Hotărârea nr. 319/2019

Hotãrârea nr. 319 privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la suprafaţa de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 41


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 319

privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la suprafața de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr. 41

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 413/27.08.2019 al domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 279/27.08.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr.274/27.08.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

S                                    9                          7                                                  7                    J

Publice, Contracte și sub nr. 254/27.08.2019 la Direcția Economică referitor la actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la suprafața de teren de 1131 mp, situată în Ploiești, str. Neagoe Basarab nr.41;

Văzând Avizul din data de 21.08.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul teren situat în str. Ghe. Doja, nr. 98 face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001, Anexa nr. 2, fiind înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144038;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 230/27.06.2018 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Gh. Doja, nr.98, imobil în care funcționează Colegiul Național „I.L.Caragiale”, de Actul de Dezmembrare autentificat sub nr. 1840/17.07.2018 și de Dispoziția nr.107708.02.2019, definitivă, emisă de Primarul municipiului Ploiești;

în temeiul prevederilor art.112 din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educației Naționale;

în temeiul prevederilor art.861, art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea poziției 103 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

• coloana « codul de clasificare » va avea următorul cuprins : « - »

  • • coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins : « Colegiul Național “I.L. Caragiale”» ;

  • •  coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «Ploiești, str. Ghe. Doja, nr. 98, suprafață totală teren 10231 mp înscris în Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 144037 cu nr. cadastral 144037, având ca vecinătăți la Nord str. Gh. Doja - domeniu public, la Sud parțial str. Prof. I. Th. Grigore și proprietăți particulare, la Est proprietăți particulare și la Vest str. Prof. I. Th. Grigore;

  • •  coloana «situația juridică actuală» va avea următorul cuprins: «Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001, Hotărârea Consiliului Local nr. 230/2018» .

Art. 2 Se aprobă preluarea suprafeței de teren de 1131 mp, reprezentând lotul 2, cu număr cadastral 144038, din administrarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”.

Art. 3(1) Se aprobă modificarea corespunzător prevederilor art. 1 a anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.233/23.12.2005, cu modificările și completările ulterioare și a Contractului de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și unitatea de învățământ.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare menționat mai sus.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic - Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 august 2019.

Contrasemnează:

x SECRETAR GENERAL, Ioana Geanina SERBINOV