bkS

■■Rfi

. t ituri din alocari bu.jetare centru intretinerea rețelei de iluminat

iw/an

0

-

Total venituri operaționale

lel/an

5

o

0

Ml»wnl» financiari ne rambursatul* %olc>tatl

lei/an

476.876,71

432130

4.086474 69

Contribuția beneficiarului din care:

Lei/an

97.570 00

3.52139

267.769 '.8

Contribuție aferentă costurilor eligibile inclusiv TVA

Lei an

9.732 18

93 30

83.397 44

Contribuție aferentă costurilor neeligibile inclusiv TVA

Lei/an

87837,82

3.428,09

184.372 04

Total resurse financiare, din care;

Lei/an

574/t46 71

8.092 89

4.354.244 17

Valoarea totală elii ibilă inclusiv TVA

Lei/an

486.608 89

4 664 80

4.169.872 13

Valoarea totală neeligibiiă incluslvTVA

lei/an

87.837 82

3.428.09

184.372,04

E

Iniasăn alinmte yrsiitutilot cprt«ționale

Lei an

272 Ș95.43

273 358,41

2’5 32820

805 170.10

509 639 J0

Plă'.i aferente cheltuielilor operaționale

Lei an

272.595 43

273.958 41

275.328 20

342.090 36

344.649 52

Flux de numerar din activitate a de exploatare .operaționali

Lei/an

0

0

463.080

164.990

Investiție

Lei/an

484.617,82

6,800 75

3.663.897,24

Flux de numerar din activitatea de investnii

Le‘ an

-484.517.82

-6.800 75

-3.663.89724

Flux de numerar - activitatea de ex. loatare ți de investiții

Lel/an

-484.617 82

-6.800,75

-3.663.897,24

463.079 74

164.989 78

Surse de finanța re

Lei an

484.617 82

6.800 75

3.663.897 24

Flux de numerar din activitatea de finanțare

Le >/an

484.617,82

6.800 75

3.663.897,4'4

0

0

Flux de numerar total

Lei/an

0

0

0

453.079 74

164389,78

Flux de numerar total cumulat

Le an

0

0

0

463.079 74

164.989 78

Ver

icore sustenabUitotea .inanciarâ

DA

DA

DA

--KH--------

DA

DA

IbM

------~

Total incasari de ex| loatare

Lei/an

0

0

0

0

0

Valoarea reziduală

Lei an

Total venituri / încasări

Le Van

0

0

0

0

Costuri totale cu investiția

Lei an

484.617 82

6.800 75

3.663.897 24

Costuri operaționale

Lei an

389.142 64

138.646 8

Total costuri / plăți

Lei/an

484.617 82

6.800 75

3.663.897,24

(389.142,64

U38.646.88j

Flux de numerar net

Lel/an

-484.617 82

-6.800 75

-3.663.897 4

389.142,64

138.646 88

Factor de actualizare

096

092

0 89

0 85

0 82

Flux de numerar net actualizat

Lei/an

-465-978 68

■6287 67

-3.252.19140

332.640 76

113 957 63

:

Rentabilitatea financiară a lnvest«țlei IRIRF/C)

%

•13,92%

Venitul net actualizat al Investiției iVAFN Cj

Lei

•2334.286,31

Costur. actualizate totale anuale in varianta fara investiție

Lei

262410,99

2532B93S

244 765.77

68B262.7B

418.886. J6

Costuri actualizate totale anuale in varianta cu investiție

Lei

262.110.99

25328/95

2.402.714.83

292.420,28

283476.78

Costuri actualizate totale anuale incrementale

Lei

000

0 00

2.157.949,06

-395.B42 50

-135.609 58

Cost total actualizat - incremental

Lei

497.695,17

Reducerea anuala de gaze cu efect de sera

t CO2 /an

0

0

a

98 86

98 86

Reducerea totala de Laze cu efect de sera 112 ani;

t CO2

1.186. J3

Raportul ACE

Lei/tCO2

419 53

Anul 2018

Feb

Mar

Apr

Mai II un

Iul

Aug

Sept [ Oct

Nov

Dec

lan

Feb

Activ. 1.1

A ctivitatea de pregătire a proiectului de investita

Subactiv. 1.1.1

Elaborare expertiza tehnica, audit energetic si lurrrinotehnic

Subactiv. 1.1.2

Elaborare studii de teren

Subactiv. 1.1,3

Obținere Certificat de urbanism, obținere avize/acbrduri/autorizații de principiu - purtătoare de țyA

Subactiv. 1.1.4

Obținere avize/acorduri/autorizatii de principiu - nepurtatoare de TVA

Subactiv. 1.1.5

Elaborare documentație pentru procedura de evaluare a impactului asupra mediului

K

Subactiv. 1.1.6

Elaborare documentație tehnico-ecenonica - SF rrixt

Subactiv. 1.1.7

Elaborarea Cererii de finanțare

II. ActMcattco ia

vpr realiza după dapunorea cororfi de finaotara

Activ. 11.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Subactiv. 11.1.1

Asistenta tehnica in evaluarea proiectului

Activ. H.2

Activitatea de pregătire a documentațiilor de atribuire si derularea proceduritor de achiziție

Subactiv. 11.2.1

Elaborarea documentațiilor de atribuire, derularea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor cu prestatori /furnizori

Activ. 11.3

Realizarea DTAC, PT+CS+DDE, inclusiv verificarea proiectării

Subactiv. 11.3.1

întocmirea documentațiilor de avize, obținerea avizelor - faza PT

Subactiv. II.3.2

întocmirea DTAC si obținerea Autorizației de Construcție, realizarea PT+CS+DDE, inclusiv verificarea tehnica a proiectării si a DDE

Activ. 11.4

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

5ubactiv. 11.4.1

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Activ. 11.5

Prestarea serviciilor de dirigentie de șantier

Subactiv. 11.5.1

Prestarea serviciiilor de dirigentie de șantier

Activ. 11.6

A ctivitatea de realizare a investiției de baza

Subactiv. 11.6.1

Construcții si instalații

Subactiv. II.6.2

Amenajarea terenului - relocare/protectia utititatilor

Subactiv. II .6.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

Subactiv. 11.6.4

Achiziție active corporale

Subactiv. 11.6.5

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

Subactiv. 11.6.6

Organizarea de șantier - cheltuieli conexe

Subactiv. 11.6.7

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subactiv. 11.6.8

Servicii de auditare parametri lurninotehnici la finalizarea lucrărilor

Subactiv. 11.6.9

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Activ. 11.7

Managementul proiectului

1 Subactiv. 11.7.1

Monitorizarea implementării proiectului si a contractelor de achiziție incheiate si activitatea de raportare in cadrul proiectului; activitatea de solicitare cereri de plata si/sau rambursare a cheltuielilor proiectului

Activ. 11.8

Derularea activitatllor obligatorii de informare si publicitate In cadrul proiectului

Subactiv. 11.8.1

Publicitatea obligatorie in cadrul proiectului

Activ. 11.9

A uditarea proiectului

Subactiv. 11.9.1

Realizare rapoarte de audit intermediar si audit final
1

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.

2

In cadrul subcap.4.1 - Construcții si instalațiile aferente acestora, categoriile de lucrări se detaliază de către proiectant pe domenii/subdomenii de construcții si specialități de instalații, in funcție de tipul si specificul obiectului.