Hotărârea nr. 320/2019

Hotãrârea nr. 320 privind modificarea poziţiei 832 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 320

privind modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 415/28.08.2019 al consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 276/28.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.260/07.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 260/28.08.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Avizul din data 07.08.2019 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din strada Cozia nr. 31, ce face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr.832 din Anexa nr.l Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în baza art. 28 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), litera c), alin. (6) lit. b, alin. (7) lit. q, art. 139, art. 196, alin. (1), litera a) și art.354 din Ordonanța de Urgență a Guvemuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Cozia nr.31 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare și releveului care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George PANyk


Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENTA ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.1 LA HCL

ATABEL

La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 832 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

Obs.

832

Strada

Cozia

Nr.31

Ghiompirica Elena

Locuința

Sc=73 m.p.

Su=66,42 m.p.

Scd=81,64 m.p.

Sc pivnita=8,64

m.p.

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

Teren curte

230 m.p.

Suprafața totala de teren

303 m.p.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Amedeo Florin TĂBÎRCĂ

Director Executiv Adjunct


ANEXA NR. 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1 : 500 (intravilan)

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp.)

Adresa imobilului

303,00 mp.

mun. Ploiești, str. Cozia, nr. 31,jud. Prahova

... .

Nr. Carte Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (IJA'T j

>580480.i G

I 03

I

I O ! CO uo

II__

^=381145

Nr.

: arceia

J


Categorie de folosința


Suprafața

(mp.) 303,00


Mențiuni


împrejmuit la Nord - gard din metal, la Est - calcan si limita convenționala, la Sud prin gard din lemn si la Vest prin gara' din metal din caranida si calcan.


Total


303,00


Cod


CI

Total


Destinația


'Suprafața construita a         i i     /        %

la sol  (mp.)


73.00


73.00

J________________


B. DATE REFERITOARE LACONSTRUCTII


Mențiuni


LOCUINȚA C1, S+P S. conșt. desf.=81,64 mp. S.c.pivnita-8,64 mp


Suprafața totala măsurată a imobilului: S=3<j3.:00 mp.

Confirm executarea corectitudinea întocmirii cadastrale si realitatea din terenInspector;

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data: ).

Stampila BCPI

RELEVEU LOCUINȚA C1

scara 1:100Nr. încăpere

Denumire încăpere

-Uprafata utila

[mp.]

1

Dormitor

13.79

2

Hol

6.02

3

Prispa

2.19

4

Dormitor

12.21

5

Bucătărie

9.24

6

Dormitor

12.54

7

Hol

1.79

8

Pivnița

8.64

Suprafața utila = 66.42 mp.

Suprafața desfasurata = 81.64 mp.

Suprafatq țonstruita = 73.00 mp.

Executant x^Mcrârjăr.. \

data

(semnătură, s

fl

sept. 2017

I     VNOTA:    Locuința C


Nr. cadastral al terenului

Suprafața (mp)

Adresa imobilului

str. Cozia, nr 31, mun. Ploiești, jud. Prahova'.^    .......

Cartea funciara colectiva nr..

UAT

PLOIEȘTI WS v- ’:

Cod unitate individuala (UI)

C.F. individuala

X: -

temelie cărămidă in pamant, planseu lemn, șarpanta lemn, acoperiș carton, utilitati, apa, energie elecrica, gaz, starea fizica - degradata total.