Hotărârea nr. 325/2019

Hotãrârea nr. 325 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniţă cu program prelungit în Municipiul Ploieşti, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215, şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 325

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în

Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215,

și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Văzând Referatul de aprobare nr. 455/13.09.2019 al primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate comun nr. 9081/13.09.2019 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 393/12.09.2019 al Direcției Relații Internaționale și nr. 286/13.09.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 prin care se propune aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiectul «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipiul Ploiești, str. Poștei nr. 23», cod MySMIS 127215 și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545/03.12.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor actualizate legate de proiect;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 282/16.09.2019 al Direcției Economice;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 16. 09.2019;

Având în vedere Solicitarea de clarificare nr. 3 transmisă de către ADR Sud Muntenia, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 17316/10.09.2019;

Luând în considerare oportunitatea accesării fondurilor structurale și prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 prin Axa prioritară 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, Apelul de proiecte nr. POR/296/4/4.1.

în conformitate cu art. 7 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196, alin. (1), litera (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.4 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 3.356.893,09 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de, 57.326,19 lei reprezentând cofinanțarea proiectului”

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 275/23.08.2019 rămân neschimbate

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică, precum și la cunoștința persoanelor interesate de către Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 septembrie 2019.


Ioana Geanina SERBINOV