Hotărârea nr. 322/2019

Hotãrârea nr. 322 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcţionat Liceul Tehnologic ,,Ludovic Mrazek”, situat în Ploieşti, str. Mihai Bravu, nr. 241


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 322 privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 241

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de aprobare nr. 419/28.08.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 278/27.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.278/28.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 255/27.08.2019 la Direcția Economică referitor la transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 241;

Văzând Avizul din data de 28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa nr. 2, poz. 188-203;

în temeiul prevederilor Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de eleborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

în temeiul prevederilor art.861 alin.3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal a imobilului în care a funcționat Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 241, pentru o perioada de 10 ani, imobil înscris la pozițiile 188-203, Anexa 2 din Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001, precum și a bunurilor accesorii acestuia, bunuri identificate conform înregistrărilor contabile ale municipiului Ploiești.

Art. 2 Se aprobă propunerea schimbării destinației imobilului compus din teren și clădiri aferente, situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 24, din spațiu de învățământ, în spațiu la dispoziția Clubului Sportiv Municipal, în vederea desfășurării activităților didactice, specifice practicării sportului în rândul copiilor și juniorilor ce activează în cadrul secțiilor sportive active ale Clubului Sportiv Municipal pentru o perioadă de 10 ani.

Art. 3 Se aprobă completarea cu imobilul prevăzut la art. 1 a anexei la Hotărârea nr. 43/2007 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr.4654/2007 încheiat între Municipiul Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești și se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător.

Art. 4 începând cu data emiterii avizului conform de către Ministerul Educației Naționale referitor la schimbarea destinației imobilului din spațiu de învățământ în spațiu necesar desfășurării activităților didactice, specifice practicării sportului în rândul copiilor și juniorilor ce activează în cadrul secțiilor sportive active ale Clubului Sportiv Municipal, acest imobil va putea fi utilizat de către administrator, conform noii destinații.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.