Hotărârea nr. 321/2019

Hotãrârea nr. 321 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 321 privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești

Consiliul Local ai municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 416/28.08.2019 al Viceprimarului George Pană și al consilierilor Gheorghe Andrei, Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Marcian Cosma, Marius-Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Cristian-Mihai Ganea, Constantin Grigore, Bogdan Hodorog, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Constantin Gabriel Minea, Gheorghe Popa, Florica Răcășean, Claudia-Oana Sălceanu, Florin-Lucian Sicoie, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Sorin Văduva și Robert-Ionuț Vîscan și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 283/28.08.2019, al Direcției Economice nr.261/28.08.2019 și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 275/28.08.2019 prin care se propune aprobarea listelor privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Ploiești;

Luând în considerare Avizul din data de 28.08.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale precum și procesele verbale al Comisiei sociale pentru analizarea cererilor privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii din datele de 26.08.2019 si 27.08.2019;

în temeiul art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 14 alin (1), (2), (7) si art. 15 alin. 1-8 din Hotărârea de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.268/31.07.2019;

A

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. c și d, alin.(6) lit. b, alin. (7) lit.e și q, art.139, și art.196, aii. 1, lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă listele privind repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contestațiile cu privire la repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, situate în municipiul Ploiești se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listelor. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^. w . George PANĂ


P-


SECRETAR GENERAL, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.1


LA HCLNR.

LISTA

CU PERSOANELE ÎNSCRISE ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI


STRUCTURA 1 CAMERA APROBATĂ PRIN H.C.L. nr.268/31.07.2019 CĂRORA LI SE VOR REART1ZA LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII

NR.

CRT

POZ.IN LISTA DE PRIORI TATI

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

TOTAL

PUNCTAJ

LOCUINȚA REPARTIZATĂ

1

2

4

5

1

1

Rizea Andreea Cristina

65

Ploiești, str.Amauti nr.2, bl T9, ap. 1,parter

2

2

David Silviu Petruș

64

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30C, et.2, ap. 11

3

3

Băltarețu Alexandra

59

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30B, et.l, ap.28

4

4

Dobre Andreea

57

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30G, ap.3,parter

5

5

Pîrlog Tiberiu Nicolae

54

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30F,ap.3, parter

6

6

Matei Ștefana

34

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl. 30D, et.l,ap.26


COMISIA SOCIALĂ PENTRU ANALIZAREA CERE DE LOCUINȚE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCIÎ

PANĂ GEORGE TĂBÎRCA AMEDEO FLORI CRACIUNOIU NICOLETA CRĂCIUN MĂDĂLINA MÂNDRUȚIU GABRIELA CRISTEA ANDREEA < BUCUR CARMEN DANIEL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


ANEXA NR.2 LA HCL NR.


CU PERSOANELE ÎNSCRISE IN LISTA DE PRIORITĂȚI

STRUCTURA 2 CAMERE APROBATA PRIN HCL nr.268/31.07.2019 CARORA LI SE VOR REPARTIZA

LOCUINȚE PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII


NR.

CRT

POZ.

NUMELE SI PRENUMELE TITULARULUI CERERII

PUNCTAJ

LOCUINȚA REPARTIZATĂ

0

1

2

1

1

Stănescu Andrei Bogdan

80

Ploiești, str.Domnisori nr95,bl.85, et.4, ap.17

2

2

Brezoi Alina Gabriela

74

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T2, et.2, ap.5

3

3

Niculae Georgiana

71

Ploiești, str. Libertății nr.l, bl.3OD, ap.23,parter

4

4

Grigore Elena Roxana

70

Ploiești, str.Domnisori nr.97, bl.86, et.4, ap.17

5

Sorescu Florina Alina

70

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T16, etl., ap.3

6

5

Serbinov Cosmin Marian

68

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T4, et.2, ap.6

7

6

Dinu Elisabeta

63

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T2, et.3, ap.7

8

Despa Luminița Mihaela

63

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T5, et.3, ap.7

9

Soare Eugen lonuț

63

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T9, et.3, ap.7

10

7

llie Elena Luiza

61

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.Tll, et.l, ap.4

11

llie Constantin

61

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.Tl, et.3, ap.7

12

8

Papainog Ana Maria

60

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.T6, et.3, ap.8


«r


13

9

Butnaru Elena Condina

57

Ploiești, str.Arnauti nr.2, bl.Tl, et.3, ap.8

COMISIA SOCIALĂ PENTRU ANALIZAREA CERERILOR (PRIVIND REPARTIZAREA ———1

PANĂ GEORGE

TĂBÎRCA AMEDEO FLORIN CRĂCIUNOIU NICOLETA CRĂCIUN MĂDĂLINA MÂNDRUȚIU GABRIELA CRISTEA ANDREEA BUCUR CARMEN DANIEL